Sacred Texts  Bible  Index 
Philippians Index
  Previous  Next 

Philippians 3

GNT

1 τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, χαίρετε ἐν κυρίῳ. τὰ αὐτὰ γράφειν ὑμῖν ἐμοὶ μὲν οὐκ ὀκνηρόν, ὑμῖν δὲ ἀσφαλές.

2 βλέπετε τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε τὴν κατατομήν.

3 ἡμεῖς γάρ ἐσμεν ἡ περιτομή, οἱ πνεύματι θεοῦ λατρεύοντες καὶ καυχώμενοι ἐν χριστῶ ἰησοῦ καὶ οὐκ ἐν σαρκὶ πεποιθότες,

4 καίπερ ἐγὼ ἔχων πεποίθησιν καὶ ἐν σαρκί. εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν σαρκί, ἐγὼ μᾶλλον·

5 περιτομῇ ὀκταήμερος, ἐκ γένους ἰσραήλ, φυλῆς βενιαμίν, ἑβραῖος ἐξ ἑβραίων, κατὰ νόμον φαρισαῖος,

6 κατὰ ζῆλος διώκων τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος ἄμεμπτος.

7 [ἀλλὰ] ἅτινα ἦν μοι κέρδη, ταῦτα ἥγημαι διὰ τὸν χριστὸν ζημίαν.

8 ἀλλὰ μενοῦνγε καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως χριστοῦ ἰησοῦ τοῦ κυρίου μου, δι᾽ ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην, καὶ ἡγοῦμαι σκύβαλα ἵνα χριστὸν κερδήσω

9 καὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῶ, μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως χριστοῦ, τὴν ἐκ θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει,

10 τοῦ γνῶναι αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ καὶ [τὴν] κοινωνίαν [τῶν] παθημάτων αὐτοῦ, συμμορφιζόμενος τῶ θανάτῳ αὐτοῦ,

11 εἴ πως καταντήσω εἰς τὴν ἐξανάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν.

12 οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι, διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάβω, ἐφ᾽ ᾧ καὶ κατελήμφθην ὑπὸ χριστοῦ [ἰησοῦ].

13 ἀδελφοί, ἐγὼ ἐμαυτὸν οὐ λογίζομαι κατειληφέναι· ἓν δέ, τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος,

14 κατὰ σκοπὸν διώκω εἰς τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ θεοῦ ἐν χριστῶ ἰησοῦ.

15 ὅσοι οὗν τέλειοι, τοῦτο φρονῶμεν· καὶ εἴ τι ἑτέρως φρονεῖτε, καὶ τοῦτο ὁ θεὸς ὑμῖν ἀποκαλύψει·

16 πλὴν εἰς ὃ ἐφθάσαμεν, τῶ αὐτῶ στοιχεῖν.

17 συμμιμηταί μου γίνεσθε, ἀδελφοί, καὶ σκοπεῖτε τοὺς οὕτω περιπατοῦντας καθὼς ἔχετε τύπον ἡμᾶς.

18 πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν οὓς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ χριστοῦ,

19 ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, ὧν ὁ θεὸς ἡ κοιλία καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες.

20 ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὖ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα κύριον ἰησοῦν χριστόν,

21 ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν σύμμορφον τῶ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι αὐτῶ τὰ πάντα.

KJV

1  Finally,3063 my3450 brethren,80 rejoice5463 in1722 the Lord.2962 To write1125 the3588 same things846 to you,5213 to me1698 indeed3303 is not3756 grievous,3636 but1161 for you5213 it is safe.804

2  Beware991 of dogs,2965 beware991 of evil2556 workers,2040 beware991 of the3588 concision.2699

3  For1063 we2249 are2070 the3588 circumcision,4061 which worship3000 God2316 in the spirit,4151 and2532 rejoice2744 in1722 Christ5547 Jesus,2424 and2532 have no confidence3982 3756 in1722 the flesh.4561

4  Though2539 I1473 might also2532 have2192 confidence4006 in1722 the flesh.4561 If any1536 other man243 thinketh1380 that he hath whereof he might trust3982 in1722 the flesh,4561 I1473 more:3123

5  Circumcised4061 the eighth day,3637 of1537 the stock1085 of Israel,2474 of the tribe5443 of Benjamin,958 a Hebrew1445 of1537 the Hebrews;1445 as touching2596 the law,3551 a Pharisee;5330

6  Concerning2596 zeal,2205 persecuting1377 the3588 church;1577 touching2596 the righteousness1343 which3588 is in1722 the law,3551 blameless.273

7  But235 what things3748 were2258 gain2771 to me,3427 those5023 I counted2233 loss2209 for1223 Christ.5547

8  Yea235 doubtless,3304 and2532 I count2233 all things3956 but1511 loss2209 for1223 the3588 excellency5242 of the3588 knowledge1108 of Christ5547 Jesus2424 my3450 Lord:2962 for1223 whom3739 I have suffered the loss2210 of all things,3956 and2532 do count2233 them1511 but dung,4657 that2443 I may win2770 Christ,5547

9  And2532 be found2147 in1722 him,846 not3361 having2192 mine own1699 righteousness,1343 which3588 is of1537 the law,3551 but235 that3588 which is through1223 the faith4102 of Christ,5547 the3588 righteousness1343 which is of1537 God2316 by1909 faith:4102

