Sacred Texts  Bible  Index 
Revelation Index
  Previous  Next 

Revelation 12

GNT

1 καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῶ οὐρανῶ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα,

2 καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα, καὶ κράζει ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν.

3 καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῶ οὐρανῶ, καὶ ἰδοὺ δράκων μέγας πυρρός, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα,

4 καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα ὅταν τέκῃ τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ.

5 καὶ ἔτεκεν υἱόν, ἄρσεν, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ.

6 καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα.

7 καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῶ οὐρανῶ, ὁ μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκοντος. καὶ ὁ δράκων ἐπολέμησεν καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ,

8 καὶ οὐκ ἴσχυσεν, οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῶν ἔτι ἐν τῶ οὐρανῶ.

9 καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ μέγας, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος διάβολος καὶ ὁ σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην _ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ ἐβλήθησαν.

10 καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῶ οὐρανῶ λέγουσαν, ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγωρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός.

11 καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν, καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου.

12 διὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε, [οἱ] οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες· οὐαὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, ὅτι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν, εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει.

13 καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξεν τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν τὸν ἄρσενα.

14 καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ αἱ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως.

15 καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμόν, ἵνα αὐτὴν ποταμοφόρητον ποιήσῃ.

16 καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί, καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιεν τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ.

17 καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθεν ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν ἰησοῦ·

18 καὶ ἐστάθη ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης.

KJV

1  And2532 there appeared3700 a great3173 wonder4592 in1722 heaven;3772 a woman1135 clothed with4016 the3588 sun,2246 and2532 the3588 moon4582 under5270 her848 feet,4228 and2532 upon1909 her848 head2776 a crown4735 of twelve1427 stars:792

2  And2532 she being with child2192 1722 1064 cried,2896 travailing in birth,5605 and2532 pained928 to be delivered.5088

3  And2532 there appeared3700 another243 wonder4592 in1722 heaven;3772 and2532 behold2400 a great3173 red4450 dragon,1404 having2192 seven2033 heads2776 and2532 ten1176 horns,2768 and2532 seven2033 crowns1238 upon1909 his848 heads.2776

4  And2532 his848 tail3769 drew4951 the3588 third part5154 of the3588 stars792 of heaven,3772 and2532 did cast906 them846 to1519 the3588 earth:1093 and2532 the3588 dragon1404 stood2476 before1799 the3588 woman1135 which was ready3195 to be delivered,5088 for to2443 devour2719 her848 child5043 as soon as3752 it was born.5088

5  And2532 she brought forth5088 a man730 child,5207 who3739 was3195 to rule4165 all3956 nations1484 with1722 a rod4464 of iron:4603 and2532 her848 child5043 was caught up726 unto4314 God,2316 and2532 to his848 throne.2362

6  And2532 the3588 woman1135 fled5343 into1519 the3588 wilderness,2048 where3699 she hath2192 a place5117 prepared2090 of575 God,2316 that2443 they should feed5142 her846 there1563 a thousand two hundred and threescore5507 1250 1835 days.2250

7  And2532 there was1096 war4171 in1722 heaven:3772 Michael3413 and2532 his848 angels32 fought4170 against2596 the3588 dragon;1404 and2532 the3588 dragon1404 fought4170 and2532 his848 angels,32

8  And2532 prevailed2480 not;3756 neither3777 was their848 place5117 found2147 any more2089 in1722 heaven.3772

9  And2532 the3588 great3173 dragon1404 was cast out,906 that old744 serpent,3789 called2564 the Devil,1228 and2532 Satan,4567 which deceiveth4105 the3588 whole3650 world:3625 he was cast out906 into1519 the3588 earth,1093 and2532 his848 angels32 were cast out906 with3326 him.846

10  And2532 I heard191 a loud3173 voice5456 saying3004 in1722 heaven,3772 Now737 is come1096 salvation,4991 and2532 strength,1411 and2532 the3588 kingdom932 of our2257 God,2316 and2532 the3588 power1849 of his848 Christ:5547 for3754 the3588 accuser2725 of our2257 brethren80 is cast down,2598 which accused2723 them846 before1799 our2257 God2316 day2250 and2532 night.3571

11  And2532 they846 overcame3528 him846 by1223 the3588 blood129 of the3588 Lamb,721 and2532 by1223 the3588 word3056 of their848 testimony;3141 and2532 they loved25 not3756 their848 lives5590 unto891 the death.2288

12  Therefore1223 5124 rejoice,2165 ye heavens,3772 and2532 ye that dwell4637 in1722 them.846 Woe3759 to the3588 inhabitants2730 of the3588 earth1093 and2532 of the3588 sea!2281 for3754 the3588 devil1228 is come down2597 unto4314 you,5209 having2192 great3173 wrath,2372 because he knoweth1492 that3754 he hath2192 but a short3641 time.2540

13  And2532 when3753 the3588 dragon1404 saw1492 that3754 he was cast906 unto1519 the3588 earth,1093 he persecuted1377 the3588 woman1135 which3748 brought forth5088 the3588 man730 child.

