Sacred Texts  Bible  Index 
Mark Index
  Previous  Next 

Mark 14

GNT

1 ἦν δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας. καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτείνωσιν·

2 ἔλεγον γάρ, μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, μήποτε ἔσται θόρυβος τοῦ λαοῦ.

3 καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν βηθανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ σίμωνος τοῦ λεπροῦ κατακειμένου αὐτοῦ ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς· συντρίψασα τὴν ἀλάβαστρον κατέχεεν αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς.

4 ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς, εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν;

5 ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ μύρον πραθῆναι ἐπάνω δηναρίων τριακοσίων καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς· καὶ ἐνεβριμῶντο αὐτῇ.

6 ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν, ἄφετε αὐτήν· τί αὐτῇ κόπους παρέχετε; καλὸν ἔργον ἠργάσατο ἐν ἐμοί.

7 πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοῖς εὗ ποιῆσαι, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.

8 ὃ ἔσχεν ἐποίησεν· προέλαβεν μυρίσαι τὸ σῶμά μου εἰς τὸν ἐνταφιασμόν.

9 ἀμὴν δὲ λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.

10 καὶ ἰούδας ἰσκαριὼθ ὁ εἷς τῶν δώδεκα ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς ἵνα αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖς.

11 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν καὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῶ ἀργύριον δοῦναι. καὶ ἐζήτει πῶς αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ.

12 καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, λέγουσιν αὐτῶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα;

13 καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς, ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῶ,

14 καὶ ὅπου ἐὰν εἰσέλθῃ εἴπατε τῶ οἰκοδεσπότῃ ὅτι ὁ διδάσκαλος λέγει, ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμά μου ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω;

15 καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον ἕτοιμον· καὶ ἐκεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν.

16 καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν καὶ εὖρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.

17 καὶ ὀψίας γενομένης ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα.

18 καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων ὁ ἰησοῦς εἶπεν, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με, ὁ ἐσθίων μετ᾽ ἐμοῦ.

19 ἤρξαντο λυπεῖσθαι καὶ λέγειν αὐτῶ εἷς κατὰ εἷς, μήτι ἐγώ;

20 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, εἷς τῶν δώδεκα, ὁ ἐμβαπτόμενος μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τὸ τρύβλιον.

21 ὅτι ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῶ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾽ οὖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται· καλὸν αὐτῶ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος.

22 καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν λαβὼν ἄρτον εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ εἶπεν, λάβετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου.

23 καὶ λαβὼν ποτήριον εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες.

24 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, τοῦτό ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης τὸ ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν·

25 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.

26 καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν.

27 καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς ὅτι πάντες σκανδαλισθήσεσθε, ὅτι γέγραπται, πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται·

28 ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν γαλιλαίαν.

29 ὁ δὲ πέτρος ἔφη αὐτῶ, εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ.

30 καὶ λέγει αὐτῶ ὁ ἰησοῦς, ἀμὴν λέγω σοι ὅτι σὺ σήμερον ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς με ἀπαρνήσῃ.

31 ὁ δὲ ἐκπερισσῶς ἐλάλει, ἐὰν δέῃ με συναποθανεῖν σοι, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. ὡσαύτως δὲ καὶ πάντες ἔλεγον.

32 καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον οὖ τὸ ὄνομα γεθσημανί, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, καθίσατε ὧδε ἕως προσεύξωμαι.

33 καὶ παραλαμβάνει τὸν πέτρον καὶ [τὸν] ἰάκωβον καὶ [τὸν] ἰωάννην μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν,

34 καὶ λέγει αὐτοῖς, περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου· μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε.

35 καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ προσηύχετο ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν παρέλθῃ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ ὥρα,

36 καὶ ἔλεγεν, αββα ὁ πατήρ, πάντα δυνατά σοι· παρένεγκε τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ᾽ ἐμοῦ· ἀλλ᾽ οὐ τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί σύ.

