Sacred Texts  Bible  Index 
Mark Index
  Previous  Next 

Mark 13

GNT

1 καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ λέγει αὐτῶ εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, διδάσκαλε, ἴδε ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπαὶ οἰκοδομαί.

2 καὶ ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτῶ, βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς; οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ.

3 καὶ καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ ἐπηρώτα αὐτὸν κατ᾽ ἰδίαν πέτρος καὶ ἰάκωβος καὶ ἰωάννης καὶ ἀνδρέας,

4 εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα.

5 ὁ δὲ ἰησοῦς ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς, βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ·

6 πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τῶ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν.

7 ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε· δεῖ γενέσθαι, ἀλλ᾽ οὔπω τὸ τέλος.

8 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους, ἔσονται λιμοί· ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα.

9 βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς· παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

10 καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη πρῶτον δεῖ κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον.

11 καὶ ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε, ἀλλ᾽ ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τοῦτο λαλεῖτε, οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον.

12 καὶ παραδώσει ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς·

13 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου. ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὖτος σωθήσεται.

14 ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἑστηκότα ὅπου οὐ δεῖ, ὁ ἀναγινώσκων νοείτω, τότε οἱ ἐν τῇ ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη,

15 ὁ [δὲ] ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβάτω μηδὲ εἰσελθάτω ἆραί τι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ,

16 καὶ ὁ εἰς τὸν ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ.

17 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.

18 προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται χειμῶνος·

19 ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως ἣν ἔκτισεν ὁ θεὸς ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται.

20 καὶ εἰ μὴ ἐκολόβωσεν κύριος τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ. ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας.

21 καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ἴδε ὧδε ὁ χριστός, ἴδε ἐκεῖ, μὴ πιστεύετε·

22 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν, εἰ δυνατόν, τοὺς ἐκλεκτούς.

23 ὑμεῖς δὲ βλέπετε· προείρηκα ὑμῖν πάντα.

24 ἀλλὰ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις μετὰ τὴν θλῖψιν ἐκείνην ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς,

25 καὶ οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες, καὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται.

26 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης.

27 καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς [αὐτοῦ] ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾽ ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ.

28 ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν.

29 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.

30 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη μέχρις οὖ ταῦτα πάντα γένηται.

31 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται.

32 περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἢ τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῶ οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ.

33 βλέπετε ἀγρυπνεῖτε· οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ καιρός ἐστιν.

34 ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν, ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῶ θυρωρῶ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ.

35 γρηγορεῖτε οὗν, οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, ἢ ὀψὲ ἢ μεσονύκτιον ἢ ἀλεκτοροφωνίας ἢ πρωΐ,

36 μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας.

37 ὃ δὲ ὑμῖν λέγω, πᾶσιν λέγω, γρηγορεῖτε.

KJV

1  And2532 as he846 went1607 out of1537 the3588 temple,2411 one1520 of his846 disciples3101 saith3004 unto him,846 Master,1320 see2396 what manner4217 of stones3037 and2532 what4217 buildings3619 are here!

2  And2532 Jesus2424 answering611 said2036 unto him,846 Seest991 thou these5025 great3173 buildings?3619 there shall not3364 be left863 one stone upon another,3037 1909 3037 that3739 shall not3364 be thrown down.2647

3  And2532 as he846 sat2521 upon1519 the3588 mount3735 of Olives1636 over against2713 the3588 temple,2411 Peter4074 and2532 James2385 and2532 John2491 and2532 Andrew406 asked1905 him846 privately,2596 2398

4  Tell2036 us,2254 when4219 shall these things5023 be?2071 and2532 what5101 shall be the3588 sign4592 when3752 all3956 these things5023 shall3195 be fulfilled?4931

5  And1161 Jesus2424 answering611 them846 began756 to say,3004 Take heed991 lest3361 any5100 man deceive4105 you:5209

6  For1063 many4183 shall come2064 in1909 my3450 name,3686 saying,3004 I1473 am1510 Christ; and2532 shall deceive4105 many.4183

7  And1161 when3752 ye shall hear191 of wars4171 and2532 rumors189 of wars,4171 be ye not3361 troubled:2360 for1063 such things must needs1163 be;1096 but235 the3588 end5056 shall not be yet.3768

8  For1063 nation1484 shall rise1453 against1909 nation,1484 and2532 kingdom932 against1909 kingdom:932 and2532 there shall be2071 earthquakes4578 in divers places,2596 5117 and2532 there shall be2071 famines3042 and2532 troubles:5016 these5023 are the beginnings746 of sorrows.5604

9  But1161 take heed991 to yourselves:1438 for1063 they shall deliver you up3860 5209 to1519 councils;4892 and2532 in1519 the synagogues4864 ye shall be beaten:1194 and2532 ye shall be brought2476 before1909 rulers2232 and2532 kings935 for my sake,1752 1700 for1519 a testimony3142 against them.846

