Sacred Texts  Bible  Index 
Acts Index
  Previous  Next 

Acts 28

GNT

1 καὶ διασωθέντες τότε ἐπέγνωμεν ὅτι μελίτη ἡ νῆσος καλεῖται.

2 οἵ τε βάρβαροι παρεῖχον οὐ τὴν τυχοῦσαν φιλανθρωπίαν ἡμῖν, ἅψαντες γὰρ πυρὰν προσελάβοντο πάντας ἡμᾶς διὰ τὸν ὑετὸν τὸν ἐφεστῶτα καὶ διὰ τὸ ψῦχος.

3 συστρέψαντος δὲ τοῦ παύλου φρυγάνων τι πλῆθος καὶ ἐπιθέντος ἐπὶ τὴν πυράν, ἔχιδνα ἀπὸ τῆς θέρμης ἐξελθοῦσα καθῆψεν τῆς χειρὸς αὐτοῦ.

4 ὡς δὲ εἶδον οἱ βάρβαροι κρεμάμενον τὸ θηρίον ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ, πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον, πάντως φονεύς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος οὖτος ὃν διασωθέντα ἐκ τῆς θαλάσσης ἡ δίκη ζῆν οὐκ εἴασεν.

5 ὁ μὲν οὗν ἀποτινάξας τὸ θηρίον εἰς τὸ πῦρ ἔπαθεν οὐδὲν κακόν·

6 οἱ δὲ προσεδόκων αὐτὸν μέλλειν πίμπρασθαι ἢ καταπίπτειν ἄφνω νεκρόν. ἐπὶ πολὺ δὲ αὐτῶν προσδοκώντων καὶ θεωρούντων μηδὲν ἄτοπον εἰς αὐτὸν γινόμενον, μεταβαλόμενοι ἔλεγον αὐτὸν εἶναι θεόν.

7 ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν χωρία τῶ πρώτῳ τῆς νήσου ὀνόματι ποπλίῳ, ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς τρεῖς ἡμέρας φιλοφρόνως ἐξένισεν.

8 ἐγένετο δὲ τὸν πατέρα τοῦ ποπλίου πυρετοῖς καὶ δυσεντερίῳ συνεχόμενον κατακεῖσθαι, πρὸς ὃν ὁ παῦλος εἰσελθὼν καὶ προσευξάμενος ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῶ ἰάσατο αὐτόν.

9 τούτου δὲ γενομένου καὶ οἱ λοιποὶ οἱ ἐν τῇ νήσῳ ἔχοντες ἀσθενείας προσήρχοντο καὶ ἐθεραπεύοντο,

10 οἳ καὶ πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς καὶ ἀναγομένοις ἐπέθεντο τὰ πρὸς τὰς χρείας.

11 μετὰ δὲ τρεῖς μῆνας ἀνήχθημεν ἐν πλοίῳ παρακεχειμακότι ἐν τῇ νήσῳ ἀλεξανδρίνῳ, παρασήμῳ διοσκούροις.

12 καὶ καταχθέντες εἰς συρακούσας ἐπεμείναμεν ἡμέρας τρεῖς,

13 ὅθεν περιελόντες κατηντήσαμεν εἰς ῥήγιον. καὶ μετὰ μίαν ἡμέραν ἐπιγενομένου νότου δευτεραῖοι ἤλθομεν εἰς ποτιόλους,

14 οὖ εὑρόντες ἀδελφοὺς παρεκλήθημεν παρ᾽ αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά· καὶ οὕτως εἰς τὴν ῥώμην ἤλθαμεν.

15 κἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ ἀκούσαντες τὰ περὶ ἡμῶν ἦλθαν εἰς ἀπάντησιν ἡμῖν ἄχρι ἀππίου φόρου καὶ τριῶν ταβερνῶν, οὓς ἰδὼν ὁ παῦλος εὐχαριστήσας τῶ θεῶ ἔλαβε θάρσος.