37 καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῶ πέτρῳ, σίμων, καθεύδεις; οὐκ ἴσχυσας μίαν ὥραν γρηγορῆσαι;

38 γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ ἔλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής.

39 καὶ πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών.

40 καὶ πάλιν ἐλθὼν εὖρεν αὐτοὺς καθεύδοντας, ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καταβαρυνόμενοι, καὶ οὐκ ᾔδεισαν τί ἀποκριθῶσιν αὐτῶ.

41 καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον καὶ λέγει αὐτοῖς, καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε; ἀπέχει· ἦλθεν ἡ ὥρα, ἰδοὺ παραδίδοται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν.

42 ἐγείρεσθε ἄγωμεν· ἰδοὺ ὁ παραδιδούς με ἤγγικεν.

43 καὶ εὐθὺς ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος παραγίνεται ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων.

44 δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον αὐτοῖς λέγων, ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν· κρατήσατε αὐτὸν καὶ ἀπάγετε ἀσφαλῶς.

45 καὶ ἐλθὼν εὐθὺς προσελθὼν αὐτῶ λέγει, ῥαββί, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.

46 οἱ δὲ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας αὐτῶ καὶ ἐκράτησαν αὐτόν.

47 εἷς δέ [τις] τῶν παρεστηκότων σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἔπαισεν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον.

48 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με;

49 καθ᾽ ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῶ ἱερῶ διδάσκων καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με· ἀλλ᾽ ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί.

50 καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον πάντες.

51 καὶ νεανίσκος τις συνηκολούθει αὐτῶ περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ, καὶ κρατοῦσιν αὐτόν·

52 ὁ δὲ καταλιπὼν τὴν σινδόνα γυμνὸς ἔφυγεν.

53 καὶ ἀπήγαγον τὸν ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα, καὶ συνέρχονται πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ γραμματεῖς.

54 καὶ ὁ πέτρος ἀπὸ μακρόθεν ἠκολούθησεν αὐτῶ ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἦν συγκαθήμενος μετὰ τῶν ὑπηρετῶν καὶ θερμαινόμενος πρὸς τὸ φῶς.

55 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον ἐζήτουν κατὰ τοῦ ἰησοῦ μαρτυρίαν εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν, καὶ οὐχ ηὕρισκον·

56 πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἴσαι αἱ μαρτυρίαι οὐκ ἦσαν.

57 καί τινες ἀναστάντες ἐψευδομαρτύρουν κατ᾽ αὐτοῦ λέγοντες

58 ὅτι ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος ὅτι ἐγὼ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω·

59 καὶ οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν ἡ μαρτυρία αὐτῶν.

60 καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς μέσον ἐπηρώτησεν τὸν ἰησοῦν λέγων, οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; τί οὖτοί σου καταμαρτυροῦσιν;

61 ὁ δὲ ἐσιώπα καὶ οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν. πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῶ, σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ;

62 ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν, ἐγώ εἰμι, καὶ ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν καθήμενον τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ.

63 ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαρρήξας τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ λέγει, τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων;

64 ἠκούσατε τῆς βλασφημίας· τί ὑμῖν φαίνεται; οἱ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν ἔνοχον εἶναι θανάτου.

65 καὶ ἤρξαντό τινες ἐμπτύειν αὐτῶ καὶ περικαλύπτειν αὐτοῦ τὸ πρόσωπον καὶ κολαφίζειν αὐτὸν καὶ λέγειν αὐτῶ, προφήτευσον, καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἔλαβον.

66 καὶ ὄντος τοῦ πέτρου κάτω ἐν τῇ αὐλῇ ἔρχεται μία τῶν παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως,

67 καὶ ἰδοῦσα τὸν πέτρον θερμαινόμενον ἐμβλέψασα αὐτῶ λέγει, καὶ σὺ μετὰ τοῦ ναζαρηνοῦ ἦσθα τοῦ ἰησοῦ.

68 ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων, οὔτε οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι σὺ τί λέγεις. καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ προαύλιον [· καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησεν].

