Sacred Texts  Bible  Index 
1 Corinthians Index
  Previous  Next 

1 Corinthians 1

GNT

1 παῦλος κλητὸς ἀπόστολος χριστοῦ ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, καὶ σωσθένης ὁ ἀδελφός,

2 τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν κορίνθῳ, ἡγιασμένοις ἐν χριστῶ ἰησοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσιν τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ, αὐτῶν καὶ ἡμῶν·

3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ.

4 εὐχαριστῶ τῶ θεῶ μου πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν χριστῶ ἰησοῦ,

5 ὅτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε ἐν αὐτῶ, ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει,

6 καθὼς τὸ μαρτύριον τοῦ χριστοῦ ἐβεβαιώθη ἐν ὑμῖν,

7 ὥστε ὑμᾶς μὴ ὑστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ χαρίσματι, ἀπεκδεχομένους τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ·

8 ὃς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους ἀνεγκλήτους ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ [χριστοῦ].

9 πιστὸς ὁ θεὸς δι᾽ οὖ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.

10 παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῶ αὐτῶ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ.

11 ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν χλόης ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσιν.

12 λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει, ἐγὼ μέν εἰμι παύλου, ἐγὼ δὲ ἀπολλῶ, ἐγὼ δὲ κηφᾶ, ἐγὼ δὲ χριστοῦ.

13 μεμέρισται ὁ χριστός; μὴ παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν, ἢ εἰς τὸ ὄνομα παύλου ἐβαπτίσθητε;

14 εὐχαριστῶ [τῶ θεῶ] ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ κρίσπον καὶ γάϊον,

15 ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβαπτίσθητε.

16 ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα.

17 οὐ γὰρ ἀπέστειλέν με χριστὸς βαπτίζειν ἀλλὰ εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ χριστοῦ.

18 ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστίν, τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις θεοῦ ἐστιν.

19 γέγραπται γάρ, ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω.

20 ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου;

21 ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν θεόν, εὐδόκησεν ὁ θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας.

22 ἐπειδὴ καὶ ἰουδαῖοι σημεῖα αἰτοῦσιν καὶ ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν,

23 ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν χριστὸν ἐσταυρωμένον, ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον ἔθνεσιν δὲ μωρίαν,

24 αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, ἰουδαίοις τε καὶ ἕλλησιν, χριστὸν θεοῦ δύναμιν καὶ θεοῦ σοφίαν·

25 ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων.

26 βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς·

27 ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τοὺς σοφούς, καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά,

28 καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ θεός, τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ,

29 ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.

30 ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε ἐν χριστῶ ἰησοῦ, ὃς ἐγενήθη σοφία ἡμῖν ἀπὸ θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις,

31 ἵνα καθὼς γέγραπται, ὁ καυχώμενος ἐν κυρίῳ καυχάσθω.

KJV

1  Paul3972 called2822 to be an apostle652 of Jesus2424 Christ5547 through1223 the will2307 of God,2316 and2532 Sosthenes4988 our brother,80

2  Unto the3588 church1577 of God2316 which is5607 at1722 Corinth,2882 to them that are sanctified37 in1722 Christ5547 Jesus,2424 called2822 to be saints,40 with4862 all3956 that in1722 every3956 place5117 call upon1941 the3588 name3686 of Jesus2424 Christ5547 our2257 Lord,2962 both5037 theirs848 and2532 ours:2257

3  Grace5485 be unto you,5213 and2532 peace,1515 from575 God2316 our2257 Father,3962 and2532 from the Lord2962 Jesus2424 Christ.5547

4  I thank2168 my3450 God2316 always3842 on your behalf,4012 5216 for1909 the3588 grace5485 of God2316 which is given1325 you5213 by1722 Jesus2424 Christ;5547

5  That3754 in1722 every thing3956 ye are enriched4148 by1722 him,846 in1722 all3956 utterance,3056 and2532 in all3956 knowledge;1108

6  Even as2531 the3588 testimony3142 of Christ5547 was confirmed950 in1722 you:5213

7  So that5620 ye5209 3361 come behind5302 in1722 no3367 gift;5486 waiting for553 the3588 coming602 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ:5547

