Sacred Texts  Bible  Index 
Revelation Index
  Previous  Next 

Revelation 14

GNT

1 καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ ἀρνίον ἑστὸς ἐπὶ τὸ ὄρος σιών, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.

2 καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης, καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ὡς κιθαρῳδῶν κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν.

3 καὶ ᾄδουσιν [ὡς] ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων· καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδὴν εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς.

4 οὖτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν, παρθένοι γάρ εἰσιν. οὖτοι οἱ ἀκολουθοῦντες τῶ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ. οὖτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τῶ θεῶ καὶ τῶ ἀρνίῳ,

5 καὶ ἐν τῶ στόματι αὐτῶν οὐχ εὑρέθη ψεῦδος· ἄμωμοί εἰσιν.

6 καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ πᾶν ἔθνος καὶ φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ λαόν,

7 λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ, φοβήθητε τὸν θεὸν καὶ δότε αὐτῶ δόξαν, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, καὶ προσκυνήσατε τῶ ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων.

8 καὶ ἄλλος ἄγγελος δεύτερος ἠκολούθησεν λέγων, ἔπεσεν, ἔπεσεν βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἣ ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικεν πάντα τὰ ἔθνη.

9 καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ, εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ,

10 καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῶ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου.

11 καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτός, οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

12 ὧδε ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν, οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ τὴν πίστιν ἰησοῦ.

13 καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης, γράψον· μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν κυρίῳ ἀποθνῄσκοντες ἀπ᾽ ἄρτι. ναί, λέγει τὸ πνεῦμα, ἵνα ἀναπαήσονται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν· τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ᾽ αὐτῶν.

14 καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ νεφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην καθήμενον ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου, ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ.

15 καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ, κράζων ἐν φωνῇ μεγάλῃ τῶ καθημένῳ ἐπὶ τῆς νεφέλης, πέμψον τὸ δρέπανόν σου καὶ θέρισον, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα θερίσαι, ὅτι ἐξηράνθη ὁ θερισμὸς τῆς γῆς.

16 καὶ ἔβαλεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῆς νεφέλης τὸ δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐθερίσθη ἡ γῆ.

17 καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῶ οὐρανῶ, ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ.

18 καὶ ἄλλος ἄγγελος [ἐξῆλθεν] ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου, [ὁ] ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός, καὶ ἐφώνησεν φωνῇ μεγάλῃ τῶ ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ λέγων, πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ καὶ τρύγησον τοὺς βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς, ὅτι ἤκμασαν αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς.

19 καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐτρύγησεν τὴν ἄμπελον τῆς γῆς καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τὸν μέγαν.

20 καὶ ἐπατήθη ἡ ληνὸς ἔξωθεν τῆς πόλεως, καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι τῶν χαλινῶν τῶν ἵππων ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων.

KJV

1  And2532 I looked,1492 and,2532 lo,2400 a Lamb721 stood2476 on1909 the3588 mount3735 Zion,4622 and2532 with3326 him846 a hundred forty and four thousand,1540 5062 5064 5505 having2192 his848 Father's3962 name3686 written1125 in1909 their848 foreheads.3359

2  And2532 I heard191 a voice5456 from1537 heaven,3772 as5613 the voice5456 of many4183 waters,5204 and2532 as5613 the voice5456 of a great3173 thunder:1027 and2532 I heard191 the voice5456 of harpers2790 harping2789 with1722 their848 harps:2788

3  And2532 they sung103 as it were5613 a new2537 song5603 before1799 the3588 throne,2362 and2532 before1799 the3588 four5064 beasts,2226 and2532 the3588 elders:4245 and2532 no man3762 could1410 learn3129 that song5603 but1508 the3588 hundred and forty and four thousand,1540 5062 5064 5505 which were redeemed59 from575 the3588 earth.1093

4  These3778 are1526 they which3739 were not3756 defiled3435 with3326 women;1135 for1063 they are1526 virgins.3933 These3778 are1526 they which follow190 the3588 Lamb721 whithersoever3699 302 he goeth.5217 These3778 were redeemed59 from575 among men,444 being the firstfruits536 unto God2316 and2532 to the3588 Lamb.721

