Sacred Texts  Bible  Index 
Mark Index
  Previous  Next 

Mark 10

GNT

1 καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς ἰουδαίας [καὶ] πέραν τοῦ ἰορδάνου, καὶ συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν, καὶ ὡς εἰώθει πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς.

2 καὶ προσελθόντες φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες αὐτόν.

3 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, τί ὑμῖν ἐνετείλατο μωϊσῆς;

4 οἱ δὲ εἶπαν, ἐπέτρεψεν μωϊσῆς βιβλίον ἀποστασίου γράψαι καὶ ἀπολῦσαι.

5 ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην.

6 ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς·

7 ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα [καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ],

8 καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ μία σάρξ.

9 ὃ οὗν ὁ θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω.

10 καὶ εἰς τὴν οἰκίαν πάλιν οἱ μαθηταὶ περὶ τούτου ἐπηρώτων αὐτόν.

11 καὶ λέγει αὐτοῖς, ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται ἐπ᾽ αὐτήν,

12 καὶ ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα τὸν ἄνδρα αὐτῆς γαμήσῃ ἄλλον μοιχᾶται.

13 καὶ προσέφερον αὐτῶ παιδία ἵνα αὐτῶν ἅψηται· οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς.

14 ἰδὼν δὲ ὁ ἰησοῦς ἠγανάκτησεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με, μὴ κωλύετε αὐτά, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.

15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν.

16 καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὰ κατευλόγει τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐτά.

17 καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδὸν προσδραμὼν εἷς καὶ γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν, διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;

18 ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν αὐτῶ, τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ θεός.

19 τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ φονεύσῃς, μὴ μοιχεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, μὴ ἀποστερήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα.

20 ὁ δὲ ἔφη αὐτῶ, διδάσκαλε, ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου.

21 ὁ δὲ ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῶ ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῶ, ἕν σε ὑστερεῖ· ὕπαγε ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς [τοῖς] πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῶ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι.

22 ὁ δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῶ λόγῳ ἀπῆλθεν λυπούμενος, ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.

23 καὶ περιβλεψάμενος ὁ ἰησοῦς λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται.

24 οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. ὁ δὲ ἰησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς, τέκνα, πῶς δύσκολόν ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν·

25 εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ [τῆς] τρυμαλιᾶς [τῆς] ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν.

26 οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες πρὸς ἑαυτούς, καὶ τίς δύναται σωθῆναι;

27 ἐμβλέψας αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς λέγει, παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον ἀλλ᾽ οὐ παρὰ θεῶ, πάντα γὰρ δυνατὰ παρὰ τῶ θεῶ.

28 ἤρξατο λέγειν ὁ πέτρος αὐτῶ, ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήκαμέν σοι.

29 ἔφη ὁ ἰησοῦς, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ μητέρα ἢ πατέρα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου,

30 ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῶ καιρῶ τούτῳ οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ μητέρας καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν τῶ αἰῶνι τῶ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον.

31 πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ [οἱ] ἔσχατοι πρῶτοι.

32 ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῶ ἀναβαίνοντες εἰς ἱεροσόλυμα, καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, οἱ δὲ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῶ συμβαίνειν,

33 ὅτι ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς γραμματεῦσιν, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν

34 καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῶ καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῶ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἀποκτενοῦσιν, καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται.

35 καὶ προσπορεύονται αὐτῶ ἰάκωβος καὶ ἰωάννης οἱ υἱοὶ ζεβεδαίου λέγοντες αὐτῶ, διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμέν σε ποιήσῃς ἡμῖν.

36 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, τί θέλετέ [με ] ποιήσω ὑμῖν;

37 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῶ, δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς σου ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ ἀριστερῶν καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου.

