Sacred Texts  Bible  Index 
Philippians Index
  Previous  Next 

Philippians 2

GNT

1 εἴ τις οὗν παράκλησις ἐν χριστῶ, εἴ τι παραμύθιον ἀγάπης, εἴ τις κοινωνία πνεύματος, εἴ τις σπλάγχνα καὶ οἰκτιρμοί,

2 πληρώσατέ μου τὴν χαρὰν ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, σύμψυχοι, τὸ ἓν φρονοῦντες,

3 μηδὲν κατ᾽ ἐριθείαν μηδὲ κατὰ κενοδοξίαν, ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν,

4 μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος σκοποῦντες, ἀλλὰ [καὶ] τὰ ἑτέρων ἕκαστοι.

5 τοῦτο φρονεῖτε ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν χριστῶ ἰησοῦ,

6 ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῶ,

7 ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος· καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος

8 ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.

9 διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῶ τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα,

10 ἵνα ἐν τῶ ὀνόματι ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων,

11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι κύριος ἰησοῦς χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ πατρός.

12 ὥστε, ἀγαπητοί μου, καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε, μὴ ὡς ἐν τῇ παρουσίᾳ μου μόνον ἀλλὰ νῦν πολλῶ μᾶλλον ἐν τῇ ἀπουσίᾳ μου, μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε·

13 θεὸς γάρ ἐστιν ὁ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας.

14 πάντα ποιεῖτε χωρὶς γογγυσμῶν καὶ διαλογισμῶν,

15 ἵνα γένησθε ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι, τέκνα θεοῦ ἄμωμα μέσον γενεᾶς σκολιᾶς καὶ διεστραμμένης, ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ,

16 λόγον ζωῆς ἐπέχοντες, εἰς καύχημα ἐμοὶ εἰς ἡμέραν χριστοῦ, ὅτι οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμον οὐδὲ εἰς κενὸν ἐκοπίασα.

17 ἀλλὰ εἰ καὶ σπένδομαι ἐπὶ τῇ θυσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ τῆς πίστεως ὑμῶν, χαίρω καὶ συγχαίρω πᾶσιν ὑμῖν·

18 τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ὑμεῖς χαίρετε καὶ συγχαίρετέ μοι.

19 ἐλπίζω δὲ ἐν κυρίῳ ἰησοῦ τιμόθεον ταχέως πέμψαι ὑμῖν, ἵνα κἀγὼ εὐψυχῶ γνοὺς τὰ περὶ ὑμῶν.

20 οὐδένα γὰρ ἔχω ἰσόψυχον ὅστις γνησίως τὰ περὶ ὑμῶν μεριμνήσει,

21 οἱ πάντες γὰρ τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσιν, οὐ τὰ ἰησοῦ χριστοῦ.

22 τὴν δὲ δοκιμὴν αὐτοῦ γινώσκετε, ὅτι ὡς πατρὶ τέκνον σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν εἰς τὸ εὐαγγέλιον.

23 τοῦτον μὲν οὗν ἐλπίζω πέμψαι ὡς ἂν ἀφίδω τὰ περὶ ἐμὲ ἐξαυτῆς·

24 πέποιθα δὲ ἐν κυρίῳ ὅτι καὶ αὐτὸς ταχέως ἐλεύσομαι.

25 ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάμην ἐπαφρόδιτον τὸν ἀδελφὸν καὶ συνεργὸν καὶ συστρατιώτην μου, ὑμῶν δὲ ἀπόστολον καὶ λειτουργὸν τῆς χρείας μου, πέμψαι πρὸς ὑμᾶς,

26 ἐπειδὴ ἐπιποθῶν ἦν πάντας ὑμᾶς, καὶ ἀδημονῶν διότι ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησεν.

27 καὶ γὰρ ἠσθένησεν παραπλήσιον θανάτῳ· ἀλλὰ ὁ θεὸς ἠλέησεν αὐτόν, οὐκ αὐτὸν δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐμέ, ἵνα μὴ λύπην ἐπὶ λύπην σχῶ.

28 σπουδαιοτέρως οὗν ἔπεμψα αὐτὸν ἵνα ἰδόντες αὐτὸν πάλιν χαρῆτε κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ.

29 προσδέχεσθε οὗν αὐτὸν ἐν κυρίῳ μετὰ πάσης χαρᾶς, καὶ τοὺς τοιούτους ἐντίμους ἔχετε,

30 ὅτι διὰ τὸ ἔργον χριστοῦ μέχρι θανάτου ἤγγισεν, παραβολευσάμενος τῇ ψυχῇ ἵνα ἀναπληρώσῃ τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς πρός με λειτουργίας.

