Sacred Texts  Bible  Index 
Jude Index
  Previous  Next 

Jude 1

GNT

1 ἰούδας ἰησοῦ χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ ἰακώβου, τοῖς ἐν θεῶ πατρὶ ἠγαπημένοις καὶ ἰησοῦ χριστῶ τετηρημένοις κλητοῖς·

2 ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυνθείη.

3 ἀγαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς κοινῆς ἡμῶν σωτηρίας ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει.

4 παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ θεοῦ ἡμῶν χάριτα μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν μόνον δεσπότην καὶ κύριον ἡμῶν ἰησοῦν χριστὸν ἀρνούμενοι.

5 ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας [ὑμᾶς] πάντα, ὅτι [ὁ] κύριος ἅπαξ λαὸν ἐκ γῆς αἰγύπτου σώσας τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν,

6 ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν·

7 ὡς σόδομα καὶ γόμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις, τὸν ὅμοιον τρόπον τούτοις ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας, πρόκεινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι.

8 ὁμοίως μέντοι καὶ οὖτοι ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν μιαίνουσιν, κυριότητα δὲ ἀθετοῦσιν, δόξας δὲ βλασφημοῦσιν.

9 ὁ δὲ μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῶ διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο περὶ τοῦ μωϊσέως σώματος, οὐκ ἐτόλμησεν κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας, ἀλλὰ εἶπεν, ἐπιτιμήσαι σοι κύριος.

10 οὖτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασιν βλασφημοῦσιν, ὅσα δὲ φυσικῶς ὡς τὰ ἄλογα ζῶα ἐπίστανται, ἐν τούτοις φθείρονται.

11 οὐαὶ αὐτοῖς, ὅτι τῇ ὁδῶ τοῦ κάϊν ἐπορεύθησαν, καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν, καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ κόρε ἀπώλοντο.

12 οὖτοί εἰσιν οἱ ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες συνευωχούμενοι ἀφόβως, ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες, νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναι, δένδρα φθινοπωρινὰ ἄκαρπα δὶς ἀποθανόντα ἐκριζωθέντα,

13 κύματα ἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας, ἀστέρες πλανῆται οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς αἰῶνα τετήρηται.

14 προεφήτευσεν δὲ καὶ τούτοις ἕβδομος ἀπὸ ἀδὰμ ἑνὼχ λέγων, ἰδοὺ ἦλθεν κύριος ἐν ἁγίαις μυριάσιν αὐτοῦ,

15 ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων καὶ ἐλέγξαι πᾶσαν ψυχὴν περὶ πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν κατ᾽ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς.

16 οὖτοί εἰσιν γογγυσταί, μεμψίμοιροι, κατὰ τὰς ἐπιθυμίας ἑαυτῶν πορευόμενοι, καὶ τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα, θαυμάζοντες πρόσωπα ὠφελείας χάριν.

17 ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, μνήσθητε τῶν ῥημάτων τῶν προειρημένων ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ·

18 ὅτι ἔλεγον ὑμῖν [ὅτι] ἐπ᾽ ἐσχάτου [τοῦ] χρόνου ἔσονται ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τῶν ἀσεβειῶν.

19 οὖτοί εἰσιν οἱ ἀποδιορίζοντες, ψυχικοί, πνεῦμα μὴ ἔχοντες.

20 ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει, ἐν πνεύματι ἁγίῳ προσευχόμενοι,

21 ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ θεοῦ τηρήσατε, προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ εἰς ζωὴν αἰώνιον.

22 καὶ οὓς μὲν ἐλεᾶτε διακρινομένους,

23 οὓς δὲ σῴζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες, οὓς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ, μισοῦντες καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτῶνα.

24 τῶ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι ὑμᾶς ἀπταίστους καὶ στῆσαι κατενώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει,

25 μόνῳ θεῶ σωτῆρι ἡμῶν διὰ ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν δόξα μεγαλωσύνη κράτος καὶ ἐξουσία πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος καὶ νῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

KJV

1  Jude,2455 the servant1401 of Jesus2424 Christ,5547 and1161 brother80 of James,2385 to them that are sanctified37 by1722 God2316 the Father,3962 and2532 preserved5083 in Jesus2424 Christ,5547 and called.2822

2  Mercy1656 unto you,5213 and2532 peace,1515 and2532 love,26 be multiplied.4129

3  Beloved,27 when I gave4160 all3956 diligence4710 to write1125 unto you5213 of4012 the3588 common2839 salvation,4991 it was needful2192 318 for me to write1125 unto you,5213 and exhort3870 you that ye should earnestly contend for1864 the3588 faith4102 which was once530 delivered3860 unto the3588 saints.40

