Sacred Texts  Bible  Index 
Mark Index
  Previous  Next 

Mark 12

GNT

1 καὶ ἤρξατο αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς λαλεῖν, ἀμπελῶνα ἄνθρωπος ἐφύτευσεν, καὶ περιέθηκεν φραγμὸν καὶ ὤρυξεν ὑπολήνιον καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν.

2 καὶ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς τῶ καιρῶ δοῦλον, ἵνα παρὰ τῶν γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ τῶν καρπῶν τοῦ ἀμπελῶνος·

3 καὶ λαβόντες αὐτὸν ἔδειραν καὶ ἀπέστειλαν κενόν.

4 καὶ πάλιν ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον· κἀκεῖνον ἐκεφαλίωσαν καὶ ἠτίμασαν.

5 καὶ ἄλλον ἀπέστειλεν, κἀκεῖνον ἀπέκτειναν, καὶ πολλοὺς ἄλλους, οὓς μὲν δέροντες οὓς δὲ ἀποκτέννοντες.

6 ἔτι ἕνα εἶχεν, υἱὸν ἀγαπητόν· ἀπέστειλεν αὐτὸν ἔσχατον πρὸς αὐτοὺς λέγων ὅτι ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου.

7 ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ πρὸς ἑαυτοὺς εἶπαν ὅτι οὖτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτόν, καὶ ἡμῶν ἔσται ἡ κληρονομία.

8 καὶ λαβόντες ἀπέκτειναν αὐτόν, καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος.

9 τί [οὗν] ποιήσει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργούς, καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις.

10 οὐδὲ τὴν γραφὴν ταύτην ἀνέγνωτε, λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὖτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας·

11 παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;

12 καὶ ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆσαι, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν ὄχλον, ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν εἶπεν. καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον.

13 καὶ ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτόν τινας τῶν φαρισαίων καὶ τῶν ἡρῳδιανῶν ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγῳ.

14 καὶ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῶ, διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός, οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις· ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον καίσαρι ἢ οὔ; δῶμεν ἢ μὴ δῶμεν;

15 ὁ δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὴν ὑπόκρισιν εἶπεν αὐτοῖς, τί με πειράζετε; φέρετέ μοι δηνάριον ἵνα ἴδω.

16 οἱ δὲ ἤνεγκαν. καὶ λέγει αὐτοῖς, τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῶ, καίσαρος.

17 ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, τὰ καίσαρος ἀπόδοτε καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῶ θεῶ. καὶ ἐξεθαύμαζον ἐπ᾽ αὐτῶ.

18 καὶ ἔρχονται σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν, οἵτινες λέγουσιν ἀνάστασιν μὴ εἶναι, καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες,

19 διδάσκαλε, μωϊσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ καὶ καταλίπῃ γυναῖκα καὶ μὴ ἀφῇ τέκνον, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῶ ἀδελφῶ αὐτοῦ.

20 ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν· καὶ ὁ πρῶτος ἔλαβεν γυναῖκα, καὶ ἀποθνῄσκων οὐκ ἀφῆκεν σπέρμα·

21 καὶ ὁ δεύτερος ἔλαβεν αὐτήν, καὶ ἀπέθανεν μὴ καταλιπὼν σπέρμα· καὶ ὁ τρίτος ὡσαύτως·

22 καὶ οἱ ἑπτὰ οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα. ἔσχατον πάντων καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν.

23 ἐν τῇ ἀναστάσει [, ὅταν ἀναστῶσιν,] τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα.

24 ἔφη αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς, οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ;

25 ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν, οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται, ἀλλ᾽ εἰσὶν ὡς ἄγγελοι ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

26 περὶ δὲ τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ μωϊσέως ἐπὶ τοῦ βάτου πῶς εἶπεν αὐτῶ ὁ θεὸς λέγων, ἐγὼ ὁ θεὸς ἀβραὰμ καὶ [ὁ] θεὸς ἰσαὰκ καὶ [ὁ] θεὸς ἰακώβ;

27 οὐκ ἔστιν θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων· πολὺ πλανᾶσθε.

28 καὶ προσελθὼν εἷς τῶν γραμματέων ἀκούσας αὐτῶν συζητούντων, ἰδὼν ὅτι καλῶς ἀπεκρίθη αὐτοῖς, ἐπηρώτησεν αὐτόν, ποία ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη πάντων;

29 ἀπεκρίθη ὁ ἰησοῦς ὅτι πρώτη ἐστίν, ἄκουε, ἰσραήλ, κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστιν,

30 καὶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου.

