Sacred Texts  Bible  Index 
Matthew Index
  Previous  Next 

Matthew 9

GNT

1 καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.

2 καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῶ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον. καὶ ἰδὼν ὁ ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν τῶ παραλυτικῶ, θάρσει, τέκνον· ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι.

3 καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπαν ἐν ἑαυτοῖς, οὖτος βλασφημεῖ.

4 καὶ ἰδὼν ὁ ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν, ἱνατί ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;

5 τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ περιπάτει;

6 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας _ τότε λέγει τῶ παραλυτικῶ, ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου.

7 καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.

8 ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐφοβήθησαν καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.

9 καὶ παράγων ὁ ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, μαθθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῶ, ἀκολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῶ.

10 καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῶ ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.

11 καὶ ἰδόντες οἱ φαρισαῖοι ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν;

12 ὁ δὲ ἀκούσας εἶπεν, οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες.

13 πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν, ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν· οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς.

14 τότε προσέρχονται αὐτῶ οἱ μαθηταὶ ἰωάννου λέγοντες, διὰ τί ἡμεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι νηστεύομεν [πολλά], οἱ δὲ μαθηταί σου οὐ νηστεύουσιν;

15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς, μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν ἐφ᾽ ὅσον μετ᾽ αὐτῶν ἐστιν ὁ νυμφίος; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν.

16 οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῶ· αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται.

17 οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μή γε, ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί, καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπόλλυνται· ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς, καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται.

18 ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς ἰδοὺ ἄρχων εἷς ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῶ λέγων ὅτι ἡ θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν· ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ ζήσεται.

19 καὶ ἐγερθεὶς ὁ ἰησοῦς ἠκολούθησεν αὐτῶ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

20 καὶ ἰδοὺ γυνὴ αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ·

21 ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ, ἐὰν μόνον ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ σωθήσομαι.

22 ὁ δὲ ἰησοῦς στραφεὶς καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν, θάρσει, θύγατερ· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

23 καὶ ἐλθὼν ὁ ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος καὶ ἰδὼν τοὺς αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον θορυβούμενον

24 ἔλεγεν, ἀναχωρεῖτε, οὐ γὰρ ἀπέθανεν τὸ κοράσιον ἀλλὰ καθεύδει. καὶ κατεγέλων αὐτοῦ.

25 ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος, εἰσελθὼν ἐκράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον.

26 καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην.

27 καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῶ ἰησοῦ ἠκολούθησαν [αὐτῶ] δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες, ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὸς δαυίδ.

28 ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῶ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς, πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῶ, ναί, κύριε.

29 τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων, κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν.

30 καὶ ἠνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί. καὶ ἐνεβριμήθη αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς λέγων, ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω.

31 οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ.

32 αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῶ ἄνθρωπον κωφὸν δαιμονιζόμενον·

33 καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός. καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες, οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῶ ἰσραήλ.

34 οἱ δὲ φαρισαῖοι ἔλεγον, ἐν τῶ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια.

35 καὶ περιῆγεν ὁ ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.

36 ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν ὅτι ἦσαν ἐσκυλμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα.

37 τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι·

38 δεήθητε οὗν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.

KJV

1  And2532 he entered1684 into1519 a ship,4143 and passed over,1276 and2532 came2064 into1519 his own2398 city.4172

2  And,2532 behold,2400 they brought4374 to him846 a man sick of the palsy,3885 lying906 on1909 a bed:2825 and2532 Jesus2424 seeing1492 their846 faith4102 said2036 unto the3588 sick of the palsy;3885 Son,5043 be of good cheer;2293 thy4675 sins266 be forgiven863 thee.4671

3  And,2532 behold,2400 certain5100 of the3588 scribes1122 said2036 within1722 themselves,1438 This3778 man blasphemeth.987

4  And2532 Jesus2424 knowing1492 their846 thoughts1761 said,2036 Wherefore2444 think1760 ye5210 evil4190 in1722 your5216 hearts?2588