14  And2532 to the3588 woman1135 were given1325 two1417 wings4420 of a great3173 eagle,105 that2443 she might fly4072 into1519 the3588 wilderness,2048 into1519 her848 place,5117 where3699 she is nourished5142 for1563 a time,2540 and2532 times,2540 and2532 half2255 a time,2540 from575 the face4383 of the3588 serpent.3789

15  And2532 the3588 serpent3789 cast906 out of1537 his848 mouth4750 water5204 as5613 a flood4215 after3694 the3588 woman,1135 that2443 he might cause4160 her5026 to be carried away of the flood.4216

16  And2532 the3588 earth1093 helped997 the3588 woman,1135 and2532 the3588 earth1093 opened455 her848 mouth,4750 and2532 swallowed up2666 the3588 flood4215 which3739 the3588 dragon1404 cast906 out of1537 his848 mouth.4750

17  And2532 the3588 dragon1404 was wroth3710 with1909 the3588 woman,1135 and2532 went565 to make4160 war4171 with3326 the3588 remnant3062 of her848 seed,4690 which keep5083 the3588 commandments1785 of God,2316 and2532 have2192 the3588 testimony3141 of Jesus2424 Christ.5547

Vul

1 Et signum magnum apparuit in cælo: mulier amicta sole, et luna sub pedibus ejus, et in capite ejus corona stellarum duodecim:

2 et in utero habens, clamabat parturiens, et cruciabatur ut pariat.

3 Et visum est aliud signum in cælo: et ecce draco magnus rufus habens capita septem, et cornua decem: et in capitibus ejus diademata septem,

4 et cauda ejus trahebat tertiam partem stellarum cæli, et misit eas in terram: et draco stetit ante mulierem, quæ erat paritura, ut cum peperisset, filium ejus devoraret.

5 Et peperit filium masculum, qui recturus erat omnes gentes in virga ferrea: et raptus est filius ejus ad Deum, et ad thronum ejus,

6 et mulier fugit in solitudinem ubi habebat locum paratum a Deo, ut ibi pascant eam diebus mille ducentis sexaginta.

7 Et factum est prælium magnum in cælo: Michaël et angeli ejus præliabantur cum dracone, et draco pugnabat, et angeli ejus:

8 et non valuerunt, neque locus inventus est eorum amplius in cælo.

9 Et projectus est draco ille magnus, serpens antiquus, qui vocatur diabolus, et Satanas, qui seducit universum orbem: et projectus est in terram, et angeli ejus cum illo missi sunt.

10 Et audivi vocem magnam in cælo dicentem: Nunc facta est salus, et virtus, et regnum Dei nostri, et potestas Christi ejus: quia projectus est accusator fratrum nostrorum, qui accusabat illos ante conspectum Dei nostri die ac nocte.

11 Et ipsi vicerunt eum propter sanguinem Agni, et propter verbum testimonii sui, et non dilexerunt animas suas usque ad mortem.

12 Propterea lætamini cæli, et qui habitatis in eis. Væ terræ, et mari, quia descendit diabolus ad vos habens iram magnam, sciens quod modicum tempus habet.

13 Et postquam vidit draco quod projectus esset in terram, persecutus est mulierem, quæ peperit masculum:

14 et datæ sunt mulieri alæ duæ aquilæ magnæ ut volaret in desertum in locum suum, ubi alitur per tempus et tempora, et dimidium temporis a facie serpentis.

15 Et misit serpens ex ore suo post mulierem, aquam tamquam flumen, ut eam faceret trahi a flumine.

16 Et adjuvit terra mulierem, et aperuit terra os suum, et absorbuit flumen, quod misit draco de ore suo.

17 Et iratus est draco in mulierem: et abiit facere prælium cum reliquis de semine ejus, qui custodiunt mandata Dei, et habent testimonium Jesu Christi.

18 Et stetit supra arenam maris.


Next: Revelation 13