4  For1063 there are certain5100 men444 crept in unawares,3921 who were before of old ordained4270 3819 to1519 this5124 condemnation,2917 ungodly men,765 turning3346 the3588 grace5485 of our2257 God2316 into1519 lasciviousness,766 and2532 denying720 the3588 only3441 Lord1203 God,2316 and2532 our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ.5547

5  I1161 will1014 therefore put you in remembrance,5279 5209 though ye5209 once530 knew1492 this,5124 how that3754 the3588 Lord,2962 having saved4982 the people2992 out of1537 the land1093 of Egypt,125 afterward1208 destroyed622 them that believed4100 not.3361

6  And5037 the angels32 which kept5083 not3361 their1438 first estate,746 but235 left620 their own2398 habitation,3613 he hath reserved5083 in everlasting126 chains1199 under5259 darkness2217 unto1519 the judgment2920 of the great3173 day.2250

7  Even as5613 Sodom4670 and2532 Gomorrah,1116 and2532 the3588 cities4172 about4012 them846 in like manner,3664 5158 giving themselves over to fornication,1608 and2532 going565 after3694 strange2087 flesh,4561 are set forth4295 for an example,1164 suffering5254 the vengeance1349 of eternal166 fire.4442

8  Likewise3668 also2532 these3778 filthy dreamers1797 defile3392 the flesh,4561 3303 despise114 dominion,2963 and1161 speak evil of987 dignities.1391

9  Yet1161 Michael3413 the3588 archangel,743 when3753 contending1252 with the3588 devil1228 he disputed1256 about4012 the3588 body4983 of Moses,3475 durst5111 not3756 bring against2018 him a railing988 accusation,2920 but235 said,2036 The Lord2962 rebuke2008 thee.4671

10  But1161 these3778 speak evil of987 those things3745 which they3303 know1492 not:3756 but1161 what3745 they know1987 naturally,5447 as5613 brute249 beasts,2226 in1722 those things5125 they corrupt themselves.5351

11  Woe3759 unto them!846 for3754 they have gone4198 in the3588 way3598 of Cain,2535 and2532 ran greedily after1632 the3588 error4106 of Balaam903 for reward,3408 and2532 perished622 in the3588 gainsaying485 of Korah.2879

12  These3778 are1526 spots4694 in1722 your5216 feasts of charity,26 when they feast with4910 you,5213 feeding4165 themselves1438 without fear:870 clouds3507 they are without water,504 carried about4064 of5259 winds;417 trees1186 whose fruit withereth,5352 without fruit,175 twice1364 dead,599 plucked up by the roots;1610

13  Raging66 waves2949 of the sea,2281 foaming out1890 their own1438 shame;152 wandering4107 stars,792 to whom3739 is reserved5083 the3588 blackness2217 of darkness4655 forever.1519 165

14  And1161 Enoch1802 also,2532 the seventh1442 from575 Adam,76 prophesied4395 of these,5125 saying,3004 Behold,2400 the Lord2962 cometh2064 with1722 ten thousands3461 of his848 saints,40

15  To execute4160 judgment2920 upon2596 all,3956 and2532 to convince1827 all3956 that are ungodly765 among them846 of4012 all3956 their848 ungodly763 deeds2041 which3739 they have ungodly committed,764 and2532 of4012 all3956 their hard4642 speeches which3739 ungodly765 sinners268 have spoken2980 against2596 him.846

16  These3778 are1526 murmurers,1113 complainers,3202 walking4198 after2596 their own848 lusts;1939 and2532 their848 mouth4750 speaketh2980 great swelling5246 words, having men's persons in admiration2296 4383 because of5484 advantage.5622

17  But,1161 beloved,27 remember3415 ye5210 the3588 words4487 which were spoken before4280 of5259 the3588 apostles652 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ;5547

18  How that3754 they told3004 you5213 there should3754 be2071 mockers1703 in1722 the last2078 time,5550 who should walk4198 after2596 their own1438 ungodly763 lusts.1939

19  These3778 be1526 they who separate592 themselves,1438 sensual,5591 having2192 not3361 the Spirit.4151

20  But1161 ye,5210 beloved,27 building up2026 yourselves1438 on your5216 most holy40 faith,4102 praying4336 in1722 the Holy40 Ghost,4151

