Sacred Texts  Bible  Index 
Matthew Index
  Previous  Next 

Matthew 6

GNT

1 προσέχετε [δὲ] τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ μή γε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῶ πατρὶ ὑμῶν τῶ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

2 ὅταν οὗν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.

3 σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου,

4 ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῶ κρυπτῶ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῶ κρυπτῶ ἀποδώσει σοι.

5 καὶ ὅταν προσεύχησθε, οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί· ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.

6 σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῶ πατρί σου τῶ ἐν τῶ κρυπτῶ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῶ κρυπτῶ ἀποδώσει σοι.

7 προσευχόμενοι δὲ μὴ βατταλογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί, δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται.

8 μὴ οὗν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς, οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.

9 οὕτως οὗν προσεύχεσθε ὑμεῖς· πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου,

10 ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῶ καὶ ἐπὶ γῆς.

11 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·

12 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·

13 καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

14 ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος·

15 ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.

16 ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί, ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.

17 σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι,

18 ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ τῶ πατρί σου τῶ ἐν τῶ κρυφαίῳ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῶ κρυφαίῳ ἀποδώσει σοι.

19 μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν·

20 θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῶ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν·

21 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός σου, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία σου.

22 ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός. ἐὰν οὗν ᾖ ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται·

23 ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὗν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, τὸ σκότος πόσον.

24 οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει· οὐ δύνασθε θεῶ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.

25 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε [ἢ τί πίητε,] μηδὲ τῶ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

26 ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν;

27 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα;

28 καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνουσιν· οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν·

29 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων.

30 εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῶ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι;

31 μὴ οὗν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν; ἤ, τί πίωμεν; ἤ, τί περιβαλώμεθα;

32 πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.

33 ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν [τοῦ θεοῦ] καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.

34 μὴ οὗν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον, ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.

KJV

1  Take heed4337 that ye do4160 not3361 your5216 alms1654 before1715 men,444 to be seen2300 of them:846 otherwise1490 ye have2192 no3756 reward3408 of3844 your5216 Father3962 which3588 is in1722 heaven.3772

2  Therefore3767 when3752 thou doest4160 thine alms,1654 do not3361 sound a trumpet4537 before1715 thee,4675 as5618 the3588 hypocrites5273 do4160 in1722 the3588 synagogues4864 and2532 in1722 the3588 streets,4505 that3704 they may have glory1392 of5259 men.444 Verily281 I say3004 unto you,5213 They have568 their848 reward.3408

3  But1161 when thou4675 doest4160 alms,1654 let not3361 thy4675 left hand710 know1097 what5101 thy4675 right hand1188 doeth:4160

4  That3704 thine4675 alms1654 may be5600 in1722 secret:2927 and2532 thy4675 Father3962 which seeth991 in1722 secret2927 himself848 shall reward591 thee4671 openly.1722 5318

5  And2532 when3752 thou prayest,4336 thou shalt not3756 be2071 as5618 the3588 hypocrites5273 are: for3754 they love5368 to pray4336 standing2476 in1722 the3588 synagogues4864 and2532 in1722 the3588 corners1137 of the3588 streets,4113 that3704 they may be seen5316 302 of men.444 Verily281 I say3004 unto you,5213 They have568 their848 reward.3408

6  But1161 thou,4771 when3752 thou prayest,4336 enter1525 into1519 thy4675 closet,5009 and2532 when thou hast shut2808 thy4675 door,2374 pray4336 to thy4675 Father3962 which3588 is in1722 secret;2927 and2532 thy4675 Father3962 which seeth991 in1722 secret2927 shall reward591 thee4671 openly.1722 5318

7  But1161 when ye pray,4336 use not vain repetitions,945 3361 as5618 the3588 heathen1482 do: for1063 they think1380 that3754 they shall be heard1522 for1722 their848 much speaking.4180

8  Be not3361 ye therefore3767 like unto3666 them:846 for1063 your5216 Father3962 knoweth1492 what things3739 ye have2192 need5532 of, before4253 ye5209 ask154 him.846

9  After this manner3779 therefore3767 pray4336 ye:5210 Our2257 Father3962 which3588 art in1722 heaven,3772 Hallowed37 be thy4675 name.3686

10  Thy4675 kingdom932 come.2064 Thy4675 will2307 be done1096 in1909 earth,1093 as5613 it is in1722 heaven.3772

11  Give1325 us2254 this day4594 our2257 daily1967 bread.740

12  And2532 forgive863 us2254 our2257 debts,3783 as5613 we2249 forgive863 our2257 debtors.3781

13  And2532 lead1533 us2248 not3361 into1519 temptation,3986 but235 deliver4506 us2248 from575 evil:4190 For3754 thine4675 is2076 the3588 kingdom,932 and2532 the3588 power,1411 and2532 the3588 glory,1391 forever.1519 165 Amen.281