38 ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, ἢ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι;

39 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῶ, δυνάμεθα. ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε,

40 τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου ἢ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται.

41 καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ ἰακώβου καὶ ἰωάννου.

42 καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ὁ ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν.

43 οὐχ οὕτως δέ ἐστιν ἐν ὑμῖν· ἀλλ᾽ ὃς ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος,

44 καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος·

45 καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

46 καὶ ἔρχονται εἰς ἰεριχώ. καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ ἰεριχὼ καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ ὄχλου ἱκανοῦ ὁ υἱὸς τιμαίου βαρτιμαῖος τυφλὸς προσαίτης ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδόν.

47 καὶ ἀκούσας ὅτι ἰησοῦς ὁ ναζαρηνός ἐστιν ἤρξατο κράζειν καὶ λέγειν, υἱὲ δαυὶδ ἰησοῦ, ἐλέησόν με.

48 καὶ ἐπετίμων αὐτῶ πολλοὶ ἵνα σιωπήσῃ· ὁ δὲ πολλῶ μᾶλλον ἔκραζεν, υἱὲ δαυίδ, ἐλέησόν με.

49 καὶ στὰς ὁ ἰησοῦς εἶπεν, φωνήσατε αὐτόν. καὶ φωνοῦσιν τὸν τυφλὸν λέγοντες αὐτῶ, θάρσει, ἔγειρε, φωνεῖ σε.

50 ὁ δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ ἀναπηδήσας ἦλθεν πρὸς τὸν ἰησοῦν.

51 καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῶ ὁ ἰησοῦς εἶπεν, τί σοι θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῶ, ραββουνι, ἵνα ἀναβλέψω.

52 καὶ ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτῶ, ὕπαγε, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. καὶ εὐθὺς ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῶ ἐν τῇ ὁδῶ.

KJV

1  And he arose from thence,2547 450 and cometh2064 into1519 the3588 coasts3725 of Judea2449 by1223 the3588 farther side4008 of Jordan:2446 and2532 the people3793 resort4848 unto4314 him846 again;3825 and,2532 as5613 he was wont,1486 he taught1321 them846 again.3825

2  And2532 the3588 Pharisees5330 came to4334 him, and asked1905 him,846 1487 Is it lawful1832 for a man435 to put away630 his wife?1135 tempting3985 him.846

3  And1161 he3588 answered611 and said2036 unto them,846 What5101 did Moses3475 command1781 you?5213

4  And1161 they3588 said,2036 Moses3475 suffered2010 to write1125 a bill975 of divorcement,647 and2532 to put her away.630

5  And2532 Jesus2424 answered611 and said2036 unto them,846 For4314 the3588 hardness of your heart4641 5216 he wrote1125 you5213 this5026 precept.1785

6  But1161 from575 the beginning746 of the creation2937 God2316 made4160 them846 male730 and2532 female.2338

7  For this cause1752 5127 shall a man444 leave2641 his848 father3962 and2532 mother,3384 and2532 cleave4347 to4314 his848 wife;1135

8  And2532 they twain1417 shall be2071 one3391 flesh:4561 so then5620 they are1526 no more3765 twain,1417 but235 one3391 flesh.4561

9  What3739 therefore3767 God2316 hath joined together,4801 let not3361 man444 put asunder.5563

10  And2532 in1722 the3588 house3614 his846 disciples3101 asked1905 him846 again3825 of4012 the same846 matter.

11  And2532 he saith3004 unto them,846 Whosoever3739 1437 shall put away630 his848 wife,1135 and2532 marry1060 another,243 committeth adultery3429 against1909 her.846

12  And2532 if1437 a woman1135 shall put away630 her848 husband,435 and2532 be married1060 to another,243 she committeth adultery.3429

13  And2532 they brought4374 young children3813 to him,846 that2443 he should touch680 them:846 and1161 his disciples3101 rebuked2008 those that brought4374 them.