5  For1063 whether5101 is2076 easier,2123 to say,2036 Thy sins266 be forgiven863 thee;4671 or2228 to say,2036 Arise,1453 and2532 walk?4043

6  But1161 that2443 ye may know1492 that3754 the3588 Son5207 of man444 hath2192 power1849 on1909 earth1093 to forgive863 sins,266 (then5119 saith3004 he to the3588 sick of the palsy,)3885 Arise,1453 take up142 thy4675 bed,2825 and2532 go5217 unto1519 thine4675 house.3624

7  And2532 he arose,1453 and departed565 to1519 his848 house.3624

8  But1161 when the3588 multitudes3793 saw1492 it, they marveled,2296 and2532 glorified1392 God,2316 which had given1325 such5108 power1849 unto men.444

9  And2532 as Jesus2424 passed forth3855 from thence,1564 he saw1492 a man,444 named3004 Matthew,3156 sitting2521 at1909 the3588 receipt of custom:5058 and2532 he saith3004 unto him,846 Follow190 me. And2532 he3427 arose,450 and followed190 him.846

10  And2532 it came to pass,1096 as Jesus846 sat at meat345 in1722 the3588 house,3614 behold,2400 many4183 publicans5057 and2532 sinners268 came2064 and sat down4873 with him2424 and2532 his846 disciples.3101

11  And2532 when the3588 Pharisees5330 saw1492 it, they said2036 unto his846 disciples,3101 Why1302 eateth2068 your5216 Master1320 with3326 publicans5057 and2532 sinners?268

12  But1161 when Jesus2424 heard191 that, he said2036 unto them,846 They that be whole2480 need2192 5532 not3756 a physician,2395 but235 they that are sick.2192 2560

13  But1161 go4198 ye and learn3129 what5101 that meaneth,2076 I will2309 have mercy,1656 and2532 not3756 sacrifice:2378 for1063 I am not3756 come2064 to call2564 the righteous,1342 but235 sinners268 to1519 repentance.3341

14  Then5119 came4334 to him846 the3588 disciples3101 of John,2491 saying,3004 Why1302 do we2249 and2532 the3588 Pharisees5330 fast3522 oft,4183 but1161 thy4675 disciples3101 fast3522 not?3756

15  And2532 Jesus2424 said2036 unto them,846 Can1410 3361 the3588 children5207 of the3588 bridechamber3567 mourn,3996 as long as1909 3745 the3588 bridegroom3566 is2076 with3326 them?846 but1161 the days2250 will come,2064 when3752 the3588 bridegroom3566 shall be taken522 from575 them,846 and2532 then5119 shall they fast.3522

16  1161 No man3762 putteth1911 a piece1915 of new46 cloth4470 unto1909 an old3820 garment,2440 for1063 that which is put in to fill it up4138 846 taketh142 from575 the3588 garment,2440 and2532 the rent4978 is1096 made worse.5501

17  Neither3761 do men put906 new3501 wine3631 into1519 old3820 bottles:779 else1490 the3588 bottles779 break,4486 and2532 the3588 wine3631 runneth out,1632 and2532 the3588 bottles779 perish:622 but235 they put906 new3501 wine3631 into1519 new2537 bottles,779 and2532 both297 are preserved.4933

18  While he846 spake2980 these things5023 unto them,846 behold,2400 there came2064 a certain1520 ruler,758 and2532 worshiped4352 him,846 saying,3004 My3450 daughter2364 is even now dead:5053 737 but235 come2064 and2532 lay2007 thy4675 hand5495 upon1909 her,846 and2532 she shall live.2198

19  And2532 Jesus2424 arose,1453 and followed190 him,846 and2532 so did his846 disciples.3101

20  And,2532 behold,2400 a woman,1135 which was diseased with an issue of blood131 twelve1427 years,2094 came4334 behind3693 him, and touched680 the3588 hem2899 of his846 garment:2440