21  Keep5083 yourselves1438 in1722 the love26 of God,2316 looking for4327 the3588 mercy1656 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ5547 unto1519 eternal166 life.2222

22  And2532 of some3739 3303 have compassion,1653 making a difference:1252

23  And1161 others3739 save4982 with1722 fear,5401 pulling726 them out of1537 the3588 fire;4442 hating3404 even2532 the3588 garment5509 spotted4696 by575 the3588 flesh.4561

24  Now1161 unto him that is able1410 to keep5442 you5209 from falling,679 and2532 to present2476 you faultless299 before the presence2714 of his848 glory1391 with1722 exceeding joy,20

25  To the only3441 wise4680 God2316 our2257 Savior,4990 be glory1391 and2532 majesty,3172 dominion2904 and2532 power,1849 both2532 now3568 and2532 ever.1519 3956 165 Amen.281

Vul

1 Judas Jesu Christi servus, frater autem Jacobi, his qui sunt in Deo Patre dilectis, et Christo Jesu conservatis, et vocatis.

2 Misericordia vobis, et pax, et caritas adimpleatur.

3 Carissimi, omnem sollicitudinem faciens scribendi vobis de communi vestra salute, necesse habui scribere vobis: deprecans supercertari semel traditæ sanctis fidei.

4 Subintroierunt enim quidam homines (qui olim præscripti sunt in hoc judicium) impii, Dei nostri gratiam transferentes in luxuriam, et solum Dominatorem, et Dominum nostrum Jesum Christum negantes.

5 Commonere autem vos volo, scientes semel omnia, quoniam Jesus populum de terra Ægypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit:

6 angelos vero, qui non servaverunt suum principatum, sed dereliquerunt suum domicilium, in judicium magni diei, vinculis æternis sub caligine reservavit.

7 Sicut Sodoma, et Gomorrha, et finitimæ civitates simili modo exfornicatæ, et abeuntes post carnem alteram, factæ sunt exemplum, ignis æterni pœnam sustinentes.

8 Similiter et hi carnem quidem maculant, dominationem autem spernunt, majestatem autem blasphemant.

9 Cum Michaël Archangelus cum diabolo disputans altercaretur de Moysi corpore, non est ausus judicium inferre blasphemiæ: sed dixit: Imperet tibi Dominus.

10 Hi autem quæcumque quidem ignorant, blasphemant: quæcumque autem naturaliter, tamquam muta animalia, norunt, in his corrumpuntur.

11 Væ illis, quia in via Cain abierunt, et errore Balaam mercede effusi sunt, et in contradictione Core perierunt!

12 Hi sunt in epulis suis maculæ, convivantes sine timore, semetipsos pascentes, nubes sine aqua, quæ a ventis circumferentur, arbores autumnales, infructuosæ, bis mortuæ, eradicatæ,

13 fluctus feri maris, despumantes suas confusiones, sidera errantia: quibus procella tenebrarum servata est in æternum.

14 Prophetavit autem et de his septimus ab Adam Enoch, dicens: Ecce venit Dominus in sanctis millibus suis

15 facere judicium contra omnes, et arguere omnes impios de omnibus operibus impietatis eorum, quibus impie egerunt, et de omnibus duris, quæ locuti sunt contra Deum peccatores impii.

16 Hi sunt murmuratores querulosi, secundum desideria sua ambulantes, et os eorum loquitur superba, mirantes personas quæstus causa.

17 Vos autem carissimi, memores estote verborum, quæ prædicta sunt ab apostolis Domini nostri Jesu Christi,

18 qui dicebant vobis, quoniam in novissimo tempore venient illusores, secundum desideria sua ambulantes in impietatibus.

19 Hi sunt, qui segregant semetipsos, animales, Spiritum non habentes.

20 Vos autem carissimi superædificantes vosmetipsos sanctissimæ vestræ fidei, in Spiritu Sancto orantes,

21 vosmetipsos in dilectione Dei servate, exspectantes misericordiam Domini nostri Jesu Christi in vitam æternam.

22 Et hos quidem arguite judicatos:

23 illos vero salvate, de igne rapientes. Aliis autem miseremini in timore: odientes et eam, quæ carnalis est, maculatam tunicam.

24 Ei autem qui potens est vos conservare sine peccato et constituere ante conspectum gloriæ suæ immaculatos in exsultatione in adventu Domini nostri Jesu Christi,

25 soli Deo Salvatori nostro, per Jesum Christum Dominum nostrum, gloria et magnificentia, imperium et potestas ante omne sæculum, et nunc, et in omnia sæcula sæculorum. Amen.


Next: Revelation 1