14  But1161 when Jesus2424 saw1492 it, he was much displeased,23 and2532 said2036 unto them,846 Suffer863 the3588 little children3813 to come2064 unto4314 me,3165 and2532 forbid2967 them846 not:3361 for1063 of such5108 is2076 the3588 kingdom932 of God.2316

15  Verily281 I say3004 unto you,5213 Whosoever3739 1437 shall not3361 receive1209 the3588 kingdom932 of God2316 as5613 a little child,3813 he shall not3364 enter1525 therein.1519 846

16  And2532 he took them up in his arms,1723 846 put5087 his hands5495 upon1909 them,846 and blessed2127 them.846

17  And2532 when he846 was gone forth1607 into1519 the way,3598 there came one1520 running,4370 and2532 kneeled1120 to him,846 and asked1905 him,846 Good18 Master,1320 what5101 shall I do4160 that2443 I may inherit2816 eternal166 life?2222

18  And1161 Jesus2424 said2036 unto him,846 Why5101 callest3004 thou me3165 good?18 there is none3762 good18 but1508 one,1520 that is, God.2316

19  Thou knowest1492 the3588 commandments,1785 Do not3361 commit adultery,3431 Do not3361 kill,5407 Do not3361 steal,2813 Do not3361 bear false witness,5576 Defraud650 not,3361 Honor5091 thy4675 father3962 and2532 mother.3384

20  And1161 he3588 answered611 and said2036 unto him,846 Master,1320 all3956 these5023 have I observed5442 from1537 my3450 youth.3503

21  Then1161 Jesus2424 beholding1689 him846 loved25 him,846 and2532 said2036 unto him,846 One thing1520 thou4671 lackest:5302 go thy way,5217 sell4453 whatsoever3745 thou hast,2192 and2532 give1325 to the3588 poor,4434 and2532 thou shalt have2192 treasure2344 in1722 heaven:3772 and2532 come,1204 take up142 the3588 cross,4716 and follow190 me.3427

22  And1161 he3588 was sad4768 at1909 that saying,3056 and went away565 grieved:3076 for1063 he had2258 2192 great4183 possessions.2933

23  And2532 Jesus2424 looked round about,4017 and saith3004 unto his848 disciples,3101 How4459 hardly1423 shall they that have2192 riches5536 enter1525 into1519 the3588 kingdom932 of God!2316

24  And1161 the3588 disciples3101 were astonished2284 at1909 his846 words.3056 But1161 Jesus2424 answereth611 again,3825 and saith3004 unto them,846 Children,5043 how4459 hard1422 is2076 it for them that trust3982 in1909 riches5536 to enter1525 into1519 the3588 kingdom932 of God!2316

25  It is2076 easier2123 for a camel2574 to go1525 through1223 the3588 eye5168 of a needle,4476 than2228 for a rich man4145 to enter1525 into1519 the3588 kingdom932 of God.2316

26  And1161 they3588 were astonished1605 out of measure,4057 saying3004 among4314 themselves,1438 Who5101 then2532 can1410 be saved?4982

27  And1161 Jesus2424 looking upon1689 them846 saith,3004 With3844 men444 it is impossible,102 but235 not3756 with3844 God:2316 for1063 with3844 God2316 all things3956 are2076 possible.1415

28  Then2532 Peter4074 began756 to say3004 unto him,846 Lo,2400 we2249 have left863 all,3956 and2532 have followed190 thee.4671

29  And1161 Jesus2424 answered611 and said,2036 Verily281 I say3004 unto you,5213 There is2076 no man3762 that hath left863 house,3614 or2228 brethren,80 or2228 sisters,79 or2228 father,3962 or2228 mother,3384 or2228 wife,1135 or2228 children,5043 or2228 lands,68 for my sake,1752 1700 and2532 the3588 gospel's,2098