14  For1063 if1437 ye forgive863 men444 their846 trespasses,3900 your5216 heavenly3770 Father3962 will also2532 forgive863 you:5213

15  But1161 if1437 ye forgive863 not3361 men444 their846 trespasses,3900 neither3761 will your5216 Father3962 forgive863 your5216 trespasses.3900

16  Moreover1161 when3752 ye fast,3522 be1096 not,3361 as5618 the3588 hypocrites,5273 of a sad countenance:4659 for1063 they disfigure853 their848 faces,4383 that3704 they may appear5316 unto men444 to fast.3522 Verily281 I say3004 unto you,5213 They have568 their848 reward.3408

17  But1161 thou,4771 when thou fastest,3522 anoint218 thine4675 head,2776 and2532 wash3538 thy4675 face;4383

18  That3704 thou appear5316 not3361 unto men444 to fast,3522 but235 unto thy4675 Father3962 which3588 is in1722 secret:2927 and2532 thy4675 Father,3962 which seeth991 in1722 secret,2927 shall reward591 thee4671 openly.1722 5318

19  Lay not up2343 3361 for yourselves5213 treasures2344 upon1909 earth,1093 where3699 moth4597 and2532 rust1035 doth corrupt,853 and2532 where3699 thieves2812 break through1358 and2532 steal:2813

20  But1161 lay up2343 for yourselves5213 treasures2344 in1722 heaven,3772 where3699 neither3777 moth4597 nor3777 rust1035 doth corrupt,853 and2532 where3699 thieves2812 do not3756 break through1358 nor3761 steal:2813

21  For1063 where3699 your5216 treasure2344 is,2076 there1563 will your5216 heart2588 be2071 also.2532

22  The3588 light3088 of the3588 body4983 is2076 the3588 eye:3788 if1437 therefore3767 thine4675 eye3788 be5600 single,573 thy4675 whole3650 body4983 shall be2071 full of light.5460

23  But1161 if1437 thine4675 eye3788 be5600 evil,4190 thy4675 whole3650 body4983 shall be2071 full of darkness.4652 If1487 therefore3767 the3588 light5457 that3588 is in1722 thee4671 be2076 darkness,4655 how great4214 is that darkness!4655

24  No man3762 can1410 serve1398 two1417 masters:2962 for1063 either2228 he will hate3404 the3588 one,1520 and2532 love25 the3588 other;2087 or2228 else he will hold472 to the one,1520 and2532 despise2706 the3588 other.2087 Ye cannot1410 3756 serve1398 God2316 and2532 mammon.3126

25  Therefore1223 5124 I say3004 unto you,5213 Take no thought3309 3361 for your5216 life,5590 what5101 ye shall eat,5315 or2532 what5101 ye shall drink;4095 nor yet3366 for your5216 body,4983 what5101 ye shall put on.1746 Is2076 not3780 the3588 life5590 more4119 than meat,5160 and2532 the3588 body4983 than raiment?1742

26  Behold1689 1519 the3588 fowls4071 of the3588 air:3772 for3754 they sow4687 not,3756 neither3761 do they reap,2325 nor3761 gather4863 into1519 barns;596 yet2532 your5216 heavenly3770 Father3962 feedeth5142 them.846 Are ye not much better1308 5210 3756 3123 than they?846

27  1161 Which5101 of1537 you5216 by taking thought3309 can1410 add4369 one1520 cubit4083 unto1909 his848 stature?2244

28  And2532 why5101 take ye thought3309 for4012 raiment?1742 Consider2648 the3588 lilies2918 of the3588 field,68 how4459 they grow;837 they toil2872 not,3756 neither3761 do they spin:3514

29  And1161 yet I say3004 unto you,5213 That3754 even3761 Solomon4672 in1722 all3956 his848 glory1391 was not arrayed4016 like5613 one1520 of these.5130

30  Wherefore,1161 if1487 God2316 so3779 clothe294 the3588 grass5528 of the3588 field,68 which today4594 is,5607 and2532 tomorrow839 is cast906 into1519 the oven,2823 shall he not3756 much4183 more3123 clothe you,5209 O ye of little faith?3640

31  Therefore3767 take no thought,3309 3361 saying,3004 What5101 shall we eat?5315 or,2228 What5101 shall we drink?4095 or,2228 Wherewithal5101 shall we be clothed?4016

32  (For1063 after all3956 these things5023 do the3588 Gentiles1484 seek:)1934 for1063 your5216 heavenly3770 Father3962 knoweth1492 that3754 ye have need5535 of all537 these things.5130

