Sacred Texts  Bible  Index 
Romans Index
  Previous  Next 

Romans 8

GNT

1 οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριμα τοῖς ἐν χριστῶ ἰησοῦ·

2 ὁ γὰρ νόμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς ἐν χριστῶ ἰησοῦ ἠλευθέρωσέν σε ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου.

3 τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόμου, ἐν ᾧ ἠσθένει διὰ τῆς σαρκός, ὁ θεὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας κατέκρινεν τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί,

4 ἵνα τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν τοῖς μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα.

5 οἱ γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦσιν, οἱ δὲ κατὰ πνεῦμα τὰ τοῦ πνεύματος.

6 τὸ γὰρ φρόνημα τῆς σαρκὸς θάνατος, τὸ δὲ φρόνημα τοῦ πνεύματος ζωὴ καὶ εἰρήνη·

7 διότι τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἰς θεόν, τῶ γὰρ νόμῳ τοῦ θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται, οὐδὲ γὰρ δύναται·

8 οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες θεῶ ἀρέσαι οὐ δύνανται.

9 ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλὰ ἐν πνεύματι, εἴπερ πνεῦμα θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. εἰ δέ τις πνεῦμα χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὖτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ.

10 εἰ δὲ χριστὸς ἐν ὑμῖν, τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν διὰ ἁμαρτίαν, τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην.

11 εἰ δὲ τὸ πνεῦμα τοῦ ἐγείραντος τὸν ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν οἰκεῖ ἐν ὑμῖν, ὁ ἐγείρας χριστὸν ἐκ νεκρῶν ζῳοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν διὰ τοῦ ἐνοικοῦντος αὐτοῦ πνεύματος ἐν ὑμῖν.

12 ἄρα οὗν, ἀδελφοί, ὀφειλέται ἐσμέν, οὐ τῇ σαρκὶ τοῦ κατὰ σάρκα ζῆν·

13 εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε μέλλετε ἀποθνῄσκειν, εἰ δὲ πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε ζήσεσθε.

14 ὅσοι γὰρ πνεύματι θεοῦ ἄγονται, οὖτοι υἱοὶ θεοῦ εἰσιν.

15 οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλὰ ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐν ᾧ κράζομεν, αββα ὁ πατήρ·

16 αὐτὸ τὸ πνεῦμα συμμαρτυρεῖ τῶ πνεύματι ἡμῶν ὅτι ἐσμὲν τέκνα θεοῦ.

17 εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι· κληρονόμοι μὲν θεοῦ, συγκληρονόμοι δὲ χριστοῦ, εἴπερ συμπάσχομεν ἵνα καὶ συνδοξασθῶμεν.

18 λογίζομαι γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς.

19 ἡ γὰρ ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ θεοῦ ἀπεκδέχεται·

20 τῇ γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη, οὐχ ἑκοῦσα ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα, ἐφ᾽ ἑλπίδι

21 ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ θεοῦ.

22 οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν·

23 οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ πνεύματος ἔχοντες ἡμεῖς καὶ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στενάζομεν υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι, τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ σώματος ἡμῶν.

24 τῇ γὰρ ἐλπίδι ἐσώθημεν· ἐλπὶς δὲ βλεπομένη οὐκ ἔστιν ἐλπίς· ὃ γὰρ βλέπει τίς ἐλπίζει;

25 εἰ δὲ ὃ οὐ βλέπομεν ἐλπίζομεν, δι᾽ ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα.

26 ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ πνεῦμα συναντιλαμβάνεται τῇ ἀσθενείᾳ ἡμῶν· τὸ γὰρ τί προσευξώμεθα καθὸ δεῖ οὐκ οἴδαμεν, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει στεναγμοῖς ἀλαλήτοις·

27 ὁ δὲ ἐραυνῶν τὰς καρδίας οἶδεν τί τὸ φρόνημα τοῦ πνεύματος, ὅτι κατὰ θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἁγίων.

28 οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσιν τὸν θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν, τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὗσιν.

29 ὅτι οὓς προέγνω, καὶ προώρισεν συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς·

30 οὓς δὲ προώρισεν, τούτους καὶ ἐκάλεσεν· καὶ οὓς ἐκάλεσεν, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν· οὓς δὲ ἐδικαίωσεν, τούτους καὶ ἐδόξασεν.

