Sacred Texts  Bible  Index 
Romans Index
  Previous  Next 

Romans 9

GNT

1 ἀλήθειαν λέγω ἐν χριστῶ, οὐ ψεύδομαι, συμμαρτυρούσης μοι τῆς συνειδήσεώς μου ἐν πνεύματι ἁγίῳ,

2 ὅτι λύπη μοί ἐστιν μεγάλη καὶ ἀδιάλειπτος ὀδύνη τῇ καρδίᾳ μου.

3 ηὐχόμην γὰρ ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου τῶν συγγενῶν μου κατὰ σάρκα,

4 οἵτινές εἰσιν ἰσραηλῖται, ὧν ἡ υἱοθεσία καὶ ἡ δόξα καὶ αἱ διαθῆκαι καὶ ἡ νομοθεσία καὶ ἡ λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι,

5 ὧν οἱ πατέρες, καὶ ἐξ ὧν ὁ χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα· ὁ ὢν ἐπὶ πάντων θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.

6 οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ. οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ ἰσραήλ, οὖτοι ἰσραήλ·

7 οὐδ᾽ ὅτι εἰσὶν σπέρμα ἀβραάμ, πάντες τέκνα, ἀλλ᾽, ἐν ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα.

8 τοῦτ᾽ ἔστιν, οὐ τὰ τέκνα τῆς σαρκὸς ταῦτα τέκνα τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς σπέρμα·

9 ἐπαγγελίας γὰρ ὁ λόγος οὖτος, κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἐλεύσομαι καὶ ἔσται τῇ σάρρᾳ υἱός.

10 οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ ῥεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα, ἰσαὰκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν·

11 μήπω γὰρ γεννηθέντων μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν ἢ φαῦλον, ἵνα ἡ κατ᾽ ἐκλογὴν πρόθεσις τοῦ θεοῦ μένῃ,

12 οὐκ ἐξ ἔργων ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ καλοῦντος, ἐρρέθη αὐτῇ ὅτι ὁ μείζων δουλεύσει τῶ ἐλάσσονι·

13 καθὼς γέγραπται, τὸν ἰακὼβ ἠγάπησα, τὸν δὲ ἠσαῦ ἐμίσησα.

14 τί οὗν ἐροῦμεν; μὴ ἀδικία παρὰ τῶ θεῶ; μὴ γένοιτο·

15 τῶ μωϊσεῖ γὰρ λέγει, ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτιρήσω ὃν ἂν οἰκτίρω.

16 ἄρα οὗν οὐ τοῦ θέλοντος οὐδὲ τοῦ τρέχοντος, ἀλλὰ τοῦ ἐλεῶντος θεοῦ.

17 λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῶ φαραὼ ὅτι εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου, καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ.

18 ἄρα οὗν ὃν θέλει ἐλεεῖ, ὃν δὲ θέλει σκληρύνει.

19 ἐρεῖς μοι οὗν, τί [οὗν] ἔτι μέμφεται; τῶ γὰρ βουλήματι αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκεν;

20 ὦ ἄνθρωπε, μενοῦνγε σὺ τίς εἶ ὁ ἀνταποκρινόμενος τῶ θεῶ; μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῶ πλάσαντι, τί με ἐποίησας οὕτως;

21 ἢ οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ὁ κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ φυράματος ποιῆσαι ὃ μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος, ὃ δὲ εἰς ἀτιμίαν;

22 εἰ δὲ θέλων ὁ θεὸς ἐνδείξασθαι τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίσαι τὸ δυνατὸν αὐτοῦ ἤνεγκεν ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν,

23 καὶ ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους, ἃ προητοίμασεν εἰς δόξαν,

24 οὓς καὶ ἐκάλεσεν ἡμᾶς οὐ μόνον ἐξ ἰουδαίων ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐθνῶν;

25 ὡς καὶ ἐν τῶ ὡσηὲ λέγει, καλέσω τὸν οὐ λαόν μου λαόν μου καὶ τὴν οὐκ ἠγαπημένην ἠγαπημένην·

26 καὶ ἔσται ἐν τῶ τόπῳ οὖ ἐρρέθη αὐτοῖς, οὐ λαός μου ὑμεῖς, ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ θεοῦ ζῶντος.