30  But1437 3361 he shall receive2983 a hundredfold1542 now3568 in1722 this5129 time,2540 houses,3614 and2532 brethren,80 and2532 sisters,79 and2532 mothers,3384 and2532 children,5043 and2532 lands,68 with3326 persecutions;1375 and2532 in1722 the3588 world165 to come2064 eternal166 life.2222

31  But1161 many4183 that are first4413 shall be2071 last;2078 and2532 the3588 last2078 first.4413

32  And1161 they were2258 in1722 the3588 way3598 going up305 to1519 Jerusalem;2414 and2532 Jesus2424 went before2258 4254 them:846 and2532 they were amazed;2284 and2532 as they followed,190 they were afraid.5399 And2532 he took3880 again3825 the3588 twelve,1427 and began756 to tell3004 them846 what things should3195 happen4819 unto him,846

33  Saying, Behold,2400 we go up305 to1519 Jerusalem;2414 and2532 the3588 Son5207 of man444 shall be delivered3860 unto the3588 chief priests,749 and2532 unto the3588 scribes;1122 and2532 they shall condemn2632 him846 to death,2288 and2532 shall deliver3860 him846 to the3588 Gentiles:1484

34  And2532 they shall mock1702 him,846 and2532 shall scourge3146 him,846 and shall spit upon1716 him,846 and2532 shall kill615 him:846 and2532 the3588 third5154 day2250 he shall rise again.450

35  And2532 James2385 and2532 John,2491 the3588 sons5207 of Zebedee,2199 come4365 unto him,846 saying,3004 Master,1320 we would2309 that2443 thou shouldest do4160 for us2254 whatsoever3739 1437 we shall desire.154

36  And1161 he3588 said2036 unto them,846 What5101 would2309 ye that I3165 should do4160 for you?5213

37  1161 They3588 said2036 unto him,846 Grant1325 unto us2254 that2443 we may sit,2523 one1520 on1537 thy4675 right hand,1188 and2532 the other1520 on1537 thy4675 left hand,2176 in1722 thy4675 glory.1391

38  But1161 Jesus2424 said2036 unto them,846 Ye know1492 not3756 what5101 ye ask:154 can1410 ye drink4095 of the3588 cup4221 that3739 I1473 drink4095 of? and2532 be baptized907 with the3588 baptism908 that3739 I1473 am baptized907 with?

39  And1161 they3588 said2036 unto him,846 We can.1410 And1161 Jesus2424 said2036 unto them,846 Ye shall indeed3303 drink4095 of the3588 cup4221 that3739 I1473 drink4095 of; and2532 with the3588 baptism908 that3739 I1473 am baptized907 withal shall ye be baptized:907

40  But1161 to sit2523 on1537 my3450 right hand1188 and2532 on1537 my3450 left hand2176 is2076 not3756 mine1699 to give;1325 but235 it shall be given to them for whom3739 it is prepared.2090

41  And2532 when the3588 ten1176 heard191 it, they began756 to be much displeased23 with4012 James2385 and2532 John.2491

42  But1161 Jesus2424 called4341 them846 to him, and saith3004 unto them,846 Ye know1492 that3754 they which are accounted1380 to rule over757 the3588 Gentiles1484 exercise lordship2634 over them;846 and2532 their846 great ones3173 exercise authority2715 upon them.846

43  But1161 so3779 shall it not3756 be2071 among1722 you:5213 but235 whosoever3739 1437 will2309 be1096 great3173 among1722 you,5213 shall be2071 your5216 minister:1249

44  And2532 whosoever3739 302 of you5216 will2309 be1096 the chiefest4413 shall be2071 servant1401 of all.3956

45  For1063 even2532 the3588 Son5207 of man444 came2064 not3756 to be ministered unto,1247 but235 to minister,1247 and2532 to give1325 his848 life5590 a ransom3083 for473 many.4183

46  And2532 they came2064 to1519 Jericho:2410 and2532 as he846 went1607 out of575 Jericho2410 with2532 his846 disciples3101 and2532 a great number2425 of people,3793 blind5185 Bartimaeus,924 the son5207 of Timaeus,5090 sat2521 by3844 the3588 highway side3598 begging.4319