16 ὅτε δὲ εἰσήλθομεν εἰς ῥώμην, ἐπετράπη τῶ παύλῳ μένειν καθ᾽ ἑαυτὸν σὺν τῶ φυλάσσοντι αὐτὸν στρατιώτῃ.

17 ἐγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς συγκαλέσασθαι αὐτὸν τοὺς ὄντας τῶν ἰουδαίων πρώτους· συνελθόντων δὲ αὐτῶν ἔλεγεν πρὸς αὐτούς, ἐγώ, ἄνδρες ἀδελφοί, οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τῶ λαῶ ἢ τοῖς ἔθεσι τοῖς πατρῴοις δέσμιος ἐξ ἱεροσολύμων παρεδόθην εἰς τὰς χεῖρας τῶν ῥωμαίων,

18 οἵτινες ἀνακρίναντές με ἐβούλοντο ἀπολῦσαι διὰ τὸ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου ὑπάρχειν ἐν ἐμοί·

19 ἀντιλεγόντων δὲ τῶν ἰουδαίων ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι καίσαρα, οὐχ ὡς τοῦ ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορεῖν.

20 διὰ ταύτην οὗν τὴν αἰτίαν παρεκάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν καὶ προσλαλῆσαι, ἕνεκεν γὰρ τῆς ἐλπίδος τοῦ ἰσραὴλ τὴν ἅλυσιν ταύτην περίκειμαι.

21 οἱ δὲ πρὸς αὐτὸν εἶπαν, ἡμεῖς οὔτε γράμματα περὶ σοῦ ἐδεξάμεθα ἀπὸ τῆς ἰουδαίας, οὔτε παραγενόμενός τις τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν ἢ ἐλάλησέν τι περὶ σοῦ πονηρόν.

22 ἀξιοῦμεν δὲ παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι ἃ φρονεῖς, περὶ μὲν γὰρ τῆς αἱρέσεως ταύτης γνωστὸν ἡμῖν ἐστιν ὅτι πανταχοῦ ἀντιλέγεται.

23 ταξάμενοι δὲ αὐτῶ ἡμέραν ἦλθον πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν ξενίαν πλείονες, οἷς ἐξετίθετο διαμαρτυρόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ πείθων τε αὐτοὺς περὶ τοῦ ἰησοῦ ἀπό τε τοῦ νόμου μωϊσέως καὶ τῶν προφητῶν ἀπὸ πρωῒ ἕως ἑσπέρας.

24 καὶ οἱ μὲν ἐπείθοντο τοῖς λεγομένοις, οἱ δὲ ἠπίστουν·

25 ἀσύμφωνοι δὲ ὄντες πρὸς ἀλλήλους ἀπελύοντο, εἰπόντος τοῦ παύλου ῥῆμα ἓν ὅτι καλῶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐλάλησεν διὰ ἠσαΐου τοῦ προφήτου πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν

26 λέγων, πορεύθητι πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον καὶ εἰπόν, ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε·

27 ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν· μήποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν, καὶ ἰάσομαι αὐτούς.

28 γνωστὸν οὗν ἔστω ὑμῖν ὅτι τοῖς ἔθνεσιν ἀπεστάλη τοῦτο τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ· αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται.

29 

30 ἐνέμεινεν δὲ διετίαν ὅλην ἐν ἰδίῳ μισθώματι, καὶ ἀπεδέχετο πάντας τοὺς εἰσπορευομένους πρὸς αὐτόν,

31 κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ διδάσκων τὰ περὶ τοῦ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ μετὰ πάσης παρρησίας ἀκωλύτως.

