Sacred Texts  Bible  Index 
Acts Index
  Previous  Next 

Acts 27

GNT

1 ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν ἰταλίαν, παρεδίδουν τόν τε παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσμώτας ἑκατοντάρχῃ ὀνόματι ἰουλίῳ σπείρης σεβαστῆς.

2 ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ ἀδραμυττηνῶ μέλλοντι πλεῖν εἰς τοὺς κατὰ τὴν ἀσίαν τόπους ἀνήχθημεν, ὄντος σὺν ἡμῖν ἀριστάρχου μακεδόνος θεσσαλονικέως·

3 τῇ τε ἑτέρᾳ κατήχθημεν εἰς σιδῶνα, φιλανθρώπως τε ὁ ἰούλιος τῶ παύλῳ χρησάμενος ἐπέτρεψεν πρὸς τοὺς φίλους πορευθέντι ἐπιμελείας τυχεῖν.

4 κἀκεῖθεν ἀναχθέντες ὑπεπλεύσαμεν τὴν κύπρον διὰ τὸ τοὺς ἀνέμους εἶναι ἐναντίους,

5 τό τε πέλαγος τὸ κατὰ τὴν κιλικίαν καὶ παμφυλίαν διαπλεύσαντες κατήλθομεν εἰς μύρα τῆς λυκίας.

6 κἀκεῖ εὑρὼν ὁ ἑκατοντάρχης πλοῖον ἀλεξανδρῖνον πλέον εἰς τὴν ἰταλίαν ἐνεβίβασεν ἡμᾶς εἰς αὐτό.

7 ἐν ἱκαναῖς δὲ ἡμέραις βραδυπλοοῦντες καὶ μόλις γενόμενοι κατὰ τὴν κνίδον, μὴ προσεῶντος ἡμᾶς τοῦ ἀνέμου, ὑπεπλεύσαμεν τὴν κρήτην κατὰ σαλμώνην,

8 μόλις τε παραλεγόμενοι αὐτὴν ἤλθομεν εἰς τόπον τινὰ καλούμενον καλοὺς λιμένας, ᾧ ἐγγὺς πόλις ἦν λασαία.

9 ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου καὶ ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοὸς διὰ τὸ καὶ τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι, παρῄνει ὁ παῦλος

10 λέγων αὐτοῖς, ἄνδρες, θεωρῶ ὅτι μετὰ ὕβρεως καὶ πολλῆς ζημίας οὐ μόνον τοῦ φορτίου καὶ τοῦ πλοίου ἀλλὰ καὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μέλλειν ἔσεσθαι τὸν πλοῦν.

11 ὁ δὲ ἑκατοντάρχης τῶ κυβερνήτῃ καὶ τῶ ναυκλήρῳ μᾶλλον ἐπείθετο ἢ τοῖς ὑπὸ παύλου λεγομένοις.

12 ἀνευθέτου δὲ τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς παραχειμασίαν οἱ πλείονες ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι ἐκεῖθεν, εἴ πως δύναιντο καταντήσαντες εἰς φοίνικα παραχειμάσαι, λιμένα τῆς κρήτης βλέποντα κατὰ λίβα καὶ κατὰ χῶρον.

13 ὑποπνεύσαντος δὲ νότου δόξαντες τῆς προθέσεως κεκρατηκέναι, ἄραντες ἆσσον παρελέγοντο τὴν κρήτην.

14 μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ ἔβαλεν κατ᾽ αὐτῆς ἄνεμος τυφωνικὸς ὁ καλούμενος εὐρακύλων·

15 συναρπασθέντος δὲ τοῦ πλοίου καὶ μὴ δυναμένου ἀντοφθαλμεῖν τῶ ἀνέμῳ ἐπιδόντες ἐφερόμεθα.

16 νησίον δέ τι ὑποδραμόντες καλούμενον καῦδα ἰσχύσαμεν μόλις περικρατεῖς γενέσθαι τῆς σκάφης,

17 ἣν ἄραντες βοηθείαις ἐχρῶντο ὑποζωννύντες τὸ πλοῖον· φοβούμενοί τε μὴ εἰς τὴν σύρτιν ἐκπέσωσιν, χαλάσαντες τὸ σκεῦος, οὕτως ἐφέροντο.

