Sacred Texts  Bible  Index 
Philippians Index
  Previous  Next 

Philippians 4

GNT

1 ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ στέφανός μου, οὕτως στήκετε ἐν κυρίῳ, ἀγαπητοί.

2 εὐοδίαν παρακαλῶ καὶ συντύχην παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν κυρίῳ.

3 ναὶ ἐρωτῶ καὶ σέ, γνήσιε σύζυγε, συλλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῶ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι μετὰ καὶ κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς.

4 χαίρετε ἐν κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε.

5 τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ κύριος ἐγγύς.

6 μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν θεόν.

7 καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν χριστῶ ἰησοῦ.

8 τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε·

9 ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν.

10 ἐχάρην δὲ ἐν κυρίῳ μεγάλως ὅτι ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν, ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε ἠκαιρεῖσθε δέ.

11 οὐχ ὅτι καθ᾽ ὑστέρησιν λέγω, ἐγὼ γὰρ ἔμαθον ἐν οἷς εἰμι αὐτάρκης εἶναι.

12 οἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύειν· ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν μεμύημαι καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾶν, καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι.

13 πάντα ἰσχύω ἐν τῶ ἐνδυναμοῦντί με.

14 πλὴν καλῶς ἐποιήσατε συγκοινωνήσαντές μου τῇ θλίψει.

15 οἴδατε δὲ καὶ ὑμεῖς, φιλιππήσιοι, ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου, ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ μακεδονίας, οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ λήμψεως εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι·

16 ὅτι καὶ ἐν θεσσαλονίκῃ καὶ ἅπαξ καὶ δὶς εἰς τὴν χρείαν μοι ἐπέμψατε.

17 οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δόμα, ἀλλὰ ἐπιζητῶ τὸν καρπὸν τὸν πλεονάζοντα εἰς λόγον ὑμῶν.

18 ἀπέχω δὲ πάντα καὶ περισσεύω· πεπλήρωμαι δεξάμενος παρὰ ἐπαφροδίτου τὰ παρ᾽ ὑμῶν, ὀσμὴν εὐωδίας, θυσίαν δεκτήν, εὐάρεστον τῶ θεῶ.

19 ὁ δὲ θεός μου πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν κατὰ τὸ πλοῦτος αὐτοῦ ἐν δόξῃ ἐν χριστῶ ἰησοῦ.

20 τῶ δὲ θεῶ καὶ πατρὶ ἡμῶν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

21 ἀσπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν χριστῶ ἰησοῦ. ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί.

22 ἀσπάζονται ὑμᾶς πάντες οἱ ἅγιοι, μάλιστα δὲ οἱ ἐκ τῆς καίσαρος οἰκίας.

23 ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν.

KJV

1  Therefore,5620 my3450 brethren80 dearly beloved27 and2532 longed for,1973 my3450 joy5479 and2532 crown,4735 so3779 stand fast4739 in1722 the Lord,2962 my dearly beloved.27

2  I beseech3870 Euodias,2136 and2532 beseech3870 Syntyche,4941 that they be of the same mind5426 3588 846 in1722 the Lord.2962

3  And2532 I entreat2065 thee4571 also,2532 true1103 yokefellow,4805 help4815 those women846 which3748 labored with4866 me3427 in1722 the3588 gospel,2098 with3326 Clement2815 also,2532 and2532 with other3062 my3450 fellow laborers,4904 whose3739 names3686 are in1722 the book976 of life.2222

4  Rejoice5463 in1722 the Lord2962 always:3842 and again3825 I say,2046 Rejoice.5463

5  Let your5216 moderation1933 be known1097 unto all3956 men.444 The3588 Lord2962 is at hand.1451

6  Be careful3309 for nothing;3367 but235 in1722 every thing3956 by prayer4335 and2532 supplication1162 with3326 thanksgiving2169 let your5216 requests155 be made known1107 unto4314 God.2316

7  And2532 the3588 peace1515 of God,2316 which passeth5242 all3956 understanding,3563 shall keep5432 your5216 hearts2588 and2532 minds3540 through1722 Christ5547 Jesus.2424

8  Finally,3063 brethren,80 whatsoever things3745 are2076 true,227 whatsoever things3745 are honest,4586 whatsoever things3745 are just,1342 whatsoever things3745 are pure,53 whatsoever things3745 are lovely,4375 whatsoever things3745 are of good report;2163 if there be any1536 virtue,703 and2532 if there be any1536 praise,1868 think on3049 these things.5023

9  Those things,5023 which3739 ye have both2532 learned,3129 and2532 received,3880 and2532 heard,191 and2532 seen1492 in1722 me,1698 do:4238 and2532 the3588 God2316 of peace1515 shall be2071 with3326 you.5216

10  But1161 I rejoiced5463 in1722 the Lord2962 greatly,3171 that3754 now2235 at the last4218 your care5426 of5228 me1700 hath flourished again;330 wherein1909 3739 ye were also2532 careful,5426 but1161 ye lacked opportunity.170

