Sacred Texts  Bible  Index 
Romans Index
  Previous  Next 

Romans 11

GNT

1 λέγω οὗν, μὴ ἀπώσατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; μὴ γένοιτο· καὶ γὰρ ἐγὼ ἰσραηλίτης εἰμί, ἐκ σπέρματος ἀβραάμ, φυλῆς βενιαμίν.

2 οὐκ ἀπώσατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν προέγνω. ἢ οὐκ οἴδατε ἐν ἠλίᾳ τί λέγει ἡ γραφή; ὡς ἐντυγχάνει τῶ θεῶ κατὰ τοῦ ἰσραήλ,

3 κύριε, τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν, τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, κἀγὼ ὑπελείφθην μόνος, καὶ ζητοῦσιν τὴν ψυχήν μου.

4 ἀλλὰ τί λέγει αὐτῶ ὁ χρηματισμός; κατέλιπον ἐμαυτῶ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ βάαλ.

5 οὕτως οὗν καὶ ἐν τῶ νῦν καιρῶ λεῖμμα κατ᾽ ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν·

6 εἰ δὲ χάριτι, οὐκέτι ἐξ ἔργων, ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι γίνεται χάρις.

7 τί οὗν; ὃ ἐπιζητεῖ ἰσραήλ, τοῦτο οὐκ ἐπέτυχεν, ἡ δὲ ἐκλογὴ ἐπέτυχεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν,

8 καθὼς γέγραπται, ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς πνεῦμα κατανύξεως, ὀφθαλμοὺς τοῦ μὴ βλέπειν καὶ ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν, ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.

9 καὶ δαυὶδ λέγει, γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς θήραν καὶ εἰς σκάνδαλον καὶ εἰς ἀνταπόδομα αὐτοῖς,

10 σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν, καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διὰ παντὸς σύγκαμψον.

11 λέγω οὗν, μὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσιν; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ τῶ αὐτῶν παραπτώματι ἡ σωτηρία τοῖς ἔθνεσιν, εἰς τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς.

12 εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος κόσμου καὶ τὸ ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν, πόσῳ μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐτῶν.

13 ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς ἔθνεσιν. ἐφ᾽ ὅσον μὲν οὗν εἰμι ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος, τὴν διακονίαν μου δοξάζω,

14 εἴ πως παραζηλώσω μου τὴν σάρκα καὶ σώσω τινὰς ἐξ αὐτῶν.

15 εἰ γὰρ ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου, τίς ἡ πρόσλημψις εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν;

16 εἰ δὲ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία, καὶ τὸ φύραμα· καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι.

17 εἰ δέ τινες τῶν κλάδων ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ ἀγριέλαιος ὢν ἐνεκεντρίσθης ἐν αὐτοῖς καὶ συγκοινωνὸς τῆς ῥίζης τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου,

18 μὴ κατακαυχῶ τῶν κλάδων· εἰ δὲ κατακαυχᾶσαι, οὐ σὺ τὴν ῥίζαν βαστάζεις ἀλλὰ ἡ ῥίζα σέ.

19 ἐρεῖς οὗν, ἐξεκλάσθησαν κλάδοι ἵνα ἐγὼ ἐγκεντρισθῶ.

20 καλῶς· τῇ ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ τῇ πίστει ἕστηκας. μὴ ὑψηλὰ φρόνει, ἀλλὰ φοβοῦ·

21 εἰ γὰρ ὁ θεὸς τῶν κατὰ φύσιν κλάδων οὐκ ἐφείσατο, [μή πως] οὐδὲ σοῦ φείσεται.

22 ἴδε οὗν χρηστότητα καὶ ἀποτομίαν θεοῦ· ἐπὶ μὲν τοὺς πεσόντας ἀποτομία, ἐπὶ δὲ σὲ χρηστότης θεοῦ, ἐὰν ἐπιμένῃς τῇ χρηστότητι, ἐπεὶ καὶ σὺ ἐκκοπήσῃ.

23 κἀκεῖνοι δέ, ἐὰν μὴ ἐπιμένωσιν τῇ ἀπιστίᾳ, ἐγκεντρισθήσονται· δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ θεὸς πάλιν ἐγκεντρίσαι αὐτούς.

24 εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὖτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐγκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ.