KJV

1  And2532 when they were escaped,1295 then5119 they knew1921 that3754 the3588 island3520 was called2564 Melita.3194

2  And1161 the3588 barbarous people915 showed3930 us2254 no3756 little5177 kindness:5363 for1063 they kindled381 a fire,4443 and received4355 us2248 every one,3956 because1223 of the3588 present2186 rain,5205 and2532 because1223 of the3588 cold.5592

3  And1161 when Paul3972 had gathered4962 a bundle4128 of sticks,5434 and2532 laid2007 them on1909 the3588 fire,4443 there came1831 a viper2191 out of1537 the3588 heat,2329 and fastened2510 on his848 hand.5495

4  And1161 when5613 the3588 barbarians915 saw1492 the3588 venomous beast2342 hang2910 on1537 his848 hand,5495 they said3004 among4314 themselves,240 No doubt3843 this3778 man444 is2076 a murderer,5406 whom,3739 though he hath escaped1295 the3588 sea,2281 yet vengeance1349 suffereth1439 not3756 to live.2198

5  And3767 he3588 3303 shook off660 the3588 beast2342 into1519 the3588 fire,4442 and felt3958 no3762 harm.2556

6  Howbeit1161 they3588 looked4328 when he846 should3195 have swollen,4092 or2228 fallen down2667 dead3498 suddenly:869 but1161 after they846 had looked4328 a great while,1909 4183 and2532 saw2334 no harm3367 824 come1096 to1519 him,846 they changed their minds,3328 and said3004 that he846 was1511 a god.2316

1161 In1722 the3588 same quarters4012 1565 5117 were5225 possessions5564 of the3588 chief man4413 of the3588 island,3520 whose name3686 was Publius;4196 who3739 received324 us,2248 and lodged3579 us three5140 days2250 courteously.5390

8  And1161 it came to pass,1096 that the3588 father3962 of Publius4196 lay2621 sick4912 of a fever4446 and2532 of a bloody flux:1420 to4314 whom3739 Paul3972 entered in,1525 and2532 prayed,4336 and laid2007 his hands5495 on him,846 and healed2390 him.846

9  So3767 when this5127 was done,1096 others3062 also,2532 which had2192 diseases769 in1722 the3588 island,3520 came,4334 and2532 were healed:2323

10  Who3739 also2532 honored5092 us2248 with many4183 honors;5091 and2532 when we departed,321 they laded2007 us with such things as were necessary.4314 5532

11  And1161 after3326 three5140 months3376 we departed321 in1722 a ship4143 of Alexandria,222 which had wintered3914 in1722 the3588 isle,3520 whose sign3902 was Castor and Pollux.1359

12  And2532 landing2609 at1519 Syracuse,4946 we tarried1961 there three5140 days.2250

13  And from thence3606 we fetched a compass,4022 and came2658 to1519 Rhegium:4484 and2532 after3326 one3391 day2250 the south wind3558 blew,1920 and we came2064 the next day1206 to1519 Puteoli:4223

14  Where3757 we found2147 brethren,80 and were desired3870 to tarry1961 with1909 them846 seven2033 days:2250 and2532 so3779 we went2064 toward1519 Rome.4516

15  And from thence,2547 when the3588 brethren80 heard191 of4012 us,2257 they came1831 to1519 meet529 us2254 as far as891 Appii675 Forum,5410 and2532 The Three5140 Taverns:4999 whom3739 when Paul3972 saw,1492 he thanked2168 God,2316 and took2983 courage.2294

16  And1161 when3753 we came2064 to1519 Rome,4516 the3588 centurion1543 delivered3860 the3588 prisoners1198 to the3588 captain of the guard:4759 but1161 Paul3972 was suffered2010 to dwell3306 by2596 himself1438 with4862 a soldier4757 that kept5442 him.846

17  And1161 it came to pass,1096 that after3326 three5140 days2250 Paul3972 called the chief of the Jews together:4779 3588 5607 4413 3588 2453 and1161 when they848 were come together,4905 he said3004 unto4314 them,846 Men435 and brethren,80 though I1473 have committed4160 nothing3762 against1727 the3588 people,2992 or2228 customs1485 of our fathers,3971 yet was I delivered3860 prisoner1198 from1537 Jerusalem2414 into1519 the3588 hands5495 of the3588 Romans.4514

18  Who,3748 when they had examined350 me,3165 would1014 have let me go,630 because there was5225 no3367 cause156 of death2288 in1722 me.1698

19  But1161 when the3588 Jews2453 spake against483 it, I was constrained315 to appeal unto1941 Caesar;2541 not3756 that5613 I had2192 aught5100 to accuse2723 my3450 nation1484 of.

