Sacred Texts  Bible  Index 
Mark Index
  Previous  Next 

Mark 11

GNT

1 καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς ἱεροσόλυμα εἰς βηθφαγὴ καὶ βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ

2 καὶ λέγει αὐτοῖς, ὑπάγετε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθὺς εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς οὔπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν· λύσατε αὐτὸν καὶ φέρετε.

3 καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε, ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει, καὶ εὐθὺς αὐτὸν ἀποστέλλει πάλιν ὧδε.

4 καὶ ἀπῆλθον καὶ εὖρον πῶλον δεδεμένον πρὸς θύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, καὶ λύουσιν αὐτόν.

5 καί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς, τί ποιεῖτε λύοντες τὸν πῶλον;

6 οἱ δὲ εἶπαν αὐτοῖς καθὼς εἶπεν ὁ ἰησοῦς· καὶ ἀφῆκαν αὐτούς.

7 καὶ φέρουσιν τὸν πῶλον πρὸς τὸν ἰησοῦν, καὶ ἐπιβάλλουσιν αὐτῶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐπ᾽ αὐτόν.

8 καὶ πολλοὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν, ἄλλοι δὲ στιβάδας κόψαντες ἐκ τῶν ἀγρῶν.

9 καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον, ὡσαννά· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου·

10 εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία τοῦ πατρὸς ἡμῶν δαυίδ· ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.

11 καὶ εἰσῆλθεν εἰς ἱεροσόλυμα εἰς τὸ ἱερόν· καὶ περιβλεψάμενος πάντα, ὀψίας ἤδη οὔσης τῆς ὥρας, ἐξῆλθεν εἰς βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα.

12 καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ βηθανίας ἐπείνασεν.

13 καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ, καὶ ἐλθὼν ἐπ᾽ αὐτὴν οὐδὲν εὖρεν εἰ μὴ φύλλα· ὁ γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν σύκων.

14 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ, μηκέτι εἰς τὸν αἰῶνα ἐκ σοῦ μηδεὶς καρπὸν φάγοι. καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

15 καὶ ἔρχονται εἰς ἱεροσόλυμα. καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ τοὺς ἀγοράζοντας ἐν τῶ ἱερῶ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστερὰς κατέστρεψεν,

16 καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ.

17 καὶ ἐδίδασκεν καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, οὐ γέγραπται ὅτι ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν; ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν.

18 καὶ ἤκουσαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, καὶ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσωσιν· ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτόν, πᾶς γὰρ ὁ ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ.

19 καὶ ὅταν ὀψὲ ἐγένετο, ἐξεπορεύοντο ἔξω τῆς πόλεως.

20 καὶ παραπορευόμενοι πρωῒ εἶδον τὴν συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν.

21 καὶ ἀναμνησθεὶς ὁ πέτρος λέγει αὐτῶ, ῥαββί, ἴδε ἡ συκῆ ἣν κατηράσω ἐξήρανται.

22 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, ἔχετε πίστιν θεοῦ,

23 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῶ ὄρει τούτῳ, ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ μὴ διακριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι ὃ λαλεῖ γίνεται, ἔσται αὐτῶ.

24 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα ὅσα προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε, καὶ ἔσται ὑμῖν.

25 καὶ ὅταν στήκετε προσευχόμενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος, ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν.

26 

27 καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς ἱεροσόλυμα. καὶ ἐν τῶ ἱερῶ περιπατοῦντος αὐτοῦ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι

28 καὶ ἔλεγον αὐτῶ, ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; ἢ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῇς;

29 ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, ἐπερωτήσω ὑμᾶς ἕνα λόγον, καὶ ἀποκρίθητέ μοι, καὶ ἐρῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ·

30 τὸ βάπτισμα τὸ ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων; ἀποκρίθητέ μοι.

