Sacred Texts  Bible  Index 
John Index
  Previous  Next 

John 12

GNT

1 ὁ οὗν ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς βηθανίαν, ὅπου ἦν λάζαρος, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν ἰησοῦς.

2 ἐποίησαν οὗν αὐτῶ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ μάρθα διηκόνει, ὁ δὲ λάζαρος εἷς ἦν ἐκ τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῶ.

3 ἡ οὗν μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου.

4 λέγει δὲ ἰούδας ὁ ἰσκαριώτης εἷς [ἐκ] τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι,

5 διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς;

6 εἶπεν δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῶ ἀλλ᾽ ὅτι κλέπτης ἦν καὶ τὸ γλωσσόκομον ἔχων τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν.

7 εἶπεν οὗν ὁ ἰησοῦς, ἄφες αὐτήν, ἵνα εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τηρήσῃ αὐτό·

8 τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.

9 ἔγνω οὗν [ὁ] ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστιν, καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν ἰησοῦν μόνον ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὸν λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.

10 ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν λάζαρον ἀποκτείνωσιν,

11 ὅτι πολλοὶ δι᾽ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν ἰησοῦν.

12 τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ὁ ἰησοῦς εἰς ἱεροσόλυμα,

13 ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῶ, καὶ ἐκραύγαζον, ὡσαννά· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου, [καὶ] ὁ βασιλεὺς τοῦ ἰσραήλ.

14 εὑρὼν δὲ ὁ ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ᾽ αὐτό, καθώς ἐστιν γεγραμμένον,

15 μὴ φοβοῦ, θυγάτηρ σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται, καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου.

16 ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ τὸ πρῶτον, ἀλλ᾽ ὅτε ἐδοξάσθη ἰησοῦς τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ᾽ αὐτῶ γεγραμμένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῶ.

17 ἐμαρτύρει οὗν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετ᾽ αὐτοῦ ὅτε τὸν λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.

18 διὰ τοῦτο [καὶ] ὑπήντησεν αὐτῶ ὁ ὄχλος ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.

19 οἱ οὗν φαρισαῖοι εἶπαν πρὸς ἑαυτούς, θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν· ἴδε ὁ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν.

20 ἦσαν δὲ ἕλληνές τινες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ·

21 οὖτοι οὗν προσῆλθον φιλίππῳ τῶ ἀπὸ βηθσαϊδὰ τῆς γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, κύριε, θέλομεν τὸν ἰησοῦν ἰδεῖν.

22 ἔρχεται ὁ φίλιππος καὶ λέγει τῶ ἀνδρέᾳ· ἔρχεται ἀνδρέας καὶ φίλιππος καὶ λέγουσιν τῶ ἰησοῦ.

23 ὁ δὲ ἰησοῦς ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.

24 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.

25 ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῶ κόσμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν.

26 ἐὰν ἐμοί τις διακονῇ, ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται· ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ.

27 νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται. καὶ τί εἴπω; πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης; ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην.

28 πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα. ἦλθεν οὗν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω.

29 ὁ οὗν ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν βροντὴν γεγονέναι· ἄλλοι ἔλεγον, ἄγγελος αὐτῶ λελάληκεν.

30 ἀπεκρίθη ἰησοῦς καὶ εἶπεν, οὐ δι᾽ ἐμὲ ἡ φωνὴ αὕτη γέγονεν ἀλλὰ δι᾽ ὑμᾶς.

31 νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου, νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω·

32 κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν.

33 τοῦτο δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν.

34 ἀπεκρίθη οὗν αὐτῶ ὁ ὄχλος, ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ πῶς λέγεις σὺ ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς ἐστιν οὖτος ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου;

35 εἶπεν οὗν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς, ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν ἐστιν. περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ· καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει.

36 ὡς τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε. ταῦτα ἐλάλησεν ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ᾽ αὐτῶν.

37 τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν,

38 ἵνα ὁ λόγος ἠσαΐου τοῦ προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπεν, κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ ὁ βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη;

39 διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν, ὅτι πάλιν εἶπεν ἠσαΐας,

40 τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ καὶ στραφῶσιν, καὶ ἰάσομαι αὐτούς.

41 ταῦτα εἶπεν ἠσαΐας, ὅτι εἶδεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ.

