Sacred Texts  Bible  Index 
Revelation Index
  Previous  Next 

Revelation 11

GNT

1 καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ, λέγων, ἔγειρε καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῶ.

2 καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξωθεν καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσιν, καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσιν μῆνας τεσσεράκοντα [καὶ] δύο.

3 καὶ δώσω τοῖς δυσὶν μάρτυσίν μου, καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα περιβεβλημένοι σάκκους.

4 οὖτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι καὶ αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ κυρίου τῆς γῆς ἑστῶτες.

5 καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν· καὶ εἴ τις θελήσῃ αὐτοὺς ἀδικῆσαι, οὕτως δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι.

6 οὖτοι ἔχουσιν τὴν ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανόν, ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν, καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν.

7 καὶ ὅταν τελέσωσιν τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει μετ᾽ αὐτῶν πόλεμον καὶ νικήσει αὐτοὺς καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς.

8 καὶ τὸ πτῶμα αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας τῆς πόλεως τῆς μεγάλης, ἥτις καλεῖται πνευματικῶς σόδομα καὶ αἴγυπτος, ὅπου καὶ ὁ κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη.

9 καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφίουσιν τεθῆναι εἰς μνῆμα.

10 καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς χαίρουσιν ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ εὐφραίνονται, καὶ δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις, ὅτι οὖτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.

11 καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ θεοῦ εἰσῆλθεν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ φόβος μέγας ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας αὐτούς.

12 καὶ ἤκουσαν φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης αὐτοῖς, ἀνάβατε ὧδε· καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν.

13 καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐγένετο σεισμὸς μέγας, καὶ τὸ δέκατον τῆς πόλεως ἔπεσεν, καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῶ σεισμῶ ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά, καὶ οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο καὶ ἔδωκαν δόξαν τῶ θεῶ τοῦ οὐρανοῦ.

14 ἡ οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν· ἰδοὺ ἡ οὐαὶ ἡ τρίτη ἔρχεται ταχύ.

15 καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι ἐν τῶ οὐρανῶ λέγοντες, ἐγένετο ἡ βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

16 καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι [οἱ] ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καθήμενοι ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐτῶν ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῶ θεῶ

17 λέγοντες, εὐχαριστοῦμέν σοι, κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν, ὅτι εἴληφας τὴν δύναμίν σου τὴν μεγάλην καὶ ἐβασίλευσας·

18 καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, καὶ ἦλθεν ἡ ὀργή σου καὶ ὁ καιρὸς τῶν νεκρῶν κριθῆναι καὶ δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις σου τοῖς προφήταις καὶ τοῖς ἁγίοις καὶ τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν.

19 καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς τοῦ θεοῦ ὁ ἐν τῶ οὐρανῶ, καὶ ὤφθη ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης αὐτοῦ ἐν τῶ ναῶ αὐτοῦ· καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ σεισμὸς καὶ χάλαζα μεγάλη.

KJV

1  And2532 there was given1325 me3427 a reed2563 like unto3664 a rod:4464 and2532 the3588 angel32 stood,2476 saying,3004 Rise,1453 and2532 measure3354 the3588 temple3485 of God,2316 and2532 the3588 altar,2379 and2532 them that worship4352 therein.1722 846

2  But2532 the3588 court833 which is without1855 the3588 temple3485 leave1544 out,1854 and2532 measure3354 it846 not;3361 for3754 it is given1325 unto the3588 Gentiles:1484 and2532 the3588 holy40 city4172 shall they tread under foot3961 forty and two5062 1417 months.3376

3  And2532 I will give1325 power unto my3450 two1417 witnesses,3144 and2532 they shall prophesy4395 a thousand two hundred and threescore5507 1250 1835 days,2250 clothed4016 in sackcloth.4526

4  These3778 are1526 the3588 two1417 olive trees,1636 and2532 the3588 two1417 candlesticks3087 standing2476 before1799 the3588 God2316 of the3588 earth.1093

