Sacred Texts  Bible  Index 
John Index
  Previous  Next 

John 11

GNT

1 ἦν δέ τις ἀσθενῶν, λάζαρος ἀπὸ βηθανίας, ἐκ τῆς κώμης μαρίας καὶ μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς.

2 ἦν δὲ μαριὰμ ἡ ἀλείψασα τὸν κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς ὁ ἀδελφὸς λάζαρος ἠσθένει.

3 ἀπέστειλαν οὗν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι, κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ.

4 ἀκούσας δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν, αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ, ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ δι᾽ αὐτῆς.

5 ἠγάπα δὲ ὁ ἰησοῦς τὴν μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν λάζαρον.

6 ὡς οὗν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας·

7 ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς, ἄγωμεν εἰς τὴν ἰουδαίαν πάλιν.

8 λέγουσιν αὐτῶ οἱ μαθηταί, ῥαββί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ;

9 ἀπεκρίθη ἰησοῦς, οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει·

10 ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῶ.

11 ταῦτα εἶπεν, καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς, λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται, ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν.

12 εἶπαν οὗν οἱ μαθηταὶ αὐτῶ, κύριε, εἰ κεκοίμηται σωθήσεται.

13 εἰρήκει δὲ ὁ ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει.

14 τότε οὗν εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς παρρησίᾳ, λάζαρος ἀπέθανεν,

15 καὶ χαίρω δι᾽ ὑμᾶς, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ· ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν.

16 εἶπεν οὗν θωμᾶς ὁ λεγόμενος δίδυμος τοῖς συμμαθηταῖς, ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ᾽ αὐτοῦ.

17 ἐλθὼν οὗν ὁ ἰησοῦς εὖρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν τῶ μνημείῳ.

18 ἦν δὲ ἡ βηθανία ἐγγὺς τῶν ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε.

19 πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν ἰουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς τὴν μάρθαν καὶ μαριὰμ ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ.

20 ἡ οὗν μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι ἰησοῦς ἔρχεται ὑπήντησεν αὐτῶ· μαριὰμ δὲ ἐν τῶ οἴκῳ ἐκαθέζετο.

21 εἶπεν οὗν ἡ μάρθα πρὸς τὸν ἰησοῦν, κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου·

22 [ἀλλὰ] καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν θεὸν δώσει σοι ὁ θεός.

23 λέγει αὐτῇ ὁ ἰησοῦς, ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου.

24 λέγει αὐτῶ ἡ μάρθα, οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

25 εἶπεν αὐτῇ ὁ ἰησοῦς, ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή· ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται,

26 καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα· πιστεύεις τοῦτο;

27 λέγει αὐτῶ, ναί, κύριε· ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος.

28 καὶ τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν καὶ ἐφώνησεν μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ εἰποῦσα, ὁ διδάσκαλος πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε.

29 ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν ἠγέρθη ταχὺ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν·

30 οὔπω δὲ ἐληλύθει ὁ ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ᾽ ἦν ἔτι ἐν τῶ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῶ ἡ μάρθα.

31 οἱ οὗν ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ᾽ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ, δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ.

32 ἡ οὗν μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας, λέγουσα αὐτῶ, κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός.

33 ἰησοῦς οὗν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ ἰουδαίους κλαίοντας, ἐνεβριμήσατο τῶ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν,

34 καὶ εἶπεν, ποῦ τεθείκατε αὐτόν; λέγουσιν αὐτῶ, κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε.

35 ἐδάκρυσεν ὁ ἰησοῦς.

36 ἔλεγον οὗν οἱ ἰουδαῖοι, ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν.

37 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν, οὐκ ἐδύνατο οὖτος ὁ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα καὶ οὖτος μὴ ἀποθάνῃ;

38 ἰησοῦς οὗν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῶ ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον· ἦν δὲ σπήλαιον, καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ᾽ αὐτῶ.

39 λέγει ὁ ἰησοῦς, ἄρατε τὸν λίθον. λέγει αὐτῶ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τετελευτηκότος μάρθα, κύριε, ἤδη ὄζει, τεταρταῖος γάρ ἐστιν.

40 λέγει αὐτῇ ὁ ἰησοῦς, οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ;

41 ἦραν οὗν τὸν λίθον. ὁ δὲ ἰησοῦς ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπεν, πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου.

42 ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις· ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.

43 καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν, λάζαρε, δεῦρο ἔξω.

44 ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. λέγει αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς, λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν.