20  For1223 this5026 cause156 therefore3767 have I called3870 for you,5209 to see1492 you, and2532 to speak with4354 you: because1752 that for1063 the3588 hope1680 of Israel2474 I am bound4029 with this5026 chain.254

21  And1161 they3588 said2036 unto4314 him,846 We2249 neither3777 received1209 letters1121 out of575 Judea2449 concerning4012 thee,4675 neither3777 any5100 of the3588 brethren80 that came3854 showed518 or2228 spake2980 any5100 harm4190 of4012 thee.4675

22  But1161 we desire515 to hear191 of3844 thee4675 what3739 thou thinkest:5426 for1063 as3303 concerning4012 this5026 sect,139 we2254 know2076 1110 that3754 every where3837 it is spoken against.483

23  And1161 when they had appointed5021 him846 a day,2250 there came2240 many4119 to4314 him846 into1519 his lodging;3578 to whom3739 he expounded1620 and testified1263 the3588 kingdom932 of God,2316 5037 persuading3982 them846 concerning4012 Jesus,2424 both5037 out of575 the3588 law3551 of Moses,3475 and2532 out of the3588 prophets,4396 from575 morning4404 till2193 evening.2073

24  And2532 some3588 3303 believed3982 the things which were spoken,3004 and1161 some3588 believed not.569

25  And1161 when they agreed not5607 800 among4314 themselves,240 they departed,630 after that Paul3972 had spoken2036 one1520 word,4487 Well2573 spake2980 the3588 Holy40 Ghost4151 by1223 Isaiah2268 the3588 prophet4396 unto4314 our2257 fathers,3962

26  Saying,3004 Go4198 unto4314 this5126 people,2992 and2532 say,2036 Hearing189 ye shall hear,191 and2532 shall not3364 understand;4920 and2532 seeing991 ye shall see,991 and2532 not3364 perceive:1492

27  For1063 the3588 heart2588 of this5127 people2992 is waxed gross,3975 and2532 their ears3775 are dull of hearing,191 917 and2532 their848 eyes3788 have they closed;2576 lest3379 they should see1492 with their eyes,3788 and2532 hear191 with their ears,3775 and2532 understand4920 with their heart,2588 and2532 should be converted,1994 and2532 I should heal2390 them.846

28  Be2077 it known1110 therefore3767 unto you,5213 that3754 the3588 salvation4992 of God2316 is sent649 unto the3588 Gentiles,1484 and2532 that they846 will hear191 it.

29  And2532 when he846 had said2036 these words,5023 the3588 Jews2453 departed,565 and had2192 great4183 reasoning4803 among1722 themselves.1438

30  And1161 Paul3972 dwelt3306 two whole years1333 3650 in1722 his own2398 hired house,3410 and2532 received588 all3956 that came in1531 unto4314 him,846

31  Preaching2784 the3588 kingdom932 of God,2316 and2532 teaching1321 those things3588 which concern4012 the3588 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547 with3326 all3956 confidence,3954 no man forbidding him.209

Vul

1 Et cum evasissemus, tunc cognovimus quia Melita insula vocabatur. Barbari vero præstabant non modicam humanitatem nobis.

2 Accensa enim pyra, reficiebant nos omnes propter imbrem qui imminebat, et frigus.

3 Cum congregasset autem Paulus sarmentorum aliquantam multitudinem, et imposuisset super ignem, vipera a calore cum processisset, invasit manum ejus.