33  But1161 seek2212 ye first4412 the3588 kingdom932 of God,2316 and2532 his846 righteousness;1343 and2532 all3956 these things5023 shall be added4369 unto you.5213

34  Take therefore no thought3361 3767 3309 for1519 the3588 morrow:839 for1063 the3588 morrow839 shall take thought3309 for the things3588 of itself.1438 Sufficient713 unto the3588 day2250 is the3588 evil2549 thereof.846

Vul

1 Attendite ne justitiam vestram faciatis coram hominibus, ut videamini ab eis: alioquin mercedem non habebitis apud Patrem vestrum qui in cælis est.

2 Cum ergo facis eleemosynam, noli tuba canere ante te, sicut hypocritæ faciunt in synagogis, et in vicis, ut honorificentur ab hominibus. Amen dico vobis, receperunt mercedem suam.

3 Te autem faciente eleemosynam, nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua:

4 ut sit eleemosyna tua in abscondito, et Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi.

5 Et cum oratis, non eritis sicut hypocritæ qui amant in synagogis et in angulis platearum stantes orare, ut videantur ab hominibus: amen dico vobis, receperunt mercedem suam.

6 Tu autem cum oraveris, intra in cubiculum tuum, et clauso ostio, ora Patrem tuum in abscondito: et Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi.

7 Orantes autem, nolite multum loqui, sicut ethnici, putant enim quod in multiloquio suo exaudiantur.

8 Nolite ergo assimilari eis: scit enim Pater vester, quid opus sit vobis, antequam petatis eum.

9 Sic ergo vos orabitis: [Pater noster, qui es in cælis,
sanctificetur nomen tuum.

10 Adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua, sicut in cælo et in terra.

11 Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie,

12 et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.

13 Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo. Amen.]

14 Si enim dimiseritis hominibus peccata eorum: dimittet et vobis Pater vester cælestis delicta vestra.

15 Si autem non dimiseritis hominibus: nec Pater vester dimittet vobis peccata vestra.

16 Cum autem jejunatis, nolite fieri sicut hypocritæ, tristes. Exterminant enim facies suas, ut appareant hominibus jejunantes. Amen dico vobis, quia receperunt mercedem suam.

17 Tu autem, cum jejunas, unge caput tuum, et faciem tuam lava,

18 ne videaris hominibus jejunans, sed Patri tuo, qui est in abscondito: et Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi.

19 Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra: ubi ærugo, et tinea demolitur: et ubi fures effodiunt, et furantur.

20 Thesaurizate autem vobis thesauros in cælo, ubi neque ærugo, neque tinea demolitur, et ubi fures non effodiunt, nec furantur.

21 Ubi enim est thesaurus tuus, ibi est et cor tuum.

22 Lucerna corporis tui est oculus tuus. Si oculus tuus fuerit simplex, totum corpus tuum lucidum erit.

23 Si autem oculus tuus fuerit nequam, totum corpus tuum tenebrosum erit. Si ergo lumen, quod in te est, tenebræ sunt: ipsæ tenebræ quantæ erunt?

24 Nemo potest duobus dominis servire: aut enim unum odio habebit, et alterum diliget: aut unum sustinebit, et alterum contemnet. Non potestis Deo servire et mammonæ.

25 Ideo dico vobis, ne solliciti sitis animæ vestræ quid manducetis, neque corpori vestro quid induamini. Nonne anima plus est quam esca, et corpus plus quam vestimentum?

26 Respicite volatilia cæli, quoniam non serunt, neque metunt, neque congregant in horrea: et Pater vester cælestis pascit illa. Nonne vos magis pluris estis illis?

27 Quis autem vestrum cogitans potest adjicere ad staturam suam cubitum unum?

28 Et de vestimento quid solliciti estis? Considerate lilia agri quomodo crescunt: non laborant, neque nent.

29 Dico autem vobis, quoniam nec Salomon in omni gloria sua coopertus est sicut unum ex istis.

30 Si autem fœnum agri, quod hodie est, et cras in clibanum mittitur, Deus sic vestit, quanto magis vos modicæ fidei?

31 Nolite ergo solliciti esse, dicentes: Quid manducabimus, aut quid bibemus, aut quo operiemur?

32 hæc enim omnia gentes inquirunt. Scit enim Pater vester, quia his omnibus indigetis.

33 Quærite ergo primum regnum Dei, et justitiam ejus: et hæc omnia adjicientur vobis.

34 Nolite ergo solliciti esse in crastinum. Crastinus enim dies sollicitus erit sibi ipsi: sufficit diei malitia sua.


Next: Matthew 7