Sacred Texts  Bible  Index 
Romans Index
  Previous  Next 

Romans 14

GNT

1 τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν.

2 ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει.

3 ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω, ὁ δὲ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω, ὁ θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο.

4 σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῶ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει· σταθήσεται δέ, δυνατεῖ γὰρ ὁ κύριος στῆσαι αὐτόν.

5 ὃς μὲν [γὰρ] κρίνει ἡμέραν παρ᾽ ἡμέραν, ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν· ἕκαστος ἐν τῶ ἰδίῳ νοῒ πληροφορείσθω.

6 ὁ φρονῶν τὴν ἡμέραν κυρίῳ φρονεῖ· καὶ ὁ ἐσθίων κυρίῳ ἐσθίει, εὐχαριστεῖ γὰρ τῶ θεῶ· καὶ ὁ μὴ ἐσθίων κυρίῳ οὐκ ἐσθίει, καὶ εὐχαριστεῖ τῶ θεῶ.

7 οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαυτῶ ζῇ, καὶ οὐδεὶς ἑαυτῶ ἀποθνῄσκει·

8 ἐάν τε γὰρ ζῶμεν, τῶ κυρίῳ ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τῶ κυρίῳ ἀποθνῄσκομεν. ἐάν τε οὗν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τοῦ κυρίου ἐσμέν.

9 εἰς τοῦτο γὰρ χριστὸς ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ.

10 σὺ δὲ τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν σου; ἢ καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν ἀδελφόν σου; πάντες γὰρ παραστησόμεθα τῶ βήματι τοῦ θεοῦ·

11 γέγραπται γάρ, ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῶ θεῶ.

12 ἄρα [οὗν] ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει [τῶ θεῶ].

13 μηκέτι οὗν ἀλλήλους κρίνωμεν· ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε μᾶλλον, τὸ μὴ τιθέναι πρόσκομμα τῶ ἀδελφῶ ἢ σκάνδαλον.

14 οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν κυρίῳ ἰησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινὸν δι᾽ ἑαυτοῦ· εἰ μὴ τῶ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ κοινόν.

15 εἰ γὰρ διὰ βρῶμα ὁ ἀδελφός σου λυπεῖται, οὐκέτι κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς. μὴ τῶ βρώματί σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε ὑπὲρ οὖ χριστὸς ἀπέθανεν.

16 μὴ βλασφημείσθω οὗν ὑμῶν τὸ ἀγαθόν.

17 οὐ γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν πνεύματι ἁγίῳ·

18 ὁ γὰρ ἐν τούτῳ δουλεύων τῶ χριστῶ εὐάρεστος τῶ θεῶ καὶ δόκιμος τοῖς ἀνθρώποις.

19 ἄρα οὗν τὰ τῆς εἰρήνης διώκωμεν καὶ τὰ τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους·

20 μὴ ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ. πάντα μὲν καθαρά, ἀλλὰ κακὸν τῶ ἀνθρώπῳ τῶ διὰ προσκόμματος ἐσθίοντι.

21 καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα μηδὲ πιεῖν οἶνον μηδὲ ἐν ᾧ ὁ ἀδελφός σου προσκόπτει.

22 σὺ πίστιν [ἣν] ἔχεις κατὰ σεαυτὸν ἔχε ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. μακάριος ὁ μὴ κρίνων ἑαυτὸν ἐν ᾧ δοκιμάζει·

23 ὁ δὲ διακρινόμενος ἐὰν φάγῃ κατακέκριται, ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως· πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως ἁμαρτία ἐστίν.

KJV

1161 Him that is weak770 in the3588 faith4102 receive4355 ye, but not3361 to1519 doubtful1261 disputations.1253

2  For one3739 3303 believeth4100 that he may eat5315 all things:3956 1161 another,3588 who is weak,770 eateth2068 herbs.3001

3  Let not3361 him that eateth2068 despise1848 him that eateth not;2068 3361 and2532 let not3361 him which eateth not2068 3361 judge2919 him that eateth:2068 for1063 God2316 hath received4355 him.846

4  Who5101 art1488 thou4771 that judgest2919 another man's245 servant?3610 to his own2398 master2962 he standeth4739 or2228 falleth.4098 Yea,1161 he shall be holden up:2476 for1063 God2316 is2076 able1415 to make him stand.2476 846

5  One man3739 3303 esteemeth2919 one day above another:2250 3844 2250 1161 another3739 esteemeth2919 every3956 day2250 alike. Let every man1538 be fully persuaded4135 in1722 his own2398 mind.3563

6  He that regardeth5426 the3588 day,2250 regardeth5426 it unto the Lord;2962 and2532 he that regardeth not5426 3361 the3588 day,2250 to the Lord2962 he doth not3756 regard5426 it. He that eateth,2068 eateth2068 to the Lord,2962 for1063 he giveth God thanks;2168 2316 and2532 he that eateth not2068 3361 to the Lord2962 he eateth2068 not,3756 and2532 giveth God thanks.2168 2316

7  For1063 none3762 of us2257 liveth2198 to himself,1438 and2532 no man3762 dieth599 to himself.1438

8  For1063 whether1437 we5037 live,2198 we live2198 unto the3588 Lord;2962 and5037 whether1437 we die,599 we die599 unto the3588 Lord:2962 5037 whether1437 we live2198 therefore,3767 or5037 1437 die,599 we are2070 the3588 Lord's.2962

9  For1063 to1519 this end5124 Christ5547 both2532 died,599 and2532 rose,450 and2532 revived,326 that2443 he might be Lord2961 both2532 of the dead3498 and2532 living.2198

10  But1161 why5101 dost thou4771 judge2919 thy4675 brother?80 or2228 2532 why5101 dost thou4771 set at naught1848 thy4675 brother?80 for1063 we shall all3956 stand before3936 the3588 judgment seat968 of Christ.5547

11  For1063 it is written,1125 As I1473 live,2198 saith3004 the Lord,2962 3754 every3956 knee1119 shall bow2578 to me,1698 and2532 every3956 tongue1100 shall confess1843 to God.2316

12  So686 then3767 every one1538 of us2257 shall give1325 account3056 of4012 himself1438 to God.2316

13  Let us not therefore judge2919 3767 one another240 any more:3371 but235 judge2919 this5124 rather,3123 that no man3361 put5087 a stumblingblock4348 or2228 an occasion to fall4625 in his brother's80 way.