69 καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν ἤρξατο πάλιν λέγειν τοῖς παρεστῶσιν ὅτι οὖτος ἐξ αὐτῶν ἐστιν.

70 ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῶ πέτρῳ, ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ, καὶ γὰρ γαλιλαῖος εἶ.

71 ὁ δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν καὶ ὀμνύναι ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὃν λέγετε.

72 καὶ εὐθὺς ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. καὶ ἀνεμνήσθη ὁ πέτρος τὸ ῥῆμα ὡς εἶπεν αὐτῶ ὁ ἰησοῦς ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι δὶς τρίς με ἀπαρνήσῃ· καὶ ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν.

KJV

1  After3326 two1417 days2250 was2258 the feast of the3588 passover,3957 and2532 of unleavened bread:106 and2532 the3588 chief priests749 and2532 the3588 scribes1122 sought2212 how4459 they might take2902 him846 by1722 craft,1388 and put him to death.615

2  But1161 they said,3004 Not3361 on1722 the3588 feast1859 day, lest3379 there be2071 an uproar2351 of the3588 people.2992

3  And2532 being5607 in1722 Bethany963 in1722 the3588 house3614 of Simon4613 the3588 leper,3015 as he846 sat at meat,2621 there came2064 a woman1135 having2192 an alabaster box211 of ointment3464 of spikenard4101 3487 very precious;4185 and2532 she broke4937 the3588 box,211 and poured2708 it on2596 his846 head.2776

4  And1161 there were2258 some5100 that had indignation23 within4314 themselves,1438 and2532 said,3004 Why5101 was this3778 waste684 of the3588 ointment3464 made?1096

5  For1063 it5124 might have been1410 sold4097 for more than1883 three hundred5145 pence,1220 and2532 have been given1325 to the3588 poor.4434 And2532 they murmured against1690 her.846

6  And1161 Jesus2424 said,2036 Let her alone;863 846 why5101 trouble3930 2873 ye her?846 she hath wrought2038 a good2570 work2041 on1519 me.1691

7  For1063 ye have2192 the3588 poor4434 with3326 you1438 always,3842 and2532 whensoever3752 ye will2309 ye may1410 do4160 them846 good:2095 but1161 me1691 ye have2192 not3756 always.3842

8  She hath done4160 what3739 she3778 could:2192 she is come aforehand4301 to anoint3462 my3450 body4983 to1519 the3588 burying.1780

9  Verily281 I say3004 unto you,5213 Wheresoever3699 302 this5124 gospel2098 shall be preached2784 throughout1519 the3588 whole3650 world,2889 this also2532 that3739 she3778 hath done4160 shall be spoken of2980 for1519 a memorial3422 of her.846

10  And2532 Judas2455 Iscariot,2469 one1520 of the3588 twelve,1427 went565 unto4314 the3588 chief priests,749 to2443 betray3860 him846 unto them.846

11  And1161 when they3588 heard191 it, they were glad,5463 and2532 promised1861 to give1325 him846 money.694 And2532 he sought2212 how4459 he might conveniently2122 betray3860 him.846

12  And2532 the3588 first4413 day2250 of unleavened bread,106 when3753 they killed2380 the3588 passover,3957 his846 disciples3101 said3004 unto him,846 Where4226 wilt2309 thou that we go565 and prepare2090 that2443 thou mayest eat5315 the3588 passover?3957

13  And2532 he sendeth forth649 two1417 of his848 disciples,3101 and2532 saith3004 unto them,846 Go5217 ye into1519 the3588 city,4172 and2532 there shall meet528 you5213 a man444 bearing941 a pitcher2765 of water:5204 follow190 him.846

14  And2532 wheresoever3699 1437 he shall go1525 say2036 ye to the3588 goodman of the house,3617 The3588 Master1320 saith,3004 Where4226 is2076 the3588 guestchamber,2646 where3699 I shall eat5315 the3588 passover3957 with3326 my3450 disciples?3101

15  And2532 he846 will show1166 you5213 a large3173 upper room508 furnished4766 and prepared:2092 there1563 make ready2090 for us.2254