31 καὶ διελογίζοντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες, ἐὰν εἴπωμεν, ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ, διὰ τί [οὗν] οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῶ;

32 ἀλλὰ εἴπωμεν, ἐξ ἀνθρώπων; _ ἐφοβοῦντο τὸν ὄχλον, ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν ἰωάννην ὄντως ὅτι προφήτης ἦν.

33 καὶ ἀποκριθέντες τῶ ἰησοῦ λέγουσιν, οὐκ οἴδαμεν. καὶ ὁ ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.

KJV

1  And2532 when3753 they came nigh1448 to1519 Jerusalem,2419 unto1519 Bethphage967 and2532 Bethany,963 at4314 the3588 mount3735 of Olives,1636 he sendeth forth649 two1417 of his848 disciples,3101

2  And2532 saith3004 unto them,846 Go your way5217 into1519 the3588 village2968 over against2713 you:5216 and2532 as soon as2112 ye be entered1531 into1519 it,846 ye shall find2147 a colt4454 tied,1210 whereon1909 3739 never3762 man444 sat;2523 loose3089 him,846 and bring71 him.

3  And2532 if1437 any man5100 say2036 unto you,5213 Why5101 do4160 ye this?5124 say2036 ye that3754 the3588 Lord2962 hath2192 need5532 of him;846 and2532 straightway2112 he will send649 him846 hither.5602

4  And1161 they went their way,565 and2532 found2147 the3588 colt4454 tied1210 by4314 the3588 door2374 without1854 in1909 a place where two ways met;296 and2532 they loose3089 him.846

5  And2532 certain5100 of them that stood2476 there1563 said3004 unto them,846 What5101 do4160 ye, loosing3089 the3588 colt?4454

6  And1161 they3588 said2036 unto them846 even as2531 Jesus2424 had commanded:1781 and2532 they let them go.863 846

7  And2532 they brought71 the3588 colt4454 to4314 Jesus,2424 and2532 cast1911 their848 garments2440 on him;846 and2532 he sat2523 upon1909 him.846

8  And1161 many4183 spread4766 their848 garments2440 in1519 the3588 way:3598 and1161 others243 cut down2875 branches4746 off1537 the3588 trees,1186 and2532 strewed4766 them in1519 the3588 way.3598

9  And2532 they that went before,4254 and2532 they that followed,190 cried,2896 saying,3004 Hosanna;5614 Blessed2127 is he that cometh2064 in1722 the name3686 of the Lord:2962

10  Blessed2127 be the3588 kingdom932 of our2257 father3962 David,1138 that cometh2064 in1722 the name3686 of the Lord:2962 Hosanna5614 in1722 the3588 highest.5310

11  And2532 Jesus2424 entered1525 into1519 Jerusalem,2414 and2532 into1519 the3588 temple:2411 and2532 when he had looked round about4017 upon all things,3956 and2532 now2235 the3588 eventide5610 was come,5607 3798 he went out1831 unto1519 Bethany963 with3326 the3588 twelve.1427

12  And2532 on the3588 morrow,1887 when they846 were come1831 from575 Bethany,963 he was hungry:3983

13  And2532 seeing1492 a fig tree4808 afar off3113 having2192 leaves,5444 he came,2064 if1487 haply686 he might find2147 anything5100 thereon:1722 846 and2532 when he came2064 to1909 it, he846 found2147 nothing3762 but1508 leaves;5444 for1063 the time2540 of figs4810 was2258 not3756 yet.

14  And2532 Jesus2424 answered611 and said2036 unto it,846 No man3367 eat5315 fruit2590 of1537 thee4675 hereafter3371 forever.1519 165 And2532 his846 disciples3101 heard191 it.