31 τί οὗν ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα; εἰ ὁ θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς καθ᾽ ἡμῶν;

32 ὅς γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν αὐτόν, πῶς οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῶ τὰ πάντα ἡμῖν χαρίσεται;

33 τίς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν θεοῦ; θεὸς ὁ δικαιῶν·

34 τίς ὁ κατακρινῶν; χριστὸς [ἰησοῦς] ὁ ἀποθανών, μᾶλλον δὲ ἐγερθείς, ὃς καί ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ, ὃς καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν.

35 τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ χριστοῦ; θλῖψις ἢ στενοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα;

36 καθὼς γέγραπται ὅτι ἕνεκεν σοῦ θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν, ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς.

37 ἀλλ᾽ ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς.

38 πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα οὔτε δυνάμεις

39 οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ θεοῦ τῆς ἐν χριστῶ ἰησοῦ τῶ κυρίῳ ἡμῶν.

KJV

1  There is therefore686 now3568 no3762 condemnation2631 to them3588 which are in1722 Christ5547 Jesus,2424 who walk4043 not3361 after2596 the flesh,4561 but235 after2596 the Spirit.4151

2  For1063 the3588 law3551 of the3588 Spirit4151 of life2222 in1722 Christ5547 Jesus2424 hath made me free1659 3165 from575 the3588 law3551 of sin266 and2532 death.2288

3  For1063 what the3588 law3551 could not do,102 in1722 that3739 it was weak770 through1223 the3588 flesh,4561 God2316 sending3992 his own1438 Son5207 in1722 the likeness3667 of sinful266 flesh,4561 and2532 for4012 sin,266 condemned2632 sin266 in1722 the3588 flesh:4561

4  That2443 the3588 righteousness1345 of the3588 law3551 might be fulfilled4137 in1722 us,2254 who walk4043 not3361 after2596 the flesh,4561 but235 after2596 the Spirit.4151

5  For1063 they that are5607 after2596 the flesh4561 do mind5426 the things3588 of the3588 flesh;4561 but1161 they3588 that are after2596 the Spirit4151 the things3588 of the3588 Spirit.4151

6  For1063 to be carnally4561 minded5427 is death;2288 but1161 to be spiritually4151 minded5427 is life2222 and2532 peace.1515

7  Because1360 the3588 carnal4561 mind5427 is enmity2189 against1519 God:2316 for1063 it is not subject5293 3756 to the3588 law3551 of God,2316 neither3761 indeed1063 can1410 be.

8  So1161 then they that are5607 in1722 the flesh4561 cannot1410 3756 please700 God.2316

9  But1161 ye5210 are2075 not3756 in1722 the flesh,4561 but235 in1722 the Spirit,4151 if so be that1512 the Spirit4151 of God2316 dwell3611 in1722 you.5213 Now1161 if any man1536 have2192 not3756 the Spirit4151 of Christ,5547 he3778 is2076 none3756 of his.848

10  And1161 if1487 Christ5547 be in1722 you,5213 the3588 body4983 is3303 dead3498 because1223 of sin;266 but1161 the3588 Spirit4151 is life2222 because1223 of righteousness.1343

11  But1161 if1487 the3588 Spirit4151 of him that raised up1453 Jesus2424 from1537 the dead3498 dwell3611 in1722 you,5213 he that raised up1453 Christ5547 from1537 the dead3498 shall also2532 quicken2227 your5216 mortal2349 bodies4983 by1223 his848 Spirit4151 that dwelleth1774 in1722 you.5213

12  Therefore,686 3767 brethren,80 we are2070 debtors,3781 not3756 to the3588 flesh,4561 to live2198 after2596 the3588 flesh.4561

13  For1063 if1487 ye live2198 after2596 the flesh,4561 ye shall3195 die:599 but1161 if1487 ye through the Spirit4151 do mortify2289 the3588 deeds4234 of the3588 body,4983 ye shall live.2198

14  For1063 as many as3745 are led71 by the Spirit4151 of God,2316 they3778 are1526 the sons5207 of God.2316

15  For1063 ye have not3756 received2983 the spirit4151 of bondage1397 again3825 to1519 fear;5401 but235 ye have received2983 the Spirit4151 of adoption,5206 whereby1722 3739 we cry,2896 Abba,5 Father.3962

16  The3588 Spirit4151 itself846 beareth witness with4828 our2257 spirit,4151 that3754 we are2070 the children5043 of God:2316

17  And1161 if1487 children,5043 then2532 heirs;2818 heirs2818 of3303 God,2316 and1161 joint-heirs4789 with Christ;5547 if so be that1512 we suffer with4841 him, that2443 we may be also2532 glorified together.4888

18  For1063 I reckon3049 that3754 the3588 sufferings3804 of this present3568 time2540 are not3756 worthy514 to be compared with4314 the3588 glory1391 which shall3195 be revealed601 in1519 us.2248

