Sacred Texts  Bible  Index 
Matthew Index
  Previous  Next 

Matthew 5

GNT

1 ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος· καὶ καθίσαντος αὐτοῦ προσῆλθαν αὐτῶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ·

2 καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων,

3 μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῶ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

4 μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.

5 μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν.

6 μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.

7 μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.

8 μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται.

9 μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται.

10 μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

11 μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ᾽ ὑμῶν [ψευδόμενοι] ἕνεκεν ἐμοῦ·

12 χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτως γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν.

13 ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθὲν ἔξω καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

14 ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·

15 οὐδὲ καίουσιν λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ.

16 οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

17 μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι.

18 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται.

19 ὃς ἐὰν οὗν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾽ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὖτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

20 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

21 ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, οὐ φονεύσεις· ὃς δ᾽ ἂν φονεύσῃ, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει.

22 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῶ ἀδελφῶ αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει· ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ τῶ ἀδελφῶ αὐτοῦ, ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῶ συνεδρίῳ· ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ, μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

23 ἐὰν οὗν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ,

24 ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῶ ἀδελφῶ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου.

25 ἴσθι εὐνοῶν τῶ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ μετ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῶ, μήποτέ σε παραδῶ ὁ ἀντίδικος τῶ κριτῇ, καὶ ὁ κριτὴς τῶ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ·

26 ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῶς τὸν ἔσχατον κοδράντην.

27 ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, οὐ μοιχεύσεις.

28 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.

29 εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν.

30 καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου εἰς γέενναν ἀπέλθῃ.

31 ἐρρέθη δέ, ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον.

32 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται.

33 πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῶ κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου.

34 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως· μήτε ἐν τῶ οὐρανῶ, ὅτι θρόνος ἐστὶν τοῦ θεοῦ·

35 μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως·

36 μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ποιῆσαι ἢ μέλαιναν.

37 ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.

38 ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος.

39 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῶ πονηρῶ· ἀλλ᾽ ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα [σου], στρέψον αὐτῶ καὶ τὴν ἄλλην·

40 καὶ τῶ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῶ καὶ τὸ ἱμάτιον·

41 καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ δύο.

42 τῶ αἰτοῦντί σε δός, καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανίσασθαι μὴ ἀποστραφῇς.

43 ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου.

44 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς,

45 ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.

46 ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;

47 καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;

48 ἔσεσθε οὗν ὑμεῖς τέλειοι ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν.

KJV

1  And1161 seeing1492 the3793 multitudes,3793 he went up305 into1519 a mountain:3735 and2532 when he846 was set,2523 his846 disciples3101 came4334 unto him:846

2  And2532 he opened455 his848 mouth,4750 and taught1321 them,846 saying,3004

3  Blessed3107 are the3588 poor4434 in spirit:4151 for3754 theirs846 is2076 the3588 kingdom932 of heaven.3772

4  Blessed3107 are they that mourn:3996 for3754 they846 shall be comforted.3870

5  Blessed3107 are the meek:4239 for3754 they846 shall inherit2816 the3588 earth.1093

6  Blessed3107 are they which do hunger3983 and2532 thirst1372 after righteousness:1343 for3754 they846 shall be filled.5526

7  Blessed3107 are the3588 merciful:1655 for3754 they846 shall obtain mercy.1653

8  Blessed3107 are the3588 pure2513 in heart:2588 for3754 they846 shall see3700 God.2316

9  Blessed3107 are the3588 peacemakers:1518 for3754 they846 shall be called2564 the children5207 of God.2316

10  Blessed3107 are they which are persecuted1377 for righteousness' sake:1752 1343 for3754 theirs846 is2076 the3588 kingdom932 of heaven.3772

11  Blessed3107 are2075 ye, when3752 men shall revile3679 you,5209 and2532 persecute1377 you, and2532 shall say2036 all manner of evil3956 4190 4487 against2596 you5216 falsely,5574 for my sake.1752 1700

12  Rejoice,5463 and2532 be exceeding glad:21 for3754 great4183 is your5216 reward3408 in1722 heaven:3772 for1063 so3779 persecuted1377 they the3588 prophets4396 which3588 were before4253 you.5216

13  Ye5210 are2075 the3588 salt217 of the3588 earth:1093 but1161 if1437 the3588 salt217 have lost his savor,3471 wherewith1722 5101 shall it be salted?233 it is thenceforth2089 good2480 for1519 nothing,3762 but1508 to be cast906 out,1854 and2532 to be trodden under foot2662 of5259 men.444