42 ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τοὺς φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται·

43 ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ.

44 ἰησοῦς δὲ ἔκραξεν καὶ εἶπεν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ πιστεύει εἰς ἐμὲ ἀλλὰ εἰς τὸν πέμψαντά με,

45 καὶ ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με.

46 ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ.

47 καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ φυλάξῃ, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν, οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον ἀλλ᾽ ἵνα σώσω τὸν κόσμον.

48 ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν· ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ·

49 ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα, ἀλλ᾽ ὁ πέμψας με πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν δέδωκεν τί εἴπω καὶ τί λαλήσω.

50 καὶ οἶδα ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν. ἃ οὗν ἐγὼ λαλῶ, καθὼς εἴρηκέν μοι ὁ πατήρ, οὕτως λαλῶ.

KJV

1  Then3767 Jesus2424 six1803 days2250 before4253 the3588 passover3957 came2064 to1519 Bethany,963 where3699 Lazarus2976 was2258 which had been dead,2348 whom3739 he raised1453 from1537 the dead.3498

3767 There1563 they made4160 him4160 a supper;1173 and2532 Martha3136 served:1247 but1161 Lazarus2976 was2258 one1520 of them that sat at the table with4873 him.846

3  Then3767 took2983 Mary3137 a pound3046 of ointment3464 of spikenard,4101 3487 very costly,4186 and anointed218 the3588 feet4228 of Jesus,2424 and2532 wiped1591 his846 feet4228 with her848 hair:2359 and1161 the3588 house3614 was filled4137 with1537 the3588 odor3744 of the3588 ointment.3464

4  Then3767 saith3004 one1520 of1537 his846 disciples,3101 Judas2455 Iscariot,2469 Simon's4613 son, which should3195 betray3860 him,846

5  Why1302 was not3756 this5124 ointment3464 sold4097 for three hundred5145 pence,1220 and2532 given1325 to the poor?4434

1161 This5124 he said,2036 not3756 that3754 he846 cared3199 for4012 the3588 poor;4434 but235 because3754 he was2258 a thief,2812 and2532 had2192 the3588 bag,1101 and2532 bare941 what was put906 therein.

7  Then3767 said2036 Jesus,2424 Let her alone:863 846 against1519 the3588 day2250 of my3450 burying1780 hath she kept5083 this.846

8  For1063 the3588 poor4434 always3842 ye have2192 with3326 you;1438 but1161 me1691 ye have2192 not3756 always.3842

9  Much4183 people3793 of1537 the3588 Jews2453 therefore3767 knew1097 that3754 he was2076 there:1563 and2532 they came2064 not3756 for Jesus' sake1223 2424 only,3440 but235 that2443 they might see1492 Lazarus2976 also,2532 whom3739 he had raised1453 from1537 the dead.3498

10  But1161 the3588 chief priests749 consulted1011 that2443 they might put Lazarus also to death;615 2976 2532

11  Because3754 that by reason of1223 him846 many4183 of the3588 Jews2453 went away,5217 and2532 believed4100 on1519 Jesus.2424

12  On the3588 next day1887 much4183 people3793 that were come2064 to1519 the3588 feast,1859 when they heard191 that3754 Jesus2424 was coming2064 to1519 Jerusalem,2414

13  Took2983 branches902 of palm trees,5404 and2532 went forth1831 to1519 meet5222 him,846 and2532 cried,2896 Hosanna:5614 Blessed2127 is the3588 King935 of Israel2474 that cometh2064 in1722 the name3686 of the Lord.2962

14  And1161 Jesus,2424 when he had found2147 a young ass,3678 sat2523 thereon;1909 846 as2531 it is2076 written,1125

15  Fear5399 not,3361 daughter2364 of Zion;4622 behold,2400 thy4675 King935 cometh,2064 sitting2521 on1909 an ass's3688 colt.4454

16  1161 These things5023 understood1097 not3756 his846 disciples3101 at the first:4412 but235 when3753 Jesus2424 was glorified,1392 then5119 remembered3415 they that3754 these things5023 were2258 written1125 of1909 him,846 and2532 that they had done4160 these things5023 unto him.846

17  The3588 people3793 therefore3767 that was5607 with3326 him846 when3753 he called5455 Lazarus2976 out of1537 his grave,3419 and2532 raised1453 him846 from1537 the dead,3498 bare record.3140