21  For1063 she said3004 within1722 herself,1438 If1437 I may but3440 touch680 his846 garment,2440 I shall be whole.4982

22  But1161 Jesus2424 turned him about,1994 and2532 when he saw1492 her,846 he said,2036 Daughter,2364 be of good comfort;2293 thy4675 faith4102 hath made thee whole.4982 4571 And2532 the3588 woman1135 was made whole4982 from575 that1565 hour.5610

23  And2532 when Jesus2424 came2064 into1519 the3588 ruler's758 house,3614 and2532 saw1492 the3588 minstrels834 and2532 the3588 people3793 making a noise,2350

24  He said3004 unto them,846 Give place:402 for1063 the3588 maid2877 is not dead,599 3756 but235 sleepeth.2518 And2532 they laughed him to scorn.2606 846

25  But1161 when3753 the3588 people3793 were put forth,1544 he went in,1525 and took2902 her846 by the3588 hand,5495 and2532 the3588 maid2877 arose.1453

26  And2532 the3588 fame5345 hereof3778 went abroad1831 into1519 all3650 that1565 land.1093

27  And2532 when Jesus2424 departed3855 thence,1564 two1417 blind men5185 followed190 him,846 crying,2896 and2532 saying,3004 Thou son5207 of David,1138 have mercy1653 on us.2248

28  And1161 when he was come2064 into1519 the3588 house,3614 the3588 blind men5185 came4334 to him:846 and2532 Jesus2424 saith3004 unto them,846 Believe4100 ye that3754 I am able1410 to do4160 this? They5124 said3004 unto him,846 Yea,3483 Lord.2962

29  Then5119 touched680 he their846 eyes,3788 saying,3004 According2596 to your5216 faith4102 be it1096 unto you.5213

30  And2532 their846 eyes3788 were opened;455 and2532 Jesus2424 straitly charged1690 them,846 saying,3004 See3708 that no man3367 know1097 it.

31  But1161 they,3588 when they were departed,1831 spread abroad his fame1310 846 in1722 all3650 that1565 country.1093

32  As1161 they846 went out,1831 behold,2400 they brought4374 to him846 a dumb2974 man444 possessed with a devil.1139

33  And2532 when the3588 devil1140 was cast out,1544 the3588 dumb2974 spake:2980 and2532 the3588 multitudes3793 marveled,2296 saying,3004 It was never3763 so3779 seen5316 in1722 Israel.2474

34  But1161 the3588 Pharisees5330 said,3004 He casteth out1544 devils1140 through1722 the3588 prince758 of the3588 devils.1140

35  And2532 Jesus2424 went about4013 all3956 the3588 cities4172 and2532 villages,2968 teaching1321 in1722 their846 synagogues,4864 and2532 preaching2784 the3588 gospel2098 of the3588 kingdom,932 and2532 healing2323 every3956 sickness3554 and2532 every3956 disease3119 among1722 the3588 people.2992

36  But1161 when he saw1492 the3588 multitudes,3793 he was moved with compassion4697 on4012 them,846 because3754 they fainted,2258 1590 and2532 were scattered abroad,4496 as5616 sheep4263 having2192 no3361 shepherd.4166

37  Then5119 saith3004 he unto his848 disciples,3101 The3588 harvest2326 truly3303 is plenteous,4183 but1161 the3588 laborers2040 are few;3641

38  Pray1189 ye therefore3767 the3588 Lord2962 of the3588 harvest,2326 that3704 he will send forth1544 laborers2040 into1519 his848 harvest.2326

Vul

1 Et ascendens in naviculam, transfretavit, et venit in civitatem suam.

2 Et ecce offerebant ei paralyticum jacentem in lecto. Et videns Jesus fidem illorum, dixit paralytico: Confide fili, remittuntur tibi peccata tua.

3 Et ecce quidam de scribis dixerunt intra se: Hic blasphemat.

4 Et cum vidisset Jesus cogitationes eorum, dixit: Ut quid cogitatis mala in cordibus vestris?

5 Quid est facilius dicere: Dimittuntur tibi peccata tua: an dicere: Surge, et ambula?

6 Ut autem sciatis, quia Filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata, tunc ait paralytico: Surge, tolle lectum tuum, et vade in domum tuam.