18 σφοδρῶς δὲ χειμαζομένων ἡμῶν τῇ ἑξῆς ἐκβολὴν ἐποιοῦντο,

19 καὶ τῇ τρίτῃ αὐτόχειρες τὴν σκευὴν τοῦ πλοίου ἔρριψαν.

20 μήτε δὲ ἡλίου μήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων ἐπὶ πλείονας ἡμέρας, χειμῶνός τε οὐκ ὀλίγου ἐπικειμένου, λοιπὸν περιῃρεῖτο ἐλπὶς πᾶσα τοῦ σῴζεσθαι ἡμᾶς.

21 πολλῆς τε ἀσιτίας ὑπαρχούσης τότε σταθεὶς ὁ παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν, ἔδει μέν, ὦ ἄνδρες, πειθαρχήσαντάς μοι μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς κρήτης κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν.

22 καὶ τὰ νῦν παραινῶ ὑμᾶς εὐθυμεῖν, ἀποβολὴ γὰρ ψυχῆς οὐδεμία ἔσται ἐξ ὑμῶν πλὴν τοῦ πλοίου·

23 παρέστη γάρ μοι ταύτῃ τῇ νυκτὶ τοῦ θεοῦ οὖ εἰμι [ἐγώ], ᾧ καὶ λατρεύω, ἄγγελος

24 λέγων, μὴ φοβοῦ, παῦλε· καίσαρί σε δεῖ παραστῆναι, καὶ ἰδοὺ κεχάρισταί σοι ὁ θεὸς πάντας τοὺς πλέοντας μετὰ σοῦ.

25 διὸ εὐθυμεῖτε, ἄνδρες· πιστεύω γὰρ τῶ θεῶ ὅτι οὕτως ἔσται καθ᾽ ὃν τρόπον λελάληταί μοι.

26 εἰς νῆσον δέ τινα δεῖ ἡμᾶς ἐκπεσεῖν.

27 ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο διαφερομένων ἡμῶν ἐν τῶ ἀδρίᾳ, κατὰ μέσον τῆς νυκτὸς ὑπενόουν οἱ ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς χώραν.

28 καὶ βολίσαντες εὖρον ὀργυιὰς εἴκοσι, βραχὺ δὲ διαστήσαντες καὶ πάλιν βολίσαντες εὖρον ὀργυιὰς δεκαπέντε·

29 φοβούμενοί τε μή που κατὰ τραχεῖς τόπους ἐκπέσωμεν, ἐκ πρύμνης ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας ηὔχοντο ἡμέραν γενέσθαι.

30 τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου καὶ χαλασάντων τὴν σκάφην εἰς τὴν θάλασσαν προφάσει ὡς ἐκ πρῴρης ἀγκύρας μελλόντων ἐκτείνειν,

31 εἶπεν ὁ παῦλος τῶ ἑκατοντάρχῃ καὶ τοῖς στρατιώταις, ἐὰν μὴ οὖτοι μείνωσιν ἐν τῶ πλοίῳ, ὑμεῖς σωθῆναι οὐ δύνασθε.

32 τότε ἀπέκοψαν οἱ στρατιῶται τὰ σχοινία τῆς σκάφης καὶ εἴασαν αὐτὴν ἐκπεσεῖν.

33 ἄχρι δὲ οὖ ἡμέρα ἤμελλεν γίνεσθαι παρεκάλει ὁ παῦλος ἅπαντας μεταλαβεῖν τροφῆς λέγων, τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες ἄσιτοι διατελεῖτε, μηθὲν προσλαβόμενοι·

34 διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς μεταλαβεῖν τροφῆς, τοῦτο γὰρ πρὸς τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ὑπάρχει· οὐδενὸς γὰρ ὑμῶν θρὶξ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἀπολεῖται.

35 εἴπας δὲ ταῦτα καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαρίστησεν τῶ θεῶ ἐνώπιον πάντων καὶ κλάσας ἤρξατο ἐσθίειν.

36 εὔθυμοι δὲ γενόμενοι πάντες καὶ αὐτοὶ προσελάβοντο τροφῆς.

37 ἤμεθα δὲ αἱ πᾶσαι ψυχαὶ ἐν τῶ πλοίῳ διακόσιαι ἑβδομήκοντα ἕξ.

38 κορεσθέντες δὲ τροφῆς ἐκούφιζον τὸ πλοῖον ἐκβαλλόμενοι τὸν σῖτον εἰς τὴν θάλασσαν.

