Sacred Texts  Bible  Index 
Romans Index
  Previous  Next 

Romans 16

GNT

1 συνίστημι δὲ ὑμῖν φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὗσαν [καὶ] διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν κεγχρεαῖς,

2 ἵνα αὐτὴν προσδέξησθε ἐν κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων, καὶ παραστῆτε αὐτῇ ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν χρῄζῃ πράγματι, καὶ γὰρ αὐτὴ προστάτις πολλῶν ἐγενήθη καὶ ἐμοῦ αὐτοῦ.

3 ἀσπάσασθε πρίσκαν καὶ ἀκύλαν τοὺς συνεργούς μου ἐν χριστῶ ἰησοῦ,

4 οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν, οἷς οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν,

5 καὶ τὴν κατ᾽ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. ἀσπάσασθε ἐπαίνετον τὸν ἀγαπητόν μου, ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς ἀσίας εἰς χριστόν.

6 ἀσπάσασθε μαρίαν, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς ὑμᾶς.

7 ἀσπάσασθε ἀνδρόνικον καὶ ἰουνιᾶν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ γέγοναν ἐν χριστῶ.

8 ἀσπάσασθε ἀμπλιᾶτον τὸν ἀγαπητόν μου ἐν κυρίῳ.

9 ἀσπάσασθε οὐρβανὸν τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν χριστῶ καὶ στάχυν τὸν ἀγαπητόν μου.

10 ἀσπάσασθε ἀπελλῆν τὸν δόκιμον ἐν χριστῶ. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν ἀριστοβούλου.

11 ἀσπάσασθε ἡρῳδίωνα τὸν συγγενῆ μου. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν ναρκίσσου τοὺς ὄντας ἐν κυρίῳ.

12 ἀσπάσασθε τρύφαιναν καὶ τρυφῶσαν τὰς κοπιώσας ἐν κυρίῳ. ἀσπάσασθε περσίδα τὴν ἀγαπητήν, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν κυρίῳ.

13 ἀσπάσασθε ῥοῦφον τὸν ἐκλεκτὸν ἐν κυρίῳ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἐμοῦ.

14 ἀσπάσασθε ἀσύγκριτον, φλέγοντα, ἑρμῆν, πατροβᾶν, ἑρμᾶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς.

15 ἀσπάσασθε φιλόλογον καὶ ἰουλίαν, νηρέα καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ, καὶ ὀλυμπᾶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας ἁγίους.

16 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι τοῦ χριστοῦ.

17 παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, σκοπεῖν τοὺς τὰς διχοστασίας καὶ τὰ σκάνδαλα παρὰ τὴν διδαχὴν ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε ποιοῦντας, καὶ ἐκκλίνετε ἀπ᾽ αὐτῶν·

18 οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῶ κυρίῳ ἡμῶν χριστῶ οὐ δουλεύουσιν ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ, καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσιν τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων.

19 ἡ γὰρ ὑμῶν ὑπακοὴ εἰς πάντας ἀφίκετο· ἐφ᾽ ὑμῖν οὗν χαίρω, θέλω δὲ ὑμᾶς σοφοὺς εἶναι εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀκεραίους δὲ εἰς τὸ κακόν.

20 ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν τάχει. ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ μεθ᾽ ὑμῶν.

21 ἀσπάζεται ὑμᾶς τιμόθεος ὁ συνεργός μου, καὶ λούκιος καὶ ἰάσων καὶ σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου.

22 ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ τέρτιος ὁ γράψας τὴν ἐπιστολὴν ἐν κυρίῳ.

23 ἀσπάζεται ὑμᾶς γάϊος ὁ ξένος μου καὶ ὅλης τῆς ἐκκλησίας. ἀσπάζεται ὑμᾶς ἔραστος ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως καὶ κούαρτος ὁ ἀδελφός.

24 

25 [τῶ δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου καὶ τὸ κήρυγμα ἰησοῦ χριστοῦ, κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένου

26 φανερωθέντος δὲ νῦν διά τε γραφῶν προφητικῶν κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου θεοῦ εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα τὰ ἔθνη γνωρισθέντος,

27 μόνῳ σοφῶ θεῶ διὰ ἰησοῦ χριστοῦ ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.]