25 οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε [παρ᾽] ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῶ ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις οὖ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ,

26 καὶ οὕτως πᾶς ἰσραὴλ σωθήσεται· καθὼς γέγραπται, ἥξει ἐκ σιὼν ὁ ῥυόμενος, ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ ἰακώβ·

27 καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾽ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.

28 κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δι᾽ ὑμᾶς, κατὰ δὲ τὴν ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τοὺς πατέρας·

29 ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα καὶ ἡ κλῆσις τοῦ θεοῦ.

30 ὥσπερ γὰρ ὑμεῖς ποτε ἠπειθήσατε τῶ θεῶ, νῦν δὲ ἠλεήθητε τῇ τούτων ἀπειθείᾳ,

31 οὕτως καὶ οὖτοι νῦν ἠπείθησαν τῶ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ [νῦν] ἐλεηθῶσιν·

32 συνέκλεισεν γὰρ ὁ θεὸς τοὺς πάντας εἰς ἀπείθειαν ἵνα τοὺς πάντας ἐλεήσῃ.

33 ὦ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως θεοῦ· ὡς ἀνεξεραύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ.

34 τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου; ἢ τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο;

35 ἢ τίς προέδωκεν αὐτῶ, καὶ ἀνταποδοθήσεται αὐτῶ;

36 ὅτι ἐξ αὐτοῦ καὶ δι᾽ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα· αὐτῶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

KJV

1  I say3004 then,3767 Hath3361 God2316 cast away683 his848 people?2992 God forbid.1096 3361 For1063 I1473 also2532 am1510 an Israelite,2475 of1537 the seed4690 of Abraham,11 of the tribe5443 of Benjamin.958

2  God2316 hath not3756 cast away683 his848 people2992 which3739 he foreknew.4267 2228 Wot1492 ye not3756 what5101 the3588 Scripture1124 saith3004 of1722 Elijah?2243 how5613 he maketh intercession1793 to God2316 against2596 Israel,2474 saying,3004

3  Lord,2962 they have killed615 thy4675 prophets,4396 and2532 digged down2679 thine4675 altars;2379 and I2504 am left5275 alone,3441 and2532 they seek2212 my3450 life.5590

4  But235 what5101 saith3004 the3588 answer of God5538 unto him?846 I have reserved2641 to myself1683 seven thousand2035 men,435 who3748 have not3756 bowed2578 the knee1119 to the image of Baal.896

5  Even so3779 then3767 at1722 this present3568 time2540 also2532 there is1096 a remnant3005 according2596 to the election1589 of grace.5485

6  And1161 if1487 by grace,5485 then is it no more3765 of1537 works:2041 otherwise1893 grace5485 is1096 no more3765 grace.5485 But1161 if1487 it be of1537 works,2041 then is2076 it no more3765 grace:5485 otherwise1893 work2041 is2076 no more3765 work.2041

7  What5101 then?3767 Israel2474 hath5127 not3756 obtained2013 that which3739 he seeketh for;1934 but1161 the3588 election1589 hath obtained2013 it, and1161 the3588 rest3062 were blinded.4456

8  (According as2531 it is written,1125 God2316 hath given1325 them846 the spirit4151 of slumber,2659 eyes3788 that they should not3361 see,991 and2532 ears3775 that they should not3361 hear;)191 unto2193 this4594 day.2250

9  And2532 David1138 saith,3004 Let their848 table5132 be made1096 a1519 snare,3803 and2532 a1519 trap,2339 and2532 a1519 stumblingblock,4625 and2532 a1519 recompense468 unto them:846

10  Let their848 eyes3788 be darkened,4654 that they may not3361 see,991 and2532 bow down4781 their848 back3577 always.1275

11  I say3004 then,3767 Have they3361 stumbled4417 that2443 they should fall?4098 God forbid:1096 3361 but235 rather through their848 fall3900 salvation4991 is come unto the3588 Gentiles,1484 for to provoke them to jealousy.3863 846

12  Now1161 if1487 the3588 fall3900 of them848 be the riches4149 of the world,2889 and2532 the3588 diminishing2275 of them848 the riches4149 of the Gentiles;1484 how much4214 more3123 their848 fullness?4138

13  For1063 I speak3004 to you5213 Gentiles,1484 inasmuch as1909 3745 3303 I1473 am1510 the apostle652 of the Gentiles,1484 I magnify1392 mine3450 office:1248

14  If by any means1513 I may provoke to emulation3863 them which are my3450 flesh,4561 and2532 might save4982 some5100 of1537 them.846

