Sacred Texts  Bible  Index 
Romans Index
  Previous  Next 

Romans 2

GNT

1 διὸ ἀναπολόγητος εἶ, ὦ ἄνθρωπε πᾶς ὁ κρίνων· ἐν ᾧ γὰρ κρίνεις τὸν ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίνεις, τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις ὁ κρίνων.

2 οἴδαμεν δὲ ὅτι τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ ἐστιν κατὰ ἀλήθειαν ἐπὶ τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας.

3 λογίζῃ δὲ τοῦτο, ὦ ἄνθρωπε ὁ κρίνων τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας καὶ ποιῶν αὐτά, ὅτι σὺ ἐκφεύξῃ τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ;

4 ἢ τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς μακροθυμίας καταφρονεῖς, ἀγνοῶν ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει;

5 κατὰ δὲ τὴν σκληρότητά σου καὶ ἀμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῶ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας τοῦ θεοῦ,

6 ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ,

7 τοῖς μὲν καθ᾽ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν ζητοῦσιν, ζωὴν αἰώνιον·

8 τοῖς δὲ ἐξ ἐριθείας καὶ ἀπειθοῦσι τῇ ἀληθείᾳ πειθομένοις δὲ τῇ ἀδικίᾳ, ὀργὴ καὶ θυμός _

9 θλῖψις καὶ στενοχωρία ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζομένου τὸ κακόν, ἰουδαίου τε πρῶτον καὶ ἕλληνος·

10 δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῶ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ ἕλληνι·

11 οὐ γάρ ἐστιν προσωπολημψία παρὰ τῶ θεῶ.

12 ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται·

13 οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ νόμου δίκαιοι παρὰ [τῶ] θεῶ, ἀλλ᾽ οἱ ποιηταὶ νόμου δικαιωθήσονται.

14 ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῶσιν, οὖτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσιν νόμος·

15 οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων,

16 ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρίνει ὁ θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ χριστοῦ ἰησοῦ.

17 εἰ δὲ σὺ ἰουδαῖος ἐπονομάζῃ καὶ ἐπαναπαύῃ νόμῳ καὶ καυχᾶσαι ἐν θεῶ

18 καὶ γινώσκεις τὸ θέλημα καὶ δοκιμάζεις τὰ διαφέροντα κατηχούμενος ἐκ τοῦ νόμου,

19 πέποιθάς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν, φῶς τῶν ἐν σκότει,

20 παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῶ νόμῳ _

21 ὁ οὗν διδάσκων ἕτερον σεαυτὸν οὐ διδάσκεις; ὁ κηρύσσων μὴ κλέπτειν κλέπτεις;

22 ὁ λέγων μὴ μοιχεύειν μοιχεύεις; ὁ βδελυσσόμενος τὰ εἴδωλα ἱεροσυλεῖς;

23 ὃς ἐν νόμῳ καυχᾶσαι, διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ νόμου τὸν θεὸν ἀτιμάζεις;

24 τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ θεοῦ δι᾽ ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσιν, καθὼς γέγραπται.

25 περιτομὴ μὲν γὰρ ὠφελεῖ ἐὰν νόμον πράσσῃς· ἐὰν δὲ παραβάτης νόμου ᾖς, ἡ περιτομή σου ἀκροβυστία γέγονεν.

26 ἐὰν οὗν ἡ ἀκροβυστία τὰ δικαιώματα τοῦ νόμου φυλάσσῃ, οὐχ ἡ ἀκροβυστία αὐτοῦ εἰς περιτομὴν λογισθήσεται;

27 καὶ κρινεῖ ἡ ἐκ φύσεως ἀκροβυστία τὸν νόμον τελοῦσα σὲ τὸν διὰ γράμματος καὶ περιτομῆς παραβάτην νόμου.

28 οὐ γὰρ ὁ ἐν τῶ φανερῶ ἰουδαῖός ἐστιν, οὐδὲ ἡ ἐν τῶ φανερῶ ἐν σαρκὶ περιτομή·

29 ἀλλ᾽ ὁ ἐν τῶ κρυπτῶ ἰουδαῖος, καὶ περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι οὐ γράμματι, οὖ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ θεοῦ.

