Sacred Texts  Bible  Index 
Romans Index
  Previous  Next 

Romans 15

GNT

1 ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν.

2 ἕκαστος ἡμῶν τῶ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν·

3 καὶ γὰρ ὁ χριστὸς οὐχ ἑαυτῶ ἤρεσεν· ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσαν ἐπ᾽ ἐμέ.

4 ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ διὰ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν.

5 ὁ δὲ θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ χριστὸν ἰησοῦν,

6 ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τὸν θεὸν καὶ πατέρα τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ.

7 διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς, εἰς δόξαν τοῦ θεοῦ.

8 λέγω γὰρ χριστὸν διάκονον γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας θεοῦ, εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων,

9 τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν θεόν· καθὼς γέγραπται, διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσιν, καὶ τῶ ὀνοματί σου ψαλῶ.

10 καὶ πάλιν λέγει, εὐφράνθητε, ἔθνη, μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ.

11 καὶ πάλιν, αἰνεῖτε, πάντα τὰ ἔθνη, τὸν κύριον, καὶ ἐπαινεσάτωσαν αὐτὸν πάντες οἱ λαοί.

12 καὶ πάλιν ἠσαΐας λέγει, ἔσται ἡ ῥίζα τοῦ ἰεσσαί, καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν· ἐπ᾽ αὐτῶ ἔθνη ἐλπιοῦσιν.

13 ὁ δὲ θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῶ πιστεύειν, εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει πνεύματος ἁγίου.

14 πέπεισμαι δέ, ἀδελφοί μου, καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν, ὅτι καὶ αὐτοὶ μεστοί ἐστε ἀγαθωσύνης, πεπληρωμένοι πάσης [τῆς] γνώσεως, δυνάμενοι καὶ ἀλλήλους νουθετεῖν.

15 τολμηρότερον δὲ ἔγραψα ὑμῖν ἀπὸ μέρους, ὡς ἐπαναμιμνῄσκων ὑμᾶς διὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι ὑπὸ τοῦ θεοῦ

16 εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν χριστοῦ ἰησοῦ εἰς τὰ ἔθνη, ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ, ἵνα γένηται ἡ προσφορὰ τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος, ἡγιασμένη ἐν πνεύματι ἁγίῳ.

17 ἔχω οὗν [τὴν] καύχησιν ἐν χριστῶ ἰησοῦ τὰ πρὸς τὸν θεόν·

18 οὐ γὰρ τολμήσω τι λαλεῖν ὧν οὐ κατειργάσατο χριστὸς δι᾽ ἐμοῦ εἰς ὑπακοὴν ἐθνῶν, λόγῳ καὶ ἔργῳ,

19 ἐν δυνάμει σημείων καὶ τεράτων, ἐν δυνάμει πνεύματος [θεοῦ]· ὥστε με ἀπὸ ἰερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ μέχρι τοῦ ἰλλυρικοῦ πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ χριστοῦ,

20 οὕτως δὲ φιλοτιμούμενον εὐαγγελίζεσθαι οὐχ ὅπου ὠνομάσθη χριστός, ἵνα μὴ ἐπ᾽ ἀλλότριον θεμέλιον οἰκοδομῶ,

21 ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ ὄψονται, καὶ οἳ οὐκ ἀκηκόασιν συνήσουσιν.

22 διὸ καὶ ἐνεκοπτόμην τὰ πολλὰ τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς·

23 νυνὶ δὲ μηκέτι τόπον ἔχων ἐν τοῖς κλίμασι τούτοις, ἐπιποθίαν δὲ ἔχων τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν,

24 ὡς ἂν πορεύωμαι εἰς τὴν σπανίαν· ἐλπίζω γὰρ διαπορευόμενος θεάσασθαι ὑμᾶς καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν προπεμφθῆναι ἐκεῖ ἐὰν ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ μέρους ἐμπλησθῶ _

25 νυνὶ δὲ πορεύομαι εἰς ἰερουσαλὴμ διακονῶν τοῖς ἁγίοις.

