Sacred Texts  Bible  Index 
Matthew Index
  Previous  Next 

Matthew 7

GNT

1 μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε·

2 ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν.

3 τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῶ ὀφθαλμῶ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῶ σῶ ὀφθαλμῶ δοκὸν οὐ κατανοεῖς;

4 ἢ πῶς ἐρεῖς τῶ ἀδελφῶ σου, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τῶ ὀφθαλμῶ σοῦ;

5 ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ τὴν δοκόν, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου.

6 μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν, μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσουσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

7 αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν.

8 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῶ κρούοντι ἀνοιγήσεται.

9 ἢ τίς ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν αἰτήσει ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον _ μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῶ;

10 ἢ καὶ ἰχθὺν αἰτήσει _ μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῶ;

11 εἰ οὗν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν.

12 πάντα οὗν ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς· οὖτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται.

13 εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι᾽ αὐτῆς·

14 τί στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν.

15 προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασιν προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες.

16 ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς· μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὰς ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα;

17 οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ, τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ·

18 οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν.

19 πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

20 ἄρα γε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς.

21 οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι, κύριε κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ᾽ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

22 πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, κύριε κύριε, οὐ τῶ σῶ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν, καὶ τῶ σῶ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῶ σῶ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν;

23 καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ᾽ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν.

24 πᾶς οὗν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν.

25 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέπεσαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσεν, τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν.

26 καὶ πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῶ, ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον.

27 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσεν, καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη.

28 καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ·

29 ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς αὐτῶν.

KJV

1  Judge2919 not,3361 that2443 ye be not3361 judged.2919

2  For1063 with1722 what3739 judgment2917 ye judge,2919 ye shall be judged:2919 and2532 with1722 what3739 measure3358 ye mete,3354 it shall be measured to you again.488 5213

3  And1161 why5101 beholdest991 thou the3588 mote2595 that3588 is in1722 thy4675 brother's80 eye,3788 but1161 considerest2657 not3756 the3588 beam1385 that is in1722 thine own4674 eye?3788

4  Or2228 how4459 wilt thou say2046 to thy4675 brother,80 Let863 me pull out1544 the3588 mote2595 out of575 thine4675 eye;3788 and,2532 behold,2400 a beam1385 is1722 in thine4675 own eye?3788

5  Thou hypocrite,5273 first4412 cast out1544 the3588 beam1385 out1537 of thine own4675 eye;3788 and2532 then5119 shalt thou see clearly1227 to cast out1544 the3588 mote2595 out of1537 thy4675 brother's80 eye.3788

6  Give1325 not3361 that which is holy40 unto the3588 dogs,2965 neither3366 cast906 ye your5216 pearls3135 before1715 swine,5519 lest3379 they trample2662 them846 under1722 their848 feet,4228 and2532 turn again4762 and rend4486 you.5209

7  Ask,154 and2532 it shall be given1325 you;5213 seek,2212 and2532 ye shall find;2147 knock,2925 and2532 it shall be opened455 unto you:5213

8  For1063 every one3956 that asketh154 receiveth;2983 and2532 he that seeketh2212 findeth;2147 and2532 to him that knocketh2925 it shall be opened.455

9  Or2228 what5101 man444 is2076 there of1537 you,5216 whom3739 if1437 his846 son5207 ask154 bread,740 will he give1929 him846 a3361 stone?3037

10  Or2532 if1437 he ask154 a fish,2486 will he give1929 him846 a serpent?3789

11  If1487 ye5210 then,3767 being5607 evil,4190 know1492 how to give1325 good18 gifts1390 unto your5216 children,5043 how much4214 more3123 shall your5216 Father3962 which3588 is in1722 heaven3772 give1325 good things18 to them that ask154 him?846

12  Therefore3767 all things3956 whatsoever3745 302 ye would2309 that2443 men444 should do4160 to you,5213 do4160 ye5210 even2532 so3779 to them:846 for1063 this3778 is2076 the3588 law3551 and2532 the3588 prophets.4396

13  Enter1525 ye in1223 at the3588 strait4728 gate:4439 for3754 wide4116 is the3588 gate,4439 and2532 broad2149 is the3588 way,3598 that leadeth520 to1519 destruction,684 and2532 many4183 there be1526 which go in1525 thereat:1223 846

14  Because3754 strait4728 is the3588 gate,4439 and2532 narrow2346 is the3588 way,3598 which3588 leadeth520 unto1519 life,2222 and2532 few3641 there be1526 that find2147 it.846

15  Beware4337 of575 false prophets,5578 which3748 come2064 to4314 you5209 in1722 sheep's4263 clothing,1742 but1161 inwardly2081 they are1526 ravening727 wolves.3074

16  Ye shall know1921 them846 by575 their846 fruits.2590 Do men3385 gather4816 grapes4718 of575 thorns,173 or2228 figs4810 of575 thistles?5146

17  Even so3779 every3956 good18 tree1186 bringeth forth4160 good2570 fruit;2590 but1161 a corrupt4550 tree1186 bringeth forth4160 evil4190 fruit.2590

18  A good18 tree1186 cannot1410 3756 bring forth4160 evil4190 fruit,2590 neither3761 can a corrupt4550 tree1186 bring forth4160 good2570 fruit.2590

19  Every3956 tree1186 that bringeth not forth4160 3361 good2570 fruit2590 is hewn down,1581 and2532 cast906 into1519 the fire.4442