10  And2532 the3588 gospel2098 must1163 first4412 be published2784 among1519 all3956 nations.1484

11  But1161 when3752 they shall lead71 you,5209 and deliver you up,3860 take no thought beforehand4305 3361 what5101 ye shall speak,2980 neither3366 do ye premeditate:3191 but whatsoever3739 1437 shall be given1325 you5213 in1722 that1565 hour,5610 that5124 speak2980 ye: for1063 it is2075 not3756 ye5210 that speak,2980 but235 the3588 Holy40 Ghost.4151

12  Now1161 the brother80 shall betray3860 the brother80 to1519 death,2288 and2532 the father3962 the son;5043 and2532 children5043 shall rise up1881 against1909 their parents,1118 and2532 shall cause them to be put to death.2289 846

13  And2532 ye shall be2071 hated3404 of5259 all3956 men for my name's sake:1223 3450 3686 but1161 he that shall endure5278 unto1519 the end,5056 the same3778 shall be saved.4982

14  But1161 when3752 ye shall see1492 the3588 abomination946 of desolation,2050 spoken of4483 by5259 Daniel1158 the3588 prophet,4396 standing2476 where3699 it ought1163 not,3756 (let him that readeth314 understand,)3539 then5119 let them3588 that be in1722 Judea2449 flee5343 to1519 the3588 mountains:3735

15  And1161 let him3588 that is on1909 the3588 housetop1430 not3361 go down2597 into1519 the3588 house,3614 neither3366 enter1525 therein, to take142 any thing5100 out of1537 his848 house:3614

16  And2532 let him that is5607 in1519 the3588 field68 not3361 turn back1994 again1519 3694 for to take up142 his848 garment.2440

17  But1161 woe3759 to them that are with child,2192 1722 1064 and2532 to them that give suck2337 in1722 those1565 days!2250

18  And1161 pray4336 ye that2443 your5216 flight5437 be1096 not3361 in the winter.5494

19  For1063 in those1565 days2250 shall be2071 affliction,2347 such as3634 was1096 not3756 5108 from575 the beginning746 of the creation2937 which3739 God2316 created2936 unto2193 this time,3568 2532 neither3364 shall be.1096

20  And2532 except1508 that the Lord2962 had shortened2856 those days,2250 no3956 3756 flesh4561 should be saved:4982 302 but235 for the elect's sake,1223 3588 1588 whom3739 he hath chosen,1586 he hath shortened2856 the3588 days.2250

21  And2532 then5119 if1437 any man5100 shall say2036 to you,5213 Lo,2400 here5602 is Christ;5547 or,2228 lo,2400 he is there;1563 believe4100 him not:3361

22  For1063 false Christs5580 and2532 false prophets5578 shall rise,1453 and2532 shall show1325 signs4592 and2532 wonders,5059 to seduce,635 if1487 it were possible,1415 even2532 the3588 elect.1588

23  But1161 take ye heed:991 5210 behold,2400 I have foretold4280 you5213 all things.3956

24  But235 in1722 those1565 days,2250 after3326 that1565 tribulation,2347 the3588 sun2246 shall be darkened,4654 and2532 the3588 moon4582 shall not3756 give1325 her848 light,5338

25  And2532 the3588 stars792 of heaven3772 shall2071 fall,1601 and2532 the3588 powers1411 that3588 are in1722 heaven3772 shall be shaken.4531

26  And2532 then5119 shall they see3700 the3588 Son5207 of man444 coming2064 in1722 the clouds3507 with3326 great4183 power1411 and2532 glory.1391

27  And2532 then5119 shall he send649 his848 angels,32 and2532 shall gather together1996 his848 elect1588 from1537 the3588 four5064 winds,417 from575 the uttermost part206 of the earth1093 to2193 the uttermost part206 of heaven.3772

28  Now1161 learn3129 a parable3850 of575 the3588 fig tree;4808 When3752 her846 branch2798 is1096 yet2235 tender,527 and2532 putteth forth1631 leaves,5444 ye know1097 that3754 summer2330 is2076 near:1451

29  So3779 ye5210 in like manner,2532 when3752 ye shall see1492 these things5023 come to pass,1096 know1097 that3754 it is2076 nigh,1451 even at1909 the doors.2374

30  Verily281 I say3004 unto you,5213 that3754 this3778 generation1074 shall not3364 pass,3928 till3360 all3956 these things5023 be done.1096

31  Heaven3772 and2532 earth1093 shall pass away:3928 but1161 my3450 words3056 shall not3364 pass away.3928

32  But1161 of4012 that1565 day2250 and2532 that hour5610 knoweth1492 no man,3762 no, not3761 the3588 angels32 which3588 are in1722 heaven,3772 neither3761 the3588 Son,5207 but1508 the3588 Father.3962