26 εὐδόκησαν γὰρ μακεδονία καὶ ἀχαΐα κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι εἰς τοὺς πτωχοὺς τῶν ἁγίων τῶν ἐν ἰερουσαλήμ.

27 εὐδόκησαν γάρ, καὶ ὀφειλέται εἰσὶν αὐτῶν· εἰ γὰρ τοῖς πνευματικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν τὰ ἔθνη, ὀφείλουσιν καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς λειτουργῆσαι αὐτοῖς.

28 τοῦτο οὗν ἐπιτελέσας, καὶ σφραγισάμενος αὐτοῖς τὸν καρπὸν τοῦτον, ἀπελεύσομαι δι᾽ ὑμῶν εἰς σπανίαν·

29 οἶδα δὲ ὅτι ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς ἐν πληρώματι εὐλογίας χριστοῦ ἐλεύσομαι.

30 παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς [, ἀδελφοί,] διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ καὶ διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ πνεύματος, συναγωνίσασθαί μοι ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν θεόν,

31 ἵνα ῥυσθῶ ἀπὸ τῶν ἀπειθούντων ἐν τῇ ἰουδαίᾳ καὶ ἡ διακονία μου ἡ εἰς ἰερουσαλὴμ εὐπρόσδεκτος τοῖς ἁγίοις γένηται,

32 ἵνα ἐν χαρᾷ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς διὰ θελήματος θεοῦ συναναπαύσωμαι ὑμῖν.

33 ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.

KJV

1  We2249 then1161 that are strong1415 ought3784 to bear941 the3588 infirmities771 of the3588 weak,102 and2532 not3361 to please700 ourselves.1438

2  Let1063 every one1538 of us2257 please700 his neighbor4139 for1519 his good18 to4314 edification.3619

3  For1063 even2532 Christ5547 pleased700 not3756 himself:1438 but,235 as2531 it is written,1125 The3588 reproaches3680 of them that reproached3679 thee4571 fell1968 on1909 me.1691

4  For1063 whatsoever things3745 were written aforetime4270 were written4270 for1519 our2251 learning,1319 that2443 we through1223 patience5281 and2532 comfort3874 of the3588 Scriptures1124 might have2192 hope.1680

5  Now1161 the3588 God2316 of patience5281 and2532 consolation3874 grant1325 you5213 to be likeminded5426 846 one toward another240 1722 according2596 to Christ5547 Jesus:2424

6  That2443 ye may with one mind3661 and1722 one1520 mouth4750 glorify1392 God,2316 even2532 the Father3962 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ.5547

7  Wherefore1352 receive4355 ye one another,240 as2531 Christ5547 also2532 received4355 us2248 to1519 the glory1391 of God.2316

8  Now1161 I say3004 that Jesus2424 Christ5547 was1096 a minister1249 of the circumcision4061 for5228 the truth225 of God,2316 to confirm950 the3588 promises1860 made unto the3588 fathers:3962

9  And1161 that the3588 Gentiles1484 might glorify1392 God2316 for5228 his mercy;1656 as2531 it is written,1125 For this cause1223 5124 I will confess1843 to thee4671 among1722 the Gentiles,1484 and2532 sing5567 unto thy4675 name.3686

10  And2532 again3825 he saith,3004 Rejoice,2165 ye Gentiles,1484 with3326 his848 people.2992

11  And2532 again,3825 Praise134 the3588 Lord,2962 all3956 ye Gentiles;1484 and2532 laud1867 him,846 all3956 ye people.2992

12  And2532 again,3825 Isaiah2268 saith,3004 There shall be2071 a root4491 of Jesse,2421 and2532 he that shall rise450 to reign over757 the Gentiles;1484 in1909 him846 shall the Gentiles1484 trust.1679

13  Now1161 the3588 God2316 of hope1680 fill4137 you5209 with all3956 joy5479 and2532 peace1515 in believing,4100 that ye5209 may abound4052 in1722 hope,1680 through1722 the power1411 of the Holy40 Ghost.4151

14  And1161 I1473 myself848 also2532 am persuaded3982 of4012 you,5216 my3450 brethren,80 that3754 ye848 also2532 are2075 full3324 of goodness,19 filled4137 with all3956 knowledge,1108 able1410 also2532 to admonish3560 one another.240