8  Who3739 shall also2532 confirm950 you5209 unto2193 the end,5056 that ye may be blameless410 in1722 the3588 day2250 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ.5547

9  God2316 is faithful,4103 by1223 whom3739 ye were called2564 unto1519 the fellowship2842 of his848 Son5207 Jesus2424 Christ5547 our2257 Lord.2962

10  Now1161 I beseech3870 you,5209 brethren,80 by1223 the3588 name3686 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547 that2443 ye all3956 speak3004 the3588 same thing,846 and2532 that there be5600 no3361 divisions4978 among1722 you;5213 but1161 that ye be5600 perfectly joined together2675 in1722 the3588 same846 mind3563 and2532 in1722 the3588 same846 judgment.1106

11  For1063 it hath been declared1213 unto me3427 of4012 you,5216 my3450 brethren,80 by5259 them3588 which are of the house of Chloe,5514 that3754 there are1526 contentions2054 among1722 you.5213

12  Now1161 this5124 I say,3004 that3754 every one1538 of you5216 saith,3004 I1473 3303 am1510 of Paul;3972 and1161 I1473 of Apollos;625 and1161 I1473 of Cephas;2786 and1161 I1473 of Christ.5547

13  Is Christ5547 divided?3307 was3361 Paul3972 crucified4717 for5228 you?5216 or2228 were ye baptized907 in1519 the3588 name3686 of Paul?3972

14  I thank2168 God2316 that3754 I baptized907 none3762 of you,5216 but1508 Crispus2921 and2532 Gaius;1050

15  Lest3363 any5100 should say2036 that3754 I had baptized907 in1519 mine own1699 name.3686

16  And1161 I baptized907 also2532 the3588 household3624 of Stephanas:4734 besides,3063 I know1492 not3756 whether I baptized any1536 907 other.243

17  For1063 Christ5547 sent649 me3165 not3756 to baptize,907 but235 to preach the gospel:2097 not3756 with1722 wisdom4678 of words,3056 lest3363 the3588 cross4716 of Christ5547 should be made of none effect.2758

18  For1063 the3588 preaching3056 of3588 the3588 cross4716 is2076 to them that perish622 3303 foolishness;3472 but1161 unto us2254 which3588 are saved4982 it is2076 the power1411 of God.2316

19  For1063 it is written,1125 I will destroy622 the3588 wisdom4678 of the3588 wise,4680 and2532 will bring to nothing114 the3588 understanding4907 of the3588 prudent.4908

20  Where4226 is the wise?4680 where4226 is the scribe?1122 where4226 is the disputer4804 of this5127 world?165 hath not3780 God2316 made foolish3471 the3588 wisdom4678 of this5127 world?2889

21  For1063 after that1894 in1722 the3588 wisdom4678 of God2316 the3588 world2889 by1223 wisdom4678 knew1097 not3756 God,2316 it pleased2106 God2316 by1223 the3588 foolishness3472 of preaching2782 to save4982 them that believe.4100

22  For1894 the2532 Jews2453 require154 a sign,4592 and2532 the Greeks1672 seek after2212 wisdom:4678

23  But1161 we2249 preach2784 Christ5547 crucified,4717 unto the Jews2453 a3303 stumblingblock,4625 and1161 unto the Greeks1672 foolishness;3472

24  But1161 unto them846 which are called,2822 both5037 Jews2453 and2532 Greeks,1672 Christ5547 the power1411 of God,2316 and2532 the wisdom4678 of God.2316

25  Because3754 the3588 foolishness3474 of God2316 is2076 wiser4680 than men;444 and2532 the3588 weakness772 of God2316 is2076 stronger2478 than men.444

26  For1063 ye see991 your5216 calling,2821 brethren,80 how that3754 not3756 many4183 wise men4680 after2596 the flesh,4561 not3756 many4183 mighty,1415 not3756 many4183 noble,2104 are called:

27  But235 God2316 hath chosen1586 the3588 foolish things3474 of the3588 world2889 to2443 confound2617 the3588 wise;4680 and2532 God2316 hath chosen1586 the3588 weak things772 of the3588 world2889 to2443 confound2617 the things which are mighty;2478

28  And2532 base things36 of the3588 world,2889 and2532 things which are despised,1848 hath God2316 chosen,1586 yea, and2532 things3588 which are5607 not,3361 to2443 bring to naught2673 things that are:5607

