Sacred Texts  Bible  Index 
Romans Index
  Previous  Next 

Romans 10

GNT

1 ἀδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ δέησις πρὸς τὸν θεὸν ὑπὲρ αὐτῶν εἰς σωτηρίαν.

2 μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον θεοῦ ἔχουσιν, ἀλλ᾽ οὐ κατ᾽ ἐπίγνωσιν·

3 ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ θεοῦ δικαιοσύνην, καὶ τὴν ἰδίαν [δικαιοσύνην] ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν·

4 τέλος γὰρ νόμου χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῶ πιστεύοντι.

5 μωϊσῆς γὰρ γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ [τοῦ] νόμου ὅτι ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς.

6 ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως λέγει, μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; τοῦτ᾽ ἔστιν χριστὸν καταγαγεῖν·

7 ἤ, τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; τοῦτ᾽ ἔστιν χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν.

8 ἀλλὰ τί λέγει; ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν, ἐν τῶ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου· τοῦτ᾽ ἔστιν τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν.

9 ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῶ στόματί σου κύριον ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ·

10 καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν.

11 λέγει γὰρ ἡ γραφή, πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῶ οὐ καταισχυνθήσεται.

12 οὐ γάρ ἐστιν διαστολὴ ἰουδαίου τε καὶ ἕλληνος, ὁ γὰρ αὐτὸς κύριος πάντων, πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν·

13 πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου σωθήσεται.

14 πῶς οὗν ἐπικαλέσωνται εἰς ὃν οὐκ ἐπίστευσαν; πῶς δὲ πιστεύσωσιν οὖ οὐκ ἤκουσαν; πῶς δὲ ἀκούσωσιν χωρὶς κηρύσσοντος;

15 πῶς δὲ κηρύξωσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσιν; καθὼς γέγραπται, ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων [τὰ] ἀγαθά.

16 ἀλλ᾽ οὐ πάντες ὑπήκουσαν τῶ εὐαγγελίῳ· ἠσαΐας γὰρ λέγει, κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν;

17 ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος χριστοῦ.

18 ἀλλὰ λέγω, μὴ οὐκ ἤκουσαν; μενοῦνγε, εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν.

19 ἀλλὰ λέγω, μὴ ἰσραὴλ οὐκ ἔγνω; πρῶτος μωϊσῆς λέγει, ἐγὼ παραζηλώσω ὑμᾶς ἐπ᾽ οὐκ ἔθνει, ἐπ᾽ ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς.

20 ἠσαΐας δὲ ἀποτολμᾷ καὶ λέγει, εὑρέθην [ἐν] τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν, ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσιν.

21 πρὸς δὲ τὸν ἰσραὴλ λέγει, ὅλην τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα.

KJV

1  Brethren,80 my1699 heart's2588 desire2107 3303 and2532 prayer1162 to4314 God2316 for5228 Israel2474 is,2076 that they might be saved.1519 4991

2  For1063 I bear them record3140 846 that3754 they have2192 a zeal2205 of God,2316 but235 not3756 according2596 to knowledge.1922

3  For1063 they being ignorant50 of God's2316 righteousness,1343 and2532 going about2212 to establish2476 their own2398 righteousness,1343 have not3756 submitted themselves5293 unto the3588 righteousness1343 of God.2316

4  For1063 Christ5547 is the end5056 of the law3551 for1519 righteousness1343 to every one3956 that believeth.4100

5  For1063 Moses3475 describeth1125 the3588 righteousness1343 which3588 is of1537 the3588 law,3551 That3754 the3588 man444 which doeth4160 those things846 shall live2198 by1722 them.846

6  But1161 the3588 righteousness1343 which is of1537 faith4102 speaketh3004 on this wise,3779 Say2036 not3361 in1722 thine4675 heart,2588 Who5101 shall ascend305 into1519 heaven?3772 (that is,5123 to bring Christ down2609 5547 from above:)

7  Or,2228 Who5101 shall descend2597 into1519 the3588 deep?12 (that is,5123 to bring up Christ again321 5547 from1537 the dead.)3498

8  But235 what5101 saith3004 it? The3588 word4487 is2076 nigh1451 thee,4675 even in1722 thy4675 mouth,4750 and2532 in1722 thy4675 heart:2588 that is,5123 the3588 word4487 of faith,4102 which3739 we preach;2784

9  That3754 if1437 thou shalt confess3670 with1722 thy4675 mouth4750 the Lord2962 Jesus,2424 and2532 shalt believe4100 in1722 thine4675 heart2588 that3754 God2316 hath raised1453 him846 from1537 the dead,3498 thou shalt be saved.4982

10  For1063 with the heart2588 man believeth4100 unto1519 righteousness;1343 and1161 with the mouth4750 confession is made3670 unto1519 salvation.4991