15  Nevertheless,1161 brethren,80 I have written1125 the more boldly5112 unto you5213 in some sort,575 3313 as5613 putting you in mind,1878 5209 because1223 of the3588 grace5485 that is given1325 to me3427 of5259 God,2316

16  That I should3165 be1511 the minister3011 of Jesus2424 Christ5547 to1519 the3588 Gentiles,1484 ministering2418 the3588 gospel2098 of God,2316 that2443 the3588 offering up4376 of the3588 Gentiles1484 might be1096 acceptable,2144 being sanctified37 by1722 the Holy40 Ghost.4151

17  I have2192 therefore3767 whereof I may glory2746 through1722 Jesus2424 Christ5547 in those things which pertain4314 to God.2316

18  For1063 I will not3756 dare5111 to speak2980 of any5100 of those things3739 which Christ5547 hath not3756 wrought2716 by1223 me,1700 to1519 make the Gentiles obedient,5218 1484 by word3056 and2532 deed,2041

19  Through1722 mighty1411 signs4592 and2532 wonders,5059 by1722 the power1411 of the Spirit4151 of God;2316 so that5620 from575 Jerusalem,2419 and2532 round about2945 unto3360 Illyricum,2437 I3165 have fully preached4137 the3588 gospel2098 of Christ.5547

20  Yea,1161 so3779 have I strived5389 to preach the gospel,2097 not3756 where3699 Christ5547 was named,3687 lest3363 I should build3618 upon1909 another man's245 foundation:2310

21  But235 as2531 it is written,1125 To whom3739 he was not3756 spoken312 of,4012 they846 shall see:3700 and2532 they3739 that have not3756 heard191 shall understand.4920

22  For which cause1352 also2532 I have been much4183 hindered1465 from coming2064 to4314 you.5209

23  But1161 now3570 having2192 no more3371 place5117 in1722 these5125 parts,2824 and1161 having2192 a great desire1974 these575 many4183 years2094 to come2064 unto4314 you;5209

24  Whensoever5613 1437 I take my journey4198 into1519 Spain,4681 I will come2064 to4314 you:5209 for1063 I trust1679 to see2300 you5209 in my journey,1279 and2532 to be brought on my way4311 thitherward1563 by5259 you,5216 if1437 first4412 I be somewhat575 3313 filled1705 with your5216 company.

25  But1161 now3570 I go4198 unto1519 Jerusalem2419 to minister unto1247 the3588 saints.40

26  For1063 it hath pleased2106 them of Macedonia3109 and2532 Achaia882 to make4160 a certain5100 contribution2842 for1519 the3588 poor4434 saints40 which3588 are at1722 Jerusalem.2419

27  It hath pleased2106 them verily;1063 and2532 their848 debtors3781 they are.1526 For1063 if1487 the3588 Gentiles1484 have been made partakers2841 of their848 spiritual things,4152 their duty3784 is also2532 to minister3008 unto them846 in carnal things.4559

28  When therefore3767 I have performed2005 this,5124 and2532 have sealed4972 to them846 this5126 fruit,2590 I will come565 by1223 you5216 into1519 Spain.4681

29  And1161 I am sure1492 that,3754 when I come2064 unto4314 you,5209 I shall come2064 in1722 the fullness4138 of the blessing2129 of the3588 gospel2098 of Christ.5547

30  Now1161 I beseech3870 you,5209 brethren,80 for the Lord Jesus Christ's sake,1223 2257 2962 2424 5547 and2532 for1223 the3588 love26 of the3588 Spirit,4151 that ye strive together with4865 me3427 in1722 your prayers4335 to4314 God2316 for5228 me;1700

31  That2443 I may be delivered4506 from575 them that do not believe544 in1722 Judea;2449 and2532 that2443 my3450 service1248 which3588 I have for1519 Jerusalem2419 may be1096 accepted2144 of the3588 saints;40

32  That2443 I may come2064 unto4314 you5209 with1722 joy5479 by1223 the will2307 of God,2316 and2532 may with you5213 be refreshed.4875

33  Now1161 the3588 God2316 of peace1515 be with3326 you5216 all.3956 Amen.281

Vul

1 Debemus autem nos firmiores imbecillitates infirmorum sustinere, et non nobis placere.

2 Unusquisque vestrum proximo suo placeat in bonum, ad ædificationem.

3 Etenim Christus non sibi placuit, sed sicut scriptum est: Improperia improperantium tibi ceciderunt super me.

4 Quæcumque enim scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt: ut per patientiam, et consolationem Scripturarum, spem habeamus.