20  Wherefore686 by575 their846 fruits2590 ye shall know1921 them.846

21  Not3756 every one3956 that saith3004 unto me,3427 Lord,2962 Lord,2962 shall enter1525 into1519 the3588 kingdom932 of heaven;3772 but235 he that doeth4160 the3588 will2307 of my3450 Father3962 which3588 is in1722 heaven.3772

22  Many4183 will say2046 to me3427 in1722 that1565 day,2250 Lord,2962 Lord,2962 have we not3756 prophesied4395 in thy4674 name3686 and2532 in thy4674 name3686 have cast out1544 devils?1140 and2532 in thy4674 name3686 done4160 many4183 wonderful works?1411

23  And2532 then5119 will I profess3670 unto them,846 I never3763 knew1097 you:5209 depart672 from575 me,1700 ye that work2038 iniquity.458

24  Therefore3767 whosoever3956 3748 heareth191 these5128 sayings3056 of mine,3450 and2532 doeth4160 them,846 I will liken3666 him846 unto a wise5429 man,435 which3748 built3618 his848 house3614 upon1909 a rock:4073

25  And2532 the3588 rain1028 descended,2597 and2532 the3588 floods4215 came,2064 and2532 the3588 winds417 blew,4154 and2532 beat upon4363 that1565 house;3614 and2532 it fell4098 not;3756 for1063 it was founded2311 upon1909 a rock.4073

26  And2532 every one3956 that heareth191 these5128 sayings3056 of mine,3450 and2532 doeth4160 them846 not,3361 shall be likened3666 unto a foolish3474 man,435 which3748 built3618 his848 house3614 upon1909 the3588 sand:285

27  And2532 the3588 rain1028 descended,2597 and2532 the3588 floods4215 came,2064 and2532 the3588 winds417 blew,4154 and2532 beat upon4350 that1565 house;3614 and2532 it fell:4098 and2532 great3173 was2258 the3588 fall4431 of it.846

28  And2532 it came to pass,1096 when3753 Jesus2424 had ended4931 these5128 sayings,3056 the3588 people3793 were astonished1605 at1909 his846 doctrine:1322

29  For1063 he taught2258 1321 them846 as5613 one having2192 authority,1849 and2532 not3756 as5613 the3588 scribes.1122

Vul

1 Nolite judicare, ut non judicemini.

2 In quo enim judicio judicaveritis, judicabimini: et in qua mensura mensi fueritis, remetietur vobis.

3 Quid autem vides festucam in oculo fratris tui, et trabem in oculo tuo non vides?

4 aut quomodo dicis fratri tuo: Sine ejiciam festucam de oculo tuo, et ecce trabs est in oculo tuo?

5 Hypocrita, ejice primum trabem de oculo tuo, et tunc videbis ejicere festucam de oculo fratris tui.

6 Nolite dare sanctum canibus: neque mittatis margaritas vestras ante porcos, ne forte conculcent eas pedibus suis, et conversi dirumpant vos.

7 Petite, et dabitur vobis: quærite, et invenietis: pulsate, et aperietur vobis.

8 Omnis enim qui petit, accipit: et qui quærit, invenit: et pulsanti aperietur.

9 Aut quis est ex vobis homo, quem si petierit filius suus panem, numquid lapidem porriget ei?

10 aut si piscem petierit, numquid serpentem porriget ei?

11 Si ergo vos, cum sitis mali, nostis bona data dare filiis vestris: quanto magis Pater vester, qui in cælis est, dabit bona petentibus se?

12 Omnia ergo quæcumque vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis. Hæc est enim lex, et prophetæ.

13 Intrate per angustam portam: quia lata porta, et spatiosa via est, quæ ducit ad perditionem, et multi sunt qui intrant per eam.

14 Quam angusta porta, et arcta via est, quæ ducit ad vitam: et pauci sunt qui inveniunt eam!

15 Attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces:

16 a fructibus eorum cognoscetis eos. Numquid colligunt de spinas uvas, aut de tribulis ficus?

17 Sic omnis arbor bona fructus bonos facit: mala autem arbor malos fructus facit.

18 Non potest arbor bona malos fructus facere: neque arbor mala bonos fructus facere.

19 Omnis arbor, quæ non facit fructum bonum, excidetur, et in ignem mittetur.

20 Igitur ex fructibus eorum cognoscetis eos.

21 Non omnis qui dicit mihi, Domine, Domine, intrabit in regnum cælorum: sed qui facit voluntatem Patris mei, qui in cælis est, ipse intrabit in regnum cælorum.

22 Multi dicent mihi in illa die: Domine, Domine, nonne in nomine tuo prophetavimus, et in nomine tuo dæmonia ejecimus, et in nomine tuo virtutes multas fecimus?

23 Et tunc confitebor illis: Quia numquam novi vos: discedite a me, qui operamini iniquitatem.

24 Omnis ergo qui audit verba mea hæc, et facit ea, assimilabitur viro sapienti, qui ædificavit domum suam supra petram,

25 et descendit pluvia, et venerunt flumina, et flaverunt venti, et irruerunt in domum illam, et non cecidit: fundata enim erat super petram.

26 Et omnis qui audit verba mea hæc, et non facit ea, similis erit viro stulto, qui ædificavit domum suam super arenam:

27 et descendit pluvia, et venerunt flumina, et flaverunt venti, et irruerunt in domum illam, et cecidit, et fuit ruina illius magna.

28 Et factum est: cum consummasset Jesus verba hæc, admirabantur turbæ super doctrina ejus.

29 Erat enim docens eos sicut potestatem habens, et non sicut scribæ eorum, et pharisæi.


Next: Matthew 8