47  And2532 when he heard191 that3754 it was2076 Jesus2424 of Nazareth,3480 he began756 to cry out,2896 and2532 say,3004 Jesus,2424 thou son5207 of David,1138 have mercy1653 on me.3165

48  And2532 many4183 charged2008 him846 that2443 he should hold his peace:4623 but1161 he3588 cried2896 the more4183 a great deal,3123 Thou son5207 of David,1138 have mercy1653 on me.3165

49  And2532 Jesus2424 stood still,2476 and commanded2036 him846 to be called.5455 And2532 they call5455 the3588 blind man,5185 saying3004 unto him,846 Be of good comfort,2293 rise;1453 he calleth5455 thee.4571

50  And1161 he,3588 casting away577 his848 garment,2440 rose,450 and came2064 to4314 Jesus.2424

51  And2532 Jesus2424 answered611 and said3004 unto him,846 What5101 wilt2309 thou that I should do4160 unto thee?4671 1161 The3588 blind man5185 said2036 unto him,846 Lord,4462 that2443 I might receive my sight.308

52  And1161 Jesus2424 said2036 unto him,846 Go thy way;5217 thy4675 faith4102 hath made thee whole.4982 4571 And2532 immediately2112 he received his sight,308 and2532 followed190 Jesus2424 in1722 the3588 way.3598

Vul

1 Et inde exsurgens venit in fines Judææ ultra Jordanem: et conveniunt iterum turbæ ad eum: et sicut consueverat, iterum docebat illos.

2 Et accedentes pharisæi interrogabant eum: Si licet vero uxorem dimittere: tentantes eum.

3 At ille respondens, dixit eis: Quid vobis præcepit Moyses?

4 Qui dixerunt: Moyses permisit libellum repudii scribere, et dimittere.

5 Quibus respondens Jesus, ait: Ad duritiam cordis vestri scripsit vobis præceptum istud:

6 ab initio autem creaturæ masculum et feminam fecit eos Deus.

7 Propter hoc relinquet homo patrem suum et matrem, et adhærebit ad uxorem suam:

8 et erunt duo in carne una. Itaque jam non sunt duo, sed una caro.

9 Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet.

10 Et in domo iterum discipuli ejus de eodem interrogaverunt eum.

11 Et ait illis: Quicumque dimiserit uxorem suam, et aliam duxerit, adulterium committit super eam.

12 Et si uxor dimiserit virum suum, et alii nupserit, mœchatur.

13 Et offerebant illi parvulos ut tangeret illos. Discipuli autem comminabantur offerentibus.

14 Quos cum videret Jesus, indigne tulit, et ait illis: Sinite parvulos venire ad me, et ne prohibueritis eos: talium enim est regnum Dei.

15 Amen dico vobis: Quisquis non receperit regnum Dei velut parvulus, non intrabit in illud.

16 Et complexans eos, et imponens manus super illos, benedicebat eos.

17 Et cum egressus esset in viam, procurrens quidam genu flexo ante eum, rogabat eum: Magister bone, quid faciam ut vitam æternam percipiam?

18 Jesus autem dixit ei: Quid me dicis bonum? nemo bonus, nisi unus Deus.

19 Præcepta nosti: ne adulteres, ne occidas, ne fureris, ne falsum testimonium dixeris, ne fraudum feceris, honora patrem tuum et matrem.

20 At ille respondens, ait illi: Magister, hæc omnia observavi a juventute mea.

21 Jesus autem intuitus eum, dilexit eum, et dixit ei: Unum tibi deest: vade, quæcumque habes vende, et da pauperibus, et habebis thesaurum in cælo: et veni, sequere me.

