Sacred Texts  Bible  Index 
Romans Index
  Previous  Next 

Romans 13

GNT

1 πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. οὐ γὰρ ἔστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ θεοῦ, αἱ δὲ οὗσαι ὑπὸ θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν·

2 ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν, οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήμψονται.

3 οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τῶ ἀγαθῶ ἔργῳ ἀλλὰ τῶ κακῶ. θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς·

4 θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν σοὶ εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ· οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ· θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν, ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῶ τὸ κακὸν πράσσοντι.

5 διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι, οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργὴν ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν.

6 διὰ τοῦτο γὰρ καὶ φόρους τελεῖτε, λειτουργοὶ γὰρ θεοῦ εἰσιν εἰς αὐτὸ τοῦτο προσκαρτεροῦντες.

7 ἀπόδοτε πᾶσιν τὰς ὀφειλάς, τῶ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῶ τὸ τέλος τὸ τέλος, τῶ τὸν φόβον τὸν φόβον, τῶ τὴν τιμὴν τὴν τιμήν.

8 μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε, εἰ μὴ τὸ ἀλλήλους ἀγαπᾶν· ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον νόμον πεπλήρωκεν.

9 τὸ γὰρ οὐ μοιχεύσεις, οὐ φονεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐκ ἐπιθυμήσεις, καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ἐν τῶ λόγῳ τούτῳ ἀνακεφαλαιοῦται, [ἐν τῶ] ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.

10 ἡ ἀγάπη τῶ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται· πλήρωμα οὗν νόμου ἡ ἀγάπη.

11 καὶ τοῦτο εἰδότες τὸν καιρόν, ὅτι ὥρα ἤδη ὑμᾶς ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι, νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν.

12 ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. ἀποθώμεθα οὗν τὰ ἔργα τοῦ σκότους, ἐνδυσώμεθα [δὲ] τὰ ὅπλα τοῦ φωτός.

13 ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ·

14 ἀλλὰ ἐνδύσασθε τὸν κύριον ἰησοῦν χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας.

KJV

1  Let every3956 soul5590 be subject5293 unto the higher5242 powers.1849 For1063 there is2076 no3756 power1849 but1508 of575 God:2316 1161 the3588 powers1849 that be5607 are1526 ordained5021 of5259 God.2316

2  Whosoever therefore resisteth498 5620 the3588 power,1849 resisteth436 the3588 ordinance1296 of God:2316 and1161 they that resist436 shall receive2983 to themselves1438 damnation.2917

3  For1063 rulers758 are1526 not3756 a terror5401 to good18 works,2041 but235 to the3588 evil.2556 Wilt2309 thou then1161 not3361 be afraid5399 of the3588 power?1849 do4160 that which is good,18 and2532 thou shalt have2192 praise1868 of1537 the same:846

4  For1063 he is2076 the minister1249 of God2316 to thee4671 for1519 good.18 But1161 if1437 thou do4160 that which is evil,2556 be afraid;5399 for1063 he beareth5409 not3756 the3588 sword3162 in vain:1500 for1063 he is2076 the minister1249 of God,2316 a revenger1558 to1519 execute wrath3709 upon him that doeth4238 evil.2556

5  Wherefore1352 ye must needs318 be subject,5293 not3756 only3440 for1223 wrath,3709 but235 also2532 for conscience sake.1223 4893

6  For1063 for this cause1223 5124 pay5055 ye tribute5411 also:2532 for1063 they are1526 God's2316 ministers,3011 attending continually4342 upon1519 this very thing.5124 846

7  Render591 therefore3767 to all3956 their dues:3782 tribute5411 to whom3588 tribute5411 is due; custom5056 to whom3588 custom;5056 fear5401 to whom3588 fear;5401 honor5092 to whom3588 honor.5092

8  Owe3784 no man3367 any thing,3367 but1508 to love25 one another:240 for1063 he that loveth25 another2087 hath fulfilled4137 the law.3551

9  For1063 this,3588 Thou shalt not3756 commit adultery,3431 Thou shalt not3756 kill,5407 Thou shalt not3756 steal,2813 Thou shalt not3756 bear false witness,5576 Thou shalt not3756 covet;1937 and2532 if there be any1536 other2087 commandment,1785 it is briefly comprehended346 in1722 this5129 saying,3056 namely,1722 3588 Thou shalt love25 thy4675 neighbor4139 as5613 thyself.1438

10  Love26 worketh2038 no3756 ill2556 to his neighbor:4139 therefore3767 love26 is the fulfilling4138 of the law.3551

11  And2532 that,5124 knowing1492 the3588 time,2540 that3754 now2235 it is high time5610 to2248 awake1453 out of1537 sleep:5258 for1063 now3568 is our2257 salvation4991 nearer1452 than2228 when3753 we believed.4100

12  The3588 night3571 is far spent,4298 1161 the3588 day2250 is at hand:1448 let us therefore3767 cast off659 the3588 works2041 of darkness,4655 and2532 let us put on1746 the3588 armor3696 of light.5457

13  Let us walk4043 honestly,2156 as5613 in1722 the day;2250 not3361 in rioting2970 and2532 drunkenness,3178 not3361 in chambering2845 and2532 wantonness,766 not3361 in strife2054 and2532 envying.2205

14  But235 put ye on1746 the3588 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547 and2532 make4160 not3361 provision4307 for the3588 flesh,4561 to fulfill the1519 lusts1939 thereof.

Vul

1 Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit: non est enim potestas nisi a Deo: quæ autem sunt, a Deo ordinatæ sunt.

2 Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt:

3 nam principes non sunt timori boni operis, sed mali. Vis autem non timere potestatem? Bonum fac: et habebis laudem ex illa:

4 Dei enim minister est tibi in bonum. Si autem malum feceris, time: non enim sine causa gladium portat. Dei enim minister est: vindex in iram ei qui malum agit.

5 Ideo necessitate subditi estote non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam.

6 Ideo enim et tributa præstatis: ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum servientes.

7 Reddite ergo omnibus debita: cui tribulatum, tributum: cui vectigal, vectigal: cui timorem, timorem: cui honorem, honorem.

8 Nemini quidquam debeatis, nisi ut invicem diligatis: qui enim diligit proximum, legem implevit.

9 Nam: non adultaberis: non occides: non furaberis: non falsum testimonium dices: non concupisces: et si quod est aliud mandatum, in hoc verbo instauratur: diliges proximum tuum sicut teipsum.

10 Dilectio proximi malum non operatur. Plenitudo ergo legis est dilectio.

11 Et hoc scientes tempus: quia hora est jam nos de somno surgere. Nunc enim propior est nostra salus, quam cum credidimus.

12 Nox præcessit, dies autem appropinquavit. Abjiciamus ergo opera tenebrarum, et induamur arma lucis.

13 Sicut in die honeste ambulemus: non in comessationibus, et ebrietatibus, non in cubilibus, et impudicitiis, non in contentione, et æmulatione:

14 sed induamini Dominum Jesum Christum, et carnis curam ne feceritis in desideriis.


Next: Romans 14