39 ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γῆν οὐκ ἐπεγίνωσκον, κόλπον δέ τινα κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλὸν εἰς ὃν ἐβουλεύοντο εἰ δύναιντο ἐξῶσαι τὸ πλοῖον.

40 καὶ τὰς ἀγκύρας περιελόντες εἴων εἰς τὴν θάλασσαν, ἅμα ἀνέντες τὰς ζευκτηρίας τῶν πηδαλίων, καὶ ἐπάραντες τὸν ἀρτέμωνα τῇ πνεούσῃ κατεῖχον εἰς τὸν αἰγιαλόν.

41 περιπεσόντες δὲ εἰς τόπον διθάλασσον ἐπέκειλαν τὴν ναῦν, καὶ ἡ μὲν πρῶρα ἐρείσασα ἔμεινεν ἀσάλευτος, ἡ δὲ πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς βίας [τῶν κυμάτων].

42 τῶν δὲ στρατιωτῶν βουλὴ ἐγένετο ἵνα τοὺς δεσμώτας ἀποκτείνωσιν, μή τις ἐκκολυμβήσας διαφύγῃ·

43 ὁ δὲ ἑκατοντάρχης βουλόμενος διασῶσαι τὸν παῦλον ἐκώλυσεν αὐτοὺς τοῦ βουλήματος, ἐκέλευσέν τε τοὺς δυναμένους κολυμβᾶν ἀπορίψαντας πρώτους ἐπὶ τὴν γῆν ἐξιέναι,

44 καὶ τοὺς λοιποὺς οὓς μὲν ἐπὶ σανίσιν οὓς δὲ ἐπί τινων τῶν ἀπὸ τοῦ πλοίου· καὶ οὕτως ἐγένετο πάντας διασωθῆναι ἐπὶ τὴν γῆν.

KJV

1  And1161 when5613 it was determined2919 that we2248 should sail636 into1519 Italy,2482 they delivered3860 5037 Paul3972 and2532 certain5100 other2087 prisoners1202 unto one named3686 Julius,2457 a centurion1543 of Augustus'4575 band.4686

2  And1161 entering into1910 a ship4143 of Adramyttium,98 we launched,321 meaning3195 to sail4126 by the3588 coasts5117 of2596 Asia;773 one Aristarchus,708 a Macedonian3110 of Thessalonica,2331 being5607 with4862 us.2254

3  And5037 the3588 next2087 day we touched2609 at1519 Sidon.4605 And5037 Julius2457 courteously5364 entreated5530 Paul,3972 and gave him liberty2010 to go4198 unto4314 his friends5384 to refresh himself.5177 1958

4  And when we had launched from thence,2547 321 we sailed under5284 Cyprus,2954 because the3588 winds417 were1511 contrary.1727

5  And5037 when we had sailed over1277 the3588 sea3989 of2596 Cilicia2791 and2532 Pamphylia,3828 we came2718 to1519 Myra,3460 a city of Lycia.3073

6  And there2546 the3588 centurion1543 found2147 a ship4143 of Alexandria222 sailing4126 into1519 Italy;2482 and he put1688 us2248 therein.1519 846

7  And1161 when we had sailed slowly1020 many2425 days,2250 and2532 scarce3433 were come1096 over against2596 Cnidus,2834 the3588 wind417 not3361 suffering4330 us,2248 we sailed under5284 Crete,2914 over against2596 Salmone;4534

8  And,5037 hardly3433 passing3881 it,846 came2064 unto1519 a5100 place5117 which is called2564 The fair2568 havens; nigh1451 whereunto3739 was2258 the city4172 of Lasea.2996

9  Now1161 when much2425 time5550 was spent,1230 and2532 when sailing4144 was5607 now2235 dangerous,2000 because2532 the3588 fast3521 was now already past,3928 2235 Paul3972 admonished3867 them,

10  And said3004 unto them,846 Sirs,435 I perceive2334 that3754 this voyage4144 will3195 be1510 with3326 hurt5196 and2532 much4183 damage,2209 not3756 only3440 of the3588 lading5414 and2532 ship,4143 but235 also2532 of our2257 lives.5590

11  Nevertheless1161 the3588 centurion1543 believed3982 the3588 master2942 and2532 the3588 owner of the ship,3490 more3123 than2228 those things which were spoken3004 by5259 Paul.3972