19  For1063 the3588 earnest expectation603 of the3588 creature2937 waiteth for553 the3588 manifestation602 of the3588 sons5207 of God.2316

20  For1063 the3588 creature2937 was made subject5293 to vanity,3153 not3756 willingly,1635 but235 by reason of1223 him who hath subjected5293 the same in1909 hope,1680

21  Because3754 the3588 creature2937 itself848 also2532 shall be delivered1659 from575 the3588 bondage1397 of corruption5356 into1519 the3588 glorious1391 liberty1657 of the3588 children5043 of God.2316

22  For1063 we know1492 that3754 the whole3956 creation2937 groaneth4959 and2532 travaileth in pain together4944 until891 now.3568

23  And1161 not3756 only3440 they, but235 ourselves848 also,2532 which have2192 the3588 firstfruits536 of the3588 Spirit,4151 even2532 we2249 ourselves848 groan4727 within1722 ourselves,1438 waiting for553 the adoption,5206 to wit, the3588 redemption629 of our2257 body.4983

24  For1063 we are saved4982 by hope:1680 but1161 hope1680 that is seen991 is2076 not3756 hope:1680 for1063 what3739 a man5100 seeth,991 why5101 doth he yet2532 hope for?1679

25  But1161 if1487 we hope for1679 that3739 we see991 not,3756 then do we with1223 patience5281 wait for553 it.

26  1161 Likewise5615 the3588 Spirit4151 also2532 helpeth4878 our2257 infirmities:769 for1063 we know1492 not3756 what5101 we should pray for4336 as2526 we ought:1163 but235 the3588 Spirit4151 itself848 maketh intercession5241 for5228 us2257 with groanings4726 which cannot be uttered.215

27  And1161 he that searcheth2045 the3588 hearts2588 knoweth1492 what5101 is the3588 mind5427 of the3588 Spirit,4151 because3754 he maketh intercession1793 for5228 the saints40 according2596 to the will of God.2316

28  And1161 we know1492 that3754 all things3956 work together4903 for1519 good18 to them that love25 God,2316 to them who are5607 the3588 called2822 according2596 to his purpose.4286

29  For3754 whom3739 he did foreknow,4267 he also2532 did predestinate4309 to be conformed to4832 the3588 image1504 of his848 Son,5207 that he846 might be1511 the firstborn4416 among1722 many4183 brethren.80

30  Moreover1161 whom3739 he did predestinate,4309 them5128 he also2532 called:2564 and2532 whom3739 he called,2564 them5128 he also2532 justified:1344 and1161 whom3739 he justified,1344 them5128 he also2532 glorified.1392

31  What5101 shall we then3767 say2046 to4314 these5023 things? If1487 God2316 be for5228 us,2257 who5101 can be against2596 us?2257

32  He that3739 1065 spared5339 not3756 his own2398 Son,5207 but235 delivered him up3860 846 for5228 us2257 all,3956 how4459 shall he not3780 with4862 him846 also2532 freely give5483 us2254 all things?3956

33  Who5101 shall lay any thing to the charge1458 2596 of God's2316 elect?1588 It is God2316 that justifieth.1344

34  Who5101 is he that condemneth?2632 It is Christ5547 that died,599 yea1161 rather,3123 that2532 is risen again,1453 who3739 is2076 even2532 at1722 the right hand1188 of God,2316 who3739 also2532 maketh intercession1793 for5228 us.2257

35  Who5101 shall separate5563 us2248 from575 the3588 love26 of Christ?5547 shall tribulation,2347 or2228 distress,4730 or2228 persecution,1375 or2228 famine,3042 or2228 nakedness,1132 or2228 peril,2794 or2228 sword?3162

36  As2531 it is written,1125 For thy sake1752 4675 we are killed2289 all3650 the3588 day2250 long; we are accounted3049 as5613 sheep4263 for the slaughter.4967

37  Nay,235 in1722 all3956 these things5125 we are more than conquerors5245 through1223 him that loved25 us.2248

38  For1063 I am persuaded,3982 that3754 neither3777 death,2288 nor3777 life,2222 nor3777 angels,32 nor3777 principalities,746 nor3777 powers,1411 nor3777 things present,1764 nor3777 things to come,3195

39  Nor3777 height,5313 nor3777 depth,899 nor3777 any5100 other2087 creature,2937 shall be able1410 to separate5563 us2248 from575 the3588 love26 of God,2316 which3588 is in1722 Christ5547 Jesus2424 our2257 Lord.2962

Vul

1 Nihil ergo nunc damnationis est iis qui sunt in Christo Jesu: qui non secundum carnem ambulant.

2 Lex enim spiritus vitæ in Christo Jesu liberavit me a lege peccati et mortis.

3 Nam quod impossibile erat legi, in quo infirmabatur per carnem: Deus Filium suum mittens in similitudinem carnis peccati et de peccato, damnavit peccatum in carne,

4 et justificatio legis impleretur in nobis, qui non secundum carnem ambulamus, sed secundum spiritum.