16  And2532 his846 disciples3101 went forth,1831 and2532 came2064 into1519 the3588 city,4172 and2532 found2147 as2531 he had said2036 unto them:846 and2532 they made ready2090 the3588 passover.3957

17  And2532 in the evening3798 he1096 cometh2064 with3326 the3588 twelve.1427

18  And2532 as they846 sat345 and2532 did eat,2068 Jesus2424 said,2036 Verily281 I say3004 unto you,5213 One1520 of1537 you5216 which eateth2068 with3326 me1700 shall betray3860 me.3165

19  And1161 they3588 began756 to be sorrowful,3076 and2532 to say3004 unto him846 one by one,1527 Is3385 it I?1473 and2532 another243 said, Is3385 it I?1473

20  And1161 he3588 answered611 and said2036 unto them,846 It is one1520 of1537 the3588 twelve,1427 that dippeth1686 with3326 me1700 in1519 the3588 dish.5165

21  The3588 Son5207 of man444 indeed3303 goeth,5217 as2531 it is written1125 of4012 him:846 but1161 woe3759 to that1565 man444 by1223 whom3739 the3588 Son5207 of man444 is betrayed!3860 good2570 were2258 it846 for that1565 man444 if1487 he had never3756 been born.1080

22  And2532 as they846 did eat,2068 Jesus2424 took2983 bread,740 and blessed,2127 and broke2806 it, and2532 gave1325 to them,846 and2532 said,2036 Take,2983 eat:5315 this5124 is2076 my3450 body.4983

23  And2532 he took2983 the3588 cup,4221 and when he had given thanks,2168 he gave1325 it to them:846 and2532 they all3956 drank4095 of1537 it.846

24  And2532 he said2036 unto them,846 This5124 is2076 my3450 blood129 of3588 the3588 new2537 testament,1242 which is shed1632 for4012 many.4183

25  Verily281 I say3004 unto you,5213 I will drink4095 no3364 more3765 of1537 the3588 fruit1081 of the3588 vine,288 until2193 that1565 day2250 that3752 I drink4095 it846 new2537 in1722 the3588 kingdom932 of God.2316

26  And2532 when they had sung a hymn,5214 they went out1831 into1519 the3588 mount3735 of Olives.1636

27  And2532 Jesus2424 saith3004 unto them,846 All3956 ye shall be offended4624 because of1722 me1698 1722 this5026 night:3571 for3754 it is written,1125 I will smite3960 the3588 shepherd,4166 and2532 the3588 sheep4263 shall be scattered.1287

28  But235 after3326 that I am3165 risen,1453 I will go before4254 you5209 into1519 Galilee.1056

29  But1161 Peter4074 said5346 unto him,846 Although2532 1487 all3956 shall be offended,4624 yet235 will not3756 I.1473

30  And2532 Jesus2424 saith3004 unto him,846 Verily281 I say3004 unto thee,4671 That3754 this day,4594 even in1722 this5026 night,3571 before4250 the2228 cock220 crow5455 twice,1364 thou shalt deny533 me3165 thrice.5151

31  But1161 he3588 spake3004 the more3123 vehemently,1537 4053 If1437 I3165 should1163 die with4880 thee,4671 I will not deny thee in any wise.3364 533 4571 1161 Likewise5615 also2532 said3004 they all.3956

32  And2532 they came2064 to1519 a place5564 which3739 was named3686 Gethsemane:1068 and2532 he saith3004 to his848 disciples,3101 Sit2523 ye here,5602 while2193 I shall pray.4336

33  And2532 he taketh3880 with3326 him1438 Peter4074 and2532 James2385 and2532 John,2491 and2532 began756 to be sore amazed,1568 and2532 to be very heavy;85

34  And2532 saith3004 unto them,846 My3450 soul5590 is2076 exceeding sorrowful4036 unto2193 death:2288 tarry3306 ye here,5602 and2532 watch.1127

35  And2532 he went forward4281 a little,3397 and fell4098 on1909 the3588 ground,1093 and2532 prayed4336 that,2443 if1487 it were2076 possible,1415 the3588 hour5610 might pass3928 from575 him.846

36  And2532 he said,3004 Abba,5 Father,3962 all things3956 are possible1415 unto thee;4671 take away3911 this5124 cup4221 from575 me:1700 nevertheless235 not3756 what5101 I1473 will,2309 but235 what5101 thou4771 wilt.