31 δευτέρα αὕτη, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστιν.

32 καὶ εἶπεν αὐτῶ ὁ γραμματεύς, καλῶς, διδάσκαλε, ἐπ᾽ ἀληθείας εἶπες ὅτι εἷς ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν αὐτοῦ·

33 καὶ τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτὸν περισσότερόν ἐστιν πάντων τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυσιῶν.

34 καὶ ὁ ἰησοῦς ἰδὼν [αὐτὸν] ὅτι νουνεχῶς ἀπεκρίθη εἶπεν αὐτῶ, οὐ μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. καὶ οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι.

35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἰησοῦς ἔλεγεν διδάσκων ἐν τῶ ἱερῶ, πῶς λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι ὁ χριστὸς υἱὸς δαυίδ ἐστιν;

36 αὐτὸς δαυὶδ εἶπεν ἐν τῶ πνεύματι τῶ ἁγίῳ, εἶπεν κύριος τῶ κυρίῳ μου, κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου.

37 αὐτὸς δαυὶδ λέγει αὐτὸν κύριον, καὶ πόθεν αὐτοῦ ἐστιν υἱός; καὶ [ὁ] πολὺς ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέως.

38 καὶ ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ἔλεγεν, βλέπετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων ἐν στολαῖς περιπατεῖν καὶ ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς

39 καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις·

40 οἱ κατεσθίοντες τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι, οὖτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα.

41 καὶ καθίσας κατέναντι τοῦ γαζοφυλακίου ἐθεώρει πῶς ὁ ὄχλος βάλλει χαλκὸν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον· καὶ πολλοὶ πλούσιοι ἔβαλλον πολλά·

42 καὶ ἐλθοῦσα μία χήρα πτωχὴ ἔβαλεν λεπτὰ δύο, ὅ ἐστιν κοδράντης.

43 καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν τῶν βαλλόντων εἰς τὸ γαζοφυλάκιον·

44 πάντες γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον, αὕτη δὲ ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν, ὅλον τὸν βίον αὐτῆς.

KJV

1  And2532 he began756 to speak3004 unto them846 by1722 parables.3850 A certain man444 planted5452 a vineyard,290 and2532 set an hedge about4060 5418 it, and2532 digged3736 a place for the wine vat,5276 and2532 built3618 a tower,4444 and2532 let it out1554 846 to husbandmen,1092 and2532 went into a far country.589

2  And2532 at the3588 season2540 he sent649 to4314 the3588 husbandmen1092 a servant,1401 that2443 he might receive2983 from3844 the3588 husbandmen1092 of575 the3588 fruit2590 of the3588 vineyard.290

3  And1161 they3588 caught2983 him, and beat1194 him,846 and2532 sent him away649 empty.2756

4  And2532 again3825 he sent649 unto4314 them846 another243 servant;1401 and at him2548 they cast stones,3036 and wounded him in the head,2775 and2532 sent him away649 shamefully handled.821

5  And2532 again3825 he sent649 another;243 and him2548 they killed,615 and2532 many4183 others;243 beating1194 some,3588 3303 and1161 killing615 some.3588

6  Having2192 yet2089 therefore3767 one1520 son,5207 his848 well-beloved,27 he sent649 him846 also2532 last2078 unto4314 them,846 saying,3004 They will reverence1788 my3450 son.5207

7  But1161 those1565 husbandmen1092 said2036 among4314 themselves,1438 This3778 is2076 the3588 heir;2818 come,1205 let us kill615 him,846 and2532 the3588 inheritance2817 shall be2071 ours.2257

8  And2532 they took2983 him,846 and killed615 him, and2532 cast1544 him out1854 of the3588 vineyard.290

9  What5101 shall therefore3767 the3588 lord2962 of the3588 vineyard290 do?4160 he will come2064 and2532 destroy622 the3588 husbandmen,1092 and2532 will give1325 the3588 vineyard290 unto others.243

10  And have ye not3761 read314 this5026 Scripture;1124 The stone3037 which3739 the3588 builders3618 rejected593 is3778 become1096 the1519 head2776 of the corner:1137

11  This3778 was1096 the Lord's doing,3844 2962 and2532 it is2076 marvelous2298 in1722 our2254 eyes?3788

12  And2532 they sought2212 to lay hold on2902 him,846 but2532 feared5399 the3588 people:3793 for1063 they knew1097 that3754 he had spoken2036 the3588 parable3850 against4314 them:846 and2532 they left863 him,846 and went their way.565