5 Qui enim secundum carnem sunt, quæ carnis sunt, sapiunt: qui vero secundum spiritum sunt, quæ sunt spiritus, sentiunt.

6 Nam prudentia carnis, mors est: prudentia autem spiritus, vita et pax:

7 quoniam sapientia carnis inimica est Deo: legi enim Dei non est subjecta, nec enim potest.

8 Qui autem in carne sunt, Deo placere non possunt.

9 Vos autem in carne non estis, sed in spiritu: si tamen Spiritus Dei habitat in vobis. Si quis autem Spiritum Christi non habet, hic non est ejus.

10 Si autem Christus in vobis est, corpus quidem mortuum est propter peccatum, spiritus vero vivit propter justificationem.

11 Quod si Spiritus ejus, qui suscitavit Jesum a mortuis, habitat in vobis: qui suscitavit Jesum Christum a mortuis, vivificabit et mortalia corpora vestra, propter inhabitantem Spiritum ejus in vobis.

12 Ergo fratres, debitores sumus non carni, ut secundum carnem vivamus.

13 Si enim secundum carnem vixeritis, moriemini: si autem spiritu facta carnis mortificaveritis, vivetis.

14 Quicumque enim Spiritu Dei aguntur, ii sunt filii Dei.

15 Non enim accepistis spiritum servitutis iterum in timore, sed accepistis spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus: Abba (Pater).

16 Ipse enim Spiritus testimonium reddit spiritui nostro quod sumus filii Dei.

17 Si autem filii, et hæredes: hæredes, quidem Dei, cohæredes autem Christi: si tamen compatimur ut et conglorificemur.

18 Existimo enim quod non sunt condignæ passiones hujus temporis ad futuram gloriam, quæ revelabitur in nobis.

19 Nam exspectatio creaturæ revelationem filiorum Dei exspectat.

20 Vanitati enim creatura subjecta est non volens, sed propter eum, qui subjecit eam in spe:

21 quia et ipsa creatura liberabitur a servitute corruptionis in libertatem gloriæ filiorum Dei.

22 Scimus enim quod omnis creatura ingemiscit, et parturit usque adhuc.

23 Non solum autem illa, sed et nos ipsi primitias spiritus habentes: et ipsi intra nos gemimus adoptionem filiorum Dei exspectantes, redemptionem corporis nostri.

24 Spe enim salvi facti sumus. Spes autem, quæ videtur, non est spes: nam quod videt quis, quid sperat?

25 Si autem quod non videmus, speramus: per patientiam exspectamus.

26 Similiter autem et Spiritus adjuvat infirmitatem nostram: nam quid oremus, sicut oportet, nescimus: sed ipse Spiritus postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus.

27 Qui autem scrutatur corda, scit quid desideret Spiritus: quia secundum Deum postulat pro sanctis.

28 Scimus autem quoniam diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum, iis qui secundum propositum vocati sunt sancti.

29 Nam quos præscivit, et prædestinavit conformes fieri imaginis Filii sui, ut sit ipse primogenitus in multis fratribus.

30 Quos autem prædestinavit, hos et vocavit: et quos vocavit, hos et justificavit: quos autem justificavit, illos et glorificavit.

31 Quid ergo dicemus ad hæc? si Deus pro nobis, qui contra nos?

32 Qui etiam proprio Filio suo non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum: quomodo non etiam cum illo omnia nobis donavit?

33 Quis accusabit adversus electos Dei? Deus qui justificat,

34 quis est qui condemnet? Christus Jesus, qui mortuus est, immo qui et resurrexit, qui est ad dexteram Dei, qui etiam interpellat pro nobis.

35 Quis ergo nos separabit a caritate Christi? tribulatio? an angustia? an fames? an nuditas? an periculum? an persecutio? an gladius?

36 (Sicut scriptum est: [Quia propter te mortificamur tota die:
æstimati sumus sicut oves occisionis.)]

37 Sed in his omnibus superamus propter eum qui dilexit nos.

38 Certus sum enim quia neque mors, neque vita, neque angeli, neque principatus, neque virtutes, neque instantia, neque futura, neque fortitudo,

39 neque altitudo, neque profundum, neque creatura alia poterit nos separare a caritate Dei, quæ est in Christo Jesu Domino nostro.


Next: Romans 9