Sacred Texts  Bible  Index 
1 Thessalonians Index
  Previous  Next 

1 Thessalonians 3

GNT

1 διὸ μηκέτι στέγοντες εὐδοκήσαμεν καταλειφθῆναι ἐν ἀθήναις μόνοι,

2 καὶ ἐπέμψαμεν τιμόθεον, τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ συνεργὸν τοῦ θεοῦ ἐν τῶ εὐαγγελίῳ τοῦ χριστοῦ, εἰς τὸ στηρίξαι ὑμᾶς καὶ παρακαλέσαι ὑπὲρ τῆς πίστεως ὑμῶν

3 τὸ μηδένα σαίνεσθαι ἐν ταῖς θλίψεσιν ταύταις. αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ὅτι εἰς τοῦτο κείμεθα·

4 καὶ γὰρ ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἦμεν, προελέγομεν ὑμῖν ὅτι μέλλομεν θλίβεσθαι, καθὼς καὶ ἐγένετο καὶ οἴδατε.

5 διὰ τοῦτο κἀγὼ μηκέτι στέγων ἔπεμψα εἰς τὸ γνῶναι τὴν πίστιν ὑμῶν, μή πως ἐπείρασεν ὑμᾶς ὁ πειράζων καὶ εἰς κενὸν γένηται ὁ κόπος ἡμῶν.

6 ἄρτι δὲ ἐλθόντος τιμοθέου πρὸς ἡμᾶς ἀφ᾽ ὑμῶν καὶ εὐαγγελισαμένου ἡμῖν τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν, καὶ ὅτι ἔχετε μνείαν ἡμῶν ἀγαθὴν πάντοτε, ἐπιποθοῦντες ἡμᾶς ἰδεῖν καθάπερ καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς,

7 διὰ τοῦτο παρεκλήθημεν, ἀδελφοί, ἐφ᾽ ὑμῖν ἐπὶ πάσῃ τῇ ἀνάγκῃ καὶ θλίψει ἡμῶν διὰ τῆς ὑμῶν πίστεως,

8 ὅτι νῦν ζῶμεν ἐὰν ὑμεῖς στήκετε ἐν κυρίῳ.

9 τίνα γὰρ εὐχαριστίαν δυνάμεθα τῶ θεῶ ἀνταποδοῦναι περὶ ὑμῶν ἐπὶ πάσῃ τῇ χαρᾷ ᾗ χαίρομεν δι᾽ ὑμᾶς ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ ἡμῶν,

10 νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὑπερεκπερισσοῦ δεόμενοι εἰς τὸ ἰδεῖν ὑμῶν τὸ πρόσωπον καὶ καταρτίσαι τὰ ὑστερήματα τῆς πίστεως ὑμῶν;

11 αὐτὸς δὲ ὁ θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν καὶ ὁ κύριος ἡμῶν ἰησοῦς κατευθύναι τὴν ὁδὸν ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς·

12 ὑμᾶς δὲ ὁ κύριος πλεονάσαι καὶ περισσεύσαι τῇ ἀγάπῃ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας, καθάπερ καὶ ἡμεῖς εἰς ὑμᾶς,

13 εἰς τὸ στηρίξαι ὑμῶν τὰς καρδίας ἀμέμπτους ἐν ἁγιωσύνῃ ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ μετὰ πάντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ. [ἀμήν.]

KJV

1  Wherefore1352 when we could no longer3371 forbear,4722 we thought it good2106 to be left2641 at1722 Athens116 alone;3441

2  And2532 sent3992 Timothy,5095 our2257 brother,80 and2532 minister1249 of God,2316 and2532 our2257 fellow laborer4904 in1722 the3588 gospel2098 of Christ,5547 to establish4741 you,5209 and2532 to comfort3870 you5209 concerning4012 your5216 faith:4102

3  That no man3367 should be moved4525 by1722 these5025 afflictions:2347 for1063 yourselves846 know1492 that3754 we are appointed2749 thereunto.1519 5124