29  That3704 no3956 3361 flesh4561 should glory2744 in his presence.1799 846

30  But1161 of1537 him846 are2075 ye5210 in1722 Christ5547 Jesus,2424 who3739 of575 God2316 is made1096 unto us2254 wisdom,4678 and5037 righteousness,1343 and2532 sanctification,38 and2532 redemption:629

31  That,2443 according as2531 it is written,1125 He3588 that glorieth,2744 let him glory2744 in1722 the Lord.2962

Vul

1 Paulus vocatus Apostolus Jesu Christi per voluntatem Dei, et Sosthenes frater,

2 ecclesiæ Dei, quæ est Corinthi, sanctificatis in Christo Jesu, vocatis sanctis, cum omnibus qui invocant nomen Domini nostri Jesu Christi, in omni loco ipsorum et nostro.

3 Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo.

4 Gratias ago Deo meo semper pro vobis in gratia Dei, quæ data est vobis in Christo Jesu:

5 quod in omnibus divites facti estis in illo, in omni verbo, et in omni scientia.

6 Sicut testimonium Christi confirmatum est in vobis:

7 ita ut nihil vobis desit in ulla gratia, exspectantibus revelationem Domini nostri Jesu Christi,

8 qui et confirmabit vos usque in finem sine crimine, in die adventus Domini nostri Jesu Christi.

9 Fidelis Deus: per quem vocati estis in societatem filii ejus Jesu Christi Domini nostri.

10 Obsecro autem vos fratres per nomen Domini nostri Jesu Christi: ut idipsum dicatis omnes, et non sint in vobis schismata: sitis autem perfecti in eodem sensu, et in eadem sententia.

11 Significatum est enim mihi de vobis fratres mei ab iis, qui sunt Chloës, quia contentiones sunt inter vos.

12 Hoc autem dico, quod unusquisque vestrum dicit: Ego quidem sum Pauli: ego autem Apollo: ego vero Cephæ: ego autem Christi.

13 Divisus est Christus? numquid Paulus crucifixus est pro vobis? aut in nomine Pauli baptizati estis?

14 Gratias ago Deo, quod neminem vestrum baptizavi, nisi Crispum et Caium:

15 ne quis dicat quod in nomine meo baptizati estis.

16 Baptizavi autem et Stephanæ domum: ceterum nescio si quem alium baptizaverim.

17 Non enim misit me Christus baptizare, sed evangelizare: non in sapientia verbi, ut non evacuetur crux Christi.

18 Verbum enim crucis pereuntibus quidem stultitia est: iis autem qui salvi fiunt, id est nobis, Dei virtus est.

19 Scriptum est enim: Perdam sapientiam sapientium, et prudentiam prudentium reprobabo.

20 Ubi sapiens? ubi scriba? ubi conquisitor hujus sæculi? Nonne stultam fecit Deus sapientiam hujus mundi?

21 Nam quia in Dei sapientia non cognovit mundus per sapientiam Deum: placuit Deo per stultitiam prædicationis salvos facere credentes.

22 Quoniam et Judæi signa petunt, et Græci sapientiam quærunt:

23 nos autem prædicamus Christum crucifixum: Judæis quidem scandalum, gentibus autem stultitiam,

24 ipsis autem vocatis Judæis, atque Græcis Christum Dei virtutem, et Dei sapientia:

25 quia quod stultum est Dei, sapientius est hominibus: et quod infirmum est Dei, fortius est hominibus.

26 Videte enim vocationem vestram, fratres, quia non multi sapientes secundum carnem, non multi potentes, non multi nobiles:

27 sed quæ stulta sunt mundi elegit Deus, ut confundat sapientes: et infirma mundi elegit Deus, ut confundat fortia:

28 et ignobilia mundi, et contemptibilia elegit Deus, et ea quæ non sunt, ut ea quæ sunt destrueret:

29 ut non glorietur omnis caro in conspectu ejus.

30 Ex ipso autem vos estis in Christo Jesu, qui factus est nobis sapientia a Deo, et justitia, et sanctificatio, et redemptio:

31 ut quemadmodum scriptum est: Qui gloriatur, in Domino glorietur.


Next: 1 Corinthians 2