Sacred Texts  Bible  Index 
Revelation Index
  Previous  Next 

Revelation 3

GNT

1 καὶ τῶ ἀγγέλῳ τῆς ἐν σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας· οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς, καὶ νεκρὸς εἶ.

2 γίνου γρηγορῶν, καὶ στήρισον τὰ λοιπὰ ἃ ἔμελλον ἀποθανεῖν, οὐ γὰρ εὕρηκά σου τὰ ἔργα πεπληρωμένα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ μου·

3 μνημόνευε οὗν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας, καὶ τήρει, καὶ μετανόησον. ἐὰν οὗν μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῶς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ.

4 ἀλλὰ ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα ἐν σάρδεσιν ἃ οὐκ ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ περιπατήσουσιν μετ᾽ ἐμοῦ ἐν λευκοῖς, ὅτι ἄξιοί εἰσιν.

5 ὁ νικῶν οὕτως περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ ὁμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ.

6 ὁ ἔχων οὗς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.

7 καὶ τῶ ἀγγέλῳ τῆς ἐν φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν δαυίδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίγει·

8 οἶδά σου τὰ ἔργα _ ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἠνεῳγμένην, ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν _ ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου.

9 ἰδοὺ διδῶ ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ σατανᾶ, τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς ἰουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται· ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε.

10 ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.

11 ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου.

12 ὁ νικῶν ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῶ ναῶ τοῦ θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ μου, τῆς καινῆς ἰερουσαλήμ, ἡ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν.

13 ὁ ἔχων οὗς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.

14 καὶ τῶ ἀγγέλῳ τῆς ἐν λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἀμήν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ·

15 οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός. ὄφελον ψυχρὸς ἦς ἢ ζεστός.

16 οὕτως, ὅτι χλιαρὸς εἶ καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου.

17 ὅτι λέγεις ὅτι πλούσιός εἰμι καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδὲν χρείαν ἔχω, καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός,

18 συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ᾽ ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός σου, καὶ κολλ[ο]ύριον ἐγχρῖσαι τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς.

19 ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ ἐλέγχω καὶ παιδεύω· ζήλευε οὗν καὶ μετανόησον.

20 ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, [καὶ] εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ᾽ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ᾽ ἐμοῦ.

21 ὁ νικῶν δώσω αὐτῶ καθίσαι μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τῶ θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν τῶ θρόνῳ αὐτοῦ.

22 ὁ ἔχων οὗς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.

KJV

1  And2532 unto the3588 angel32 of the3588 church1577 in1722 Sardis4554 write;1125 These things3592 saith3004 he that hath2192 the3588 seven2033 Spirits4151 of God,2316 and2532 the3588 seven2033 stars;792 I know1492 thy4675 works,2041 that3754 thou hast2192 a name3686 that3754 thou livest,2198 and2532 art1488 dead.3498

2  Be1096 watchful,1127 and2532 strengthen4741 the things which remain3062 that3739 are ready3195 to die:599 for1063 I have not3756 found2147 thy4675 works2041 perfect4137 before1799 God.2316

3  Remember3421 therefore3767 how4459 thou hast received2983 and2532 heard,191 and2532 hold fast,5083 and2532 repent.3340 If1437 therefore3767 thou shalt not3361 watch,1127 I will come2240 on1909 thee4571 as5613 a thief,2812 and2532 thou shalt not3364 know1097 what4169 hour5610 I will come2240 upon1909 thee.4571

4  Thou hast2192 a few3641 names3686 even2532 in1722 Sardis4554 which3739 have not3756 defiled3435 their848 garments;2440 and2532 they shall walk4043 with3326 me1700 in1722 white:3022 for3754 they are1526 worthy.514

5  He that overcometh,3528 the same3778 shall be clothed4016 in1722 white3022 raiment;2440 and2532 I will not3364 blot out1813 his848 name3686 out1537 of the3588 book976 of life,2222 but2532 I will confess1843 his848 name3686 before1799 my3450 Father,3962 and2532 before1799 his848 angels.32