37  And2532 he cometh,2064 and2532 findeth2147 them846 sleeping,2518 and2532 saith3004 unto Peter,4074 Simon,4613 sleepest2518 thou? couldest2480 not3756 thou watch1127 one3391 hour?5610

38  Watch1127 ye and2532 pray,4336 lest3363 ye enter1525 into1519 temptation.3986 The3588 spirit4151 truly3303 is ready,4289 but1161 the3588 flesh4561 is weak.772

39  And2532 again3825 he went away,565 and prayed,4336 and spake2036 the3588 same846 words.3056

40  And2532 when he returned,5290 he found2147 them846 asleep2518 again,3825 (for1063 their846 eyes3778 were2258 heavy,)916 neither2532 3756 wist1492 they what5101 to answer611 him.846

41  And2532 he cometh2064 the3588 third time,5154 and2532 saith3004 unto them,846 Sleep on2518 now,3063 and2532 take your rest;373 it is enough,566 the3588 hour5610 is come;2064 behold,2400 the3588 Son5207 of man444 is betrayed3860 into1519 the3588 hands5495 of sinners.268

42  Rise up,1453 let us go;71 lo,2400 he that betrayeth3860 me3165 is at hand.1448

43  And2532 immediately,2112 while he846 yet2089 spake,2980 cometh3854 Judas,2455 one1520 of the3588 twelve,1427 and2532 with3326 him846 a great4183 multitude3793 with3326 swords3162 and2532 staves,3586 from3844 the3588 chief priests749 and2532 the3588 scribes1122 and2532 the3588 elders.4245

44  And1161 he that betrayed3860 him846 had given1325 them846 a token,4953 saying,3004 Whomsoever3739 302 I shall kiss,5368 that same846 is2076 he; take2902 him,846 and2532 lead him away safely.520 806

45  And2532 as soon as he was come,2064 he goeth4334 straightway2112 to him,846 and saith,3004 Master,4461 master;4461 and2532 kissed2705 him.846

46  And1161 they3588 laid1911 their848 hands5495 on1909 him,846 and2532 took2902 him.846

47  And1161 one1520 of them that stood by3936 drew4685 a sword,3162 and smote3817 a servant1401 of the3588 high priest,749 and2532 cut off851 his846 ear.5621

48  And2532 Jesus2424 answered611 and said2036 unto them,846 Are ye come out,1831 as5613 against1909 a thief,3027 with3326 swords3162 and2532 with staves3586 to take4815 me?3165

49  I was2252 daily2596 2250 with4314 you5209 in1722 the3588 temple2411 teaching,1321 and2532 ye took2902 me3165 not:3756 but235 2443 the3588 Scriptures1124 must be fulfilled.4137

50  And2532 they all3956 forsook863 him,846 and fled.5343

51  And2532 there followed190 him846 a1520 certain5100 young man,3495 having4016 a linen cloth4616 cast about1909 his naked1131 body; and2532 the3588 young men3495 laid hold on2902 him:846

52  And1161 he3588 left2641 the3588 linen cloth,4616 and fled5343 from575 them846 naked.1131

53  And2532 they led Jesus away520 2424 to4314 the3588 high priest:749 and2532 with him846 were assembled4905 all3956 the3588 chief priests749 and2532 the3588 elders4245 and2532 the3588 scribes.1122

54  And2532 Peter4074 followed190 him846 afar off,575 3113 even2193 into1519 the3588 palace833 of the3588 high priest:749 and2532 he sat2258 4775 with3326 the3588 servants,5257 and2532 warmed2328 himself at4314 the3588 fire.5457

55  And1161 the3588 chief priests749 and2532 all3650 the3588 council4892 sought2212 for witness3141 against2596 Jesus2424 to put him to death;2289 846 and2532 found2147 none.3756