KJV

1161 I commend4921 unto you5213 Phebe5402 our2257 sister,79 which is5607 a servant1249 of the3588 church1577 which3588 is at1722 Cenchrea:2747

2  That2443 ye receive4327 her846 in1722 the Lord,2962 as becometh516 saints,40 and2532 that ye assist3936 her846 in1722 whatsoever3739 302 business4229 she hath need5535 of you:5216 for1063 she3778 hath2532 been1096 a succorer4368 of many,4183 and2532 of1700 myself848 also.

3  Greet782 Priscilla4252 and2532 Aquila207 my3450 helpers4904 in1722 Christ5547 Jesus:2424

4  Who3748 have for5228 my3450 life5590 laid down5294 their own1438 necks:5137 unto whom3739 not3756 only3441 I1473 give thanks,2168 but235 also2532 all3956 the3588 churches1577 of the3588 Gentiles.1484

5  Likewise2532 greet the3588 church1577 that is in2596 their848 house.3624 Salute782 my3450 well-beloved27 Epaenetus,1866 who3739 is2076 the firstfruits536 of Achaia882 unto1519 Christ.5547

6  Greet782 Mary,3137 who3748 bestowed much labor2872 4183 on1519 us.2248

7  Salute782 Andronicus408 and2532 Junia,2458 my3450 kinsmen,4773 and2532 my3450 fellow prisoners,4869 who3748 are1526 of note1978 among1722 the3588 apostles,652 who3739 also2532 were1096 in1722 Christ5547 before4253 me.1700

8  Greet782 Amplias291 my3450 beloved27 in1722 the Lord.2962

9  Salute782 Urbane,3773 our2257 helper4904 in1722 Christ,5547 and2532 Stachys4720 my3450 beloved.27

10  Salute782 Apelles559 approved1384 in1722 Christ.5547 Salute782 them3588 which are of1537 Aristobulus'711 household.

11  Salute782 Herodion2267 my3450 kinsman.4773 Greet782 them3588 that be of1537 the3588 household of Narcissus,3488 which are5607 in1722 the Lord.2962

12  Salute782 Tryphena5170 and2532 Tryphosa,5173 who3588 labor2872 in1722 the Lord.2962 Salute782 the3588 beloved27 Persis,4069 which3748 labored2872 much4183 in1722 the Lord.2962

13  Salute782 Rufus4504 chosen1588 in1722 the Lord,2962 and2532 his848 mother3384 and2532 mine.1700

14  Salute782 Asyncritus,799 Phlegon,5393 Hermas,2057 Patrobas,3969 Hermes,2060 and2532 the3588 brethren80 which are with4862 them.846

15  Salute782 Philologus,5378 and2532 Julia,2456 Nereus,3517 and2532 his848 sister,79 and2532 Olympas,3652 and2532 all3956 the3588 saints40 which are with4862 them.846

16  Salute782 one another240 with1722 a holy40 kiss.5370 The3588 churches1577 of Christ5547 salute782 you.5209

17  Now1161 I beseech3870 you,5209 brethren,80 mark4648 them which cause4160 divisions1370 and2532 offenses4625 contrary3844 to the3588 doctrine1322 which3739 ye5210 have learned;3129 and2532 avoid1578 575 them.846

18  For1063 they that are such5108 serve1398 not3756 our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547 but235 their own1438 belly;2836 and2532 by1223 good words5542 and2532 fair speeches2129 deceive1818 the3588 hearts2588 of the3588 simple.172

19  For1063 your5216 obedience5218 is come abroad864 unto1519 all3956 men. I am glad5463 therefore3767 on your behalf:1909 5213 but1161 yet I would2309 have you5209 wise1511 4680 unto1519 that which is good,18 and1161 simple185 concerning1519 evil.2556

20  And1161 the3588 God2316 of peace1515 shall bruise4937 Satan4567 under5259 your2257 feet4228 shortly.1722 5034 The3588 grace5485 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ5547 be with3326 you.5216 Amen.281

21  Timothy5095 my3450 workfellow,4904 and2532 Lucius,3066 and2532 Jason,2394 and2532 Sosipater,4989 my3450 kinsmen,4773 salute782 you.5209

22  I1473 Tertius,5060 who wrote1125 this epistle,1992 salute782 you5209 in1722 the Lord.2962

23  Gaius1050 mine3450 host,3581 and2532 of the3588 whole3650 church,1577 saluteth782 you.5209 Erastus2037 the3588 chamberlain3623 of the3588 city4172 saluteth782 you,5209 and2532 Quartus2890 a brother.80