7 Et surrexit, et abiit in domum suam.

8 Videntes autem turbæ timuerunt, et glorificaverunt Deum, qui dedit potestatem talem hominibus.

9 Et, cum transiret inde Jesus, vidit hominem sedentem in telonio, Matthæum nomine. Et ait illi: Sequere me. Et surgens, secutus est eum.

10 Et factum est, discumbente eo in domo, ecce multi publicani et peccatores venientes, discumbebant cum Jesu, et discipulis ejus.

11 Et videntes pharisæi, dicebant discipulis ejus: Quare cum publicanis et peccatoribus manducat magister vester?

12 At Jesus audiens, ait: Non est opus valentibus medicus, sed male habentibus.

13 Euntes autem discite quid est: Misericordiam volo, et non sacrificium. Non enim veni vocare justos, sed peccatores.

14 Tunc accesserunt ad eum discipuli Joannis, dicentes: Quare nos, et pharisæi, jejunamus frequenter: discipuli autem tui non jejunant?

15 Et ait illis Jesus: Numquid possunt filii sponsi lugere, quamdiu cum illis est sponsus? Venient autem dies cum auferetur ab eis sponsus: et tunc jejunabunt.

16 Nemo autem immittit commissuram panni rudis in vestimentum vetus: tollit enim plenitudinem ejus a vestimento, et pejor scissura fit.

17 Neque mittunt vinum novum in utres veteres: alioquin rumpuntur utres, et vinum effunditur, et utres pereunt. Sed vinum novum in utres novos mittunt: et ambo conservantur.

18 Hæc illo loquente ad eos, ecce princeps unus accessit, et adorabat eum, dicens: Domine, filia mea modo defuncta est: sed veni, impone manum tuam super eam, et vivet.

19 Et surgens Jesus, sequebatur eum, et discipuli ejus.

20 Et ecce mulier, quæ sanguinis fluxum patiebatur duodecim annis, accessit retro, et tetigit fimbriam vestimenti ejus.

21 Dicebat enim intra se: Si tetigero tantum vestimentum ejus, salva ero.

22 At Jesus conversus, et videns eam, dixit: Confide, filia, fides tua te salvam fecit. Et salva facta est mulier ex illa hora.

23 Et cum venisset Jesus in domum principis, et vidisset tibicines et turbam tumultuantem, dicebat:

24 Recedite: non est enim mortua puella, sed dormit. Et deridebant eum.

25 Et cum ejecta esset turba, intravit: et tenuit manum ejus, et surrexit puella.

26 Et exiit fama hæc in universam terram illam.

27 Et transeunte inde Jesu, secuti sunt eum duo cæci, clamantes, et dicentes: Miserere nostri, fili David.

28 Cum autem venisset domum, accesserunt ad eum cæci. Et dicit eis Jesus: Creditis quia hoc possum facere vobis? Dicunt ei: Utique, Domine.

29 Tunc tetigit oculos eorum, dicens: Secundum fidem vestram, fiat vobis.

30 Et aperti sunt oculi eorum: et comminatus est illis Jesus, dicens: Videte ne quis sciat.

31 Illi autem exeuntes, diffamaverunt eum in tota terra illa.

32 Egressis autem illis, ecce obtulerunt ei hominem mutum, dæmonium habentem.

33 Et ejecto dæmonio, locutus est mutus, et miratæ sunt turbæ, dicentes: Numquam apparuit sic in Israël.

34 Pharisæi autem dicebant: In principe dæmoniorum ejicit dæmones.

35 Et circuibat Jesus omnes civitates, et castella, docens in synagogis eorum, et prædicans Evangelium regni, et curans omnem languorem, et omnem infirmitatem.

36 Videns autem turbas, misertus est eis: quia erant vexati, et jacentes sicut oves non habentes pastorem.

37 Tunc dicit discipulis suis: Messis quidem multa, operarii autem pauci.

38 Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam.


Next: Matthew 10