5  And2532 if any man1536 will2309 hurt91 them,846 fire4442 proceedeth1607 out of1537 their848 mouth,4750 and2532 devoureth2719 their848 enemies:2190 and2532 if any man1536 will2309 hurt91 them,846 he846 must1163 in this manner3779 be killed.615

6  These3778 have2192 power1849 to shut2808 heaven,3772 that2443 it rain not1026 3361 5205 in1722 the days2250 of their848 prophecy:4394 and2532 have2192 power1849 over1909 waters5204 to turn4762 them846 to1519 blood,129 and2532 to smite3960 the3588 earth1093 with all3956 plagues,4127 as often as3740 they will.2309 1437

7  And2532 when3752 they shall have finished5055 their848 testimony,3141 the3588 beast2342 that ascendeth305 out of1537 the3588 bottomless pit12 shall make4160 war4171 against3326 them,846 and2532 shall overcome3528 them,846 and2532 kill615 them.846

8  And2532 their848 dead bodies4430 shall lie in1909 the3588 street4113 of the3588 great3173 city,4172 which3748 spiritually4153 is called2564 Sodom4670 and2532 Egypt,125 where3699 also2532 our2257 Lord2962 was crucified.4717

9  And2532 they of1537 the3588 people2992 and2532 kindreds5443 and2532 tongues1100 and2532 nations1484 shall see991 their848 dead bodies4430 three5140 days2250 and2532 a half,2255 and2532 shall not3756 suffer863 their848 dead bodies4430 to be put5087 in1519 graves.3418

10  And2532 they that dwell2730 upon1909 the3588 earth1093 shall rejoice5463 over1909 them,846 and2532 make merry,2165 and2532 shall send3992 gifts1435 one to another;240 because3754 these3778 two1417 prophets4396 tormented928 them that dwelt2730 on1909 the3588 earth.1093

11  And2532 after3326 three5140 days2250 and2532 a half2255 the Spirit4151 of life2222 from1537 God2316 entered1525 into1909 them,846 and2532 they stood2476 upon1909 their848 feet;4228 and2532 great3173 fear5401 fell4098 upon1909 them which saw2334 them.846

12  And2532 they heard191 a great3173 voice5456 from1537 heaven3772 saying3004 unto them,846 Come up305 hither.5602 And2532 they ascended up305 to1519 heaven3772 in1722 a cloud;3507 and2532 their848 enemies2190 beheld2334 them.846

13  And2532 the same1565 hour5610 was1096 there a great3173 earthquake,4578 and2532 the3588 tenth part1182 of the3588 city4172 fell,4098 and2532 in1722 the3588 earthquake4578 were slain615 of3686 men444 seven2033 thousand:5505 and2532 the3588 remnant3062 were1096 affrighted,1719 and2532 gave1325 glory1391 to the3588 God2316 of heaven.3772

14  The3588 second1208 woe3759 is past;565 and, behold,2400 the3588 third5154 woe3759 cometh2064 quickly.5035

15  And2532 the3588 seventh1442 angel32 sounded;4537 and2532 there were1096 great3173 voices5456 in1722 heaven,3772 saying,3004 The3588 kingdoms932 of this world2889 are become1096 the kingdoms of our2257 Lord,2962 and2532 of his848 Christ;5547 and2532 he shall reign936 forever and ever.1519 165 165

16  And2532 the3588 four and twenty5064 2532 1501 elders,4245 which sat2521 before1799 God2316 on1909 their848 seats,2362 fell4098 upon1909 their848 faces,4383 and2532 worshiped4352 God,2316

17  Saying,3004 We give thee thanks,2168 4671 O Lord2962 God2316 Almighty,3841 which art, and wast, and art to come;3801 because3754 thou hast taken2983 to thee thy4675 great3173 power,1411 and2532 hast reigned.936

