Sacred Texts  Bible  Index 
Matthew Index
  Previous  Next 

Matthew 8

GNT

1 καταβάντος δὲ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὄρους ἠκολούθησαν αὐτῶ ὄχλοι πολλοί.

2 καὶ ἰδοὺ λεπρὸς προσελθὼν προσεκύνει αὐτῶ λέγων, κύριε, ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι.

3 καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ λέγων, θέλω, καθαρίσθητι· καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα.

4 καὶ λέγει αὐτῶ ὁ ἰησοῦς, ὅρα μηδενὶ εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῶ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκον τὸ δῶρον ὃ προσέταξεν μωϊσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

5 εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰς καφαρναοὺμ προσῆλθεν αὐτῶ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν

6 καὶ λέγων, κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος.

7 καὶ λέγει αὐτῶ, ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν.

8 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη, κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου.

9 καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῶ δούλῳ μου, ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.

10 ἀκούσας δὲ ὁ ἰησοῦς ἐθαύμασεν καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, παρ᾽ οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῶ ἰσραὴλ εὖρον.

11 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ ἀβραὰμ καὶ ἰσαὰκ καὶ ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν·

12 οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.

13 καὶ εἶπεν ὁ ἰησοῦς τῶ ἑκατοντάρχῃ, ὕπαγε, ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη ὁ παῖς [αὐτοῦ] ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.

14 καὶ ἐλθὼν ὁ ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν πέτρου εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν·

15 καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός· καὶ ἠγέρθη καὶ διηκόνει αὐτῶ.

16 ὀψίας δὲ γενομένης προσήνεγκαν αὐτῶ δαιμονιζομένους πολλούς· καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ, καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν·

17 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος, αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν.

18 ἰδὼν δὲ ὁ ἰησοῦς ὄχλον περὶ αὐτὸν ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν.

19 καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν αὐτῶ, διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ.

20 καὶ λέγει αὐτῶ ὁ ἰησοῦς, αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ.

21 ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν [αὐτοῦ] εἶπεν αὐτῶ, κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου.

22 ὁ δὲ ἰησοῦς λέγει αὐτῶ, ἀκολούθει μοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς.

23 καὶ ἐμβάντι αὐτῶ εἰς τὸ πλοῖον ἠκολούθησαν αὐτῶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

24 καὶ ἰδοὺ σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων· αὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν.

25 καὶ προσελθόντες ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες, κύριε, σῶσον, ἀπολλύμεθα.

26 καὶ λέγει αὐτοῖς, τί δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι; τότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησεν τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη.

27 οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν λέγοντες, ποταπός ἐστιν οὖτος ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα αὐτῶ ὑπακούουσιν;

28 καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν γαδαρηνῶν ὑπήντησαν αὐτῶ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης.

29 καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες, τί ἡμῖν καὶ σοί, υἱὲ τοῦ θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;

30 ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾽ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη.

31 οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες, εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἀπόστειλον ἡμᾶς εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων.

32 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τοὺς χοίρους· καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν.

33 οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων.

34 καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς ὑπάντησιν τῶ ἰησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.

KJV

1  When1161 he846 was come down2597 from575 the3588 mountain,3735 great4183 multitudes3793 followed190 him.846

2  And,2532 behold,2400 there came2064 a leper3015 and worshiped4352 him,846 saying,3004 Lord,2962 if1437 thou wilt,2309 thou canst1410 make me clean.2511 3165

3  And2532 Jesus2424 put forth1614 his hand,5495 and touched680 him,846 saying,3004 I will;2309 be thou clean. And2511 2532 immediately2112 his846 leprosy3014 was cleansed.2511

4  And2532 Jesus2424 saith3004 unto him,846 See3708 thou tell2036 no man;3367 but235 go thy way,5217 show1166 thyself4572 to the3588 priest,2409 and2532 offer4374 the3588 gift1435 that3739 Moses3475 commanded,4367 for1519 a testimony3142 unto them.846

5  And1161 when Jesus2424 was entered1525 into1519 Capernaum,2584 there came4334 unto him846 a centurion,1543 beseeching3870 him,846

6  And2532 saying,3004 Lord,2962 my3450 servant3816 lieth906 at1722 home3614 sick of the palsy,3885 grievously1171 tormented.928

7  And2532 Jesus2424 saith3004 unto him,846 I1473 will come2064 and heal2323 him.846

2532 The3588 centurion1543 answered611 and said,5346 Lord,2962 I am1510 not3756 worthy2425 that2443 thou shouldest come1525 under5259 my3450 roof:4721 but235 speak2036 the word3056 only,3440 and2532 my3450 servant3816 shall be healed.2390

2532 For1063 I1473 am a1510 man444 under5259 authority,1849 having2192 soldiers4757 under5259 me:1683 and2532 I say3004 to this5129 man, Go,4198 and2532 he goeth;4198 and2532 to another,243 Come,2064 and2532 he cometh;2064 and2532 to my3450 servant,1401 Do4160 this,5124 and2532 he doeth4160 it.