27 ἠσαΐας δὲ κράζει ὑπὲρ τοῦ ἰσραήλ, ἐὰν ᾖ ὁ ἀριθμὸς τῶν υἱῶν ἰσραὴλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης, τὸ ὑπόλειμμα σωθήσεται·

28 λόγον γὰρ συντελῶν καὶ συντέμνων ποιήσει κύριος ἐπὶ τῆς γῆς.

29 καὶ καθὼς προείρηκεν ἠσαΐας, εἰ μὴ κύριος σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα, ὡς σόδομα ἂν ἐγενήθημεν καὶ ὡς γόμορρα ἂν ὡμοιώθημεν.

30 τί οὗν ἐροῦμεν; ὅτι ἔθνη τὰ μὴ διώκοντα δικαιοσύνην κατέλαβεν δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ πίστεως·

31 ἰσραὴλ δὲ διώκων νόμον δικαιοσύνης εἰς νόμον οὐκ ἔφθασεν.

32 διὰ τί; ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἔργων· προσέκοψαν τῶ λίθῳ τοῦ προσκόμματος,

33 καθὼς γέγραπται, ἰδοὺ τίθημι ἐν σιὼν λίθον προσκόμματος καὶ πέτραν σκανδάλου, καὶ ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῶ οὐ καταισχυνθήσεται.

KJV

1  I say3004 the truth225 in1722 Christ,5547 I lie5574 not,3756 my3450 conscience4893 also bearing me witness4828 3427 in1722 the Holy40 Ghost,4151

2  That3754 I3427 have2076 great3173 heaviness3077 and2532 continual88 sorrow3601 in my3450 heart.2588

3  For1063 I1473 could wish2172 that myself848 were1511 accursed331 from575 Christ5547 for5228 my3450 brethren,80 my3450 kinsmen4773 according2596 to the flesh:4561

4  Who3748 are1526 Israelites;2475 to whom3739 pertaineth the3588 adoption,5206 and2532 the3588 glory,1391 and2532 the3588 covenants,1242 and2532 the3588 giving of the law,3548 and2532 the3588 service2999 of God, and2532 the3588 promises;1860

5  Whose3739 are the3588 fathers,3962 and2532 of1537 whom3739 as concerning2596 the flesh4561 Christ5547 came, who is5607 over1909 all,3956 God2316 blessed2128 forever.1519 165 Amen.281

1161 Not3756 as though3754 3634 the3588 word3056 of God2316 hath taken none effect.1601 For1063 they3778 are not3756 all3956 Israel,2474 which3588 are of1537 Israel:2474

7  Neither,3761 because3754 they are1526 the seed4690 of Abraham,11 are they all3956 children:5043 but,235 In1722 Isaac2464 shall thy4671 seed4690 be called.2564

8  That is,5123 They which are the3588 children5043 of the3588 flesh,4561 these5023 are not3756 the children5043 of God:2316 but235 the3588 children5043 of the3588 promise1860 are counted3049 for1519 the seed.4690

9  For1063 this3778 is the3588 word3056 of promise,1860 At2596 this5126 time2540 will I come,2064 and2532 Sarah4564 shall have2071 a son.5207

10  And1161 not3756 only3440 this; but235 when Rebecca4479 also2532 had2192 conceived2845 by1537 one,1520 even by our2257 father3962 Isaac;2464

11  (For1063 the children being not yet3380 born,1080 neither3366 having done4238 any5100 good18 or2228 evil,2556 that2443 the3588 purpose4286 of God2316 according2596 to election1589 might stand,3306 not3756 of1537 works,2041 but235 of1537 him that calleth;)2564