15  And2532 they come2064 to1519 Jerusalem:2414 and2532 Jesus2424 went1525 into1519 the3588 temple,2411 and began756 to cast out1544 them that sold4453 and2532 bought59 in1722 the3588 temple,2411 and2532 overthrew2690 the3588 tables5132 of the3588 moneychangers,2855 and2532 the3588 seats2515 of them that sold4453 doves;4058

16  And2532 would not3756 suffer863 that2443 any man5100 should carry1308 any vessel4632 through1223 the3588 temple.2411

17  And2532 he taught,1321 saying3004 unto them,846 Is it not3756 written,1125 My3450 house3624 shall be called2564 of all3956 nations1484 the house3624 of prayer?4335 but1161 ye5210 have made4160 it846 a den4693 of thieves.3027

18  And2532 the3588 scribes1122 and2532 chief priests749 heard191 it, and2532 sought2212 how4459 they might destroy622 him:846 for1063 they feared5399 him,846 because3754 all3956 the3588 people3793 was astonished1605 at1909 his846 doctrine.1322

19  And2532 when3753 even3796 was come,1096 he went1607 out1854 of the3588 city.4172

20  And2532 in the morning,4404 as they passed by,3899 they saw1492 the3588 fig tree4808 dried up3583 from1537 the roots.4491

21  And2532 Peter4074 calling to remembrance363 saith3004 unto him,846 Master,4461 behold,2396 the3588 fig tree4808 which3739 thou cursedst2672 is withered away.3583

22  And2532 Jesus2424 answering611 saith3004 unto them,846 Have2192 faith4102 in God.2316

23  For1063 verily281 I say3004 unto you,5213 That3754 whosoever3739 302 shall say2036 unto this5129 mountain,3735 Be thou removed,142 and2532 be thou cast906 into1519 the3588 sea;2281 and2532 shall not3361 doubt1252 in1722 his848 heart,2588 but235 shall believe4100 that3754 those things which3739 he saith3004 shall come to pass;1096 he846 shall have2071 whatsoever3739 1437 he saith.2036

24  Therefore1223 5124 I say3004 unto you,5213 What things soever3956 3745 302 ye desire,154 when ye pray,4336 believe4100 that3754 ye receive2983 them, and2532 ye5213 shall have2071 them.

25  And2532 when3752 ye stand4739 praying,4336 forgive,863 if1487 ye have2192 aught5100 against2596 any:5100 that2443 your5216 Father3962 also2532 which3588 is in1722 heaven3772 may forgive863 you5213 your5216 trespasses.3900

26  But1161 if1487 ye5210 do not3756 forgive,863 neither3761 will your5216 Father3962 which3588 is in1722 heaven3772 forgive863 your5216 trespasses.3900

27  And2532 they come2064 again3825 to1519 Jerusalem:2414 and2532 as he846 was walking4043 in1722 the3588 temple,2411 there come2064 to4314 him846 the3588 chief priests,749 and2532 the3588 scribes,1122 and2532 the3588 elders,4245

28  And2532 say3004 unto him,846 By1722 what4169 authority1849 doest4160 thou these things?5023 and2532 who5101 gave1325 thee4671 this5026 authority1849 to2443 do4160 these things?5023

29  And1161 Jesus2424 answered611 and said2036 unto them,846 I will also ask2504 1905 of you5209 one1520 question,3056 and2532 answer611 me,3427 and2532 I will tell2046 you5213 by1722 what4169 authority1849 I do4160 these things.5023

30  The3588 baptism908 of John,2491 was2258 it from1537 heaven,3772 or2228 of1537 men?444 answer611 me.3427

31  And2532 they reasoned3049 with4314 themselves,1438 saying,3004 If1437 we shall say,2036 From1537 heaven;3772 he will say,2046 Why1302 then3767 did ye not3756 believe4100 him?846

32  But235 if1437 we shall say,2036 Of1537 men;444 they feared5399 the3588 people:2992 for1063 all537 men counted2192 John,2491 that3754 he was2258 a prophet4396 indeed.3689

33  And2532 they answered611 and said3004 unto Jesus.2424 We cannot tell.1492 3756 And2532 Jesus2424 answering611 saith3004 unto them,846 Neither3761 do I1473 tell3004 you5213 by1722 what4169 authority1849 I do4160 these things.5023

Vul

1 Et cum appropinquarent Jerosolymæ et Bethaniæ ad montem Olivarum, mittit duos ex discipulis suis,

2 et ait illis: Ite in castellum, quod contra vos est, et statim introëuntes illuc, invenietis pullum ligatum, super quem nemo adhuc hominum sedit: solvite illum, et adducite.