10  When1161 Jesus2424 heard191 it, he marveled,2296 and2532 said2036 to them that followed,190 Verily281 I say3004 unto you,5213 I have not found2147 so great5118 faith,4102 no, not3761 in1722 Israel.2474

11  And1161 I say3004 unto you,5213 That3754 many4183 shall come2240 from575 the east395 and2532 west,1424 and2532 shall sit down347 with3326 Abraham,11 and2532 Isaac,2464 and2532 Jacob,2384 in1722 the3588 kingdom932 of heaven.3772

12  But1161 the3588 children5207 of the3588 kingdom932 shall be cast out1544 into1519 outer1857 darkness:4655 there1563 shall be2071 weeping2805 and2532 gnashing1030 of teeth.3599

13  And2532 Jesus2424 said2036 unto the3588 centurion,1543 Go thy way;5217 and2532 as5613 thou hast believed,4100 so be it done1096 unto thee. And4671 2532 his846 servant3816 was healed2390 in1722 the selfsame1565 hour.5610

14  And2532 when Jesus2424 was come2064 into1519 Peter's4074 house,3614 he saw1492 his846 wife's mother3994 laid,906 and2532 sick of a fever.4445

15  And2532 he touched680 her846 hand,5495 and2532 the3588 fever4446 left863 her:846 and2532 she arose,1453 and2532 ministered1247 unto them.846

16  When1161 the even3798 was come,1096 they brought4374 unto him846 many4183 that were possessed with devils:1139 and2532 he cast out1544 the3588 spirits4151 with his word,3056 and2532 healed2323 all3956 that were sick:2192 2560

17  That3704 it might be fulfilled4137 which was spoken4483 by1223 Isaiah2268 the3588 prophet,4396 saying,3004 Himself846 took2983 our2257 infirmities,769 and2532 bare941 our sicknesses.3554

18  Now1161 when Jesus2424 saw1492 great4183 multitudes3793 about4012 him,846 he gave commandment2753 to depart565 unto1519 the3588 other side.4008

19  And2532 a certain1520 scribe1122 came,4334 and said2036 unto him,846 Master,1320 I will follow190 thee4671 whithersoever3699 1437 thou goest.565

20  And2532 Jesus2424 saith3004 unto him,846 The3588 foxes258 have2192 holes,5454 and2532 the3588 birds4071 of the3588 air3772 have nests;2682 but1161 the3588 Son5207 of man444 hath2192 not3756 where4226 to lay2827 his head.2776

21  And1161 another2087 of his846 disciples3101 said2036 unto him,846 Lord,2962 suffer2010 me3427 first4412 to go565 and2532 bury2290 my3450 father.3962

22  But1161 Jesus2424 said2036 unto him,846 Follow190 me;3427 and2532 let863 the3588 dead3498 bury2290 their1438 dead.3498

23  And2532 when he846 was entered1684 into1519 a ship,4143 his846 disciples3101 followed190 him,846

24  And,2532 behold,2400 there arose1096 a great3173 tempest4578 in1722 the3588 sea,2281 insomuch that5620 the3588 ship4143 was covered2572 with5259 the3588 waves:2949 but1161 he846 was asleep.2518

25  And2532 his846 disciples3101 came4334 to him and awoke1453 him,846 saying,3004 Lord,2962 save4982 us:2248 we perish.622

26  And2532 he saith3004 unto them,846 Why5101 are2075 ye fearful,1169 O ye of little faith?3640 Then5119 he arose,1453 and rebuked2008 the3588 winds417 and2532 the3588 sea;2281 and2532 there was1096 a great3173 calm.1055

27  But1161 the3588 men444 marveled,2296 saying,3004 What manner of man4217 is2076 this,3778 that3754 even2532 the3588 winds417 and2532 the3588 sea2281 obey5219 him!846

28  And2532 when he846 was come2064 to1519 the3588 other side4008 into1519 the3588 country5561 of the3588 Gergesenes,1086 there met5221 him846 two1417 possessed with devils,1139 coming1831 out1537 of the3588 tombs,3419 exceeding3029 fierce,5467 so that5620 no3361 man5100 might2480 pass3928 by1223 that1565 way.3598

29  And,2532 behold,2400 they cried out,2896 saying,3004 What have we to do with thee,5101 2254 4671 Jesus,2424 thou Son5207 of God?2316 art thou come2064 hither5602 to torment928 us2248 before4253 the time?2540

30  And1161 there was2258 a good way off3112 from575 them846 an herd34 of many4183 swine5519 feeding.1006

31  So1161 the3588 devils1142 besought3870 him,846 saying,3004 If1487 thou cast us out,1544 2248 suffer2010 us2254 to go away565 into1519 the3588 herd34 of swine.5519