56  For1063 many4183 bare false witness5576 against2596 him,846 but2532 their846 witness3141 agreed not together.2258 3756 2470

57  And2532 there arose450 certain,5100 and bare false witness5576 against2596 him,846 saying,3004

58  We2249 heard191 him846 say,3004 I1473 will destroy2647 this5126 temple3485 that is made with hands,5499 and2532 within1223 three5140 days2250 I will build3618 another243 made without hands.886

59  But2532 neither3761 so3779 did their846 witness3141 agree together.2258 2470

60  And2532 the3588 high priest749 stood up450 in1519 the3588 midst,3319 and asked1905 Jesus,2424 saying,3004 3756 Answerest611 thou nothing?3762 what5101 is it which these3778 witness against2649 thee?4675

61  But1161 he3588 held his peace,4623 and2532 answered611 nothing.3762 Again3825 the3588 high priest749 asked1905 him,846 and2532 said3004 unto him,846 Art1488 thou4771 the3588 Christ,5547 the3588 Son5207 of the3588 Blessed?2128

62  And1161 Jesus2424 said,2036 I1473 am:1510 and2532 ye shall see3700 the3588 Son5207 of man444 sitting2521 on1537 the right hand1188 of power,1411 and2532 coming2064 in3326 the3588 clouds3507 of heaven.3772

63  Then1161 the3588 high priest749 rent1284 his848 clothes,5509 and saith,3004 What5101 need2192 5532 we any further2089 witnesses?3144

64  Ye have heard191 the3588 blasphemy:988 what5101 think5316 ye?5213 And1161 they3588 all3956 condemned2632 him846 to be1511 guilty1777 of death.2288

65  And2532 some5100 began756 to spit on1716 him,846 and2532 to cover4028 his846 face,4383 and2532 to buffet2852 him,846 and2532 to say3004 unto him,846 Prophesy:4395 and2532 the3588 servants5257 did strike906 him846 with the palms of their hands.4475

66  And2532 as Peter4074 was5607 beneath2736 in1722 the3588 palace,833 there cometh2064 one3391 of the3588 maids3814 of the3588 high priest:749

67  And2532 when she saw1492 Peter4074 warming2328 himself, she looked upon1689 him,846 and said,3004 And2532 thou4771 also wast2258 with3326 Jesus2424 of Nazareth.3479

68  But1161 he3588 denied,720 saying,3004 I know1492 not,3756 neither3761 understand1987 I what5101 thou4771 sayest.3004 And2532 he went1831 out1854 into1519 the3588 porch;4259 and2532 the cock220 crew.5455

69  And2532 a maid3814 saw1492 him846 again,3825 and began756 to say3004 to them that stood by,3936 This3778 is2076 one of1537 them.846

70  And1161 he3588 denied720 it again.3825 And2532 a little3397 after,3326 they that stood by3936 said3004 again3825 to Peter,4074 Surely230 thou art1488 one of1537 them:846 for1063 thou2532 art1488 a Galilaean,1057 and2532 thy4675 speech2981 agreeth3662 thereto.

71  But1161 he3588 began756 to curse332 and2532 to swear,3660 saying, I know1492 not3756 this5126 man444 of whom3739 ye speak.3004

72  And2532 the1537 second time1208 the cock220 crew.5455 And2532 Peter4074 called to mind363 the3588 word4487 that3739 Jesus2424 said2036 unto him,846 Before4250 the cock220 crow5455 twice,1364 thou shalt deny533 me3165 thrice.5151 And2532 when he thought thereon,1911 he wept.2799

Vul

1 Erat autem Pascha et azyma post biduum: et quærebant summi sacerdotes et scribæ quomodo eum dolo tenerent, et occiderent.

2 Dicebant autem: Non in die festo, ne forte tumultus fieret in populo.

3 Et cum esset Bethaniæ in domo Simonis leprosi, et recumberet, venit mulier habens alabastrum unguenti nardi spicati pretiosi: et fracto alabastro, effudit super caput ejus.

4 Erant autem quidam indigne ferentes intra semetipsos, et dicentes: Ut quid perditio ista unguenti facta est?

5 poterat enim unguentum istud venundari plus quam trecentis denariis, et dari pauperibus. Et fremebant in eam.