10  That I may know1097 him,846 and2532 the3588 power1411 of his846 resurrection,386 and2532 the3588 fellowship2842 of his846 sufferings,3804 being made conformable4833 unto his846 death;2288

11  If by any means1513 I might attain2658 unto1519 the3588 resurrection1815 of the3588 dead.3498

12  Not3756 as though3754 I had already2235 attained,2983 either2228 were already perfect:5048 2235 but1161 I follow after,1377 if that1499 I may apprehend2638 that for1909 which3739 also2532 I am apprehended2638 of5259 Christ5547 Jesus.2424

13  Brethren,80 I1473 count3049 not3756 myself1683 to have apprehended:2638 but1161 this one thing1520 I do, forgetting1950 those things which are behind,3694 3303 and1161 reaching forth1901 unto those things which are before,1715

14  I press1377 toward2596 the mark4649 for1909 the3588 prize1017 of the3588 high507 calling2821 of God2316 in1722 Christ5547 Jesus.2424

15  Let us therefore,3767 as many as3745 be perfect,5046 be thus minded:5426 5124 and2532 if in any thing1536 ye be otherwise minded,5426 2088 God2316 shall reveal601 even2532 this5124 unto you.5213

16  Nevertheless,4133 whereto1519 3739 we have already attained,5348 let us walk4748 by the3588 same846 rule,2583 let us mind5426 the3588 same thing.846

17  Brethren,80 be1096 followers together4831 of me,3450 and2532 mark4648 them which walk4043 so3779 as2531 ye have2192 us2248 for an example.5179

18  (For1063 many4183 walk,4043 of whom3739 I have told3004 you5213 often,4178 and1161 now3568 tell3004 you even2532 weeping,2799 that they are the3588 enemies2190 of the3588 cross4716 of Christ:5547

19  Whose3739 end5056 is destruction,684 whose3739 God2316 is their belly,2836 and2532 whose glory1391 is in1722 their846 shame,152 who mind5426 earthly things.)1919

20  For1063 our2257 conversation4175 is5225 in1722 heaven;3772 from1537 whence3739 also2532 we look for553 the Savior,4990 the Lord2962 Jesus2424 Christ:5547

21  Who3739 shall change3345 our2257 vile5014 body,4983 that it846 may be fashioned1096 like unto4832 his846 glorious1391 body,4983 according2596 to the3588 working1753 whereby3588 he846 is able1410 even2532 to subdue5293 all things3956 unto himself.1438

Vul

1 De cetero, fratres mei, gaudete in Domino. Eadem vobis scribere, mihi quidem non pigrum, vobis autem necessarium.

2 Videte canes, videte malos operarios, videte concisionem.

3 Nos enim sumus circumcisio, qui spiritu servimus Deo, et gloriamur in Christo Jesu, et non in carne fiduciam habentes,

4 quamquam ego habeam confidentiam et in carne. Si quis alius videtur confidere in carne, ego magis,

5 circumcisus octavo die, ex genere Israël, de tribu Benjamin, Hebræus ex Hebræis, secundum legem pharisæus,

6 secundum æmulationem persequens Ecclesiam Dei, secundum justitiam, quæ in lege est, conversatus sine querela.

7 Sed quæ mihi fuerunt lucra, hæc arbitratus sum propter Christum detrimenta.

8 Verumtamen existimo omnia detrimentum esse propter eminentem scientiam Jesu Christi Domini mei: propter quem omnia detrimentum feci, et arbitror ut stercora, ut Christum lucrifaciam,

9 et inveniar in illo non habens meam justitiam, quæ ex lege est, sed illam, quæ ex fide est Christi Jesu: quæ ex Deo est justitia in fide,

10 ad cognoscendum illum, et virtutem resurrectionis ejus, et societatem passionum illius: configuratus morti ejus:

11 si quo modo occurram ad resurrectionem, quæ est ex mortuis:

12 non quod jam acceperim, aut jam perfectus sim: sequor autem, si quomodo comprehendam in quo et comprehensus sum a Christo Jesu.

13 Fratres, ego me non arbitror comprehendisse. Unum autem, quæ quidem retro sunt obliviscens, ad ea vero quæ sunt priora, extendens meipsum,

14 ad destinatum persequor, ad bravium supernæ vocationis Dei in Christo Jesu.

15 Quicumque ergo perfecti sumus, hoc sentiamus: et si quid aliter sapitis, et hoc vobis Deus revelabit.

16 Verumtamen ad quod pervenimus ut idem sapiamus, et in eadem permaneamus regula.

17 Imitatores mei estote, fratres, et observate eos qui ita ambulant, sicut habetis formam nostram.

18 Multi enim ambulant, quos sæpe dicebam vobis (nunc autem et flens dico) inimicos crucis Christi:

19 quorum finis interitus: quorum Deus venter est: et gloria in confusione ipsorum, qui terrena sapiunt.

20 Nostra autem conversatio in cælis est: unde etiam Salvatorem exspectamus Dominum nostrum Jesum Christum,

21 qui reformabit corpus humilitatis nostræ, configuratum corpori claritatis suæ, secundum operationem, qua etiam possit subjicere sibi omnia.


Next: Philippians 4