12  And1161 because the3588 haven3040 was5225 not commodious428 to4314 winter in,3915 the3588 more part4119 advised5087 1012 to depart321 thence also,2547 if by any means1513 they might1410 attain2658 to1519 Phenice,5405 and there to winter;3914 which is an haven3040 of Crete,2914 and lieth991 toward2596 the southwest3047 and2532 northwest.5566

13  And1161 when the south wind3558 blew softly,5285 supposing1380 that they had obtained2902 their purpose,4286 loosing142 788 thence, they sailed close by3881 Crete.2914

14  But1161 not3756 long4183 after3326 there arose906 against2596 it846 a tempestuous5189 wind,417 called2564 Euroclydon.2148

15  And1161 when the3588 ship4143 was caught,4884 and2532 could1410 not3361 bear up503 into the3588 wind,417 we let her drive.1929 5342

16  And1161 running under5295 a certain5100 island3519 which is called2564 Clauda,2802 we had much work2480 3433 to come by1096 4031 the3588 boat:4627

17  Which3739 when they had taken up,142 they used5530 helps,996 undergirding5269 the3588 ship;4143 and,5037 fearing5399 lest3361 they should fall1601 into1519 the3588 quicksands,4950 struck sail,5465 4632 and so3779 were driven.5342

18  And1161 we2257 being exceedingly4971 tossed with a tempest,5492 the3588 next1836 day they lightened the ship;4160 1546

19  And2532 the3588 third5154 day we cast out4496 with our own hands849 the3588 tackling4631 of the3588 ship.4143

20  And1161 when neither3383 sun2246 nor3383 stars798 in1909 many4119 days2250 appeared,2014 and5037 no3756 small3641 tempest5494 lay on1945 us, all3956 hope1680 that we2248 should be saved4982 was then3063 taken away.4014

21  But1161 after5225 long4183 abstinence776 Paul3972 stood forth2476 in1722 the midst3319 of them,848 and said,2036 5599 Sirs,435 ye should1163 have3303 hearkened3980 unto me,3427 and not3361 have loosed321 from575 Crete,2914 and5037 to have gained2770 this5026 harm5196 and2532 loss.2209

22  And2532 now3569 I exhort3867 you5209 to be of good cheer:2114 for1063 there shall be2071 no3762 loss580 of any man's life5590 among1537 you,5216 but4133 of the3588 ship.4143

23  For1063 there stood by3936 me3427 this5026 night3571 the angel32 of God,2316 whose3739 I am,1510 and2532 whom3739 I serve,3000

24  Saying,3004 Fear5399 not,3361 Paul;3972 thou4571 must1163 be brought before3936 Caesar:2541 and,2532 lo,2400 God2316 hath given5483 thee4671 all3956 them that sail4126 with3326 thee.4675

25  Wherefore,1352 sirs,435 be of good cheer:2114 for1063 I believe4100 God,2316 that3754 it3779 shall be2071 even as2596 3739 5158 it was told2980 me.3427

26  Howbeit1161 we2248 must1163 be cast1601 upon1519 a certain5100 island.3520

27  But1161 when5613 the fourteenth5065 night3571 was come,1096 as we2257 were driven up and down1308 in1722 Adria,99 about2596 midnight3319 3571 the3588 shipmen3492 deemed5282 that they848 drew near4317 to some5100 country;5561

28  And2532 sounded,1001 and found2147 it twenty1501 fathoms:3712 and1161 when they had gone a little further,1339 1024 they sounded1001 again,3825 and2532 found2147 it fifteen1178 fathoms.3712

29  Then5037 fearing5399 lest3381 we should have fallen1601 upon1519 rocks,5138 5117 they cast4496 four5064 anchors45 out1537 of the stern,4403 and wished2172 for the day.2250 1096

30  And1161 as the3588 shipmen3492 were about2212 to flee5343 out of1537 the3588 ship,4143 when2532 they had let down5465 the3588 boat4627 into1519 the3588 sea,2281 under color4392 as though5613 they would3195 have cast1614 anchors45 out of1537 the foreship,4408

31  Paul3972 said2036 to the3588 centurion1543 and2532 to the3588 soldiers,4757 Except3362 these3778 abide3306 in1722 the3588 ship,4143 ye5210 cannot1410 3756 be saved.4982