KJV

1  Therefore1352 thou art1488 inexcusable,379 O5599 man,444 whosoever3956 thou art that judgest:2919 for1063 wherein1722 3739 thou judgest2919 another,2087 thou condemnest2632 thyself;4572 for1063 thou that judgest2919 doest4238 the3588 same things.846

2  But1161 we are sure1492 that3754 the3588 judgment2917 of God2316 is2076 according2596 to truth225 against1909 them which commit4238 such things.5108

3  And1161 thinkest3049 thou this,5124 O5599 man,444 that judgest2919 them which do4238 such things,5108 and2532 doest4160 the same,846 that3754 thou4771 shalt escape1628 the3588 judgment2917 of God?2316

4  Or2228 despisest2706 thou the3588 riches4149 of his848 goodness5544 and2532 forbearance463 and2532 longsuffering;3115 not knowing50 that3754 the3588 goodness5543 of God2316 leadeth71 thee4571 to1519 repentance?3341

5  But1161 after2596 thy4675 hardness4643 and2532 impenitent279 heart2588 treasurest up2343 unto thyself4572 wrath3709 against1722 the day2250 of wrath3709 and2532 revelation602 of the righteous judgment1341 of God;2316

6  Who3739 will render591 to every man1538 according2596 to his846 deeds:2041

7  To them who3303 by2596 patient continuance5281 in well18 doing2041 seek for2212 glory1391 and2532 honor5092 and2532 immortality,861 eternal166 life:2222

8  But1161 unto them that are contentious,1537 2052 and2532 do not obey544 3303 the3588 truth,225 but1161 obey3982 unrighteousness,93 indignation2372 and2532 wrath,3709

9  Tribulation2347 and2532 anguish,4730 upon1909 every3956 soul5590 of man444 that doeth2716 evil,2556 of the5037 Jew2453 first,4412 and2532 also of the Gentile;1672

10  But1161 glory,1391 honor,5092 and2532 peace,1515 to every man3956 that worketh2038 good,18 to the5037 Jew2453 first,4412 and2532 also to the Gentile:1672

11  For1063 there is2076 no3756 respect of persons4382 with3844 God.2316

12  For1063 as many as3745 have sinned264 without law460 shall also2532 perish622 without law:460 and2532 as many as3745 have sinned264 in1722 the law3551 shall be judged2919 by1223 the law;3551

13  (For1063 not3756 the3588 hearers202 of the3588 law3551 are just1342 before3844 God,2316 but235 the3588 doers4163 of the3588 law3551 shall be justified.1344

14  For1063 when3752 the Gentiles,1484 which have2192 not3361 the law,3551 do4160 by nature5449 the things3588 contained in the3588 law,3551 these,3778 having2192 not3361 the law,3551 are1526 a law3551 unto themselves:1438

15  Which3748 show1731 the3588 work2041 of the3588 law3551 written1123 in1722 their848 hearts,2588 their848 conscience4893 also bearing witness,4828 and2532 their thoughts3053 the mean while3342 accusing2723 or2228 else2532 excusing626 one another;)240

16  In1722 the day2250 when3753 God2316 shall judge2919 the3588 secrets2927 of men444 by1223 Jesus2424 Christ5547 according2596 to my3450 gospel.2098

17  Behold,2396 thou4771 art called2028 a Jew,2453 and2532 restest in1879 the3588 law,3551 and2532 makest thy boast2744 of1722 God,2316

18  And2532 knowest1097 his will,2307 and2532 approvest1381 the things that are more excellent,1308 being instructed2727 out of1537 the3588 law;3551

19  And5037 art confident3982 that thou thyself4572 art1511 a guide3595 of the blind,5185 a light5457 of them3588 which are in1722 darkness,4655

20  An instructor3810 of the foolish,878 a teacher1320 of babes,3516 which hast2192 the3588 form3446 of knowledge1108 and2532 of the3588 truth225 in1722 the3588 law.3551

21  Thou therefore which teachest1321 3767 another,2087 teachest1321 thou not3756 thyself?4572 thou that preachest2784 a man should not3361 steal,2813 dost thou steal?2813

22  Thou that sayest3004 a man should not3361 commit adultery,3431 dost thou commit adultery?3431 thou that abhorrest948 idols,1497 dost thou commit sacrilege?2416

23  Thou that3739 makest thy boast2744 of1722 the law,3551 through1223 breaking3847 the3588 law3551 dishonorest818 thou God?2316

24  For1063 the3588 name3686 of God2316 is blasphemed987 among1722 the3588 Gentiles1484 through1223 you,5209 as2531 it is written.1125