13  And2532 they send649 unto4314 him846 certain5100 of the3588 Pharisees5330 and2532 of the3588 Herodians,2265 to2443 catch64 him846 in his words.3056

14  And1161 when they3588 were come,2064 they say3004 unto him,846 Master,1320 we know1492 that3754 thou art1488 true,227 and2532 3756 carest3199 4671 for4012 no man:3762 for1063 thou regardest991 not3756 the1519 person4383 of men,444 but235 teachest1321 the3588 way3598 of God2316 in1909 truth:225 Is it lawful1832 to give1325 tribute2778 to Caesar,2541 or2228 not?3756

15  Shall we give,1325 or2228 shall we not3361 give?1325 But1161 he,3588 knowing1492 their846 hypocrisy,5272 said2036 unto them,846 Why5101 tempt3985 ye me?3165 bring5342 me3427 a penny,1220 that2443 I may see1492 it.

16  And1161 they3588 brought5342 it. And2532 he saith3004 unto them,846 Whose5101 is this3778 image1504 and2532 superscription?1923 And1161 they3588 said2036 unto him,846 Caesar's.2541

17  And2532 Jesus2424 answering611 said2036 unto them,846 Render591 to Caesar2541 the things3588 that are Caesar's,2541 and2532 to God2316 the things3588 that are God's.2316 And2532 they marveled2296 at1909 him.846

18  Then2532 come2064 unto4314 him846 the Sadducees,4523 which3748 say3004 there is1511 no3361 resurrection;386 and2532 they asked1905 him,846 saying,3004

19  Master,1320 Moses3475 wrote1125 unto us,2254 If1437 a man's5100 brother80 die,599 and2532 leave2641 his wife1135 behind him, and2532 leave863 no3361 children,5043 that2443 his848 brother80 should take2983 his846 wife,1135 and2532 raise up1817 seed4690 unto his846 brother.80

20  Now there were2258 seven2033 brethren:80 and2532 the3588 first4413 took2983 a wife,1135 and2532 dying599 left863 no3756 seed.4690

21  And2532 the3588 second1208 took2983 her,846 and2532 died,599 neither3761 left863 he846 any seed:4690 and2532 the3588 third5154 likewise.5615

22  And2532 the3588 seven2033 had2983 her,846 and2532 left863 no3756 seed:4690 last2078 of all3956 the3588 woman1135 died599 also.2532

23  In1722 the3588 resurrection386 therefore,3767 when3752 they shall rise,450 whose5101 wife1135 shall she be2071 of them?846 for1063 the3588 seven2033 had2192 her846 to wife.1135

24  And2532 Jesus2424 answering611 said2036 unto them,846 Do ye not3756 therefore1223 5124 err,4105 because ye know1492 not3361 the3588 Scriptures,1124 neither3366 the3588 power1411 of God?2316

25  For1063 when3752 they shall rise450 from1537 the dead,3498 they neither3777 marry,1060 nor3777 are given in marriage;1061 but235 are1526 as5613 the angels32 which3588 are in1722 heaven.3772

26  And1161 as touching4012 the3588 dead,3498 that3754 they rise:1453 have ye not3756 read314 in1722 the3588 book976 of Moses,3475 how5613 in1909 the3588 bush942 God2316 spake2036 unto him,846 saying,3004 I1473 am the3588 God2316 of Abraham,11 and2532 the3588 God2316 of Isaac,2464 and2532 the3588 God2316 of Jacob?2384

27  He is2076 not3756 the3588 God2316 of the dead,3498 but235 the God2316 of the living:2198 ye5210 therefore3767 do greatly4183 err.4105

28  And2532 one1520 of the3588 scribes1122 came,4334 and having heard191 them846 reasoning together,4802 and perceiving1492 that3754 he had answered611 them846 well,2573 asked1905 him,846 Which4169 is2076 the first4413 commandment1785 of all?3956

29  And1161 Jesus2424 answered611 him,846 The first4413 of all3956 the3588 commandments1785 is, Hear,191 O Israel;2474 The Lord2962 our2257 God2316 is2076 one1520 Lord:2962

30  And2532 thou shalt love25 the Lord2962 thy4675 God2316 with1537 all3650 thy4675 heart,2588 and2532 with1537 all3650 thy4675 soul,5590 and2532 with1537 all3650 thy4675 mind,1271 and2532 with1537 all3650 thy4675 strength:2479 this3778 is the first4413 commandment.1785