18  For this cause1223 5124 the3588 people3793 also2532 met5221 him,846 for3754 that they heard191 that he846 had done4160 this5124 miracle.4592

19  The3588 Pharisees5330 therefore3767 said2036 among4314 themselves,1438 Perceive2334 ye how3754 ye prevail5623 3756 nothing?3762 behold,2396 the3588 world2889 is gone565 after3694 him.846

20  And1161 there were2258 certain5100 Greeks1672 among1537 them that came up305 to2443 worship4352 at1722 the3588 feast:1859

21  The same3778 came4334 therefore3767 to Philip,5376 which3588 was of575 Bethsaida966 of Galilee,1056 and2532 desired2065 him,846 saying,3004 Sir,2962 we would2309 see1492 Jesus.2424

22  Philip5376 cometh2064 and2532 telleth3004 Andrew:406 and2532 again3825 Andrew406 and2532 Philip5376 tell3004 Jesus.2424

23  And1161 Jesus2424 answered611 them,846 saying,3004 The3588 hour5610 is come,2064 that2443 the3588 Son5207 of man444 should be glorified.1392

24  Verily,281 verily,281 I say3004 unto you,5213 Except3362 a corn2848 of wheat4621 fall4098 into1519 the3588 ground1093 and die,599 it846 abideth3306 alone:3441 but1161 if1437 it die,599 it bringeth forth5342 much4183 fruit.2590

25  He that loveth5368 his848 life5590 shall lose622 it;846 and2532 he that hateth3404 his848 life5590 in1722 this5129 world2889 shall keep5442 it846 unto1519 life2222 eternal.166

26  If1437 any man5100 serve1247 me,1698 let him follow190 me;1698 and2532 where3699 I1473 am,1510 there1563 shall also2532 my1699 servant1249 be:2071 2532 if1437 any man5100 serve1247 me,1698 him846 will my Father3962 honor.5091

27  Now3568 is my3450 soul5590 troubled;5015 and2532 what5101 shall I say?2036 Father,3962 save4982 me3165 from1537 this5026 hour:5610 but235 for this cause1223 5124 came2064 I unto1519 this5026 hour.5610

28  Father,3962 glorify1392 thy4675 name. Then3686 3767 came2064 there a voice5456 from1537 heaven,3772 saying, I have both2532 glorified1392 it, and2532 will glorify1392 it again.3825

29  The3588 people3793 therefore,3767 that stood by,2476 and2532 heard191 it, said3004 that it thundered:1096 1027 others243 said,3004 An angel32 spake2980 to him.846

30  Jesus2424 answered611 and2532 said,2036 This3778 voice5456 came1096 not3756 because1223 of me,1691 but235 for your sakes.1223 5209

31  Now3568 is2076 the judgment2920 of this5127 world:2889 now3568 shall the3588 prince758 of this5127 world2889 be cast1544 out.1854

32  And I,2504 if1437 I be lifted up5312 from1537 the3588 earth,1093 will draw1670 all3956 men unto4314 me.1683

33  1161 This5124 he said,3004 signifying4591 what4169 death2288 he should3195 die.599

34  The3588 people3793 answered611 him,846 We2249 have heard191 out of1537 the3588 law3551 that3754 Christ5547 abideth3306 forever:1519 165 and2532 how4459 sayest3004 thou,4771 The3588 Son5207 of man444 must1163 be lifted up?5312 who5101 is2076 this3778 Son5207 of man?444

35  Then3767 Jesus2424 said2036 unto them,846 Yet2089 a little3398 while5550 is2076 the3588 light5457 with3326 you.5216 Walk4043 while2193 ye have2192 the3588 light,5457 lest3363 darkness4653 come upon2638 you:5209 for2532 he that walketh4043 in1722 darkness4653 knoweth1492 not3756 whither4226 he goeth.5217

36  While2193 ye have2192 light,5457 believe4100 in1519 the3588 light,5457 that2443 ye may be1096 the children5207 of light.5457 These things5023 spake2980 Jesus,2424 and2532 departed,565 and did hide2928 himself from575 them.846

37  But1161 though he846 had done4160 so many5118 miracles4592 before1715 them,846 yet they believed4100 not3756 on1519 him:846

38  That2443 the3588 saying3056 of Isaiah2268 the3588 prophet4396 might be fulfilled,4137 which3739 he spake,2036 Lord,2962 who5101 hath believed4100 our2257 report?189 and2532 to whom5101 hath the3588 arm1023 of the Lord2962 been revealed?601