4 Ut vero viderunt barbari pendentem bestiam de manu ejus, ad invicem dicebant: Utique homicida est homo hic, qui cum evaserit de mari, ultio non sinit eum vivere.

5 Et ille quidem excutiens bestiam in ignem, nihil mali passus est.

6 At illi existimabant eum in tumorem convertendum, et subito casurum et mori. Diu autem illis exspectantibus, et videntibus nihil mali in eo fieri, convertentes se, dicebant eum esse deum.

7 In locis autem illis erant prædia principis insulæ, nomine Publii, qui nos suscipiens, triduo benigne exhibuit.

8 Contigit autem patrem Publii febribus et dysenteria vexatum jacere. Ad quem Paulus intravit: et cum orasset, et imposuisset ei manus, salvavit eum.

9 Quo facto, omnes qui in insula habebant infirmitates, accedebant, et curabantur:

10 qui etiam multis honoribus nos honoraverunt, et navigantibus imposuerunt quæ necessaria erant.

11 Post menses autem tres navigavimus in navi Alexandrina, quæ in insula hiemaverat, cui erat insigne Castorum.

12 Et cum venissemus Syracusam, mansimus ibi triduo.

13 Inde circumlegentes devenimus Rhegium: et post unum diem, flante austro, secunda die venimus Puteolos:

14 ubi inventis fratribus rogati sumus manere apud eos dies septem: et sic venimus Romam.

15 Et inde cum audissent fratres, occurrerunt nobis usque ad Apii forum, ac tres Tabernas. Quos cum vidisset Paulus, gratias agens Deo, accepit fiduciam.

16 Cum autem venissemus Romam, permissum est Paulo manere sibimet cum custodiente se milite.

17 Post tertium autem diem convocavit primos Judæorum. Cumque convenissent, dicebat eis: Ego, viri fratres, nihil adversus plebem faciens, aut morem paternum, vinctus ab Jerosolymis traditus sum in manus Romanorum,

18 qui cum interrogationem de me habuissent, voluerunt me dimittere, eo quod nulla esset causa mortis in me.

19 Contradicentibus autem Judæis, coactus sum appellare Cæsarem, non quasi gentem meam habens aliquid accusare.

20 Propter hanc igitur causam rogavi vos videre, et alloqui. Propter spem enim Israël catena hac circumdatus sum.

21 At illi dixerunt ad eum: Nos neque litteras accepimus de te a Judæa, neque adveniens aliquis fratrum nuntiavit, aut locutus est quid de te malum.

22 Rogamus autem a te audire quæ sentis: nam de secta hac notum est nobis quia ubique ei contradicitur.

23 Cum constituissent autem illi diem, venerunt ad eum in hospitium plurimi, quibus exponebat testificans regnum Dei, suadensque eis de Jesu ex lege Moysi et prophetis a mane usque ad vesperam.

24 Et quidam credebant his quæ dicebantur: quidam vero non credebant.

25 Cumque invicem non essent consentientes, discedebant, dicente Paulo unum verbum: Quia bene Spiritus Sanctus locutus est per Isaiam prophetam ad patres nostros,

26 dicens: Vade ad populum istum, et dic ad eos: [Aure audietis, et non intelligetis,
et videntes videbitis, et non perspicietis.

27 Incrassatum est enim cor populi hujus,
et auribus graviter audierunt,
et oculos suos compresserunt:
ne forte videant oculis,
et auribus audiant,
et corde intelligant, et convertantur,
et sanem eos.]

28 Notum ergo sit vobis, quoniam gentibus missum est hoc salutare Dei, et ipsi audient.

29 Et cum hæc dixisset, exierunt ab eo Judæi, multam habentes inter se quæstionem.

30 Mansit autem biennio toto in suo conducto: et suscipiebat omnes qui ingrediebantur ad eum,

31 prædicans regnum Dei, et docens quæ sunt de Domino Jesu Christo cum omni fiducia, sine prohibitione.


Next: Romans 1