15  For1063 if1487 the3588 casting away580 of them846 be the reconciling2643 of the world,2889 what5101 shall the3588 receiving4356 of them be, but1508 life2222 from1537 the dead?3498

16  For1161 if1487 the3588 firstfruit536 be holy,40 the3588 lump5445 is also2532 holy: and2532 if1487 the3588 root4491 be holy,40 so2532 are the3588 branches.2798

17  And1161 if1487 some5100 of the3588 branches2798 be broken off,1575 and1161 thou,4771 being5607 a wild olive tree,65 wert grafted in1461 among1722 them,846 and2532 with them1096 partakest4791 of the3588 root4491 and2532 fatness4096 of the3588 olive tree;1636

18  Boast not against2620 3361 the3588 branches.2798 But1161 if1487 thou boast,2620 thou4771 bearest941 not3756 the3588 root,4491 but235 the3588 root4491 thee.4571

19  Thou wilt say2046 then,3767 The3588 branches2798 were broken off,1575 that2443 I1473 might be grafted in.1461

20  Well;2573 because of unbelief570 they were broken off,1575 and1161 thou4771 standest2476 by faith.4102 Be not highminded,5309 3361 but235 fear:5399

21  For1063 if1487 God2316 spared5339 not3756 the3588 natural2596 5449 branches,2798 take heed lest3381 he also spare5339 not3761 thee.4675

22  Behold1492 therefore3767 the goodness5544 and2532 severity663 of God:2316 on1909 3303 them which fell,4098 severity;663 but1161 toward1909 thee,4571 goodness,5544 if1437 thou continue in1961 his goodness:5544 otherwise1893 thou4771 also2532 shalt be cut off.1581

23  And1161 they1565 also,2532 if they abide not3362 1961 still in unbelief,570 shall be grafted in:1461 for1063 God2316 is2076 able1415 to graft them in1461 846 again.3825

24  For1063 if1487 thou4771 wert cut1581 out1537 of the3588 olive tree which is wild65 by2596 nature,5449 and2532 wert grafted1461 contrary3844 to nature5449 into1519 a good olive tree:2565 how much4214 more3123 shall these,3778 which3588 be the natural2596 5449 branches, be grafted into1461 their own2398 olive tree?1636

25  For1063 I would2309 not,3756 brethren,80 that ye5209 should be ignorant50 of this5124 mystery,3466 lest3363 ye should be5600 wise5429 in3844 your own conceits;1438 that3754 blindness4457 in575 part3313 is happened1096 to Israel,2474 until891 3757 the3588 fullness4138 of the3588 Gentiles1484 be come in.1525

26  And2532 so3779 all3956 Israel2474 shall be saved:4982 as2531 it is written,1125 There shall come2240 out of1537 Zion4622 the3588 Deliverer,4506 and2532 shall turn away654 ungodliness763 from575 Jacob:2384

27  For2532 this3778 is3844 my1700 covenant1242 unto them,846 when3752 I shall take away851 their848 sins.266

28  As concerning2596 3303 the3588 gospel,2098 they are enemies2190 for your sakes:1223 5209 but1161 as touching2596 the3588 election,1589 they are beloved27 for the fathers' sakes.1223 3588 3962

29  For1063 the3588 gifts5486 and2532 calling2821 of God2316 are without repentance.278

30  For1063 as5618 ye5210 in times past4218 have2532 not believed544 God,2316 yet1161 have now3568 obtained mercy1653 through their5130 unbelief:543

31  Even so3779 have these3778 also2532 now3568 not believed,544 that2443 through your5212 mercy1656 they846 also2532 may obtain mercy.1653

32  For1063 God2316 hath concluded4788 them all3956 in1519 unbelief,543 that2443 he might have mercy1653 upon all.3956

33  O5599 the depth899 of the riches4149 both2532 of the wisdom4678 and2532 knowledge1108 of God!2316 how5613 unsearchable419 are his848 judgments,2917 and2532 his848 ways3598 past finding out!421

34  For1063 who5101 hath known1097 the mind3563 of the Lord?2962 or2228 who5101 hath been1096 his848 counselor?4825

35  Or2228 who5101 hath first given4272 to him,846 and2532 it shall be recompensed467 unto him846 again?

36  For3754 of1537 him,846 and2532 through1223 him,846 and2532 to1519 him,846 are all things:3956 to whom846 be glory1391 forever.1519 165 Amen.281