32  Then5119 the3588 soldiers4757 cut off609 the3588 ropes4979 of the3588 boat,4627 and2532 let1439 her846 fall off.1601

33  And1161 while891 3739 the day2250 was3195 coming on,1096 Paul3972 besought3870 them all537 to take3335 meat,5160 saying,3004 This day4594 is the fourteenth5065 day2250 that ye have tarried4328 and continued1300 fasting,777 having taken4355 nothing.3367

34  Wherefore1352 I pray3870 you5209 to take4355 some meat:5160 for1063 this5124 is5225 for4314 your5212 health:4991 for1063 there shall not an hair2359 fall4098 from1537 the3588 head2776 of any3762 of you.5216

35  And1161 when he had thus5023 spoken,2036 he2532 took2983 bread,740 and gave thanks2168 to God2316 in presence1799 of them all:3956 and2532 when he had broken2806 it, he began756 to eat.2068

36  Then1161 were1096 they all3956 of good cheer,2115 and they848 also2532 took4355 some meat.5160

37  And1161 we were2258 in all3956 in1722 the3588 ship4143 two hundred threescore and sixteen1250 1440 1803 souls.5590

38  And1161 when they had eaten enough,2880 5160 they lightened2893 the3588 ship,4143 and cast out1544 the3588 wheat4621 into1519 the3588 sea.2281

39  And1161 when3753 it was1096 day,2250 they knew1921 not3756 the3588 land:1093 but1161 they discovered2657 a certain5100 creek2859 with2192 a shore,123 into1519 the which3739 they were minded,1011 if1487 it were possible,1410 to thrust in1856 the3588 ship.4143

40  And2532 when they had taken up4014 the3588 anchors,45 they committed1439 themselves unto1519 the3588 sea,2281 and260 loosed447 the3588 rudder4079 bands,2202 and2532 hoisted up1869 the3588 mainsail736 to the3588 wind,4154 and made2722 toward1519 shore.123

41  And1161 falling4045 into1519 a place5117 where two seas met,1337 they ran the ship aground;2027 3588 3491 and2532 the3588 forepart4408 3303 stuck fast,2043 and remained3306 unmovable,761 but1161 the3588 hinder part4403 was broken3089 with5259 the3588 violence970 of the3588 waves.2949

42  And1161 the3588 soldiers'4757 counsel1012 was1096 to2443 kill615 the3588 prisoners,1202 lest any of them3361 5100 should swim out,1579 and escape.1309

43  But1161 the3588 centurion,1543 willing1014 to save1295 Paul,3972 kept2967 them846 from their purpose;1013 and5037 commanded2753 that they which could1410 swim2860 should cast641 themselves first4413 into the sea, and get1826 to1909 land:1093

44  And2532 the3588 rest,3062 some3739 on1909 boards,4548 and1161 some3739 3303 on1909 broken pieces5100 of575 the3588 ship.4143 And2532 so3779 it came to pass,1096 that they escaped all safe1295 3956 to1909 land.1093

Vul

1 Ut autem judicatum est navigare eum in Italiam, et tradi Paulum cum reliquis custodiis centurioni nomine Julio cohortis Augustæ,

2 ascendentes navem Adrumetinam, incipientes navigare circa Asiæ loca, sustulimus, perseverante nobiscum Aristarcho Macedone Thessalonicensi.

3 Sequenti autem die devenimus Sidonem. Humane autem tractans Julius Paulum, permisit ad amicos ire, et curam sui agere.

4 Et inde cum sustulissemus, subnavigavimus Cyprum, propterea quod essent venti contrarii.

5 Et pelagus Ciliciæ et Pamphyliæ navigantes, venimus Lystram, quæ est Lyciæ:

6 et ibi inveniens centurio navem Alexandrinam navigantem in Italiam, transposuit nos in eam.

7 Et cum multis diebus tarde navigaremus, et vix devenissemus contra Gnidum, prohibente nos vento, adnavigavimus Cretæ juxta Salmonem:

8 et vix juxta navigantes, venimus in locum quemdam qui vocatur Boniportus, cui juxta erat civitas Thalassa.

9 Multo autem tempore peracto, et cum jam non esset tuta navigatio eo quod et jejunium jam præteriisset, consolabatur eos Paulus,

10 dicens eis: Viri, video quoniam cum injuria et multo damno non solum oneris, et navis, sed etiam animarum nostrarum incipit esse navigatio.