18  And2532 the3588 nations1484 were angry,3710 and2532 thy4675 wrath3709 is come,2064 and2532 the3588 time2540 of the3588 dead,3498 that they should be judged,2919 and2532 that thou shouldest give1325 reward3408 unto thy4675 servants1401 the3588 prophets,4396 and2532 to the3588 saints,40 and2532 them that fear5399 thy4675 name,3686 small3398 and2532 great;3173 and2532 shouldest destroy1311 them which destroy1311 the3588 earth.1093

19  And2532 the3588 temple3485 of God2316 was opened455 in1722 heaven,3772 and2532 there was seen3700 in1722 his848 temple3485 the3588 ark2787 of his848 testament:1242 and2532 there were1096 lightnings,796 and2532 voices,5456 and2532 thunderings,1027 and2532 an earthquake,4578 and2532 great3173 hail.5464

Vul

1 Et datus est mihi calamus similis virgæ, et dictum est mihi: Surge, et metire templum Dei, et altare, et adorantes in eo:

2 atrium autem, quod est foris templum, ejice foras, et ne metiaris illud: quoniam datum est gentibus, et civitatem sanctam calcabunt mensibus quadraginta duobus:

3 et dabo duobus testibus meis, et prophetabunt diebus mille ducentis sexaginta, amicti saccis.

4 Hi sunt duæ olivæ et duo candelabra in conspectu Domini terræ stantes.

5 Et si quis voluerit eos nocere, ignis exiet de ore eorum, et devorabit inimicos eorum: et si quis voluerit eos lædere, sic oportet eum occidi.

6 Hi habent potestatem claudendi cælum, ne pluat diebus prophetiæ ipsorum: et potestatem habent super aquas convertendi eas in sanguinem, et percutere terram omni plaga quotiescumque voluerint.

7 Et cum finierint testimonium suum, bestia, quæ ascendit de abysso, faciet adversum eos bellum, et vincet illos, et occidet eos.

8 Et corpora eorum jacebunt in plateis civitatis magnæ, quæ vocatur spiritualiter Sodoma, et Ægyptus, ubi et Dominus eorum crucifixus est.

9 Et videbunt de tribubus, et populis, et linguis, et gentibus corpora eorum per tres dies et dimidium: et corpora eorum non sinent poni in monumentis:

10 et inhabitantes terram gaudebunt super illos, et jucundabuntur: et munera mittent invicem, quoniam hi duo prophetæ cruciaverunt eos, qui habitabant super terram.

11 Et post dies tres et dimidium, spiritus vitæ a Deo intravit in eos. Et steterunt super pedes suos, et timor magnus cecidit super eos qui viderunt eos.

12 Et audierunt vocem magnam de cælo, dicentem eis: Ascendite huc. Et ascenderunt in cælum in nube: et viderunt illos inimici eorum.

13 Et in illa hora factus est terræmotus magnus, et decima pars civitatis cecidit: et occisa sunt in terræmotu nomina hominum septem millia: et reliqui in timorem sunt missi, et dederunt gloriam Deo cæli.

14 Væ secundum abiit: et ecce væ tertium veniet cito.

15 Et septimus angelus tuba cecinit: et factæ sunt voces magnæ in cælo dicentes: Factum est regnum hujus mundi, Domini nostri et Christi ejus, et regnabit in sæcula sæculorum. Amen.

16 Et viginti quatuor seniores, qui in conspectu Dei sedent in sedibus suis, ceciderunt in facies suas, et adoraverunt Deum, dicentes:

17 Gratias agimus tibi, Domine Deus omnipotens, qui es, et qui eras, et qui venturus es: quia accepisti virtutem tuam magnam, et regnasti.

18 Et iratæ sunt gentes, et advenit ira tua et tempus mortuorum judicari, et reddere mercedem servis tuis prophetis, et sanctis, et timentibus nomen tuum pusillis et magnis, et exterminandi eos qui corruperunt terram.

19 Et apertum est templum Dei in cælo: et visa est arca testamenti ejus in templo ejus, et facta sunt fulgura, et voces, et terræmotus, et grando magna.


Next: Revelation 12