6 Jesus autem dixit: Sinite eam, quid illi molesti estis? Bonum opus operata est in me:

7 semper enim pauperes habetis vobiscum: et cum volueritis, potestis illis benefacere: me autem non semper habetis.

8 Quod habuit hæc, fecit: prævenit ungere corpus meum in sepulturam.

9 Amen dico vobis: Ubicumque prædicatum fuerit Evangelium istud in universo mundo, et quod fecit hæc, narrabitur in memoriam ejus.

10 Et Judas Iscariotes, unus de duodecim, abiit ad summos sacerdotes, ut proderet eum illis.

11 Qui audientes gavisi sunt: et promiserunt ei pecuniam se daturos. Et quærebat quomodo illum opportune traderet.

12 Et primo die azymorum quando Pascha immolabant, dicunt ei discipuli: Quo vis eamus, et paremus tibi ut manduces Pascha?

13 Et mittit duos ex discipulis suis, et dicit eis: Ite in civitatem, et occurret vobis homo lagenam aquæ bajulans: sequimini eum,

14 et quocumque introierit, dicite domino domus, quia magister dicit: Ubi est refectio mea, ubi Pascha cum discipulis meis manducem?

15 Et ipse vobis demonstrabit cœnaculum grande, stratum: et illic parate nobis.

16 Et abierunt discipuli ejus, et venerunt in civitatem: et invenerunt sicut dixerat illis, et paraverunt Pascha.

17 Vespere autem facto, venit cum duodecim.

18 Et discumbentibus eis, et manducantibus, ait Jesus: Amen dico vobis, quia unus ex vobis tradet me, qui manducat mecum.

19 At illi cœperunt contristari, et dicere ei singulatim: Numquid ego?

20 Qui ait illis: Unus ex duodecim, qui intingit mecum manum in catino.

21 Et Filius quidem hominis vadit sicut scriptum est de eo: væ autem homini illi per quem Filius hominis tradetur! bonum erat ei, si non esset natus homo ille.

22 Et manducantibus illis, accepit Jesus panem: et benedicens fregit, et dedit eis, et ait: Sumite, hoc est corpus meum.

23 Et accepto calice, gratias agens dedit eis: et biberunt ex illo omnes.

24 Et ait illis: Hic est sanguis meus novi testamenti, qui pro multis effundetur.

25 Amen dico vobis, quia jam non bibam de hoc genimine vitis usque in diem illum, cum illud bibam novum in regno Dei.

26 Et hymno dicto exierunt in montem Olivarum.

27 Et ait eis Jesus: Omnes scandalizabimini in me in nocte ista: quia scriptum est: Percutiam pastorem, et dispergentur oves.

28 Sed postquam resurrexero, præcedam vos in Galilæam.

29 Petrus autem ait illi: Et si omnes scandalizati fuerint in te, sed non ego.

30 Et ait illi Jesus: Amen dico tibi, quia tu hodie in nocte hac, priusquam gallus vocem bis dederit, ter me es negaturus.

31 At ille amplius loquebatur: Et si oportuerit me simul commori tibi, non te negabo. Similiter autem et omnes dicebant.

32 Et veniunt in prædium, cui nomen Gethsemani. Et ait discipulis suis: Sedete hic donec orem.

33 Et assumit Petrum, et Jacobum, et Joannem secum: et cœpit pavere et tædere.

34 Et ait illis: Tristis est anima mea usque ad mortem: sustinete hic, et vigilate.

35 Et cum processisset paululum, procidit super terram, et orabat ut, si fieri posset, transiret ab eo hora.

36 Et dixit: Abba pater, omnia tibi possibilia sunt: transfer calicem hunc a me: sed non quod ego volo, sed quod tu.

37 Et venit, et invenit eos dormientes. Et ait Petro: Simon, dormis? non potuisti una hora vigilare?

38 vigilate et orate, ut non intretis in tentationem. Spiritus quidem promptus est, caro vero infirma.