6  He that hath2192 an ear,3775 let him hear191 what5101 the3588 Spirit4151 saith3004 unto the3588 churches.1577

7  And2532 to the3588 angel32 of the3588 church1577 in1722 Philadelphia5359 write;1125 These things3592 saith3004 he that is holy,40 he that is true,228 he that hath2192 the3588 key2807 of David,1138 he that openeth,455 and2532 no man3762 shutteth;2808 and2532 shutteth,2808 and2532 no man3762 openeth;455

8  I know1492 thy4675 works:2041 behold,2400 I have set1325 before1799 thee4675 an open455 door,2374 and2532 no man3762 can1410 shut2808 it:846 for3754 thou hast2192 a little3398 strength,1411 and2532 hast kept5083 my3450 word,3056 and2532 hast not3756 denied720 my3450 name.3686

9  Behold,2400 I will make1325 them3588 of1537 the3588 synagogue4864 of Satan,4567 which say3004 they1438 are1511 Jews,2453 and2532 are1526 not,3756 but235 do lie;5574 behold,2400 I will make4160 them846 to2443 come2240 and2532 worship4352 before1799 thy4675 feet,4228 and2532 to know1097 that3754 I1473 have loved25 thee.4571

10  Because3754 thou hast kept5083 the3588 word3056 of my3450 patience,5281 I also2504 will keep5083 thee4571 from1537 the3588 hour5610 of temptation,3986 which shall3195 come2064 upon1909 all3650 the3588 world,3625 to try3985 them3588 that dwell2730 upon1909 the3588 earth.1093

11  Behold,2400 I come2064 quickly:5035 hold that fast2902 which3739 thou hast,2192 that2443 no man3367 take2983 thy4675 crown.4735

12  Him846 that overcometh3528 will I make4160 a pillar4769 in1722 the3588 temple3485 of my3450 God,2316 and2532 he shall go1831 no3364 more2089 out:1854 and2532 I will write1125 upon1909 him846 the3588 name3686 of my3450 God,2316 and2532 the3588 name3686 of the3588 city4172 of my3450 God,2316 which is new2537 Jerusalem,2419 which3739 cometh down2597 out of1537 heaven3772 from575 my3450 God:2316 and2532 I will write upon him my3450 new2537 name.3686

13  He that hath2192 an ear,3775 let him hear191 what5101 the3588 Spirit4151 saith3004 unto the3588 churches.1577

14  And2532 unto the3588 angel32 of the3588 church1577 of the Laodiceans2994 write;1125 These things3592 saith3004 the3588 Amen,281 the3588 faithful4103 and2532 true228 witness,3144 the3588 beginning746 of the3588 creation2937 of God;2316

15  I know1492 thy4675 works,2041 that3754 thou art1488 neither3777 cold5593 nor3777 hot:2200 I would3785 thou wert1498 cold5593 or2228 hot.2200

16  So then3779 because3754 thou art1488 lukewarm,5513 and2532 neither3777 cold5593 nor3777 hot,2200 I will3195 spew1692 thee4571 out of1537 my3450 mouth.4750

17  Because3754 thou sayest,3004 I am1510 rich,4145 and2532 increased with goods,4147 and2532 have2192 need5532 of nothing;3762 and2532 knowest1492 not3756 that3754 thou4771 art1488 wretched,5005 and2532 miserable,1652 and2532 poor,4434 and2532 blind,5185 and2532 naked:1131

18  I counsel4823 thee4671 to buy59 of3844 me1700 gold5553 tried4448 in1537 the fire,4442 that2443 thou mayest be rich;4147 and2532 white3022 raiment,2440 that2443 thou mayest be clothed,4016 and2532 that the3588 shame152 of thy4675 nakedness1132 do not3361 appear;5319 and2532 anoint1472 thine4675 eyes3788 with eye salve,2854 that2443 thou mayest see.991

19  As many as3745 1437 I1473 love,5368 I rebuke1651 and2532 chasten:3811 be zealous2206 therefore,3767 and2532 repent.3340

