Sacred Texts  Bible  Index 
Romans Index
  Previous  Next 

Romans 1

GNT

1 παῦλος δοῦλος χριστοῦ ἰησοῦ, κλητὸς ἀπόστολος, ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ,

2 ὃ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν γραφαῖς ἁγίαις,

3 περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος δαυὶδ κατὰ σάρκα,

4 τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ θεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν, ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν,

5 δι᾽ οὖ ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ,

6 ἐν οἷς ἐστε καὶ ὑμεῖς κλητοὶ ἰησοῦ χριστοῦ,

7 πᾶσιν τοῖς οὗσιν ἐν ῥώμῃ ἀγαπητοῖς θεοῦ, κλητοῖς ἁγίοις· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ.

8 πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῶ θεῶ μου διὰ ἰησοῦ χριστοῦ περὶ πάντων ὑμῶν, ὅτι ἡ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῶ κόσμῳ.

9 μάρτυς γάρ μού ἐστιν ὁ θεός, ᾧ λατρεύω ἐν τῶ πνεύματί μου ἐν τῶ εὐαγγελίῳ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι

10 πάντοτε ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, δεόμενος εἴ πως ἤδη ποτὲ εὐοδωθήσομαι ἐν τῶ θελήματι τοῦ θεοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς.

11 ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς, ἵνα τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν πνευματικὸν εἰς τὸ στηριχθῆναι ὑμᾶς,

12 τοῦτο δέ ἐστιν συμπαρακληθῆναι ἐν ὑμῖν διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ.

13 οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι πολλάκις προεθέμην ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ δεῦρο, ἵνα τινὰ καρπὸν σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν καθὼς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν.

14 ἕλλησίν τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί·

15 οὕτως τὸ κατ᾽ ἐμὲ πρόθυμον καὶ ὑμῖν τοῖς ἐν ῥώμῃ εὐαγγελίσασθαι.

16 οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον, δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῶ πιστεύοντι, ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ ἕλληνι·

17 δικαιοσύνη γὰρ θεοῦ ἐν αὐτῶ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθὼς γέγραπται, ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται.

18 ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ θεοῦ ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων,

19 διότι τὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς· ὁ θεὸς γὰρ αὐτοῖς ἐφανέρωσεν.

20 τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασιν νοούμενα καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους·

21 διότι γνόντες τὸν θεὸν οὐχ ὡς θεὸν ἐδόξασαν ἢ ηὐχαρίστησαν, ἀλλ᾽ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία.

22 φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν,

23 καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν.

24 διὸ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς,

25 οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ ἐν τῶ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

26 διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας· αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν,

27 ὁμοίως τε καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσιν τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες.

28 καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα,

29 πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ πονηρίᾳ πλεονεξίᾳ κακίᾳ, μεστοὺς φθόνου φόνου ἔριδος δόλου κακοηθείας, ψιθυριστάς,

30 καταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευρετὰς κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς,

31 ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀνελεήμονας·

32 οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ θεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν, οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσιν τοῖς πράσσουσιν.

KJV

1  Paul,3972 a servant1401 of Jesus2424 Christ,5547 called2822 to be an apostle,652 separated873 unto1519 the gospel2098 of God,2316

2  (Which3739 he had promised afore4279 by1223 his848 prophets4396 in1722 the Holy40 Scriptures,)1124

3  Concerning4012 his848 Son5207 Jesus2424 Christ5547 our2257 Lord,2962 which3588 was made1096 of1537 the seed4690 of David1138 according2596 to the flesh;4561

4  And declared3724 to be the Son5207 of God2316 with1722 power,1411 according2596 to the spirit4151 of holiness,42 by1537 the resurrection386 from the dead:3498

5  By1223 whom3739 we have received2983 grace5485 and2532 apostleship,651 for1519 obedience5218 to the faith4102 among1722 all3956 nations,1484 for5228 his848 name;3686

6  Among1722 whom3739 are2075 ye5210 also2532 the called2822 of Jesus2424 Christ:5547

7  To all3956 that be5607 in1722 Rome,4516 beloved27 of God,2316 called2822 to be saints:40 Grace5485 to you5213 and2532 peace1515 from575 God2316 our2257 Father,3962 and2532 the Lord2962 Jesus2424 Christ.5547

8  First,4412 I3303 thank2168 my3450 God2316 through1223 Jesus2424 Christ5547 for5228 you5216 all,3956 that3754 your5216 faith4102 is spoken of2605 1722 throughout the3588 whole3650 world.2889