32  And2532 he said2036 unto them,846 Go. And5217 1161 when they were come out,1831 they went565 into1519 the3588 herd34 of swine:5519 and,2532 behold,2400 the3588 whole3956 herd34 of swine5519 ran violently3729 down2596 a steep place2911 into1519 the3588 sea,2281 and2532 perished599 in1722 the3588 waters.5204

33  And1161 they that kept1006 them fled,5343 and2532 went their ways565 into1519 the3588 city,4172 and2532 told518 every thing,3956 and2532 what was befallen3588 to the3588 possessed of the devils.1139

34  And,2532 behold,2400 the3588 whole3956 city4172 came out1831 to meet1519 4877 Jesus:2424 and2532 when they saw1492 him,846 they besought3870 him that3704 he would depart3327 out of575 their846 coasts.3725

Vul

1 Cum autem descendisset de monte, secutæ sunt eum turbæ multæ:

2 et ecce leprosus veniens, adorabat eum, dicens: Domine, si vis, potes me mundare.

3 Et extendens Jesus manum, tetigit eum, dicens: Volo: mundare. Et confestim mundata est lepra ejus.

4 Et ait illi Jesus: Vide, nemini dixeris: sed vade, ostende te sacerdoti, et offer munus, quod præcepit Moyses, in testimonium illis.

5 Cum autem introisset Capharnaum, accessit ad eum centurio, rogans eum,

6 et dicens: Domine, puer meus jacet in domo paralyticus, et male torquetur.

7 Et ait illi Jesus: Ego veniam, et curabo eum.

8 Et respondens centurio, ait: Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanabitur puer meus.

9 Nam et ego homo sum sub potestate constitutus, habens sub me milites, et dico huic: Vade, et vadit: et alii: Veni, et venit: et servo meo: Fac hoc, et facit.

10 Audiens autem Jesus miratus est, et sequentibus se dixit: Amen dico vobis, non inveni tantam fidem in Israël.

11 Dico autem vobis, quod multi ab oriente et occidente venient, et recumbent cum Abraham, et Isaac, et Jacob in regno cælorum:

12 filii autem regni ejicientur in tenebras exteriores: ibi erit fletus et stridor dentium.

13 Et dixit Jesus centurioni: Vade, et sicut credidisti, fiat tibi. Et sanatus est puer in illa hora.

14 Et cum venisset Jesus in domum Petri, vidit socrum ejus jacentem, et febricitantem:

15 et tetigit manum ejus, et dimisit eam febris, et surrexit, et ministrabat eis.

16 Vespere autem facto, obtulerunt ei multos dæmonia habentes: et ejiciebat spiritus verbo, et omnes male habentes curavit:

17 ut adimpleretur quod dictum est per Isaiam prophetam, dicentem: [Ipse infirmitates nostras accepit:
et ægrotationes nostras portavit.]

18 Videns autem Jesus turbas multas circum se, jussit ire trans fretum.

19 Et accedens unus scriba, ait illi: Magister, sequar te, quocumque ieris.

20 Et dicit ei Jesus: Vulpes foveas habent, et volucres cæli nidos; Filius autem hominis non habet ubi caput reclinet.

21 Alius autem de discipulis ejus ait illi: Domine, permitte me primum ire, et sepelire patrem meum.

22 Jesus autem ait illi: Sequere me, et dimitte mortuos sepelire mortuos suos.

23 Et ascendente eo in naviculam, secuti sunt eum discipuli ejus:

24 et ecce motus magnus factus est in mari, ita ut navicula operiretur fluctibus: ipse vero dormiebat.

25 Et accesserunt ad eum discipuli ejus, et suscitaverunt eum, dicentes: Domine, salva nos: perimus.

26 Et dicit eis Jesus: Quid timidi estis, modicæ fidei? Tunc surgens imperavit ventis, et mari, et facta est tranquillitas magna.

27 Porro homines mirati sunt, dicentes: Qualis est hic, quia venti et mare obediunt ei?

28 Et cum venisset trans fretum in regionem Gerasenorum, occurrerunt ei duo habentes dæmonia, de monumentis exeuntes, sævi nimis, ita ut nemo posset transire per viam illam.

29 Et ecce clamaverunt, dicentes: Quid nobis et tibi, Jesu fili Dei? Venisti huc ante tempus torquere nos?

30 Erat autem non longe ab illis grex multorum porcorum pascens.

31 Dæmones autem rogabant eum, dicentes: Si ejicis nos hinc, mitte nos in gregem porcorum.

32 Et ait illis: Ite. At illi exeuntes abierunt in porcos, et ecce impetu abiit totus grex per præceps in mare: et mortui sunt in aquis.

33 Pastores autem fugerunt: et venientes in civitatem, nuntiaverunt omnia, et de eis qui dæmonia habuerant.

34 Et ecce tota civitas exiit obviam Jesu: et viso eo, rogabant ut transiret a finibus eorum.


Next: Matthew 9