14  Ye5210 are2075 the3588 light5457 of the3588 world.2889 A city4172 that is set2749 on1883 a hill3735 cannot1410 3756 be hid.2928

15  Neither3761 do men light2545 a candle,3088 and2532 put5087 it846 under5259 a bushel,3426 but235 on1909 a candlestick;3087 and2532 it giveth light2989 unto all3956 that3588 are in1722 the3588 house.3614

16  Let your5216 light5457 so3779 shine2989 before1715 men,444 that3704 they may see1492 your5216 good2570 works,2041 and2532 glorify1392 your5216 Father3962 which3588 is in1722 heaven.3772

17  Think3543 not3361 that3754 I am come2064 to destroy2647 the3588 law,3551 or2228 the3588 prophets:4396 I am not3756 come2064 to destroy,2647 but235 to fulfill.4137

18  For1063 verily281 I say3004 unto you,5213 Till2193 heaven3772 and2532 earth1093 pass,3928 one1520 jot2503 or2228 one3391 tittle2762 shall in no wise3364 pass3928 from575 the3588 law,3551 till2193 all3956 be fulfilled.1096

19  Whosoever3739 1437 therefore3767 shall break3089 one3391 of these5130 least1646 commandments,1785 and2532 shall teach1321 men444 so,3779 he shall be called2564 the least1646 in1722 the3588 kingdom932 of heaven:3772 but1161 whosoever3739 302 shall do4160 and2532 teach1321 them, the same3778 shall be called2564 great3173 in1722 the3588 kingdom932 of heaven.3772

20  For1063 I say3004 unto you,5213 That3754 except3362 your5216 righteousness1343 shall exceed4052 4119 the righteousness of the3588 scribes1122 and2532 Pharisees,5330 ye shall in no case3364 enter1525 into1519 the3588 kingdom932 of heaven.3772

21  Ye have heard191 that3754 it was said4483 by them of old time,744 Thou shalt not3756 kill;5407 and1161 whosoever3739 302 shall kill5407 shall be2071 in danger1777 of the3588 judgment:2920

22  But1161 I1473 say3004 unto you,5213 That3754 whosoever3956 is angry3710 with his848 brother80 without a cause1500 shall be2071 in danger1777 of the3588 judgment:2920 and1161 whosoever3739 302 shall say2036 to his848 brother,80 Raca,4469 shall be2071 in danger1777 of the3588 council:4892 but1161 whosoever3739 302 shall say,2036 Thou fool,3474 shall be2071 in danger1777 of1519 hell1067 fire.4442

23  Therefore3767 if1437 thou bring4374 thy4675 gift1435 to1909 the3588 altar,2379 and there2546 rememberest3415 that3754 thy4675 brother80 hath2192 aught5100 against2596 thee;4675

24  Leave863 there1563 thy4675 gift1435 before1715 the3588 altar,2379 and2532 go thy way;5217 first4412 be reconciled1259 to thy4675 brother,80 and2532 then5119 come2064 and offer4374 thy4675 gift.1435

25  Agree2468 2132 with thine4675 adversary476 quickly,5035 while2193 3755 thou art1488 in1722 the3588 way3598 with3326 him;846 lest at any time3379 the3588 adversary476 deliver3860 thee4571 to the3588 judge,2923 and2532 the3588 judge2923 deliver3860 thee4571 to the3588 officer,5257 and2532 thou be cast906 into1519 prison.5438

26  Verily281 I say3004 unto thee,4671 Thou shalt by no means3364 come out1831 thence,1564 till2193 302 thou hast paid591 the3588 uttermost2078 farthing.2835

27  Ye have heard191 that3754 it was said4483 by them of old time,744 Thou shalt not3756 commit adultery:3431

28  But1161 I1473 say3004 unto you,5213 That3754 whosoever3956 looketh991 on a woman1135 to lust1937 after her846 hath committed adultery3431 with her846 already2235 in1722 his848 heart.2588

29  And1161 if1487 thy4675 right1188 eye3788 offend4624 thee,4571 pluck it out,1807 846 and2532 cast906 it from575 thee:4675 for1063 it is profitable4851 for thee4671 that2443 one1520 of thy4675 members3196 should perish,622 and2532 not3361 that thy4675 whole3650 body4983 should be cast906 into1519 hell.1067

30  And2532 if1487 thy4675 right1188 hand5495 offend4624 thee,4571 cut it off,1581 846 and2532 cast906 it from575 thee:4675 for1063 it is profitable4851 for thee4671 that2443 one1520 of thy4675 members3196 should perish,622 and2532 not3361 that thy4675 whole3650 body4983 should be cast906 into1519 hell.1067