33  Take ye heed,991 watch69 and2532 pray:4336 for1063 ye know1492 not3756 when4219 the3588 time2540 is.2076

34  For the Son of man is as5613 a man444 taking a far journey,590 who left863 his848 house,3614 and2532 gave1325 authority1849 to his848 servants,1401 and2532 to every man1538 his848 work,2041 and2532 commanded1781 the3588 porter2377 to2443 watch.1127

35  Watch1127 ye therefore:3767 for1063 ye know1492 not3756 when4219 the3588 master2962 of the3588 house3614 cometh,2064 at even,3796 or2228 at midnight,3317 or2228 at the cockcrowing,219 or2228 in the morning:4404

36  Lest3361 coming2064 suddenly1810 he find2147 you5209 sleeping.2518

37  And1161 what3739 I say3004 unto you5213 I say3004 unto all,3956 Watch.1127

Vul

1 Et cum egrederetur de templo, ait illi unus ex discipulis suis: Magister, aspice quales lapides, et quales structuræ.

2 Et respondens Jesus, ait illi: Vides has omnes magnas ædificationes? Non relinquetur lapis super lapidem, qui non destruatur.

3 Et cum sederet in monte Olivarum contra templum, interrogabant eum separatim Petrus, et Jacobus, et Joannes, et Andreas:

4 Dic nobis, quando ista fient? et quod signum erit, quando hæc omnia incipient consummari?

5 Et respondens Jesus cœpit dicere illis: Videte ne quid vos seducat:

6 multi enim venient in nomine meo, dicentes quia ego sum: et multos seducent.

7 Cum audieritis autem bella, et opiniones bellorum, ne timueritis: oportet enim hæc fieri: sed nondum finis.

8 Exsurget enim gens contra gentem, et regnum super regnum, et erunt terræmotus per loca, et fames. Initium dolorum hæc.

9 Videte autem vosmetipsos. Tradent enim vos in consiliis, et in synagogis vapulabitis, et ante præsides et reges stabitis propter me, in testimonium illis.

10 Et in omnes gentes primum oportet prædicari Evangelium.

11 Et cum duxerint vos tradentes, nolite præcogitare quid loquamini: sed quod datum vobis fuerit in illa hora, id loquimini: non enim vos estis loquentes, sed Spiritus Sanctus.

12 Tradet autem frater fratrem in mortem, et pater filium: et consurgent filii in parentes, et morte afficient eos.

13 Et eritis odio omnibus propter nomen meum. Qui autem sustinuerit in finem, hic salvus erit.

14 Cum autem videritis abominationem desolationis stantem, ubi non debet, qui legit, intelligat: tunc qui in Judæa sunt, fugiant in montes:

15 et qui super tectum, ne descendat in domum, nec introëat ut tollat quid de domo sua:

16 et qui in agro erit, non revertatur retro tollere vestimentum suum.

17 Væ autem prægnantibus et nutrientibus in illis diebus.

18 Orate vero ut hieme non fiant.

19 Erunt enim dies illi tribulationes tales quales non fuerunt ab initio creaturæ, quam condidit Deus usque nunc, neque fient.

20 Et nisi breviasset Dominus dies, non fuisset salva omnis caro: sed propter electos, quos elegit, breviavit dies.

21 Et tunc si quis vobis dixerit: Ecce hic est Christus, ecce illic, ne credideritis.

22 Exsurgent enim pseudochristi et pseudoprophetæ, et dabunt signa et portenta ad seducendos, si fieri potest, etiam electos.

23 Vos ergo videte: ecce prædixi vobis omnia.

24 Sed in illis diebus, post tribulationem illam, sol contenebrabitur, et luna non dabit splendorem suum:

25 et stellæ cæli erunt decidentes, et virtutes, quæ in cælis sunt, movebuntur.

26 Et tunc videbunt Filium hominis venientem in nubibus cum virtute multa et gloria.

27 Et tunc mittet angelos suos, et congregabit electos suos a quatuor ventis, a summo terræ usque ad summum cæli.

28 A ficu autem discite parabolam. Cum jam ramus ejus tener fuerit, et nata fuerint folia, cognoscitis quia in proximo sit æstas:

29 sic et vos cum videritis hæc fieri, scitote quod in proximo sit, in ostiis.

30 Amen dico vobis, quoniam non transibit generatio hæc, donec omnia ista fiant.

31 Cælum et terra transibunt, verba autem mea non transibunt.

32 De die autem illo vel hora nemo scit, neque angeli in cælo, neque Filius, nisi Pater.

33 Videte, vigilate, et orate: nescitis enim quando tempus sit.

34 Sicut homo qui peregre profectus reliquit domum suam, et dedit servis suis potestatem cujusque operis, et janitori præcepit ut vigilet,

35 vigilate ergo (nescitis enim quando dominus domus veniat: sero, an media nocte, an galli cantu, an mane),

36 ne, cum venerit repente, inveniat vos dormientes.

37 Quod autem vobis dico, omnibus dico: Vigilate.


Next: Mark 14