Vul

1 Dico ergo: Numquid Deus repulit populum suum? Absit. Nam et ego Israëlita sum ex semine Abraham, de tribu Benjamin:

2 non repulit Deus plebem suam, quam præscivit. An nescitis in Elia quid dicit Scriptura? quemadmodum interpellat Deum adversum Israël:

3 Domine, prophetas tuos occiderunt, altaria tua suffoderunt: et ego relictus sum solus, et quærunt animam meam.

4 Sed quid dicit illi divinum responsum? Reliqui mihi septem millia virorum, qui non curvaverunt genua ante Baal.

5 Sic ergo et in hoc tempore reliquiæ secundum electionem gratiæ salvæ factæ sunt.

6 Si autem gratia, jam non ex operibus: alioquin gratia jam non est gratia.

7 Quid ergo? Quod quærebat Israël, hoc non est consecutus: electio autem consecuta est: ceteri vero excæcati sunt:

8 sicut scriptum est: Dedit illis Deus spiritum compunctionis: oculos ut non videant, et aures ut non audiant, usque in hodiernum diem.

9 Et David dicit: Fiat mensa eorum in laqueum, et in captionem, et in scandalum, et in retributionem illis.

10 Obscurentur oculi eorum ne videant: et dorsum eorum semper incurva.

11 Dico ergo: Numquid sic offenderunt ut caderent? Absit. Sed illorum delicto, salus est gentibus ut illos æmulentur.

12 Quod si delictum illorum divitiæ sunt mundi, et diminutio eorum divitiæ gentium: quanto magis plenitudo eorum?

13 Vobis enim dico gentibus: Quamdiu quidem ego sum gentium Apostolus, ministerium meum honorificabo,

14 si quomodo ad æmulandum provocem carnem meam, et salvos faciam aliquos ex illis.

15 Si enim amissio eorum, reconciliatio est mundi: quæ assumptio, nisi vita ex mortuis?

16 Quod si delibatio sancta est, et massa: et si radix sancta, et rami.

17 Quod si aliqui ex ramis fracti sunt, tu autem cum oleaster esses, insertus es in illis, et socius radicis, et pinguedinis olivæ factus es,

18 noli gloriari adversus ramos. Quod si gloriaris: non tu radicem portas, sed radix te.

19 Dices ergo: Fracti sunt rami ut ego inserar.

20 Bene: propter incredulitatem fracti sunt. Tu autem fide stas: noli altum sapere, sed time.

21 Si enim Deus naturalibus ramis non pepercit: ne forte nec tibi parcat.

22 Vide ergo bonitatem, et severitatem Dei: in eos quidem qui ceciderunt, severitatem: in te autem bonitatem Dei, si permanseris in bonitate, alioquin et tu excideris.

23 Sed et illi, si non permanserint in incredulitate, inserentur: potens est enim Deus iterum inserere illos.

24 Nam si tu ex naturali excisus es oleastro, et contra naturam insertus es in bonam olivam: quanto magis ii qui secundum naturam inserentur suæ olivæ?

25 Nolo enim vos ignorare, fratres, mysterium hoc (ut non sitis vobis ipsis sapientes), quia cæcitas ex parte contigit in Israël, donec plenitudo gentium intraret,

26 et sic omnis Israël salvus fieret, sicut scriptum est: Veniet ex Sion, qui eripiat, et avertat impietatem a Jacob.

27 Et hoc illis a me testamentum: cum abstulero peccata eorum.

28 Secundum Evangelium quidem, inimici propter vos: secundum electionem autem, carissimi propter patres.

29 Sine pœnitentia enim sunt dona et vocatio Dei.

30 Sicut enim aliquando et vos non credidistis Deo, nunc autem misericordiam consecuti estis propter incredulitatem illorum:

31 ita et isti nunc non crediderunt in vestram misericordiam: ut et ipsi misericordiam consequantur.

32 Conclusit enim Deus omnia in incredulitate, ut omnium misereatur.

33 O altitudo divitiarum sapientiæ, et scientiæ Dei: quam incomprehensibilia sunt judicia ejus, et investigabiles viæ ejus!

34 Quis enim cognovit sensum Domini? aut quis consiliarius ejus fuit?

35 aut quis prior dedit illi, et retribuetur ei?

36 Quoniam ex ipso, et per ipsum, et in ipso sunt omnia: ipsi gloria in sæcula. Amen.


Next: Romans 12