31  It1161 hath been said,4483 Whosoever3739 302 shall put away630 his848 wife,1135 let him give1325 her846 a writing of divorcement:647

32  But1161 I1473 say3004 unto you,5213 That3754 whosoever3739 302 shall put away630 his848 wife,1135 saving for3924 the cause3056 of fornication,4202 causeth4160 her846 to commit adultery:3429 and2532 whosoever3739 1437 shall marry1060 her that is divorced630 committeth adultery.3429

33  Again,3825 ye have heard191 that3754 it hath been said4483 by them of old time,744 Thou shalt not3756 forswear1964 thyself, but1161 shalt perform591 unto the3588 Lord2962 thine4675 oaths:3727

34  But1161 I1473 say3004 unto you,5213 Swear3660 not3361 at all;3654 neither3383 by1722 heaven;3772 for3754 it is2076 God's2316 throne:2362

35  Nor3383 by1722 the3588 earth;1093 for3754 it is2076 his846 footstool:5286 4228 neither3383 by1519 Jerusalem;2414 for3754 it is2076 the city4172 of the3588 great3173 King.935

36  Neither3383 shalt thou swear3660 by1722 thy4675 head,2776 because3754 thou canst1410 not3756 make4160 one3391 hair2359 white3022 or2228 black.3189

37  But1161 let your5216 communication3056 be,2077 Yea,3483 yea;3483 Nay,3756 nay:3756 for1161 whatsoever is more4053 than these5130 cometh2076 of1537 evil.4190

38  Ye have heard191 that3754 it hath been said,4483 An eye3788 for473 an eye,3788 and2532 a tooth3599 for473 a tooth:3599

39  But1161 I1473 say3004 unto you,5213 That ye resist436 not3361 evil:4190 but235 whosoever3748 shall smite4474 thee4571 on1909 thy4675 right1188 cheek,4600 turn4762 to him846 the3588 other243 also.2532

40  And2532 if any man will2309 sue thee at the law,2919 4671 and2532 take away2983 thy4675 coat,5509 let him846 have863 thy cloak2440 also.2532

41  And2532 whosoever3748 shall compel thee to go29 4571 a1520 mile,3400 go5217 with3326 him846 twain.1417

42  Give1325 to him that asketh154 thee,4571 and2532 from him that would2309 borrow1155 of575 thee4675 turn not thou away.654 3361

43  Ye have heard191 that3754 it hath been said,4483 Thou shalt love25 thy4675 neighbor,4139 and2532 hate3404 thine4675 enemy.2190

44  But1161 I1473 say3004 unto you,5213 Love25 your5216 enemies,2190 bless2127 them that curse2672 you,5209 do4160 good2573 to them that hate3404 you,5209 and2532 pray4336 for5228 them which despitefully use1908 you,5209 and2532 persecute1377 you;5209

45  That3704 ye may be1096 the children5207 of your5216 Father3962 which3588 is in1722 heaven:3772 for3754 he maketh his848 sun2246 to rise393 on1909 the evil4190 and2532 on the good,18 and2532 sendeth rain1026 on1909 the just1342 and2532 on the unjust.94

46  For1063 if1437 ye love25 them which love25 you,5209 what5101 reward3408 have2192 ye? do4160 not3780 even2532 the3588 publicans5057 the3588 same?846

47  And2532 if1437 ye salute782 your5216 brethren80 only,3440 what5101 do4160 ye more4053 than others? do4160 not3780 even2532 the3588 publicans5057 so?3779

48  Be2071 ye5210 therefore3767 perfect,5046 even as5618 your5216 Father3962 which3588 is in1722 heaven3772 is2076 perfect.5046

Vul

1 Videns autem Jesus turbas, ascendit in montem, et cum sedisset, accesserunt ad eum discipuli ejus,

2 et aperiens os suum docebat eos dicens:

3 Beati pauperes spiritu: quoniam ipsorum est regnum cælorum.

4 Beati mites: quoniam ipsi possidebunt terram.

5 Beati qui lugent: quoniam ipsi consolabuntur.

6 Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam: quoniam ipsi saturabuntur.

7 Beati misericordes: quoniam ipsi misericordiam consequentur.

8 Beati mundo corde: quoniam ipsi Deum videbunt.

9 Beati pacifici: quoniam filii Dei vocabuntur.

10 Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam: quoniam ipsorum est regnum cælorum.

11 Beati estis cum maledixerint vobis, et persecuti vos fuerint, et dixerint omne malum adversum vos mentientes, propter me:

12 gaudete, et exsultate, quoniam merces vestra copiosa est in cælis. Sic enim persecuti sunt prophetas, qui fuerunt ante vos.