12  It was said4483 unto her,846 The3588 elder3187 shall serve1398 the3588 younger.1640

13  As2531 it is written,1125 Jacob2384 have I loved,25 but1161 Esau2269 have I hated.3404

14  What5101 shall we say2046 then?3767 Is there3361 unrighteousness93 with3844 God?2316 God forbid.1096 3361

15  For1063 he saith3004 to Moses,3475 I will have mercy1653 on whom3739 302 I will have mercy,1653 and2532 I will have compassion3627 on whom3739 302 I will have compassion.3627

16  So686 then3767 it is not3756 of him that willeth,2309 nor3761 of him that runneth,5143 but235 of God2316 that showeth mercy.1653

17  For1063 the3588 Scripture1124 saith3004 unto Pharaoh,5328 Even for1519 this same purpose5124 846 have I raised thee up,1825 4571 that3704 I might show1731 my3450 power1411 in1722 thee,4671 and2532 that3704 my3450 name3686 might be declared1229 throughout1722 all3956 the3588 earth.1093

18  Therefore686 3767 hath he mercy1653 on whom3739 he will2309 have mercy, and1161 whom3739 he will2309 he hardeneth.4645

19  Thou wilt say2046 then3767 unto me,3427 Why5101 doth he yet2089 find fault?3201 For1063 who5101 hath resisted436 his846 will?1013

20  Nay but,3304 O5599 man,444 who5101 art1488 thou4771 that repliest against470 God?2316 Shall3361 the3588 thing formed4110 say2046 to him that formed4111 it, Why5101 hast thou made4160 me3165 thus?3779

21  2228 Hath2192 not3756 the3588 potter2763 power1849 over the3588 clay,4081 of1537 the3588 same846 lump5445 to make4160 one3739 3303 vessel4632 unto1519 honor,5092 and1161 another3739 unto1519 dishonor?819

22  What1161 if1487 God,2316 willing2309 to show1731 his wrath,3709 and2532 to make his power known,1107 848 1415 endured5342 with1722 much4183 longsuffering3115 the vessels4632 of wrath3709 fitted2675 to1519 destruction:684

23  And2532 that2443 he might make known1107 the3588 riches4149 of his848 glory1391 on1909 the vessels4632 of mercy,1656 which3739 he had afore prepared4282 unto1519 glory,1391

24  Even2532 us,2248 whom3739 he hath called,2564 not3756 of1537 the Jews2453 only,3440 but235 also2532 of1537 the Gentiles?1484

25  As5613 he saith3004 also2532 in1722 Hosea,5617 I will call2564 them my3450 people,2992 which3588 were not3756 my3450 people;2992 and2532 her beloved,25 which was not beloved.25 3756

26  And2532 it shall come to pass,2071 that in1722 the3588 place5117 where3757 it was said4483 unto them,846 Ye5210 are not3756 my3450 people;2992 there1563 shall they be called2564 the children5207 of the living2198 God.2316

27  Isaiah2268 also1161 crieth2896 concerning5228 Israel,2474 Though1437 the3588 number706 of the3588 children5207 of Israel2474 be5600 as5613 the3588 sand285 of the3588 sea,2281 a remnant2640 shall be saved:4982

28  For1063 he will finish4931 the work,3056 and2532 cut it short4932 in1722 righteousness:1343 because3754 a short4932 work3056 will the Lord2962 make4160 upon1909 the3588 earth.1093

29  And2532 as2531 Isaiah2268 said before,4280 Except1508 the Lord2962 of Sabaoth4519 had left1459 us2254 a seed,4690 we had been1096 302 as5613 Sodom,4670 and2532 been made like3666 302 unto5613 Gomorrah.1116

30  What5101 shall we say2046 then?3767 That3754 the Gentiles,1484 which3588 followed1377 not3361 after righteousness,1343 have attained2638 to righteousness,1343 even1161 the righteousness1343 which3588 is of1537 faith.4102

31  But1161 Israel,2474 which followed1377 after the law3551 of righteousness,1343 hath not3756 attained5348 to1519 the law3551 of righteousness.1343

32  Wherefore?1302 Because3754 they sought it not3756 by1537 faith,4102 but235 as it were5613 by1537 the works2041 of the law.3551 For1063 they stumbled4350 at that stumblingstone;4348 3037

33  As2531 it is written,1125 Behold,2400 I lay5087 in1722 Zion4622 a stumblingstone4348 3037 and2532 rock4073 of offense:4625 and2532 whosoever3956 believeth4100 on1909 him846 shall not3756 be ashamed.2617

Vul

1 Veritatem dico in Christo, non mentior: testimonium mihi perhibente conscientia mea in Spiritu Sancto:

2 quoniam tristitia mihi magna est, et continuus dolor cordi meo.