11  For1063 the3588 Scripture1124 saith,3004 Whosoever3956 believeth4100 on1909 him846 shall not3756 be ashamed.2617

12  For1063 there is2076 no3756 difference1293 between5037 the Jew2453 and2532 the Greek:1672 for1063 the3588 same846 Lord2962 over all3956 is rich4147 unto1519 all3956 that call upon1941 him.846

13  For1063 whosoever3956 3739 302 shall call upon1941 the3588 name3686 of the Lord2962 shall be saved.4982

14  How4459 then3767 shall they call on1941 him in1519 whom3739 they have not3756 believed?4100 and1161 how4459 shall they believe4100 in him of whom3739 they have not3756 heard?191 and1161 how4459 shall they hear191 without5565 a preacher?2784

15  And1161 how4459 shall they preach,2784 except3362 they be sent?649 as it2531 is written,1125 How5613 beautiful5611 are the3588 feet4228 of them that preach the gospel2097 of peace,1515 and bring glad tidings2097 of good things!18

16  But235 they have not3756 all3956 obeyed5219 the3588 gospel.2098 For1063 Isaiah2268 saith,3004 Lord,2962 who5101 hath believed4100 our2257 report?189

17  So then686 faith4102 cometh by1537 hearing,189 and1161 hearing189 by1223 the word4487 of God.2316

18  But235 I say,3004 Have they not3378 heard?191 Yes verily,3304 their848 sound5353 went1831 into1519 all3956 the3588 earth,1093 and2532 their848 words4487 unto1519 the3588 ends4009 of the3588 world.3625

19  But235 I say,3004 Did not3378 Israel2474 know?1097 First4413 Moses3475 saith,3004 I1473 will provoke you to jealousy3863 5209 by1909 them that are no3756 people,1484 and by1909 a foolish801 nation1484 I will anger3949 you.5209

20  But1161 Isaiah2268 is very bold,662 and2532 saith,3004 I was found2147 of them that sought2212 me1691 not;3361 I was made1096 manifest1717 unto them that asked not after1905 3361 me.1691

21  But1161 to4314 Israel2474 he saith,3004 All3650 day2250 long I have stretched forth1600 my3450 hands5495 unto4314 a disobedient544 and2532 gainsaying483 people.2992

Vul

1 Fratres, voluntas quidem cordis mei, et obsecratio ad Deum, fit pro illis in salutem.

2 Testimonium enim perhibeo illis quod æmulationem Dei habent, sed non secundum scientiam.

3 Ignorantes enim justitiam Dei, et suam quærentes statuere, justitiæ Dei non sunt subjecti.

4 Finis enim legis, Christus, ad justitiam omni credenti.

5 Moyses enim scripsit, quoniam justitiam, quæ ex lege est, qui fecerit homo, vivet in ea.

6 Quæ autem ex fide est justitia, sic dicit: Ne dixeris in corde tuo: Qui ascendet in cælum? id est, Christum deducere:

7 aut, Quis descendet in abyssum? hoc est, Christum a mortuis revocare.

8 Sed quid dicit Scriptura? Prope est verbum in ore tuo, et in corde tuo: hoc est verbum fidei, quod prædicamus.

9 Quia si confitearis in ore tuo Dominum Jesum, et in corde tuo credideris quod Deus illum suscitavit a mortuis, salvus eris.

10 Corde enim creditur ad justitiam: ore autem confessio fit ad salutem.

11 Dicit enim Scriptura: Omnis qui credit in illum, non confundetur.

12 Non enim est distinctio Judæi et Græci: nam idem Dominus omnium, dives in omnes qui invocant illum.

13 Omnis enim quicumque invocaverit nomen Domini, salvus erit.

14 Quomodo ergo invocabunt, in quem non crediderunt? aut quomodo credent ei, quem non audierunt? quomodo autem audient sine prædicante?

15 quomodo vero prædicabunt nisi mittantur? sicut scriptum est: Quam speciosi pedes evangelizantium pacem, evangelizantium bona!

16 Sed non omnes obediunt Evangelio. Isaias enim dicit: Domine, quis credidit auditui nostro?

17 Ergo fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi.

18 Sed dico: Numquid non audierunt? Et quidem in omnem terram exivit sonus eorum, et in fines orbis terræ verba eorum.

19 Sed dico: Numquid Israël non cognovit? Primus Moyses dicit: Ego ad æmulationem vos adducam in non gentem: in gentem insipientem, in iram vos mittam.

20 Isaias autem audet, et dicit: Inventus sum a non quærentibus me: palam apparui iis qui me non interrogabant.

21 Ad Israël autem dicit: Tota die expandi manus meas ad populum non credentem, et contradicentem.


Next: Romans 11