4  For1063 verily,2532 when3753 we were2258 with4314 you,5209 we told you before4302 5213 that3754 we should3195 suffer tribulation;2346 even2532 as2531 it came to pass,1096 and2532 ye know.1492

5  For this cause,1223 5124 when I2504 could no longer3371 forbear,4722 I sent3992 to know1097 your5216 faith,4102 lest by some means3381 the3588 tempter3985 have tempted3985 you,5209 and2532 our2257 labor2873 be1096 in1519 vain.2756

6  But1161 now737 when Timothy5095 came2064 from575 you5216 unto4314 us,2248 and2532 brought us good tidings2097 2254 of your5216 faith4102 and2532 charity,26 and2532 that3754 ye have2192 good18 remembrance3417 of us2257 always,3842 desiring greatly1971 to see1492 us,2248 as2509 we2249 also2532 to see you:5209

7  Therefore,1223 5124 brethren,80 we were comforted3870 over1909 you5213 in1909 all3956 our2257 affliction2347 and2532 distress318 by1223 your5216 faith:4102

8  For3754 now3568 we live,2198 if1437 ye5210 stand fast4739 in1722 the Lord.2962

9  For1063 what5101 thanks2169 can1410 we render to God again467 2316 for4012 you,5216 for1909 all3956 the3588 joy5479 wherewith3739 we joy5463 for your sakes1223 5209 before1715 our2257 God;2316

10  Night3571 and2532 day2250 praying1189 exceedingly5228 1537 4053 that we might see1492 your5216 face,4383 and2532 might perfect2675 that which is lacking5303 in your5216 faith?4102

11  Now1161 God2316 himself846 and2532 our2257 Father,3962 and2532 our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547 direct2720 our2257 way3598 unto4314 you.5209

12  And1161 the3588 Lord2962 make you to increase4121 5209 and2532 abound4052 in love26 one toward another,240 1519 and2532 toward1519 all3956 men, even2532 as2509 we2249 do toward1519 you:5209

13  To the end he may establish4741 your5216 hearts2588 unblamable273 in1722 holiness42 before1715 God,2316 even2532 our2257 Father,3962 at1722 the3588 coming3952 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ5547 with3326 all3956 his846 saints.40

Vul

1 Propter quod non sustinentes amplius, placuit nobis remanere Athenis, solis:

2 et misimus Timotheum fratrem nostrum, et ministrum Dei in Evangelio Christi, ad confirmandos vos, et exhortandos pro fide vestra:

3 ut nemo moveatur in tribulationibus istis: ipsi enim scitis quod in hoc positi sumus.

4 Nam et cum apud vos essemus, prædicebamus vobis passuros nos tribulationes, sicut et factum est, et scitis.

5 Propterea et ego amplius non sustinens, misi ad cognoscendam fidem vestram: ne forte tentaverit vos is qui tentat, et inanis fiat labor noster.

6 Nunc autem veniente Timotheo ad nos a vobis, et annuntiante nobis fidem et caritatem vestram, et quia memoriam nostri habetis bonam semper, desiderantes nos videre, sicut et nos quoque vos:

7 ideo consolati sumus, fratres, in vobis in omni necessitate et tribulatione nostra, per fidem vestram,

8 quoniam nunc vivimus, si vos statis in Domino.

9 Quam enim gratiarum actionem possumus Deo retribuere pro vobis in omni gaudio, quo gaudemus propter vos ante Deum nostrum,

10 nocte ac die abundantius orantes, ut videamus faciem vestram, et compleamus ea quæ desunt fidei vestræ?

11 Ipse autem Deus, et Pater noster, et Dominus noster Jesus Christus, dirigat viam nostram ad vos.

12 Vos autem Dominus multiplicet, et abundare faciat caritatem vestram in invicem, et in omnes, quemadmodum et nos in vobis:

13 ad confirmanda corda vestra sine querela in sanctitate, ante Deum et Patrem nostrum, in adventu Domini nostri Jesu Christi cum omnibus sanctis ejus. Amen.


Next: 1 Thessalonians 4