24  The3588 grace5485 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ5547 be with3326 you5216 all.3956 Amen.281

25  Now1161 to him that is of power1410 to establish4741 you5209 according2596 to my3450 gospel,2098 and2532 the3588 preaching2782 of Jesus2424 Christ,5547 according2596 to the revelation602 of the mystery,3466 which was kept secret4601 since the world began,5550 166

26  But1161 now3568 is made manifest,5319 and5037 by1223 the Scriptures1124 of the prophets,4397 according2596 to the commandment2003 of the3588 everlasting166 God,2316 made known1107 to1519 all3956 nations1484 for1519 the obedience5218 of faith:4102

27  To God2316 only3441 wise,4680 be glory1391 through1223 Jesus2424 Christ5547 forever.1519 165 Amen.281

Vul

1 Commendo autem vobis Phœben sororem nostram, quæ est in ministerio ecclesiæ, quæ est in Cenchris:

2 ut eam suscipiatis in Domino digne sanctis: et assistatis ei in quocumque negotio vestri indiguerit: etenim ipsa quoque astitit multis, et mihi ipsi.

3 Salutate Priscam et Aquilam, adjutores meos in Christo Jesu

4 (qui pro anima mea suas cervices supposuerunt: quibus non solus ego gratias ago, sed et cunctæ ecclesiæ gentium),

5 et domesticam ecclesiam eorum. Salutate Epænetum dilectum mihi, qui est primitivus Asiæ in Christo.

6 Salutate Mariam, quæ multum laboravit in vobis.

7 Salutate Andronicum et Juniam, cognatos, et concaptivos meos: qui sunt nobiles in Apostolis, qui et ante me fuerunt in Christo.

8 Salutate Ampliatum dilectissimum mihi in Domino.

9 Salutate Urbanum adjutorem nostrum in Christo Jesu, et Stachyn dilectum meum.

10 Salutate Apellen probum in Christo.

11 Salutate eos qui sunt ex Aristoboli domo. Salutate Herodionem cognatum meum. Salutate eos qui sunt ex Narcisi domo, qui sunt in Domino.

12 Salutate Tryphænam et Tryphosam, quæ laborant in Domino. Salutate Persidem carissimam, quæ multum laboravit in Domino.

13 Salutate Rufum electum in Domino, et matrem ejus, et meam.

14 Salutate Asyncritum, Phlegontem, Hermam, Patrobam, Hermen, et qui cum eis sunt, fratres.

15 Salutate Philologum et Juliam, Nereum, et sororem ejus, et Olympiadem, et omnes qui cum eis sunt, sanctos.

16 Salutate invicem in osculo sancto. Salutant vos omnes ecclesiæ Christi.

17 Rogo autem vos fratres, ut observetis eos qui dissensiones et offendicula, præter doctrinam, quam vos didicistis, faciunt, et declinate ab illis.

18 Hujuscemodi enim Christo Domino nostro non serviunt, sed suo ventri: et per dulces sermones et benedictiones seducunt corda innocentium.

19 Vestra enim obedientia in omnem locum divulgata est. Gaudeo igitur in vobis. Sed volo vos sapientes esse in bono, et simplices in malo.

20 Deus autem pacis conterat Satanam sub pedibus vestris velociter. Gratia Domini nostri Jesu Christi vobiscum.

21 Salutat vos Timotheus adjutor meus, et Lucius, et Jason, et Sosipater cognati mei.

22 Saluto vos ego Tertius, qui scripsi epistolam, in Domino.

23 Salutat vos Cajus hospes meus, et universa ecclesia. Salutat vos Erastus arcarius civitatis, et Quartus, frater.

24 Gratia Domini nostri Jesu Christi cum omnibus vobis. Amen.

25 Ei autem, qui potens est vos confirmare juxta Evangelium meum, et prædicationem Jesu Christi, secundum revelationem mysterii temporibus æternis taciti

26 (quod nunc patefactum est per Scripturas prophetarum secundum præceptum æterni Dei, ad obeditionem fidei), in cunctis gentibus cogniti,

27 soli sapienti Deo, per Jesum Christum, cui honor et gloria in sæcula sæculorum. Amen.


Next: 1 Corinthians 1