KJV

1  If there be therefore any1536 3767 consolation3874 in1722 Christ,5547 if any1536 comfort3890 of love,26 if any1536 fellowship2842 of the Spirit,4151 if any1536 bowels4698 and2532 mercies,3628

2  Fulfill4137 ye my3450 joy,5479 that2443 ye be likeminded,5426 846 having2192 the3588 same846 love,26 being of one accord,4861 of one1520 mind.5426

3  Let nothing3367 be done through2596 strife2052 or2228 vainglory;2754 but235 in lowliness of mind5012 let each esteem other240 2233 better5242 than themselves.1438

4  Look4648 not3361 every man1538 on his own things,1438 but235 every man1538 also2532 on the things of others.2087

1063 Let this mind be5426 5124 in1722 you,5213 which3739 was also2532 in1722 Christ5547 Jesus:2424

6  Who,3739 being5225 in1722 the form3444 of God,2316 thought2233 it not3756 robbery725 to be1511 equal2470 with God:2316

7  But235 made himself of no reputation,2758 1438 and took2983 upon him the form3444 of a servant,1401 and was made1096 in1722 the likeness3667 of men:444

8  And2532 being found2147 in fashion4976 as5613 a man,444 he humbled5013 himself,1438 and became1096 obedient5255 unto3360 death,2288 even1161 the death2288 of the cross.4716

9  Wherefore1352 God2316 also2532 hath highly exalted5251 him,846 and2532 given5483 him846 a name3686 which3588 is above5228 every3956 name:3686

10  That2443 at1722 the3588 name3686 of Jesus2424 every3956 knee1119 should bow,2578 of things in heaven,2032 and2532 things in earth,1919 and2532 things under the earth;2709

11  And2532 that every3956 tongue1100 should confess1843 that3754 Jesus2424 Christ5547 is Lord,2962 to1519 the glory1391 of God2316 the Father.3962

12  Wherefore,5620 my3450 beloved,27 as2531 ye have always3842 obeyed,5219 not3361 as5613 in1722 my3450 presence3952 only,3440 but235 now3568 much4183 more3123 in1722 my3450 absence,666 work out2716 your own1438 salvation4991 with3326 fear5401 and2532 trembling.5156

13  For1063 it is2076 God2316 which worketh1754 in1722 you5213 both2532 to will2309 and2532 to do1754 of his5228 good pleasure.2107

14  Do4160 all things3956 without5565 murmurings1112 and2532 disputings:1261

15  That2443 ye may be1096 blameless273 and2532 harmless,185 the sons5043 of God,2316 without rebuke,298 in1722 the midst3319 of a crooked4646 and2532 perverse1294 nation,1074 among1722 whom3739 ye shine5316 as5613 lights5458 in1722 the world;2889

16  Holding forth1907 the word3056 of life;2222 that3754 I1698 may rejoice1519 2745 in1519 the day2250 of Christ,5547 that3754 I have not3756 run5143 in1519 vain,2756 neither3761 labored2872 in1519 vain.2756

17  Yea,235 and if1499 I be offered4689 upon1909 the3588 sacrifice2378 and2532 service3009 of your5216 faith,4102 I joy,5463 and2532 rejoice with4796 you5213 all.3956

18  1161 For the3588 same cause846 also2532 do ye5210 joy,5463 and2532 rejoice with4796 me.3427

19  But1161 I trust1679 in1722 the Lord2962 Jesus2424 to send3992 Timothy5095 shortly5030 unto you,5213 that2443 I also2504 may be of good comfort,2174 when I know1097 your state.4012 5216

20  For1063 I have2192 no man3762 likeminded,2473 who3748 will naturally1104 care3309 for your state.4012 5216

21  For1063 all3956 seek2212 their own,1438 not3756 the things3588 which are Jesus2424 Christ's.5547

22  But1161 ye know1097 the3588 proof1382 of him,846 that,3754 as5613 a son5043 with the father,3962 he hath served1398 with4862 me1698 in1519 the3588 gospel.2098

23  Him5126 therefore3767 I hope1679 to send3992 presently,1824 so soon as5613 I shall see542 302 how it will go with4012 me.1691

24  But1161 I trust3982 in1722 the Lord2962 that3754 I also2532 myself846 shall come2064 shortly.5030

25  Yet1161 I supposed2233 it necessary316 to send3992 to4314 you5209 Epaphroditus,1891 my3450 brother,80 and2532 companion in labor,4904 and2532 fellow soldier,4961 but1161 your5216 messenger,652 and2532 he that ministered3011 to my3450 wants.5532