11 Centurio autem gubernatori et nauclero magis credebat, quam his quæ a Paulo dicebantur.

12 Et cum aptus portus non esset ad hiemandum, plurimi statuerunt consilium navigare inde, si quomodo possent, devenientes Phœnicen hiemare, portum Cretæ respicientem ad Africum et ad Corum.

13 Aspirante autem austro, æstimantes propositum se tenere, cum sustulissent de Asson, legebant Cretam.

14 Non post multum autem misit se contra ipsam ventus typhonicus, qui vocatur Euroaquilo.

15 Cumque arrepta esset navis, et non posset conari in ventum, data nave flatibus, ferebamur.

16 In insulam autem quamdam decurrentes, quæ vocatur Cauda, potuimus vix obtinere scapham.

17 Qua sublata, adjutoriis utebantur, accingentes navem, timentes ne in Syrtim inciderent, summisso vase sic ferebantur.

18 Valida autem nobis tempestate jactatis, sequenti die jactum fecerunt:

19 et tertia die suis manibus armamenta navis projecerunt.

20 Neque autem sole, neque sideribus apparentibus per plures dies, et tempestate non exigua imminente, jam ablata erat spes omnis salutis nostræ.

21 Et cum multa jejunatio fuisset, tunc stans Paulus in medio eorum, dixit: Oportebat quidem, o viri, audito me, non tollere a Creta, lucrique facere injuriam hanc et jacturam.

22 Et nunc suadeo vobis bono animo esse: amissio enim nullius animæ erit ex vobis, præterquam navis.

23 Astitit enim mihi hac nocte angelus Dei, cujus sum ego, et cui deservio,

24 dicens: Ne timeas, Paule: Cæsari te oportet assistere: et ecce donavit tibi Deus omnes qui navigant tecum.

25 Propter quod bono animo estote, viri: credo enim Deo quia sic erit, quemadmodum dictum est mihi.

26 In insulam autem quamdam oportet nos devenire.

27 Sed posteaquam quartadecima nox supervenit, navigantibus nobis in Adria circa mediam noctem, suspicabantur nautæ apparere sibi aliquam regionem.

28 Qui et summittentes bolidem, invenerunt passus viginti: et pusillum inde separati, invenerunt passus quindecim.

29 Timentes autem ne in aspera loca incideremus, de puppi mittentes anchoras quatuor, optabant diem fieri.

30 Nautis vero quærentibus fugere de navi, cum misissent scapham in mare, sub obtentu quasi inciperent a prora anchoras extendere,

31 dixit Paulus centurioni et militibus: Nisi hi in navi manserint, vos salvi fieri non potestis.

32 Tunc absciderunt milites funes scaphæ, et passi sunt eam excidere.

33 Et cum lux inciperet fieri, rogabat Paulus omnes sumere cibum, dicens: Quartadecima die hodie exspectantes jejuni permanetis, nihil accipientes.

34 Propter quod rogo vos accipere cibum pro salute vestra: quia nullius vestrum capillus de capite peribit.

35 Et cum hæc dixisset, sumens panem, gratias egit Deo in conspectu omnium: et cum fregisset, cœpit manducare.

36 Animæquiores autem facti omnes, et ipsi sumpserunt cibum.

37 Eramus vero universæ animæ in navi ducentæ septuaginta sex.

38 Et satiati cibo alleviabant navem, jactantes triticum in mare.

39 Cum autem dies factus esset, terram non agnoscebant: sinum vero quemdam considerabant habentem littus, in quem cogitabant si possent ejicere navem.

40 Et cum anchoras sustulissent, committebant se mari, simul laxantes juncturas gubernaculorum: et levato artemone secundum auræ flatum, tendebant ad littus.

41 Et cum incidissemus in locum dithalassum, impegerunt navem: et prora quidem fixa manebat immobilis, puppis vero solvebatur a vi maris.

42 Militum autem consilium fuit ut custodias occiderent, ne quis cum enatasset, effugeret.

43 Centurio autem volens servare Paulum, prohibuit fieri: jussitque eos qui possent natare, emittere se primos, et evadere, et ad terram exire:

44 et ceteros, alios in tabulis ferebant, quosdam super ea quæ de navi erant. Et sic factum est, ut omnes animæ evaderent ad terram.


Next: Acts 28