3 Optabam enim ego ipse anathema esse a Christo pro fratribus meis, qui sunt cognati mei secundum carnem,

4 qui sunt Israëlitæ, quorum adoptio est filiorum, et gloria, et testamentum, et legislatio, et obsequium, et promissa:

5 quorum patres, et ex quibus est Christus secundum carnem, qui est super omnia Deus benedictus in sæcula. Amen.

6 Non autem quod exciderit verbum Dei. Non enim omnes qui ex Israël sunt, ii sunt Israëlitæ:

7 neque qui semen sunt Abrahæ, omnes filii: sed in Isaac vocabitur tibi semen:

8 id est, non qui filii carnis, hi filii Dei: sed qui filii sunt promissionis, æstimantur in semine.

9 Promissionis enim verbum hoc est: Secundum hoc tempus veniam: et erit Saræ filius.

10 Non solum autem illa: sed et Rebecca ex uno concubitu habens, Isaac patris nostri.

11 Cum enim nondum nati fuissent, aut aliquid boni egissent, aut mali (ut secundum electionem propositum Dei maneret),

12 non ex operibus, sed ex vocante dictum est ei quia major serviet minori,

13 sicut scriptum est: Jacob dilexi, Esau autem odio habui.

14 Quid ergo dicemus? numquid iniquitas apud Deum? Absit.

15 Moysi enim dicit: Miserebor cujus misereor: et misericordiam præstabo cujus miserebor.

16 Igitur non volentis, neque currentis, sed miserentis est Dei.

17 Dicit enim Scriptura Pharaoni: Quia in hoc ipsum excitavi te, ut ostendam in te virtutem meam: et ut annuntietur nomen meum in universa terra.

18 Ergo cujus vult miseretur, et quem vult indurat.

19 Dicis itaque mihi: Quid adhuc queritur? voluntati enim ejus quis resistit?

20 O homo, tu quis es, qui respondeas Deo? numquid dicit figmentum ei qui se finxit: Quid me fecisti sic?

21 an non habet potestatem figulus luti ex eadem massa facere aliud quidem vas in honorem, aliud vero in contumeliam?

22 Quod si Deus volens ostendere iram, et notum facere potentiam suam, sustinuit in multa patientia vasa iræ, apta in interitum,

23 ut ostenderet divitias gloriæ suæ in vasa misericordiæ, quæ præparavit in gloriam.

24 Quos et vocavit nos non solum ex Judæis, sed etiam in gentibus,

25 sicut in Osee dicit: Vocabo non plebem meam, plebem meam: et non dilectam, dilectam: et non misericordiam consecutam, misericordiam consecutam.

26 Et erit: in loco, ubi dictum est eis: Non plebs mea vos: ibi vocabuntur filii Dei vivi.

27 Isaias autem clamat pro Israël: Si fuerit numerus filiorum Israël tamquam arena maris, reliquiæ salvæ fient.

28 Verbum enim consummans, et abbrevians in æquitate: quia verbum breviatum faciet Dominus super terram:

29 et sicut prædixit Isaias: Nisi Dominus Sabaoth reliquisset nobis semen, sicut Sodoma facti essemus, et sicut Gomorrha similes fuissemus.

30 Quid ergo dicemus? Quod gentes, quæ non sectabantur justitiam, apprehenderunt justitiam: justitiam autem, quæ ex fide est.

31 Israël vero sectando legem justitiæ, in legem justitiæ non pervenit.

32 Quare? Quia non ex fide, sed quasi ex operibus: offenderunt enim in lapidem offensionis,

33 sicut scriptum est: Ecce pono in Sion lapidem offensionis, et petram scandali: et omnis qui credit in eum, non confundetur.


Next: Romans 10