9  For1063 God2316 is2076 my3450 witness,3144 whom3739 I serve3000 with1722 my3450 spirit4151 in1722 the3588 gospel2098 of his848 Son,5207 that5613 without ceasing89 I make4160 mention3417 of you5216 always3842 in1909 my3450 prayers;4335

10  Making request,1189 if by any means1513 now2235 at length4218 I might have a prosperous journey2137 by1722 the3588 will2307 of God2316 to come2064 unto4314 you.5209

11  For1063 I long1971 to see1492 you,5209 that2443 I may impart3330 unto you5213 some5100 spiritual4152 gift,5486 to the end ye5209 may be established;4741

12  1161 That5124 is,2076 that I may be comforted together4837 with1722 you5213 by1223 the3588 mutual1722 240 faith4102 both5037 of you5216 and2532 me.1700

13  Now1161 I would2309 not3756 have you ignorant,50 5209 brethren,80 that3754 oftentimes4178 I purposed4388 to come2064 unto4314 you,5209 (but2532 was let2967 hitherto,)891 1204 that2443 I might have2192 some5100 fruit2590 among1722 you5213 also,2532 even2532 as2531 among1722 other3062 Gentiles.1484

14  I am1510 debtor3781 both5037 to the Greeks,1672 and2532 to the Barbarians;915 both5037 to the wise,4680 and2532 to the unwise.453

15  So,3779 as much as in me is,2596 1691 I am ready4289 to preach the gospel2097 to you5213 that3588 are at1722 Rome4516 also.2532

16  For1063 I am not3756 ashamed1870 of the3588 gospel2098 of Christ:5547 for1063 it is2076 the power1411 of God2316 unto1519 salvation4991 to every one3956 that believeth;4100 to the Jew2453 first,4412 and2532 also5037 to the Greek.1672

17  For1063 therein1722 846 is the righteousness1343 of God2316 revealed601 from1537 faith4102 to1519 faith:4102 as2531 it is written.1125 1161 The3588 just1342 shall live2198 by1537 faith.4102

18  For1063 the wrath3709 of God2316 is revealed601 from575 heaven3772 against1909 all3956 ungodliness763 and2532 unrighteousness93 of men,444 who hold2722 the3588 truth225 in1722 unrighteousness;93

19  Because1360 that which may be known1110 of God2316 is2076 manifest5318 in1722 them;846 for1063 God2316 hath showed5319 it unto them.846

20  For1063 the3588 invisible things517 of him846 from575 the creation2937 of the world2889 are clearly seen,2529 being understood3539 by the3588 things that are4161 made, even5037 3739 his848 eternal126 power1411 and2532 Godhead;2305 so that they846 are1511 without excuse:379

21  Because that,1360 when they knew1097 God,2316 they glorified1392 him not3756 as5613 God,2316 neither2228 were thankful;2168 but235 became vain3154 in1722 their848 imaginations,1261 and2532 their848 foolish801 heart2588 was darkened.4654

22  Professing5335 themselves to be1511 wise,4680 they became fools,3471

23  And2532 changed236 the3588 glory1391 of the3588 incorruptible862 God2316 into1722 an image1504 made like to3667 corruptible5349 man,444 and2532 to birds,4071 and2532 fourfooted beasts,5074 and2532 creeping things.2062

24  Wherefore1352 God2316 also2532 gave them up3860 846 to1519 uncleanness167 through1722 the3588 lusts1939 of their own848 hearts,2588 to dishonor818 their own848 bodies4983 between1722 themselves:1438

25  Who3748 changed3337 the3588 truth225 of God2316 into1722 a lie,5579 and2532 worshiped4573 and2532 served3000 the3588 creature2937 more than3844 the3588 Creator,2936 who3739 is2076 blessed2128 forever.1519 165 Amen.281

26  For this cause1223 5124 God2316 gave them up3860 846 unto1519 vile819 affections:3806 for1063 even5037 3739 their848 women2338 did change3337 the3588 natural5446 use5540 into1519 that3588 which is against3844 nature:5449

27  And5037 likewise3668 also2532 the3588 men,730 leaving863 the3588 natural5446 use5540 of the3588 woman,2338 burned1572 in1722 their848 lust3715 one toward another;240 1519 men730 with1722 men730 working2716 that which is unseemly,808 and2532 receiving618 in1722 themselves1438 that recompense489 of their848 error4106 which3739 was meet.1163

28  And2532 even as2531 they did not3756 like1381 to retain2192 God2316 in1722 their knowledge,1922 God2316 gave them over3860 846 to1519 a reprobate96 mind,3563 to do4160 those things which are not convenient;2520 3361

29  Being filled4137 with all3956 unrighteousness,93 fornication,4202 wickedness,4189 covetousness,4124 maliciousness;2549 full3324 of envy,5355 murder,5408 debate,2054 deceit,1388 malignity;2550 whisperers,5588

30  Backbiters,2637 haters of God,2319 despiteful,5197 proud,5244 boasters,213 inventors2182 of evil things,2556 disobedient545 to parents,1118

31  Without understanding,801 covenant breakers,802 without natural affection,794 implacable,786 unmerciful:415

32  Who3748 knowing1921 the3588 judgment1345 of God,2316 that3754 they which commit4238 such things5108 are1526 worthy514 of death,2288 not3756 only3440 do4160 the same,846 but235 2532 have pleasure4909 in them that do4238 them.