45 πολλοὶ οὗν ἐκ τῶν ἰουδαίων, οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν μαριὰμ καὶ θεασάμενοι ἃ ἐποίησεν, ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν·

46 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς φαρισαίους καὶ εἶπαν αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν ἰησοῦς.

47 συνήγαγον οὗν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ ἔλεγον, τί ποιοῦμεν, ὅτι οὖτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα;

48 ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν, καὶ ἐλεύσονται οἱ ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος.

49 εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς, ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν,

50 οὐδὲ λογίζεσθε ὅτι συμφέρει ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται.

51 τοῦτο δὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἐπροφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν ἰησοῦς ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους,

52 καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν.

53 ἀπ᾽ ἐκείνης οὗν τῆς ἡμέρας ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν.

54 ὁ οὗν ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ τῶν μαθητῶν.

55 ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν ἰουδαίων, καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς ἱεροσόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ πάσχα ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς.

56 ἐζήτουν οὗν τὸν ἰησοῦν καὶ ἔλεγον μετ᾽ ἀλλήλων ἐν τῶ ἱερῶ ἑστηκότες, τί δοκεῖ ὑμῖν; ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν;

57 δεδώκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις γνῶ ποῦ ἐστιν μηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν.

KJV

1  Now1161 a certain5100 man was2258 sick,770 named Lazarus,2976 of575 Bethany,963 the3588 town2968 of Mary3137 and2532 her846 sister79 Martha.3136

2  (It1161 was2258 that Mary3137 which anointed218 the3588 Lord2962 with ointment,3464 and2532 wiped1591 his846 feet4228 with her848 hair,2359 whose3739 brother80 Lazarus2976 was sick.)770

3  Therefore3767 his sisters79 sent649 unto4314 him,846 saying,3004 Lord,2962 behold,2396 he whom3739 thou lovest5368 is sick.770

4  When1161 Jesus2424 heard191 that, he said,2036 This3778 sickness769 is2076 not3756 unto4314 death,2288 but235 for5228 the3588 glory1391 of God,2316 that2443 the3588 Son5207 of God2316 might be glorified1392 thereby.1223 846

5  Now1161 Jesus2424 loved25 Martha,3136 and2532 her846 sister,79 and2532 Lazarus.2976

6  When5613 he had heard191 therefore3767 that3754 he was sick,770 he abode3306 3303 two1417 days2250 still5119 in1722 the same3739 place5117 where he was.2258

7  Then1899 after3326 that5124 saith3004 he to his disciples,3101 Let us go71 into1519 Judea2449 again.3825

8  His disciples3101 say3004 unto him,846 Master,4461 the3588 Jews2453 of late3568 sought2212 to stone3034 thee;4571 and2532 goest5217 thou thither1563 again?3825

9  Jesus2424 answered,611 Are1526 there not3780 twelve1427 hours5610 in the3588 day?2250 If1437 any man5100 walk4043 in1722 the3588 day,2250 he stumbleth4350 not,3756 because3754 he seeth991 the3588 light5457 of this5127 world.2889

10  But1161 if1437 a man5100 walk4043 in1722 the3588 night,3571 he stumbleth,4350 because3754 there is2076 no3756 light5457 in1722 him.846

11  These things5023 said2036 he: and2532 after3326 that5124 he saith3004 unto them,846 Our2257 friend5384 Lazarus2976 sleepeth;2837 but235 I go,4198 that2443 I may awake him out of sleep.1852 846

12  Then3767 said2036 his846 disciples,3101 Lord,2962 if1487 he sleep,2837 he shall do well.4982

13  Howbeit1161 Jesus2424 spake2046 of4012 his846 death:2288 but1161 they1565 thought1380 that3754 he had spoken3004 of4012 taking of rest2838 in sleep.5258

14  Then5119 3767 said2036 Jesus2424 unto them846 plainly,3954 Lazarus2976 is dead.599

15  And2532 I am glad5463 for your sakes1223 5209 that3754 I was2252 not3756 there,1563 to the intent2443 ye may believe;4100 nevertheless235 let us go71 unto4314 him.846

16  Then3767 said2036 Thomas,2381 which is called3004 Didymus,1324 unto his fellow disciples,4827 Let us2249 also2532 go,71 that2443 we may die599 with3326 him.846

17  Then3767 when Jesus2424 came,2064 he found2147 that846 he had2192 lain in1722 the3588 grave3419 four5064 days2250 already.2235

18  Now1161 Bethany963 was2258 nigh unto1451 Jerusalem,2414 about5613 fifteen1178 furlongs4712 off:575

19  And2532 many4183 of1537 the3588 Jews2453 came2064 to4314 Martha3136 and2532 Mary,3137 to2443 comfort3888 them846 concerning4012 their846 brother.80