31  And2532 the second1208 is like,3664 namely this,3778 Thou shalt love25 thy4675 neighbor4139 as5613 thyself.4572 There is2076 none3756 other243 commandment1785 greater3187 than these.5130

32  And2532 the3588 scribe1122 said2036 unto him,846 Well,2573 Master,1320 thou hast said2036 the1909 truth:225 for3754 there is2076 one1520 God;2316 and2532 there is2076 none3756 other243 but4133 he:846

33  And2532 to love25 him846 with1537 all3650 the3588 heart2588 and2532 with1537 all3650 the3588 understanding,4907 and2532 with1537 all3650 the3588 soul,5590 and2532 with1537 all3650 the3588 strength,2479 and2532 to love25 his neighbor4139 as5613 himself,1438 is2076 more4119 than all3956 whole burnt offerings3646 and2532 sacrifices.2378

34  And2532 when Jesus2424 saw1492 that3754 he answered611 discreetly3562 he said2036 unto him,846 Thou art1488 not3756 far3112 from575 the3588 kingdom932 of God.2316 And2532 no man3762 after that3765 durst5111 ask1905 him846 any question.

35  And2532 Jesus2424 answered611 and said,3004 while he taught1321 in1722 the3588 temple,2411 How4459 say3004 the3588 scribes1122 that3754 Christ5547 is2076 the son5207 of David?1138

36  For1063 David1138 himself846 said2036 by1722 the3588 Holy40 Ghost,4151 the3588 LORD2962 said2036 to my3450 LORD,2962 Sit2521 thou on1537 my3450 right hand,1188 till2193 302 I make5087 thine4675 enemies2190 thy footstool.5286 4675 4228

37  David1138 therefore3767 himself846 calleth3004 him846 Lord;2962 and2532 whence4159 is2076 he then his846 son?5207 And2532 the3588 common4183 people3793 heard191 him846 gladly.2234

38  And2532 he said3004 unto them846 in1722 his848 doctrine,1322 Beware991 of575 the3588 scribes,1122 which love2309 to go4043 in1722 long clothing,4749 and2532 love salutations783 in1722 the3588 marketplaces,58

39  And2532 the chief seats4410 in1722 the3588 synagogues,4864 and2532 the uppermost rooms4411 at1722 feasts:1173

40  Which devour2719 widows'5503 houses,3614 and2532 for a pretence4392 make long prayers:4336 3117 these3778 shall receive2983 greater4055 damnation.2917

41  And2532 Jesus2424 sat2523 over against2713 the3588 treasury,1049 and beheld2334 how4459 the3588 people3793 cast906 money5475 into1519 the3588 treasury:1049 and2532 many4183 that were rich4145 cast in906 much.4183

42  And2532 there came2064 a certain3391 poor4434 widow,5503 and she threw in906 two1417 mites,3016 which make3603 a farthing.2835

43  And2532 he called4341 unto him his848 disciples,3101 and saith3004 unto them,846 Verily281 I say3004 unto you,5213 That3754 this3778 poor4434 widow5503 hath cast more in,906 4119 than all3956 they which have cast906 into1519 the3588 treasury:1049

44  For1063 all3956 they did cast in906 of1537 their846 abundance;4052 but1161 she3778 of1537 her848 want5304 did cast in906 all3956 that3745 she had,2192 even all3650 her848 living.979

Vul

1 Et cœpit illis in parabolis loqui: Vineam pastinavit homo, et circumdedit sepem, et fodit lacum, et ædificavit turrim, et locavit eam agricolis, et peregre profectus est.

2 Et misit ad agricolas in tempore servum ut ab agricolis acciperet de fructu vineæ.

3 Qui apprehensum eum ceciderunt, et dimiserunt vacuum.

4 Et iterum misit ad illos alium servum: et illum in capite vulneraverunt, et contumeliis affecerunt.

5 Et rursum alium misit, et illum occiderunt: et plures alios: quosdam cædentes, alios vero occidentes.

6 Adhuc ergo unum habens filium carissimum, et illum misit ad eos novissimum, dicens: Quia reverebuntur filium meum.

7 Coloni autem dixerunt ad invicem: Hic est hæres: venite, occidamus eum: et nostra erit hæreditas.

8 Et apprehendentes eum, occiderunt: et ejecerunt extra vineam.

9 Quid ergo faciet dominus vineæ? Veniet, et perdet colonos, et dabit vineam aliis.

10 Nec scripturam hanc legistis: Lapidem quem reprobaverunt ædificantes, hic factus est in caput anguli:

11 a Domino factum est istud, et est mirabile in oculis nostris?