5  And2532 in1722 their848 mouth4750 was found2147 no3756 guile:1388 for1063 they are1526 without fault299 before1799 the3588 throne2362 of God.2316

6  And2532 I saw1492 another243 angel32 fly4072 in1722 the midst of heaven,3321 having2192 the everlasting166 gospel2098 to preach2097 unto them that dwell2730 on1909 the3588 earth,1093 and2532 to every3956 nation,1484 and2532 kindred,5443 and2532 tongue,1100 and2532 people,2992

7  Saying3004 with1722 a loud3173 voice,5456 Fear5399 God,2316 and2532 give1325 glory1391 to him;846 for3754 the3588 hour5610 of his848 judgment2920 is come:2064 and2532 worship4352 him that made4160 heaven,3772 and2532 earth,1093 and2532 the3588 sea,2281 and2532 the fountains4077 of waters.5204

8  And2532 there followed190 another243 angel,32 saying,3004 Babylon897 is fallen,4098 is fallen,4098 that great3173 city,4172 because3754 she made all nations drink4222 1484 of1537 the3588 wine3631 of the3588 wrath2372 of her848 fornication.4202

9  And2532 the third5154 angel32 followed190 them,846 saying3004 with1722 a loud3173 voice,5456 If any man1536 worship4352 the3588 beast2342 and2532 his848 image,1504 and2532 receive2983 his mark5480 in1909 his848 forehead,3359 or2228 in1909 his848 hand,5495

10  The same846 shall2532 drink4095 of1537 the3588 wine3631 of the3588 wrath2372 of God,2316 which is poured out2767 without mixture194 into1722 the3588 cup4221 of his848 indignation;3709 and2532 he shall be tormented928 with1722 fire4442 and2532 brimstone2303 in the presence1799 of the3588 holy40 angels,32 and2532 in the presence1799 of the3588 Lamb:721

11  And2532 the3588 smoke2586 of their848 torment929 ascendeth up305 forever and ever:1519 165 165 and2532 they have2192 no3756 rest372 day2250 nor2532 night,3571 who worship4352 the3588 beast2342 and2532 his848 image,1504 and2532 whosoever1536 receiveth2983 the3588 mark5480 of his848 name.3686

12  Here5602 is2076 the patience5281 of the3588 saints:40 here5602 are they that keep5083 the3588 commandments1785 of God,2316 and2532 the3588 faith4102 of Jesus.2424

13  And2532 I heard191 a voice5456 from1537 heaven3772 saying3004 unto me,3427 Write,1125 Blessed3107 are the3588 dead3498 which die599 in1722 the Lord2962 from henceforth:534 Yea,3483 saith3004 the3588 Spirit,4151 that2443 they may rest373 from1537 their848 labors;2873 and1161 their848 works2041 do follow190 3326 them.846

14  And2532 I looked,1492 and2532 behold2400 a white3022 cloud,3507 and2532 upon1909 the3588 cloud3507 one sat2521 like unto3664 the Son5207 of man,444 having2192 on1909 his848 head2776 a golden5552 crown,4735 and2532 in1722 his848 hand5495 a sharp3691 sickle.1407

15  And2532 another243 angel32 came1831 out of1537 the3588 temple,3485 crying2896 with1722 a loud3173 voice5456 to him that sat2521 on1909 the3588 cloud,3507 Thrust in3992 thy4675 sickle,1407 and2532 reap:2325 for3754 the3588 time5610 is come2064 for thee4671 to reap;2325 for3754 the3588 harvest2326 of the3588 earth1093 is ripe.3583

16  And2532 he that sat2521 on1909 the3588 cloud3507 thrust in906 his848 sickle1407 on1909 the3588 earth;1093 and2532 the3588 earth1093 was reaped.2325

17  And2532 another243 angel32 came1831 out of1537 the3588 temple3485 which3588 is in1722 heaven,3772 he846 also2532 having2192 a sharp3691 sickle.1407

18  And2532 another243 angel32 came1831 out from1537 the3588 altar,2379 which had2192 power1849 over1909 fire;4442 and2532 cried5455 with a loud3173 cry2906 to him that had2192 the3588 sharp3691 sickle,1407 saying,3004 Thrust in3992 thy4675 sharp3691 sickle,1407 and2532 gather5166 the3588 clusters1009 of the3588 vine288 of the3588 earth;1093 for3754 her848 grapes4718 are fully ripe.187