13 Vos estis sal terræ. Quod si sal evanuerit, in quo salietur? ad nihilum valet ultra, nisi ut mittatur foras, et conculcetur ab hominibus.

14 Vos estis lux mundi. Non potest civitas abscondi supra montem posita,

15 neque accendunt lucernam, et ponunt eam sub modio, sed super candelabrum, ut luceat omnibus qui in domo sunt.

16 Sic luceat lux vestra coram hominibus: ut videant opera vestra bona, et glorificent Patrem vestrum, qui in cælis est.

17 Nolite putare quoniam veni solvere legem aut prophetas: non veni solvere, sed adimplere.

18 Amen quippe dico vobis, donec transeat cælum et terra, jota unum aut unus apex non præteribit a lege, donec omnia fiant.

19 Qui ergo solverit unum de mandatis istis minimis, et docuerit sic homines, minimus vocabitur in regno cælorum: qui autem fecerit et docuerit, hic magnus vocabitur in regno cælorum.

20 Dico enim vobis, quia nisi abundaverit justitia vestra plus quam scribarum et pharisæorum, non intrabitis in regnum cælorum.

21 Audistis quia dictum est antiquis: Non occides: qui autem occiderit, reus erit judicio.

22 Ego autem dico vobis: quia omnis qui irascitur fratri suo, reus erit judicio. Qui autem dixerit fratri suo, raca: reus erit concilio. Qui autem dixerit, fatue: reus erit gehennæ ignis.

23 Si ergo offers munus tuum ad altare, et ibi recordatus fueris quia frater tuus habet aliquid adversum te:

24 relinque ibi munus tuum ante altare, et vade prius reconciliari fratri tuo: et tunc veniens offeres munus tuum.

25 Esto consentiens adversario tuo cito dum es in via cum eo: ne forte tradat te adversarius judici, et judex tradat te ministro: et in carcerem mittaris.

26 Amen dico tibi, non exies inde, donec reddas novissimum quadrantem.

27 Audistis quia dictum est antiquis: Non mœchaberis.

28 Ego autem dico vobis: quia omnis qui viderit mulierem ad concupiscendum eam, jam mœchatus est eam in corde suo.

29 Quod si oculus tuus dexter scandalizat te, erue eum, et projice abs te: expedit enim tibi ut pereat unum membrorum tuorum, quam totum corpus tuum mittatur in gehennam.

30 Et si dextra manus tua scandalizat te, abscide eam, et projice abs te: expedit enim tibi ut pereat unum membrorum tuorum, quam totum corpus tuum eat in gehennam.

31 Dictum est autem: Quicumque dimiserit uxorem suam, det ei libellum repudii.

32 Ego autem dico vobis: quia omnis qui dimiserit uxorem suam, excepta fornicationis causa, facit eam mœchari: et qui dimissam duxerit, adulterat.

33 Iterum audistis quia dictum est antiquis: Non perjurabis: reddes autem Domino juramenta tua.

34 Ego autem dico vobis, non jurare omnino, neque per cælum, quia thronus Dei est:

35 neque per terram, quia scabellum est pedum ejus: neque per Jerosolymam, quia civitas est magni regis:

36 neque per caput tuum juraveris, quia non potes unum capillum album facere, aut nigrum.

37 Sit autem sermo vester, est, est: non, non: quod autem his abundantius est, a malo est.

38 Audistis quia dictum est: Oculum pro oculo, et dentem pro dente.

39 Ego autem dico vobis, non resistere malo: sed si quis te percusserit in dexteram maxillam tuam, præbe illi et alteram:

40 et ei, qui vult tecum judicio contendere, et tunicam tuam tollere, dimitte ei et pallium:

41 et quicumque te angariaverit mille passus, vade cum illo et alia duo.

42 Qui petit a te, da ei: et volenti mutuari a te, ne avertaris.

43 Audistis quia dictum est: Diliges proximum tuum, et odio habebis inimicum tuum.

44 Ego autem dico vobis: diligite inimicos vestros, benefacite his qui oderunt vos, et orate pro persequentibus et calumniantibus vos:

45 ut sitis filii Patris vestri, qui in cælis est: qui solem suum oriri facit super bonos et malos: et pluit super justos et injustos.

46 Si enim diligitis eos qui vos diligunt, quam mercedem habebitis? nonne et publicani hoc faciunt?

47 Et si salutaveritis fratres vestros tantum, quid amplius facitis? nonne et ethnici hoc faciunt?

48 Estote ergo vos perfecti, sicut et Pater vester cælestis perfectus est.


Next: Matthew 6