12 Et quærebant eum tenere: et timuerunt turbam: cognoverunt enim quoniam ad eos parabolam hanc dixerit. Et relicto eo abierunt.

13 Et mittunt ad eum quosdam ex pharisæis, et herodianis, ut eum caperent in verbo.

14 Qui venientes dicunt ei: Magister, scimus quia verax es, et non curas quemquam: nec enim vides in faciem hominum, sed in veritate viam Dei doces. Licet dari tributum Cæsari, an non dabimus?

15 Qui sciens versutiam illorum, ait illos: Quid me tentatis? afferte mihi denarium ut videam.

16 At illi attulerunt ei. Et ait illis: Cujus est imago hæc, et inscriptio? Dicunt ei: Cæsaris.

17 Respondens autem Jesus dixit illis: Reddite igitur quæ sunt Cæsaris, Cæsari: et quæ sunt Dei, Deo. Et mirabantur super eo.

18 Et venerunt ad eum sadducæi, qui dicunt resurrectionem non esse: et interrogabant eum, dicentes:

19 Magister, Moyses nobis scripsit, ut si cujus frater mortuus fuerit, et dimiserit uxorem, et filios non reliquerit, accipiat frater ejus uxorem ipsius, et resuscitet semen fratri suo.

20 Septem ergo fratres erant: et primus accepit uxorem, et mortuus est non relicto semine.

21 Et secundus accepit eam, et mortuus est: et nec iste reliquit semen. Et tertius similiter.

22 Et acceperunt eam similiter septem: et non reliquerunt semen. Novissima omnium defuncta est et mulier.

23 In resurrectione ergo cum resurrexerint, cujus de his erit uxor? septem enim habuerunt eam uxorem.

24 Et respondens Jesus, ait illis: Nonne ideo erratis, non scientes Scripturas, neque virtutem Dei?

25 Cum enim a mortuis resurrexerint, neque nubent, neque nubentur, sed sunt sicut angeli in cælis.

26 De mortuis autem quod resurgant, non legistis in libro Moysi, super rubum, quomodo dixerit illi Deus, inquiens: Ego sum Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus Jacob?

27 Non est Deus mortuorum, sed vivorum. Vos ergo multum erratis.

28 Et accessit unus de scribis, qui audierat illos conquirentes, et videns quoniam bene illis responderit, interrogavit eum quod esset primum omnium mandatum.

29 Jesus autem respondit ei: Quia primum omnium mandatum est: Audi Israël, Dominus Deus tuus, Deus unus est:

30 et diliges Dominum Deum tuum ex tota corde tuo, et ex tota anima tua, et ex tota mente tua, et ex tota virtute tua. Hoc est primum mandatum.

31 Secundum autem simile est illi: Diliges proximum tuum tamquam teipsum. Majus horum aliud mandatum non est.

32 Et ait illi scriba: Bene, Magister, in veritate dixisti, quia unus est Deus, et non est alius præter eum.

33 Et ut diligatur ex toto corde, et ex toto intellectu, et ex tota anima, et ex tota fortitudine, et diligere proximum tamquam seipsum, majus est omnibus holocautomatibus, et sacrificiis.

34 Jesus autem videns quod sapienter respondisset, dixit illi: Non es longe a regno Dei. Et nemo jam audebat eum interrogare.

35 Et respondens Jesus dicebat, docens in templo: Quomodo dicunt scribæ Christum filium esse David?

36 Ipse enim David dicit in Spiritu Sancto: Dixit Dominus Domino meo: Sede a dextris meis, donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum.

37 Ipse ergo David dicit eum Dominum, et unde est filius ejus? Et multa turba eum libenter audivit.

38 Et dicebat eis in doctrina sua: Cavete a scribis, qui volunt in stolis ambulare, et salutari in foro,

39 et in primis cathedris sedere in synagogis, et primos discubitus in cœnis:

40 qui devorant domos viduarum sub obtentu prolixæ orationis: hi accipient prolixius judicium.

41 Et sedens Jesus contra gazophylacium, aspiciebat quomodo turba jactaret æs in gazophylacium, et multi divites jactabant multa.

42 Cum venisset autem vidua una pauper, misit duo minuta, quod est quadrans,

43 et convocans discipulos suos, ait illis: Amen dico vobis, quoniam vidua hæc pauper plus omnibus misit, qui miserunt in gazophylacium.

44 Omnes enim ex eo, quod abundabat illis, miserunt: hæc vero de penuria sua omnia quæ habuit misit totum victum suum.


Next: Mark 13