26  For1894 he longed after2258 1971 you5209 all,3956 and2532 was full of heaviness,85 because1360 that ye had heard191 that3754 he had been sick.770

27  For1063 indeed2532 he was sick770 nigh unto3897 death:2288 but235 God2316 had mercy1653 on him;846 and1161 not3756 on him846 only,3440 but235 on me1691 also,2532 lest3363 I should have2192 sorrow3077 upon1909 sorrow.3077

28  I sent3992 him846 therefore3767 the more carefully,4708 that,2443 when ye see1492 him846 again,3825 ye may rejoice,5463 and that I2504 may be5600 the less sorrowful.253

29  Receive4327 him846 therefore3767 in1722 the Lord2962 with3326 all3956 gladness;5479 and2532 hold2192 such5108 in reputation:1784

30  Because3754 for1223 the3588 work2041 of Christ5547 he was nigh1448 unto3360 death,2288 not regarding3851 his life,5590 to2443 supply378 your5216 lack5303 of service3009 toward4314 me.3165

Vul

1 Si qua ergo consolatio in Christo, si quod solatium caritatis, si qua societas spiritus, si qua viscera miserationis:

2 implete gaudium meum ut idem sapiatis, eamdem caritatem habentes, unanimes, idipsum sentientes,

3 nihil per contentionem, neque per inanem gloriam: sed in humilitate superiores sibi invicem arbitrantes,

4 non quæ sua sunt singuli considerantes, sed ea quæ aliorum.

5 Hoc enim sentite in vobis, quod et in Christo Jesu:

6 qui cum in forma Dei esset, non rapinam arbitratus est esse se æqualem Deo:

7 sed semetipsum exinanivit, formam servi accipiens, in similitudinem hominum factus, et habitu inventus ut homo.

8 Humiliavit semetipsum factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis.

9 Propter quod et Deus exaltavit illum, et donavit illi nomen, quod est super omne nomen:

10 ut in nomine Jesu omne genu flectatur cælestium, terrestrium et infernorum,

11 et omnis lingua confiteatur, quia Dominus Jesus Christus in gloria est Dei Patris.

12 Itaque carissimi mei (sicut semper obedistis), non ut in præsentia mei tantum, sed multo magis nunc in absentia mea, cum metu et tremore vestram salutem operamini.

13 Deus est enim, qui operatur in vobis et velle, et perficere pro bona voluntate.

14 Omnia autem facite sine murmurationibus et hæsitationibus:

15 ut sitis sine querela, et simplices filii Dei, sine reprehensione in medio nationis pravæ et perversæ: inter quos lucetis sicut luminaria in mundo,

16 verbum vitæ continentes ad gloriam meam in die Christi, quia non in vacuum cucurri, neque in vacuum laboravi.

17 Sed et si immolor supra sacrificium, et obsequium fidei vestræ, gaudeo, et congratulor omnibus vobis.

18 Idipsum autem et vos gaudete, et congratulamini mihi.

19 Spero autem in Domino Jesu, Timotheum me cito mittere ad vos: ut et ego bono animo sim, cognitis quæ circa vos sunt.

20 Neminem enim habeo tam unanimem, qui sincera affectione pro vobis sollicitus sit.

21 Omnes enim quæ sua sunt quærunt, non quæ sunt Jesu Christi.

22 Experimentum autem ejus cognoscite, quia sicut patri filius, mecum servivit in Evangelio.

23 Hunc igitur spero me mittere ad vos, mox ut videro quæ circa me sunt.

24 Confido autem in Domino quoniam et ipse veniam ad vos cito.

25 Necessarium autem existimavi Epaphroditum fratrem, et cooperatorem, et commilitonem meum, vestrum autem apostolum, et ministrum necessitatis meæ, mittere ad vos:

26 quoniam quidem omnes vos desiderabat: et mœstus erat, propterea quod audieratis illum infirmatum.

27 Nam et infirmatus est usque ad mortem: sed Deus misertus est ejus: non solum autem ejus, verum etiam et mei, ne tristitiam super tristitiam haberem.

28 Festinantius ergo misi illum, ut viso eo iterum gaudeatis, et ego sine tristitia sim.

29 Excipite itaque illum cum omni gaudio in Domino, et ejusmodi cum honore habetote;

30 quoniam propter opus Christi usque ad mortem accessit, tradens animam suam ut impleret id quod ex vobis deerat erga meum obsequium.


Next: Philippians 3