14  I know,1492 and2532 am persuaded3982 by1722 the Lord2962 Jesus,2424 that3754 there is nothing3762 unclean2839 of1223 itself:1438 but1508 to him that esteemeth3049 any thing5100 to be1511 unclean,2839 to him1565 it is unclean.2839

15  But1161 if1487 thy4675 brother80 be grieved3076 with1223 thy meat,1033 now walkest thou not3765 4043 charitably.2596 26 Destroy622 not3361 him1565 with thy4675 meat,1033 for5228 whom3739 Christ5547 died.599

16  Let not3361 then3767 your5216 good18 be evil spoken of:987

17  For1063 the3588 kingdom932 of God2316 is2076 not3756 meat1035 and2532 drink;4213 but235 righteousness,1343 and2532 peace,1515 and2532 joy5479 in1722 the Holy40 Ghost.4151

18  For1063 he that in1722 these things5125 serveth1398 Christ5547 is acceptable2101 to God,2316 and2532 approved1384 of men.444

19  686 Let us therefore follow after1377 3767 the things3588 which make for peace,1515 and2532 things3588 wherewith one may edify3619 1519 another.240

20  For1752 meat1033 destroy2647 not3361 the3588 work2041 of God.2316 All things3956 indeed3303 are pure;2513 but235 it is evil2556 for that man444 who eateth2068 with1223 offense.4348

21  It is good2570 neither3361 to eat5315 flesh,2907 nor3366 to drink4095 wine,3631 nor3366 any thing whereby1722 3739 thy4675 brother80 stumbleth,4350 or2228 is offended,4624 or2228 is made weak.770

22  Hast2192 thou4771 faith?4102 have2192 it to2596 thyself4572 before1799 God.2316 Happy3107 is he that condemneth2919 not3361 himself1438 in1722 that thing which3739 he alloweth.1381

23  And1161 he that doubteth1252 is damned2632 if1437 he eat,5315 because3754 he eateth not3756 of1537 faith:4102 for1161 whatsoever3956 3739 is not3756 of1537 faith4102 is2076 sin.266

Vul

1 Infirmum autem in fide assumite, non in disceptationibus cogitationum.

2 Alius enim credit se manducare omnia: qui autem infirmus est, olus manducet.

3 Is qui manducat, non manducantem non spernat: et qui non manducat, manducantem non judicet: Deus enim illum assumpsit.

4 Tu quis es, qui judicas alienum servum? domino suo stat, aut cadit: stabit autem: potens est enim Deus statuere illum.

5 Nam alius judicat diem inter diem: alius autem judicat omnem diem: unusquisque in suo sensu abundet.

6 Qui sapit diem, Domino sapit, et qui manducat, Domino manducat: gratias enim agit Deo. Et qui non manducat, Domino non manducat, et gratias agit Deo.

7 Nemo enim nostrum sibi vivit, et nemo sibi moritur.

8 Sive enim vivemus, Domino vivimus: sive morimur, Domino morimur. Sive ergo vivimus, sive morimur, Domini sumus.

9 In hoc enim Christus mortuus est, et resurrexit: ut et mortuorum et vivorum dominetur.

10 Tu autem quid judicas fratrem tuum? aut tu quare spernis fratrem tuum? omnes enim stabimus ante tribunal Christi.

11 Scriptum est enim: Vivo ego, dicit Dominus, quoniam mihi flectetur omne genu: et omnis lingua confitebitur Deo.

12 Itaque unusquisque nostrum pro se rationem reddet Deo.

13 Non ergo amplius invicem judicemus: sed hoc judicate magis, ne ponatis offendiculum fratri, vel scandalum.

14 Scio, et confido in Domino Jesu, quia nihil commune per ipsum, nisi ei qui existimat quid commune esset, illi commune est.

15 Si enim propter cibum frater tuus contristatur, jam non secundum caritatem ambulas. Noli cibo tuo illum perdere, pro quo Christus mortuus est.

16 Non ergo blasphemetur bonum nostrum.

17 Non est enim regnum Dei esca et potus: sed justitia, et pax, et gaudium in Spiritu Sancto:

18 qui enim in hoc servit Christo, placet Deo, et probatus est hominibus.

19 Itaque quæ pacis sunt, sectemur: et quæ ædificationis sunt, in invicem custodiamus.

20 Noli propter escam destruere opus Dei, omnia quidem sunt munda: sed malum est homini, qui per offendiculum manducat.

21 Bonum est non manducare carnem, et non bibere vinum, neque in quo frater tuus offenditur, aut scandalizatur, aut infirmatur.

22 Tu fidem habes? penes temetipsum habe coram Deo. Beatus qui non judicat semetipsum in eo quod probat.

23 Qui autem discernit, si manducaverit, damnatus est: quia non ex fide. Omne autem, quod non est ex fide, peccatum est.


Next: Romans 15