39  Therefore1223 5124 they could1410 not3756 believe,4100 because3754 that Isaiah2268 said2036 again,3825

40  He hath blinded5186 their846 eyes,3788 and2532 hardened4456 their846 heart;2588 that2443 they should not3361 see1492 with their eyes,3788 nor2532 understand3539 with their heart,2588 and2532 be converted,1994 and2532 I should heal2390 them.846

41  These things5023 said2036 Isaiah,2268 when3753 he saw1492 his846 glory,1391 and2532 spake2980 of4012 him.846

42  Nevertheless3676 3305 2532 among1537 the3588 chief rulers758 also2532 many4183 believed4100 on1519 him;846 but235 because1223 of the3588 Pharisees5330 they did not3756 confess3670 him, lest3363 they should be1096 put out of the synagogue:656

43  For1063 they loved25 the3588 praise1391 of men444 more3123 than2260 the3588 praise1391 of God.2316

44  1161 Jesus2424 cried2896 and2532 said,2036 He that believeth4100 on1519 me,1691 believeth4100 not3756 on1519 me,1691 but235 on1519 him that sent3992 me.3165

45  And2532 he that seeth2334 me1691 seeth2334 him that sent3992 me.3165

46  I1473 am come2064 a light5457 into1519 the3588 world,2889 that2443 whosoever3956 believeth4100 on1519 me1691 should not3361 abide3306 in1722 darkness.4653

47  And2532 if1437 any man5100 hear191 my3450 words,4487 and2532 believe4100 not,3361 I1473 judge2919 him846 not:3756 for1063 I came2064 not3756 to2443 judge2919 the3588 world,2889 but235 to2443 save4982 the3588 world.2889

48  He that rejecteth114 me,1691 and2532 receiveth2983 not3361 my3450 words,4487 hath2192 one that judgeth2919 him:846 the3588 word3056 that3739 I have spoken,2980 the same1565 shall judge2919 him846 in1722 the3588 last2078 day.2250

49  For3754 I1473 have not3756 spoken2980 of1537 myself;1683 but235 the Father3962 which sent3992 me,3165 he846 gave1325 me3427 a commandment,1785 what5101 I should say,2036 and2532 what5101 I should speak.2980

50  And2532 I know1492 that3754 his846 commandment1785 is2076 life2222 everlasting:166 whatsoever3739 I1473 speak2980 therefore,3767 even as2531 the3588 Father3962 said2046 unto me,3427 so3779 I speak.2980

Vul

1 Jesus ergo ante sex dies Paschæ venit Bethaniam, ubi Lazarus fuerat mortuus, quem suscitavit Jesus.

2 Fecerunt autem ei cœnam ibi, et Martha ministrabat, Lazarus vero unus erat ex discumbentibus cum eo.

3 Maria ergo accepit libram unguenti nardi pistici pretiosi, et unxit pedes Jesu, et extersit pedes ejus capillis suis: et domus impleta est ex odore unguenti.

4 Dixit ergo unus ex discipulis ejus, Judas Iscariotes, qui erat eum traditurus:

5 Quare hoc unguentum non veniit trecentis denariis, et datum est egenis?

6 Dixit autem hoc, non quia de egenis pertinebat ad eum, sed quia fur erat, et loculos habens, ea quæ mittebantur, portabat.

7 Dixit ergo Jesus: Sinite illam ut in diem sepulturæ meæ servet illud.

8 Pauperes enim semper habetis vobiscum: me autem non semper habetis.

9 Cognovit ergo turba multa ex Judæis quia illic est, et venerunt, non propter Jesum tantum, sed ut Lazarum viderent, quem suscitavit a mortuis.

10 Cogitaverunt autem principes sacerdotum ut et Lazarum interficerent:

11 quia multi propter illum abibant ex Judæis, et credebant in Jesum.

12 In crastinum autem, turba multa quæ venerat ad diem festum, cum audissent quia venit Jesus Jerosolymam,

13 acceperunt ramos palmarum, et processerunt obviam ei, et clamabant: Hosanna, benedictus qui venit in nomine Domini, rex Israël.

