Sacred Texts  Bible  Index 
Revelation Index
  Previous  Next 

Revelation 1

GNT

1 ἀποκάλυψις ἰησοῦ χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῶ ὁ θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῶ δούλῳ αὐτοῦ ἰωάννῃ,

2 ὃς ἐμαρτύρησεν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν ἰησοῦ χριστοῦ, ὅσα εἶδεν.

3 μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα, ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς.

4 ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ ἀσίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ,

5 καὶ ἀπὸ ἰησοῦ χριστοῦ, ὁ μάρτυς ὁ πιστός, ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. τῶ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λύσαντι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῶ αἵματι αὐτοῦ _

6 καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν, ἱερεῖς τῶ θεῶ καὶ πατρὶ αὐτοῦ _ αὐτῶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας [τῶν αἰώνων]· ἀμήν.

7 ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν, καὶ κόψονται ἐπ᾽ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ναί, ἀμήν.

8 ἐγώ εἰμι τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ, λέγει κύριος ὁ θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ.

9 ἐγὼ ἰωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συγκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν ἰησοῦ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ πάτμῳ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν ἰησοῦ.

10 ἐγενόμην ἐν πνεύματι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἤκουσα ὀπίσω μου φωνὴν μεγάλην ὡς σάλπιγγος

11 λεγούσης, ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις, εἰς ἔφεσον καὶ εἰς σμύρναν καὶ εἰς πέργαμον καὶ εἰς θυάτειρα καὶ εἰς σάρδεις καὶ εἰς φιλαδέλφειαν καὶ εἰς λαοδίκειαν.

12 καὶ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει μετ᾽ ἐμοῦ· καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς,

13 καὶ ἐν μέσῳ τῶν λυχνιῶν ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον ποδήρη καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσᾶν·

14 ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκόν, ὡς χιών, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός,

15 καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωμένης, καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν,

16 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά, καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ.

17 καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός· καὶ ἔθηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμὲ λέγων, μὴ φοβοῦ· ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος,

18 καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρὸς καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου.

19 γράψον οὗν ἃ εἶδες καὶ ἃ εἰσὶν καὶ ἃ μέλλει γενέσθαι μετὰ ταῦτα.

20 τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων οὓς εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς· οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσιν, καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν.

KJV

1  The Revelation602 of Jesus2424 Christ,5547 which3739 God2316 gave1325 unto him,846 to show1166 unto his848 servants1401 things which3739 must1163 shortly1722 5034 come to pass;1096 and2532 he sent649 and signified4591 it by1223 his848 angel32 unto his848 servant1401 John:2491

2  Who3739 bare record3140 of the3588 word3056 of God,2316 and2532 of the3588 testimony3141 of Jesus2424 Christ,5547 and5037 of all things that3745 he saw.1492

3  Blessed3107 is he that readeth,314 and2532 they that hear191 the3588 words3056 of this prophecy,4394 and2532 keep5083 those things which are written1125 therein:1722 846 for1063 the3588 time2540 is at hand.1451

4  John2491 to the3588 seven2033 churches1577 which3588 are in1722 Asia:773 Grace5485 be unto you,5213 and2532 peace,1515 from575 him which is, and which was, and which is to come;3801 and2532 from575 the3588 seven2033 Spirits4151 which3739 are2076 before1799 his848 throne;2362

5  And2532 from575 Jesus2424 Christ,5547 who is the3588 faithful4103 witness,3144 and the3588 first begotten4416 of1537 the3588 dead,3498 and2532 the3588 prince758 of the3588 kings935 of the3588 earth.1093 Unto him that loved25 us,2248 and2532 washed3068 us2248 from575 our2257 sins266 in1722 his own848 blood,129

6  And2532 hath made4160 us2248 kings935 and2532 priests2409 unto God2316 and2532 his848 Father;3962 to him846 be glory1391 and2532 dominion2904 forever and ever.1519 165 165 Amen.281

7  Behold,2400 he cometh2064 with3326 clouds;3507 and2532 every3956 eye3788 shall see3700 him,846 and2532 they also which3748 pierced1574 him:846 and2532 all3956 kindreds5443 of the3588 earth1093 shall wail2875 because of1909 him.846 Even so,3483 Amen.281

8  I1473 am1510 3588 Alpha1 and2532 3588 Omega,5598 the beginning746 and2532 the ending, saith5056 the3588 Lord,2962 which is, and which was, and which is to come,3801 the3588 Almighty.3841

9  I1473 John,2491 who also2532 am your5216 brother,80 and2532 companion4791 in1722 tribulation,2347 and2532 in1722 the3588 kingdom932 and2532 patience5281 of Jesus2424 Christ,5547 was1096 in1722 the3588 isle3520 that is called2564 Patmos,3963 for1223 the3588 word3056 of God,2316 and2532 for1223 the3588 testimony3141 of Jesus2424 Christ.5547

10  I was1096 in1722 the Spirit4151 on4151 the3588 Lord's2960 day,2250 and2532 heard191 behind3694 me3450 a great3173 voice,5456 as5613 of a trumpet,4536

11  Saying,3004 I1473 am1510 3588 Alpha1 and2532 3588 Omega,5598 the3588 first4413 and2532 the3588 last:2078 and,2532 What3739 thou seest,991 write1125 in1519 a book,975 and2532 send3992 it unto the3588 seven2033 churches1577 which3588 are in1722 Asia;773 unto1519 Ephesus,2181 and2532 unto1519 Smyrna,4667 and2532 unto1519 Pergamos,4010 and2532 unto1519 Thyatira,2363 and2532 unto1519 Sardis,4554 and2532 unto1519 Philadelphia,5359 and2532 unto1519 Laodicea.2993

