Sacred Texts  Bible  Index 
1 Thessalonians Index
  Previous  Next 

1 Thessalonians 5

GNT

1 περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι,

2 αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται.

3 ὅταν λέγωσιν, εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ οὐ μὴ ἐκφύγωσιν.

4 ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει, ἵνα ἡ ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτης καταλάβῃ,

5 πάντες γὰρ ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας. οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους·

6 ἄρα οὗν μὴ καθεύδωμεν ὡς οἱ λοιποί, ἀλλὰ γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν.

7 οἱ γὰρ καθεύδοντες νυκτὸς καθεύδουσιν, καὶ οἱ μεθυσκόμενοι νυκτὸς μεθύουσιν·

8 ἡμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες νήφωμεν, ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως καὶ ἀγάπης καὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας·

9 ὅτι οὐκ ἔθετο ἡμᾶς ὁ θεὸς εἰς ὀργὴν ἀλλὰ εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ,

10 τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωμεν ἅμα σὺν αὐτῶ ζήσωμεν.

11 διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους καὶ οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν ἕνα, καθὼς καὶ ποιεῖτε.

12 ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑμῖν καὶ προϊσταμένους ὑμῶν ἐν κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας ὑμᾶς,

13 καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον αὐτῶν. εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς.

14 παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, νουθετεῖτε τοὺς ἀτάκτους, παραμυθεῖσθε τοὺς ὀλιγοψύχους, ἀντέχεσθε τῶν ἀσθενῶν, μακροθυμεῖτε πρὸς πάντας.

15 ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινι ἀποδῶ, ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε [καὶ] εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας.

16 πάντοτε χαίρετε,

17 ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε,

18 ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλημα θεοῦ ἐν χριστῶ ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς.

19 τὸ πνεῦμα μὴ σβέννυτε,

20 προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε·

21 πάντα δὲ δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε,

22 ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε.

23 αὐτὸς δὲ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ τηρηθείη.

24 πιστὸς ὁ καλῶν ὑμᾶς, ὃς καὶ ποιήσει.

25 ἀδελφοί, προσεύχεσθε [καὶ] περὶ ἡμῶν.

26 ἀσπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἐν φιλήματι ἁγίῳ.

27 ἐνορκίζω ὑμᾶς τὸν κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς.

28 ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ μεθ᾽ ὑμῶν.

KJV

1  But1161 of4012 the3588 times5550 and2532 the3588 seasons,2540 brethren,80 ye have2192 no3756 need5532 that I write1125 unto you.5213

2  For1063 yourselves846 know1492 perfectly199 that3754 the3588 day2250 of the Lord2962 so3779 cometh2064 as5613 a thief2812 in1722 the night.3571

3  For1063 when3752 they shall say,3004 Peace1515 and2532 safety;803 then5119 sudden160 destruction3639 cometh upon2186 them,846 as5618 travail5604 upon a woman with child;2192 1722 1064 and2532 they shall not3364 escape.1628

4  But1161 ye,5210 brethren,80 are2075 not3756 in1722 darkness,4655 that2443 that day2250 should overtake2638 you5209 as5613 a thief.2812

5  Ye5210 are2075 all3956 the children5207 of light,5457 and2532 the children5207 of the day:2250 we are2070 not3756 of the night,3571 nor3761 of darkness.4655

6  Therefore686 3767 let us not3361 sleep,2518 as5613 do2532 others;3062 but235 let us watch1127 and2532 be sober.3525

7  For1063 they that sleep2518 sleep2518 in the night;3571 and2532 they that be drunken3182 are drunken3184 in the night.3571

8  But1161 let us,2249 who are5607 of the day,2250 be sober,3525 putting on1746 the breastplate2382 of faith4102 and2532 love;26 and2532 for a helmet,4030 the hope1680 of salvation.4991

9  For3754 God2316 hath not3756 appointed5087 us2248 to1519 wrath,3709 but235 to obtain1519 4047 salvation4991 by1223 our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547

10  Who died599 for5228 us,2257 that,2443 whether1535 we wake1127 or1535 sleep,2518 we should live2198 together260 with4862 him.846

11  Wherefore1352 comfort3870 yourselves together,240 and2532 edify3618 one another,1520 1520 even as2531 also2532 ye do.4160

12  And1161 we beseech2065 you,5209 brethren,80 to know1492 them which labor2872 among1722 you,5213 and2532 are over4291 you5216 in1722 the Lord,2962 and2532 admonish3560 you;5209

13  And2532 to esteem2233 them846 very highly5228 1537 4053 in1722 love26 for their work's sake.1223 846 2041 And be at peace1514 among1722 yourselves.1438

14  Now1161 we exhort3870 you,5209 brethren,80 warn3560 them that are unruly,813 comfort3888 the3588 feebleminded,3642 support472 the3588 weak,772 be patient3114 toward4314 all3956 men.