14 Et invenit Jesus asellum, et sedit super eum, sicut scriptum est:

15 Noli timere, filia Sion: ecce rex tuus venit sedens super pullum asinæ.

16 Hæc non cognoverunt discipuli ejus primum: sed quando glorificatus est Jesus, tunc recordati sunt quia hæc erant scripta de eo, et hæc fecerunt ei.

17 Testimonium ergo perhibebat turba, quæ erat cum eo quando Lazarum vocavit de monumento, et suscitavit eum a mortuis.

18 Propterea et obviam venit ei turba: quia audierunt fecisse hoc signum.

19 Pharisæi ergo dixerunt ad semetipsos: Videtis quia nihil proficimus? ecce mundus totus post eum abiit.

20 Erant autem quidam gentiles, ex his qui ascenderant ut adorarent in die festo.

21 Hi ergo accesserunt ad Philippum, qui erat a Bethsaida Galilææ, et rogabant eum, dicentes: Domine, volumus Jesum videre.

22 Venit Philippus, et dicit Andreæ; Andreas rursum et Philippus dixerunt Jesu.

23 Jesus autem respondit eis, dicens: Venit hora, ut clarificetur Filius hominis.

24 Amen, amen dico vobis, nisi granum frumenti cadens in terram, mortuum fuerit,

25 ipsum solum manet: si autem mortuum fuerit, multum fructum affert. Qui amat animam suam, perdet eam; et qui odit animam suam in hoc mundo, in vitam æternam custodit eam.

26 Si quis mihi ministrat, me sequatur, et ubi sum ego, illic et minister meus erit. Si quis mihi ministraverit, honorificabit eum Pater meus.

27 Nunc anima mea turbata est. Et quid dicam? Pater, salvifica me ex hac hora. Sed propterea veni in horam hanc:

28 Pater, clarifica nomen tuum. Venit ergo vox de cælo: Et clarificavi, et iterum clarificabo.

29 Turba ergo, quæ stabat, et audierat, dicebat tonitruum esse factum. Alii dicebant: Angelus ei locutus est.

30 Respondit Jesus, et dixit: Non propter me hæc vox venit, sed propter vos.

31 Nunc judicium est mundi: nunc princeps hujus mundi ejicietur foras.

32 Et ego, si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum.

33 (Hoc autem dicebat, significans qua morte esset moriturus.)

34 Respondit ei turba: Nos audivimus ex lege, quia Christus manet in æternum: et quomodo tu dicis: Oportet exaltari Filium hominis? quis est iste Filius hominis?

35 Dixit ergo eis Jesus: Adhuc modicum, lumen in vobis est. Ambulate dum lucem habetis, ut non vos tenebræ comprehendant; et qui ambulat in tenebris, nescit quo vadat.

36 Dum lucem habetis, credite in lucem, ut filii lucis sitis. Hæc locutus est Jesus, et abiit et abscondit se ab eis.

37 Cum autem tanta signa fecisset coram eis, non credebant in eum;

38 ut sermo Isaiæ prophetæ impleretur, quem dixit: [Domine, quis credidit auditui nostro?
et brachium Domini cui revelatum est?]

39 Propterea non poterant credere, quia iterum dixit Isaias:

40 [Excæcavit oculos eorum, et induravit cor eorum
ut non videant oculis, et non intelligant corde,
et convertantur, et sanem eos.]

41 Hæc dixit Isaias, quando vidit gloriam ejus, et locutus est de eo.

42 Verumtamen et ex principibus multi crediderunt in eum: sed propter pharisæos non confitebantur, ut e synagoga non ejicerentur.

43 Dilexerunt enim gloriam hominum magis quam gloriam Dei.

44 Jesus autem clamavit, et dixit: Qui credit in me, non credit in me, sed in eum qui misit me.

45 Et qui videt me, videt eum qui misit me.

46 Ego lux in mundum veni, ut omnis qui credit in me, in tenebris non maneat.

47 Et si quis audierit verba mea, et non custodierit, ego non judico eum; non enim veni ut judicem mundum, sed ut salvificem mundum.

48 Qui spernit me et non accipit verba mea, habet qui judicet eum. Sermo quem locutus sum, ille judicabit eum in novissimo die.

49 Quia ego ex meipso non sum locutus, sed qui misit me, Pater, ipse mihi mandatum dedit quid dicam et quid loquar.

50 Et scio quia mandatum ejus vita æterna est: quæ ergo ego loquor, sicut dixit mihi Pater, sic loquor.


Next: John 13