11  Not3756 that3754 I speak3004 in respect of2596 want:5304 for1063 I1473 have learned,3129 in1722 whatsoever state3739 I am,1510 therewith to be1511 content.842

12  1161 I know1492 both how to be abased,5013 and2532 I know1492 how to abound:4052 1722 every where3956 and2532 in1722 all things3956 I am instructed3453 both2532 to be full5526 and2532 to be hungry,3983 both2532 to abound4052 and2532 to suffer need.5302

13  I can do2480 all things3956 through1722 Christ5547 which strengtheneth1743 me.3165

14  Notwithstanding4133 ye have well2573 done,4160 that ye did communicate with4790 my3450 affliction.2347

15  Now1161 ye5210 Philippians5374 know1492 also,2532 that3754 in1722 the beginning746 of the3588 gospel,2098 when3753 I departed1831 from575 Macedonia,3109 no3762 church1577 communicated2841 with me3427 as concerning1519 3056 giving1394 and2532 receiving,3028 but1508 ye5210 only.3441

16  For3754 even2532 in1722 Thessalonica2332 ye sent3992 2532 once and again530 2532 1364 unto1519 my3427 necessity.5532

17  Not3756 because3754 I desire1934 a gift:1390 but235 I desire1934 fruit2590 that may abound4121 to1519 your5216 account.3056

18  But1161 I have568 all,3956 and2532 abound:4052 I am full,4137 having received1209 of3844 Epaphroditus1891 the things3588 which were sent from3844 you,5216 an odor3744 of a sweet smell,2175 a sacrifice2378 acceptable,1184 well-pleasing2101 to God.2316

19  But1161 my3450 God2316 shall supply4137 all3956 your5216 need5532 according2596 to his848 riches4149 in1722 glory1391 by1722 Christ5547 Jesus.2424

20  Now1161 unto God2316 and2532 our2257 Father3962 be glory1391 forever and ever.1519 165 165 Amen.281

21  Salute782 every3956 saint40 in1722 Christ5547 Jesus.2424 The3588 brethren80 which are with4862 me1698 greet782 you.5209

22  All3956 the3588 saints40 salute782 you,5209 1161 chiefly3122 they3588 that are of1537 Caesar's2541 household.3614

23  The3588 grace5485 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ5547 be with3326 you5216 all.3956 Amen.281

Vul

1 Itaque fratres mei carissimi, et desideratissimi, gaudium meum, et corona mea: sic state in Domino, carissimi.

2 Evodiam rogo, et Syntychen deprecor, idipsum sapere in Domino.

3 Etiam rogo et te, germane compar, adjuva illas, quæ mecum laboraverunt in Evangelio cum Clemente, et ceteris adjutoribus meis, quorum nomina sunt in libro vitæ.

4 Gaudete in Domino semper: iterum dico gaudete.

5 Modestia vestra nota sit omnibus hominibus: Dominus prope est.

6 Nihil solliciti sitis: sed in omni oratione, et obsecratione, cum gratiarum actione petitiones vestræ innotescant apud Deum.

7 Et pax Dei, quæ exuperat omnem sensum, custodiat corda vestra, et intelligentias vestras in Christo Jesu.

8 De cetero fratres, quæcumque sunt vera, quæcumque pudica, quæcumque justa, quæcumque sancta, quæcumque amabilia, quæcumque bonæ famæ, siqua virtus, siqua laus disciplinæ, hæc cogitate.

9 Quæ et didicistis, et accepistis, et audistis, et vidistis in me, hæc agite: et Deus pacis erit vobiscum.

10 Gavisus sum autem in Domino vehementer, quoniam tandem aliquando refloruistis pro me sentire, sicut et sentiebatis: occupati autem eratis.

11 Non quasi propter penuriam dico: ego enim didici, in quibus sum, sufficiens esse.

12 Scio et humiliari, scio et abundare (ubique et in omnibus institutus sum): et satiari, et esurire, et abundare, et penuriam pati.

13 Omnia possum in eo qui me confortat.

14 Verumtamen bene fecistis, communicantes tribulationi meæ.

15 Scitis autem et vos Philippenses, quod in principio Evangelii, quando profectus sum a Macedonia, nulla mihi ecclesia communicavit in ratione dati et accepti, nisi vos soli:

16 quia et Thessalonicam semel et bis in usum mihi misistis.

17 Non quia quæro datum, sed requiro fructum abundantem in ratione vestra.

18 Habeo autem omnia, et abundo: repletus sum, acceptis ab Epaphrodito quæ misistis odorem suavitatis, hostiam acceptam, placentem Deo.

19 Deus autem meus impleat omne desiderium vestrum secundum divitias suas in gloria in Christo Jesu.

20 Deo autem et Patri nostro gloria in sæcula sæculorum. Amen.

21 Salutate omnem sanctum in Christo Jesu.

22 Salutant vos, qui mecum sunt, fratres. Salutant vos omnes sancti, maxime autem qui de Cæsaris domo sunt.

23 Gratia Domini nostri Jesu Christi cum spiritu vestro. Amen.


Next: Colossians 1