12  And2532 I turned1994 to see991 the3588 voice5456 that3748 spake2980 with3326 me.1700 And2532 being turned,1994 I saw1492 seven2033 golden5552 candlesticks;3087

13  And2532 in1722 the midst3319 of the3588 seven2033 candlesticks3087 one like unto3664 the Son5207 of man,444 clothed with1746 a garment down to the foot,4158 and2532 girt about4024 4314 the3588 paps3149 with a golden5552 girdle.2223

14  1161 His848 head2776 and2532 his hairs2359 were white3022 like5616 wool,2053 as white3022 as5613 snow;5510 and2532 his848 eyes3788 were as5613 a flame5395 of fire;4442

15  And2532 his848 feet4228 like unto3664 fine brass,5474 as5613 if they burned4448 in1722 a furnace;2575 and2532 his848 voice5456 as5613 the sound5456 of many4183 waters.5204

16  And2532 he had2192 in1722 his848 right1188 hand5495 seven2033 stars:792 and2532 out of1537 his848 mouth4750 went1607 a sharp3691 two-edged1366 sword4501 and2532 his848 countenance3799 was as5613 the3588 sun2246 shineth5316 in1722 his848 strength.1411

17  And2532 when3753 I saw1492 him,846 I fell4098 at4314 his848 feet4228 as5613 dead.3498 And2532 he laid2007 his848 right1188 hand5495 upon1909 me,1691 saying3004 unto me,3427 Fear5399 not;3361 I1473 am1510 the3588 first4413 and2532 the3588 last:2078

18  2532 I am he that liveth,2198 and2532 was1096 dead;3498 and,2532 behold,2400 I am1510 alive2198 forevermore,1519 165 165 Amen;281 and2532 have2192 the3588 keys2807 of hell86 and2532 of death.2288

19  Write1125 the things which3739 thou hast seen,1492 and2532 the things which3739 are,1526 and2532 the things which3739 shall3195 be1096 hereafter;3326 5023

20  The3588 mystery3466 of the3588 seven2033 stars792 which3739 thou sawest1492 in1909 my3450 right hand,1188 and2532 the3588 seven2033 golden5552 candlesticks.3087 The3588 seven2033 stars792 are1526 the angels32 of the3588 seven2033 churches:1577 and2532 the3588 seven2033 candlesticks3087 which3739 thou sawest1492 are1526 the seven2033 churches.1577

Vul

1 Apocalypsis Jesu Christi, quam dedit illi Deus palam facere servis suis, quæ oportet fieri cito: et significavit, mittens per angelum suum servo suo Joanni,

2 qui testimonium perhibuit verbo Dei, et testimonium Jesu Christi, quæcumque vidit.

3 Beatus qui legit, et audit verba prophetiæ hujus, et servat ea, quæ in ea scripta sunt: tempus enim prope est.

4 Joannes septem ecclesiis, quæ sunt in Asia. Gratia vobis, et pax ab eo, qui est, et qui erat, et qui venturus est: et a septem spiritibus qui in conspectu throni ejus sunt:

5 et a Jesu Christo, qui est testis fidelis, primogenitus mortuorum, et princeps regum terræ, qui dilexit nos, et lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo,

6 et fecit nos regnum, et sacerdotes Deo et Patri suo: ipsi gloria et imperium in sæcula sæculorum. Amen.

7 Ecce venit cum nubibus, et videbit eum omnis oculus, et qui eum pupugerunt. Et plangent se super eum omnes tribus terræ. Etiam: amen.

8 Ego sum alpha et omega, principium et finis, dicit Dominus Deus: qui est, et qui erat, et qui venturus est, omnipotens.

9 Ego Joannes frater vester, et particeps in tribulatione, et regno, et patientia in Christo Jesu: fui in insula, quæ appellatur Patmos, propter verbum Dei, et testimonium Jesu:

10 fui in spiritu in dominica die, et audivi post me vocem magnam tamquam tubæ,

11 dicentis: Quod vides, scribe in libro: et mitte septem ecclesiis, quæ sunt in Asia, Epheso, et Smyrnæ, et Pergamo, et Thyatiræ, et Sardis, et Philadelphiæ, et Laodiciæ.

12 Et conversus sum ut viderem vocem, quæ loquebatur mecum: et conversus vidi septem candelabra aurea:

13 et in medio septem candelabrorum aureorum, similem Filio hominis vestitum podere, et præcinctum ad mamillas zona aurea:

14 caput autem ejus, et capilli erant candidi tamquam lana alba, et tamquam nix, et oculi ejus tamquam flamma ignis:

15 et pedes ejus similes auricalco, sicut in camino ardenti, et vox illius tamquam vox aquarum multarum:

16 et habebat in dextera sua stellas septem: et de ore ejus gladius utraque parte acutus exibat: et facies ejus sicut sol lucet in virtute sua.

17 Et cum vidissem eum, cecidi ad pedes ejus tamquam mortuus. Et posuit dexteram suam super me, dicens: Noli timere: ego sum primus, et novissimus,

18 et vivus, et fui mortuus, et ecce sum vivens in sæcula sæculorum: et habeo claves mortis, et inferni.

19 Scribe ergo quæ vidisti, et quæ sunt, et quæ oportet fieri post hæc.

20 Sacramentum septem stellarum, quas vidisti in dextera mea, et septem candelabra aurea: septem stellæ, angeli sunt septem ecclesiarum: et candelabra septem, septem ecclesiæ sunt.


Next: Revelation 2