22 Qui contristatus in verbo, abiit mœrens: erat enim habens multas possessiones.

23 Et circumspiciens Jesus, ait discipulis suis: Quam difficile qui pecunias habent, in regnum Dei introibunt!

24 Discipuli autem obstupescebant in verbis ejus. At Jesus rursus respondens ait illis: Filioli, quam difficile est, confidentes in pecuniis, in regnum Dei introire!

25 Facilius est camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum Dei.

26 Qui magis admirabantur, dicentes ad semetipsos: Et quis potest salvus fieri?

27 Et intuens illos Jesus, ait: Apud homines impossibile est, sed non apud Deum: omnia enim possibilia sunt apud Deum.

28 Et cœpit ei Petrus dicere: Ecce nos dimisimus omnia, et secuti sumus te.

29 Respondens Jesus, ait: Amen dico vobis: Nemo est qui reliquerit domum, aut fratres, aut sorores, aut patrem, aut matrem, aut filios, aut agros propter me et propter Evangelium,

30 qui non accipiat centies tantum, nunc in tempore hoc: domos, et fratres, et sorores, et matres, et filios, et agros, cum persecutionibus, et in sæculo futuro vitam æternam.

31 Multi autem erunt primi novissimi, et novissimi primi.

32 Erant autem in via ascendentes Jerosolymam: et præcedebat illos Jesus, et stupebant: et sequentes timebant. Et assumens iterum duodecim, cœpit illis dicere quæ essent ei eventura.

33 Quia ecce ascendimus Jerosolymam, et Filius hominis tradetur principibus sacerdotum, et scribis, et senioribus, et damnabunt eum morte, et tradent eum gentibus:

34 et illudent ei, et conspuent eum, et flagellabunt eum, et interficient eum: et tertia die resurget.

35 Et accedunt ad eum Jacobus et Joannes filii Zebedæi, dicentes: Magister, volumus ut quodcumque petierimus, facias nobis.

36 At ille dixit eis: Quid vultis ut faciam vobis?

37 Et dixerunt: Da nobis ut unus ad dexteram tuam, et alius ad sinistram tuam sedeamus in gloria tua.

38 Jesus autem ait eis: Nescitis quid petatis: potestis bibere calicem, quem ego bibo, aut baptismo, quo ego baptizor, baptizari?

39 At illi dixerunt ei: Possumus. Jesus autem ait eis: Calicem quidem, quem ego bibo, bibetis; et baptismo, quo ego baptizor, baptizabimini:

40 sedere autem ad dexteram meam, vel ad sinistram, non est meum dare vobis, sed quibus paratum est.

41 Et audientes decem, cœperunt indignari de Jacobo et Joanne.

42 Jesus autem vocans eos, ait illis: Scitis quia hi, qui videntur principari gentibus, dominantur eis: et principes eorum potestatem habent ipsorum.

43 Non ita est autem in vobis, sed quicumque voluerit fieri major, erit vester minister:

44 et quicumque voluerit in vobis primus esse, erit omnium servus.

45 Nam et Filius hominis non venit ut ministraretur ei, sed ut ministraret, et daret animam suam redemptionem pro multis.

46 Et veniunt Jericho: et proficiscente eo de Jericho, et discipulis ejus, et plurima multitudine, filius Timæi Bartimæus cæcus, sedebat juxta viam mendicans.

47 Qui cum audisset quia Jesus Nazarenus est, cœpit clamare, et dicere: Jesu fili David, miserere mei.

48 Et comminabantur ei multi ut taceret. At ille multo magis clamabat: Fili David, miserere mei.

49 Et stans Jesus præcepit illum vocari. Et vocant cæcum, dicentes ei: Animæquior esto: surge, vocat te.

50 Qui projecto vestimento suo exiliens, venit ad eum.

51 Et respondens Jesus dixit illi: Quid tibi vis faciam? Cæcus autem dixit ei: Rabboni, ut videam.

52 Jesus autem ait illi: Vade, fides tua te salvum fecit. Et confestim vidit, et sequebatur eum in via.


Next: Mark 11