3 Et si quis vobis dixerit: Quid facitis? dicite, quia Domino necessarius est: et continuo illum dimittet huc.

4 Et abeuntes invenerunt pullum ligatum ante januam foris in bivio: et solvunt eum.

5 Et quidam de illic stantibus dicebant illis: Quid facitis solventes pullum?

6 Qui dixerunt eis sicut præceperat illis Jesus, et dimiserunt eis.

7 Et duxerunt pullum ad Jesum: et imponunt illi vestimenta sua, et sedit super eum.

8 Multi autem vestimenta sua straverunt in via: alii autem frondes cædebant de arboribus, et sternebant in via.

9 Et qui præibant, et qui sequebantur, clamabant, dicentes: Hosanna: benedictus qui venit in nomine Domini:

10 benedictum quod venit regnum patris nostri David: hosanna in excelsis.

11 Et introivit Jerosolymam in templum: et circumspectis omnibus, cum jam vespera esset hora, exiit in Bethaniam cum duodecim.

12 Et alia die cum exirent a Bethania, esuriit.

13 Cumque vidisset a longe ficum habentem folia, venit si quid forte inveniret in ea: et cum venisset ad eam, nihil invenit præter folia: non enim erat tempus ficorum.

14 Et respondens dixit ei: Jam non amplius in æternum ex te fructum quisquam manducet. Et audiebant discipuli ejus.

15 Et veniunt in Jerosolymam. Et cum introisset in templum, cœpit ejicere vendentes et ementes in templo: et mensas numulariorum, et cathedras vendentium columbas evertit:

16 et non sinebat ut quisquam transferret vas per templum:

17 et docebat, dicens eis: Nonne scriptum est: Quia domus mea, domus orationis vocabitur omnibus gentibus? vos autem fecistis eam speluncam latronum.

18 Quo audito principes sacerdotum et scribæ, quærebant quomodo eum perderent: timebant enim eum, quoniam universa turba admirabatur super doctrina ejus.

19 Et cum vespera facta esset, egrediebatur de civitate.

20 Et cum mane transirent, viderunt ficum aridam factam a radicibus.

21 Et recordatus Petrus, dixit ei: Rabbi, ecce ficus, cui maledixisti, aruit.

22 Et respondens Jesus ait illis: Habete fidem Dei.

23 Amen dico vobis, quia quicumque dixerit huic monti: Tollere, et mittere in mare, et non hæsitaverit in corde suo, sed crediderit, quia quodcumque dixerit fiat, fiat ei.

24 Propterea dico vobis, omnia quæcumque orantes petitis, credite quia accipietis, et evenient vobis.

25 Et cum stabitis ad orandum, dimittite si quis habetis adversus aliquem: ut et Pater vester, qui in cælis est, dimittat vobis peccata vestra.

26 Quod si vos non dimiseritis: nec Pater vester, qui in cælis est, dimittet vobis peccata vestra.

27 Et veniunt rursus Jerosolymam. Et cum ambularet in templo, accedunt ad eum summi sacerdotes, et scribæ, et seniores:

28 et dicunt ei: In qua potestate hæc facis? et quis dedit tibi hanc potestatem ut ista facias?

29 Jesus autem respondens, ait illis: Interrogabo vos et ego unum verbum, et respondete mihi: et dicam vobis in qua potestate hæc faciam.

30 Baptismus Joannis, de cælo erat, an ex hominibus? Respondete mihi.

31 At illi cogitabant secum, dicentes: Si dixerimus: De cælo, dicet: Quare non credidistis ei?

32 Si dixerimus: Ex hominibus, timemus populum: omnes enim habebant Joannem quia vere propheta esset.

33 Et respondentes dicunt Jesu: Nescimus. Et respondens Jesus ait illis: Neque ego dico vobis in qua potestate hæc faciam.


Next: Mark 12