20  Behold,2400 I stand2476 at1909 the3588 door,2374 and2532 knock:2925 if1437 any man5100 hear191 my3450 voice,5456 and2532 open455 the3588 door,2374 I will come in1525 to4314 him,846 and2532 will sup1172 with3326 him,846 and2532 he846 with3326 me.1700

21  To him846 that overcometh3528 will I grant1325 to sit2523 with3326 me1700 in1722 my3450 throne,2362 even as5613 I also2504 overcame,3528 and2532 am set down2523 with3326 my3450 Father3962 in1722 his848 throne.2362

22  He that hath2192 an ear,3775 let him hear191 what5101 the3588 Spirit4151 saith3004 unto the3588 churches.1577

Vul

1 Et angelo ecclesiæ Sardis scribe: Hæc dicit qui habet septem spiritus Dei, et septem stellas: Scio opera tua, quia nomen habes quod vivas, et mortuus es.

2 Esto vigilans, et confirma cetera, quæ moritura erant. Non enim invenio opera tua plena coram Deo meo.

3 In mente ergo habe qualiter acceperis, et audieris, et serva, et pœnitentiam age. Si ergo non vigilaveris, veniam ad te tamquam fur et nescies qua hora veniam ad te.

4 Sed habes pauca nomina in Sardis qui non inquinaverunt vestimenta sua: et ambulabunt mecum in albis, quia digni sunt.

5 Qui vicerit, sic vestietur vestimentis albis, et non delebo nomen ejus de libro vitæ, et confitebor nomen ejus coram Patre meo, et coram angelis ejus.

6 Qui habet aurem, audiat quid Spiritus dicat ecclesiis.

7 Et angelo Philadelphiæ ecclesiæ scribe: Hæc dicit Sanctus et Verus, qui habet clavem David: qui aperit, et nemo claudit: claudit, et nemo aperit:

8 Scio opera tua. Ecce dedi coram te ostium apertum, quod nemo potest claudere: quia modicam habes virtutem, et servasti verbum meum, et non negasti nomen meum.

9 Ecce dabo de synagoga Satanæ, qui dicunt se Judæos esse, et non sunt, sed mentiuntur: ecce faciam illos ut veniant, et adorent ante pedes tuos: et scient quia ego dilexi te,

10 quoniam servasti verbum patientiæ meæ, et ego servabo te ab hora tentationis, quæ ventura est in orbem universum tentare habitantes in terra.

11 Ecce venio cito: tene quod habes, ut nemo accipiat coronam tuam.

12 Qui vicerit, faciam illum columnam in templo Dei mei, et foras non egredietur amplius: et scribam super eum nomen Dei mei, et nomen civitatis Dei mei novæ Jerusalem, quæ descendit de cælo a Deo meo, et nomen meum novum.

13 Qui habet aurem, audiat quid Spiritus dicat ecclesiis.

14 Et angelo Laodiciæ ecclesiæ scribe: Hæc dicit: Amen, testis fidelis et verus, qui est principium creaturæ Dei.

15 Scio opera tua: quia neque frigidus es, neque calidus: utinam frigidus esses, aut calidus:

16 sed quia tepidus es, et nec frigidus, nec calidus, incipiam te evomere ex ore meo:

17 quia dicis: Quod dives sum, et locupletatus, et nullius egeo: et nescis quia tu es miser, et miserabilis, et pauper, et cæcus, et nudus.

18 Suadeo tibi emere a me aurum ignitum probatum, ut locuples fias, et vestimentis albis induaris, et non appareat confusio nuditatis tuæ, et collyrio inunge oculos tuos ut videas.

19 Ego quos amo, arguo, et castigo. Æmulare ergo, et pœnitentiam age.

20 Ecce sto ad ostium, et pulso: si quis audierit vocem meam, et aperuerit mihi januam, intrabo ad illum, et cœnabo cum illo, et ipse mecum.

21 Qui vicerit, dabo ei sedere mecum in throno meo: sicut et ego vici, et sedi cum Patre meo in throno ejus.

22 Qui habet aurem, audiat quid Spiritus dicat ecclesiis.


Next: Revelation 4