Vul

1 Paulus, servus Jesu Christi, vocatus Apostolus, segregatus in Evangelium Dei,

2 quod ante promiserat per prophetas suos in Scripturis sanctis

3 de Filio suo, qui factus est ei ex semine David secundum carnem,

4 qui prædestinatus est Filius Dei in virtute secundum spiritum sanctificationis ex resurrectione mortuorum Jesu Christi Domini nostri:

5 per quem accepimus gratiam, et apostolatum ad obediendum fidei in omnibus gentibus pro nomine ejus,

6 in quibus estis et vos vocati Jesu Christi:

7 omnibus qui sunt Romæ, dilectis Dei, vocatis sanctis. Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo.

8 Primum quidem gratias ago Deo meo per Jesum Christum pro omnibus vobis: quia fides vestra annuntiatur in universo mundo.

9 Testis enim mihi est Deus, cui servio in spiritu meo in Evangelio Filii ejus, quod sine intermissione memoriam vestri facio

10 semper in orationibus meis: obsecrans, si quomodo tandem aliquando prosperum iter habeam in voluntate Dei veniendi ad vos.

11 Desidero enim videre vos, ut aliquid impertiar vobis gratiæ spiritualis ad confirmandos vos:

12 id est, simul consolari in vobis per eam quæ invicem est, fidem vestram atque meam.

13 Nolo autem vos ignorare fratres: quia sæpe proposui venire ad vos (et prohibitus sum usque adhuc) ut aliquem fructum habeam et in vobis, sicut et in ceteris gentibus.

14 Græcis ac barbaris, sapientibus, et insipientibus debitor sum:

15 ita (quod in me) promptum est et vobis, qui Romæ estis, evangelizare.

16 Non enim erubesco Evangelium. Virtus enim Dei est in salutem omni credenti, Judæo primum, et Græco.

17 Justitia enim Dei in eo revelatur ex fide in fidem: sicut scriptum est: Justus autem ex fide vivit.

18 Revelatur enim ira Dei de cælo super omnem impietatem, et injustitiam hominum eorum, qui veritatem Dei in injustitia detinent:

19 quia quod notum est Dei, manifestum est in illis. Deus enim illis manifestavit.

20 Invisibilia enim ipsius, a creatura mundi, per ea quæ facta sunt, intellecta, conspiciuntur: sempiterna quoque ejus virtus, et divinitas: ita ut sint inexcusabiles.

21 Quia cum cognovissent Deum, non sicut Deum glorificaverunt, aut gratias egerunt: sed evanuerunt in cogitationibus suis, et obscuratum est insipiens cor eorum:

22 dicentes enim se esse sapientes, stulti facti sunt.

23 Et mutaverunt gloriam incorruptibilis Dei in similitudinem imaginis corruptibilis hominis, et volucrum, et quadrupedum, et serpentium.

24 Propter quod tradidit illos Deus in desideria cordis eorum, in immunditiam, ut contumeliis afficiant corpora sua in semetipsis:

25 qui commutaverunt veritatem Dei in mendacium: et coluerunt, et servierunt creaturæ potius quam Creatori, qui est benedictus in sæcula. Amen.

26 Propterea tradidit illos Deus in passiones ignominiæ: nam feminæ eorum immutaverunt naturalem usum in eum usum qui est contra naturam.

27 Similiter autem et masculi, relicto naturali usu feminæ, exarserunt in desideriis suis in invicem, masculi in masculos turpitudinem operantes, et mercedem, quam oportuit, erroris sui in semetipsis recipientes.

28 Et sicut non probaverunt Deum habere in notitia, tradidit illos Deus in reprobum sensum, ut faciant ea quæ non conveniunt,

29 repletos omni iniquitate, malitia, fornicatione, avaritia, nequitia, plenos invidia, homicidio, contentione, dolo, malignitate: susurrones,

30 detractores, Deo odibiles, contumeliosos, superbos, elatos, inventores malorum, parentibus non obedientes,

31 insipientes, incompositos, sine affectione, absque fœdere, sine misericordia.

32 Qui cum justitiam Dei cognovissent, non intellexerunt quoniam qui talia agunt, digni sunt morte: et non solum qui ea faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus.


Next: Romans 2