25  For1063 circumcision4061 verily3303 profiteth,5623 if1437 thou keep4238 the law:3551 but1161 if1437 thou be a breaker3848 of the law,3551 thy4675 circumcision4061 is made1096 uncircumcision.203

26  Therefore3767 if1437 the3588 uncircumcision203 keep5442 the3588 righteousness1345 of the3588 law,3551 shall not3780 his848 uncircumcision203 be counted3049 for1519 circumcision?4061

27  And2532 shall not uncircumcision203 which is by1537 nature,5449 if it fulfill5055 the3588 law,3551 judge2919 thee,4571 who by1223 the letter1121 and2532 circumcision4061 dost transgress3848 the law?3551

28  For1063 he is2076 not3756 a Jew,2453 which is one outwardly;1722 5318 neither3761 is that circumcision,4061 which is outward1722 5318 in1722 the flesh:4561

29  But235 he is a Jew,2453 which is one inwardly;1722 2927 and2532 circumcision4061 is that of the heart,2588 in1722 the spirit,4151 and not3756 in the letter;1121 whose3739 praise1868 is not3756 of1537 men,444 but235 of1537 God.2316

Vul

1 Propter quod inexcusabilis es, o homo omnis qui judicas. In quo enim judicas alterum, teipsum condemnas: eadem enim agis quæ judicas.

2 Scimus enim quoniam judicium Dei est secundum veritatem in eos qui talia agunt.

3 Existimas autem hoc, o homo, qui judicas eos qui talia agunt, et facis ea, quia tu effugies judicium Dei?

4 an divitias bonitatis ejus, et patientiæ, et longanimitatis contemnis? ignoras quoniam benignitas Dei ad pœnitentiam te adducit?

5 Secundum autem duritiam tuam, et impœnitens cor, thesaurizas tibi iram in die iræ, et revelationis justi judicii Dei,

6 qui reddet unicuique secundum opera ejus:

7 iis quidem qui secundum patientiam boni operis, gloriam, et honorem, et incorruptionem quærunt, vitam æternam:

8 iis autem qui sunt ex contentione, et qui non acquiescunt veritati, credunt autem iniquitati, ira et indignatio.

9 Tribulatio et angustia in omnem animam hominis operantis malum, Judæi primum, et Græci:

10 gloria autem, et honor, et pax omni operanti bonum, Judæo primum, et Græco:

11 non enim est acceptio personarum apud Deum.

12 Quicumque enim sine lege peccaverunt, sine lege peribunt: et quicumque in lege peccaverunt, per legem judicabuntur.

13 Non enim auditores legis justi sunt apud Deum, sed factores legis justificabuntur.

14 Cum autem gentes, quæ legem non habent, naturaliter ea, quæ legis sunt, faciunt, ejusmodi legem non habentes, ipsi sibi sunt lex:

15 qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis, testimonium reddente illis conscientia ipsorum, et inter se invicem cogitationibus accusantibus, aut etiam defendentibus,

16 in die, cum judicabit Deus occulta hominum, secundum Evangelium meum per Jesum Christum.

17 Si autem tu Judæus cognominaris, et requiescis in lege, et gloriaris in Deo,

18 et nosti voluntatem ejus, et probas utiliora, instructus per legem,

19 confidis teipsum esse ducem cæcorum, lumen eorum qui in tenebris sunt,

20 eruditorem insipientium, magistrum infantium, habentem formam scientiæ, et veritatis in lege.

21 Qui ergo alium doces, teipsum non doces: qui prædicas non furandum, furaris:

22 qui dicis non mœchandum, mœcharis: qui abominaris idola, sacrilegium facis:

23 qui in lege gloriaris, per prævaricationem legis Deum inhonoras.

24 (Nomen enim Dei per vos blasphematur inter gentes, sicut scriptum est.)

25 Circumcisio quidem prodest, si legem observes: si autem prævaricator legis sis, circumcisio tua præputium facta est.

26 Si igitur præputium justitias legis custodiat, nonne præputium illius in circumcisionem reputabitur?

27 et judicabit id quod ex natura est præputium, legem consummans, te, qui per litteram et circumcisionem prævaricator legis es?

28 Non enim qui in manifesto, Judæus est: neque quæ in manifesto, in carne, est circumcisio:

29 sed qui in abscondito, Judæus est: et circumcisio cordis in spiritu, non littera: cujus laus non ex hominibus, sed ex Deo est.


Next: Romans 3