15  See3708 that none5100 3361 render591 evil2556 for473 evil2556 unto any5100 man; but235 ever3842 follow1377 that which is good,18 both2532 among1519 yourselves,240 and2532 to1519 all3956 men.

16  Rejoice5463 evermore.3842

17  Pray4336 without ceasing.89

18  In1722 every thing3956 give thanks:2168 for1063 this5124 is the will2307 of God2316 in1722 Christ5547 Jesus2424 concerning1519 you.5209

19  Quench4570 not3361 the3588 Spirit.4151

20  Despise1848 not3361 prophesyings.4394

21  Prove1381 all things;3956 hold fast2722 that which is good.2570

22  Abstain567 from575 all3956 appearance1491 of evil.4190

23  And1161 the3588 very846 God2316 of peace1515 sanctify37 you5209 wholly;3651 and2532 I pray God your5216 whole3648 spirit4151 and2532 soul5590 and2532 body4983 be preserved5083 blameless274 unto1722 the3588 coming3952 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ.5547

24  Faithful4103 is he that calleth2564 you,5209 who3739 also2532 will do4160 it.

25  Brethren,80 pray4336 for4012 us.2257

26  Greet782 all3956 the3588 brethren80 with1722 a holy40 kiss.5370

27  I charge3726 you5209 by the3588 Lord2962 that this epistle1992 be read314 unto all3956 the3588 holy40 brethren.80

28  The3588 grace5485 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ5547 be with3326 you.5216 Amen.281

Vul

1 De temporibus autem, et momentis, fratres, non indigetis ut scribamus vobis.

2 Ipsi enim diligenter scitis quia dies Domini, sicut fur in nocte, ita veniet:

3 cum enim dixerint: Pax et securitas: tunc repentinus eis superveniet interitus, sicut dolor in utero habenti, et non effugient.

4 Vos autem, fratres, non estis in tenebris, ut vos die illa tamquam fur comprehendat:

5 omnes enim vos filii lucis estis, et filii diei: non sumus noctis, neque tenebrarum.

6 Igitur non dormiamus sicut et ceteri, sed vigilemus, et sobrii simus.

7 Qui enim dormiunt, nocte dormiunt: et qui ebrii sunt, nocte ebrii sunt.

8 Nos autem, qui diei sumus, sobrii simus, induti loricam fidei et caritatis, et galeam spem salutis:

9 quoniam non posuit nos Deus in iram, sed in acquisitionem salutis per Dominum nostrum Jesum Christum,

10 qui mortuus est pro nobis: ut sive vigilemus, sive dormiamus, simul cum illo vivamus.

11 Propter quod consolamini invicem, et ædificate alterutrum, sicut et facitis.

12 Rogamus autem vos, fratres, ut noveritis eos qui laborant inter vos, et præsunt vobis in Domino, et monent vos,

13 ut habeatis illos abundantius in caritate propter opus illorum: pacem habete cum eis.

14 Rogamus autem vos, fratres, corripite inquietos, consolamini pusillanimes, suscipite infirmos, patientes estote ad omnes.

15 Videte ne quis malum pro malo alicui reddat: sed semper quod bonum est sectamini in invicem, et in omnes.

16 Semper gaudete.

17 Sine intermissione orate.

18 In omnibus gratias agite: hæc est enim voluntas Dei in Christo Jesu in omnibus vobis.

19 Spiritum nolite extinguere.

20 Prophetias nolite spernere.

21 Omnia autem probate: quod bonum est tenete.

22 Ab omni specie mala abstinete vos.

23 Ipse autem Deus pacis sanctificet vos per omnia: ut integer spiritus vester, et anima, et corpus sine querela in adventu Domini nostri Jesu Christi servetur.

24 Fidelis est, qui vocavit vos: qui etiam faciet.

25 Fratres, orate pro nobis.

26 Salutate fratres omnes in osculo sancto.

27 Adjuro vos per Dominum ut legatur epistola hæc omnibus sanctis fratribus.

28 Gratia Domini nostri Jesu Christi vobiscum. Amen.


Next: 2 Thessalonians 1