39 Et iterum abiens oravit, eumdem sermonem dicens.

40 Et reversus, denuo invenit eos dormientes (erant enim oculi eorum gravati), et ignorabant quid responderent ei.

41 Et venit tertio, et ait illis: Dormite jam, et requiescite. Sufficit: venit hora: ecce Filius hominis tradetur in manus peccatorum.

42 Surgite, eamus: ecce qui me tradet, prope est.

43 Et, adhuc eo loquente, venit Judas Iscariotes unus de duodecim, et cum eo turba multa cum gladiis et lignis, a summis sacerdotibus, et scribis, et senioribus.

44 Dederat autem traditor ejus signum eis, dicens: Quemcumque osculatus fuero, ipse est, tenete eum, et ducite caute.

45 Et cum venisset, statim accedens ad eum, ait: Ave Rabbi: et osculatus est eum.

46 At illi manus injecerunt in eum, et tenuerunt eum.

47 Unus autem quidam de circumstantibus educens gladium, percussit servum summi sacerdotis, et amputavit illi auriculam.

48 Et respondens Jesus, ait illis: Tamquam ad latronem existis cum gladiis et lignis comprehendere me?

49 quotidie eram apud vos in templo docens, et non me tenuistis. Sed ut impleantur Scripturæ.

50 Tunc discipuli ejus relinquentes eum, omnes fugerunt.

51 Adolescens autem quidam sequebatur eum amictus sindone super nudo: et tenuerunt eum.

52 At ille rejecta sindone, nudus profugit ab eis.

53 Et adduxerunt Jesum ad summum sacerdotem: et convenerunt omnes sacerdotes, et scribæ, et seniores.

54 Petrus autem a longe secutus est eum usque intro in atrium summi sacerdotis: et sedebat cum ministris ad ignem, et calefaciebat se.

55 Summi vero sacerdotes et omne concilium quærebant adversus Jesum testimonium ut eum morti traderent: nec inveniebant.

56 Multi enim testimonium falsum dicebant adversus eum: et convenientia testimonia non erant.

57 Et quidam surgentes, falsum testimonium ferebant adversus eum, dicentes:

58 Quoniam nos audivimus eum dicentem: Ego dissolvam templum hoc manu factum, et per triduum aliud non manu factum ædificabo.

59 Et non erat conveniens testimonium illorum.

60 Et exsurgens summus sacerdos in medium, interrogavit Jesum, dicens: Non respondes quidquam ad ea quæ tibi objiciuntur ab his?

61 Ille autem tacebat, et nihil respondit. Rursum summus sacerdos interrogabat eum, et dixit ei: Tu es Christus Filius Dei benedicti?

62 Jesus autem dixit illi: Ego sum: et videbitis Filium hominis sedentem a dextris virtutis Dei, et venientem cum nubibus cæli.

63 Summus autem sacerdos scindens vestimenta sua, ait: Quid adhuc desideramus testes?

64 Audistis blasphemiam: quid vobis videtur? Qui omnes condemnaverunt eum esse reum mortis.

65 Et cœperunt quidam conspuere eum, et velare faciem ejus, et colaphis eum cædere, et dicere ei: Prophetiza: et ministri alapis eum cædebant.

66 Et cum esset Petrus in atrio deorsum, venit una ex ancillis summi sacerdotis:

67 et cum vidisset Petrum calefacientem se, aspiciens illum, ait: Et tu cum Jesu Nazareno eras.

68 At ille negavit, dicens: Neque scio, neque novi quid dicas. Et exiit foras ante atrium, et gallus cantavit.

69 Rursus autem cum vidisset illum ancilla, cœpit dicere circumstantibus: Quia hic ex illis est.

70 At ille iterum negavit. Et post pusillum rursus qui astabant, dicebant Petro: Vere ex illis es: nam et Galilæus es.

71 Ille autem cœpit anathematizare et jurare: Quia nescio hominem istum, quem dicitis.

72 Et statim gallus iterum cantavit. Et recordatus est Petrus verbi quod dixerat ei Jesus: Priusquam gallus cantet bis, ter me negabis. Et cœpit flere.


Next: Mark 15