19  And2532 the3588 angel32 thrust in906 his848 sickle1407 into1519 the3588 earth,1093 and2532 gathered5166 the3588 vine288 of the3588 earth,1093 and2532 cast906 it into1519 the3588 great3173 winepress3025 of the3588 wrath2372 of God.2316

20  And2532 the3588 winepress3025 was trodden3961 without1854 the3588 city,4172 and2532 blood129 came1831 out of1537 the3588 winepress,3025 even unto891 the3588 horse2462 bridles,5469 by the space of575 a thousand and six hundred5507 1812 furlongs.4712

Vul

1 Et vidi: et ecce Agnus stabat supra montem Sion, et cum eo centum quadraginta quatuor millia, habentes nomen ejus, et nomen Patris ejus scriptum in frontibus suis.

2 Et audivi vocem de cælo, tamquam vocem aquarum multarum, et tamquam vocem tonitrui magni: et vocem, quam audivi, sicut citharœdorum citharizantium in citharis suis.

3 Et cantabant quasi canticum novum ante sedem, et ante quatuor animalia, et seniores: et nemo poterat dicere canticum, nisi illa centum quadraginta quatuor millia, qui empti sunt de terra.

4 Hi sunt, qui cum mulieribus non sunt coinquinati: virgines enim sunt. Hi sequuntur Agnum quocumque ierit. Hi empti sunt ex hominibus primitiæ Deo, et Agno:

5 et in ore eorum non est inventum mendacium: sine macula enim sunt ante thronum Dei.

6 Et vidi alterum angelum volantem per medium cæli, habentem Evangelium æternum, ut evangelizaret sedentibus super terram, et super omnem gentem, et tribum, et linguam, et populum:

7 dicens magna voce: Timete Dominum, et date illi honorem, quia venit hora judicii ejus: et adorate eum, qui fecit cælum, et terram, mare, et fontes aquarum.

8 Et alius angelus secutus est dicens: Cecidit, cecidit Babylon illa magna: quæ a vino iræ fornicationis suæ potavit omnes gentes.

9 Et tertius angelus secutus est illos, dicens voce magna: Si quis adoraverit bestiam, et imaginem ejus, et acceperit caracterem in fronte sua, aut in manu sua:

10 et hic bibet de vino iræ Dei, quod mistum est mero in calice iræ ipsius, et cruciabitur igne, et sulphure in conspectu angelorum sanctorum, et ante conspectum Agni:

11 et fumus tormentorum eorum ascendet in sæcula sæculorum: nec habent requiem die ac nocte, qui adoraverunt bestiam, et imaginem ejus, et si quis acceperit caracterem nominis ejus.

12 Hic patientia sanctorum est, qui custodiunt mandata Dei, et fidem Jesu.

13 Et audivi vocem de cælo, dicentem mihi: Scribe: Beati mortui qui in Domino moriuntur. Amodo jam dicit Spiritus, ut requiescant a laboribus suis: opera enim illorum sequuntur illos.

14 Et vidi: et ecce nubem candidam, et super nubem sedentem similem Filio hominis, habentem in capite suo coronam auream, et in manu sua falcem acutam.

15 Et alius angelus exivit de templo, clamans voce magna ad sedentem super nubem: Mitte falcem tuam, et mete, quia venit hora ut metatur, quoniam aruit messis terræ.

16 Et misit qui sedebat super nubem, falcem suam in terram, et demessa est terra.

17 Et alius angelus exivit de templo, quod est in cælo, habens et ipse falcem acutam.

18 Et alius angelus exivit de altari, qui habebat potestatem supra ignem: et clamavit voce magna ad eum qui habebat falcem acutam, dicens: Mitte falcem tuam acutam, et vindemia botros vineæ terræ: quoniam maturæ sunt uvæ ejus.

19 Et misit angelus falcem suam acutam in terram, et vindemiavit vineam terræ, et misit in lacum iræ Dei magnum:

20 et calcatus est lacus extra civitatem, et exivit sanguis de lacu usque ad frenos equorum per stadia mille sexcenta.


Next: Revelation 15