5 Deus autem patientiæ et solatii det vobis idipsum sapere in alterutrum secundum Jesum Christum:

6 ut unanimes, uno ore honorificetis Deum et patrem Domini nostri Jesu Christi.

7 Propter quod suscipite invicem, sicut et Christus suscepit vos in honorem Dei.

8 Dico enim Christum Jesum ministrum fuisse circumcisionis propter veritatem Dei, ad confirmandas promissiones patrum:

9 gentes autem super misericordia honorare Deum, sicut scriptum est: Propterea confitebor tibi in gentibus, Domine, et nomini tuo cantabo.

10 Et iterum dicit: Lætamini gentes cum plebe ejus.

11 Et iterum: Laudate omnes gentes Dominum: et magnificate eum omnes populi.

12 Et rursus Isaias ait: Erit radix Jesse, et qui exsurget regere gentes, in eum gentes sperabunt.

13 Deus autem spei repleat vos omni gaudio, et pace in credendo: ut abundetis in spe, et virtute Spiritus Sancti.

14 Certus sum autem fratres mei et ego ipse de vobis, quoniam et ipsi pleni estis dilectione, repleti omni scientia, ita ut possitis alterutrum monere.

15 Audacius autem scripsi vobis fratres ex parte, tamquam in memoriam vos reducens: propter gratiam, quæ data est mihi a Deo,

16 ut sim minister Christi Jesu in gentibus: sanctificans Evangelium Dei, ut fiat oblatio gentium accepta, et sanctificata in Spiritu Sancto.

17 Habeo igitur gloriam in Christo Jesu ad Deum.

18 Non enim audeo aliquid loqui eorum, quæ per me non efficit Christus in obedientiam gentium, verbo et factis:

19 in virtute signorum, et prodigiorum, in virtute Spiritus Sancti: ita ut ab Jerusalem per circuitum usque ad Illyricum repleverim Evangelium Christi.

20 Sic autem prædicavi Evangelium hoc, non ubi nominatus est Christus, ne super alienum fundamentum ædificarem:

21 sed sicut scriptum est: Quibus non est annuntiatum de eo, videbunt: et qui non audierunt, intelligent.

22 Propter quod et impediebar plurimum venire ad vos, et prohibitus sum usque adhuc.

23 Nunc vero ulterius locum non habens in his regionibus, cupiditatem autem habens veniendi ad vos ex multis jam præcedentibus annis:

24 cum in Hispaniam proficisci cœpero, spero quod præteriens videam vos, et a vobis deducar illuc, si vobis primum ex parte fruitus fuero.

25 Nunc igitur proficiscar in Jerusalem ministrare sanctis.

26 Probaverunt enim Macedonia et Achaia collationem aliquam facere in pauperes sanctorum, qui sunt in Jerusalem.

27 Placuit enim eis: et debitores sunt eorum. Nam si spiritualium eorum participes facti sunt gentiles, debent et in carnalibus ministrare illis.

28 Hoc igitur cum consummavero, et assignavero eis fructum hunc, per vos proficiscar in Hispaniam.

29 Scio autem quoniam veniens ad vos, in abundantia benedictionis Evangelii Christi veniam.

30 Obsecro ergo vos fratres per Dominum nostrum Jesum Christum, et per caritatem Sancti Spiritus, ut adjuvetis me in orationibus vestris pro me ad Deum,

31 ut liberer ab infidelibus, qui sunt in Judæa, et obsequii mei oblatio accepta fiat in Jerusalem sanctis,

32 ut veniam ad vos in gaudio per voluntatem Dei, et refrigerer vobiscum.

33 Deus autem pacis sit cum omnibus vobis. Amen.


Next: Romans 16