20  Then3767 Martha,3136 as soon as5613 she heard191 that3754 Jesus2424 was coming,2064 went and met5221 him:846 but1161 Mary3137 sat2516 still in1722 the3588 house.3624

21  Then3767 said2036 Martha3136 unto4314 Jesus,2424 Lord,2962 if1487 thou hadst been2258 here,5602 my3450 brother80 had not3756 died.2348 302

22  But235 I know,1492 that3754 even2532 now,3568 whatsoever3745 thou wilt ask154 302 of God,2316 God2316 will give1325 it thee.4671

23  Jesus2424 saith3004 unto her,846 Thy4675 brother80 shall rise again.450

24  Martha3136 saith3004 unto him,846 I know1492 that3754 he shall rise again450 in1722 the3588 resurrection386 at1722 the3588 last2078 day.2250

25  Jesus2424 said2036 unto her,846 I1473 am1510 the3588 resurrection,386 and2532 the3588 life:2222 he that believeth4100 in1519 me,1691 though2579 he were dead,599 yet shall he live:2198

26  And2532 whosoever3956 liveth2198 and2532 believeth4100 in1519 me1691 shall never3364 1519 165 die.599 Believest4100 thou this?5124

27  She saith3004 unto him,846 Yea,3483 Lord:2962 I1473 believe4100 that3754 thou4771 art1488 the3588 Christ,5547 the3588 Son5207 of God,2316 which should come2064 into1519 the3588 world.2889

28  And2532 when she had so5023 said,2036 she went her way,565 and2532 called5455 Mary3137 her848 sister79 secretly,2977 saying,2036 The3588 Master1320 is come,3918 and2532 calleth5455 for thee.4571

29  As soon as5613 she1565 heard191 that, she arose1453 quickly,5035 and2532 came2064 unto4314 him.846

30  Now1161 Jesus2424 was not yet3768 come2064 into1519 the3588 town,2968 but235 was2258 in1722 that place5117 where3699 Martha3136 met5221 him.846

31  The3588 Jews2453 then3767 which were5607 with3326 her846 in1722 the3588 house,3614 and2532 comforted3888 her,846 when they saw1492 Mary,3137 that3754 she rose up450 hastily5030 and2532 went out,1831 followed190 her,846 saying,3004 She goeth5217 unto1519 the3588 grave3419 to2443 weep2799 there.1563

32  Then3767 when5613 Mary3137 was come2064 where3699 Jesus2424 was,2258 and saw1492 him,846 she fell down4098 at1519 his846 feet,4228 saying3004 unto him,846 Lord,2962 if1487 thou hadst been2258 here,5602 my3450 brother80 had not3756 died.599 302

33  When5613 Jesus2424 therefore3767 saw1492 her846 weeping,2799 and2532 the3588 Jews2453 also weeping2799 which came with4905 her,846 he groaned1690 in the3588 spirit,4151 and2532 was troubled.5015 1438

34  And2532 said,2036 Where4226 have ye laid5087 him? They846 said3004 unto him,846 Lord,2962 come2064 and2532 see.1492

35  Jesus2424 wept.1145

36  Then3767 said3004 the3588 Jews,2453 Behold2396 how4459 he loved5368 him!846

37  And1161 some5100 of1537 them846 said,2036 Could1410 not3756 this man,3778 which opened455 the3588 eyes3788 of the3588 blind,5185 have caused4160 that2443 even2532 this man3778 should not3361 have died?599

38  Jesus2424 therefore3767 again3825 groaning1690 in1722 himself1438 cometh2064 to1519 the3588 grave.3419 It1161 was2258 a cave,4693 and2532 a stone3037 lay1945 upon1909 it.846

39  Jesus2424 said,3004 Take ye away142 the3588 stone.3037 Martha,3136 the3588 sister79 of him that was dead,2348 saith3004 unto him,846 Lord,2962 by this time2235 he stinketh:3605 for1063 he hath been2076 dead four days.5066

40  Jesus2424 saith3004 unto her,846 Said2036 I not3756 unto thee,4671 that,3754 if1437 thou wouldest believe,4100 thou shouldest see3700 the3588 glory1391 of God?2316

41  Then3767 they took away142 the3588 stone3037 from the place where3757 the3588 dead2348 was2258 laid.2749 And1161 Jesus2424 lifted142 up507 his eyes,3788 and2532 said,2036 Father,3962 I thank2168 thee4671 that3754 thou hast heard191 me.3450

42  And1161 I1473 knew1492 that3754 thou hearest191 me3450 always:3842 but235 because1223 of the3588 people3793 which stand by4026 I said2036 it, that2443 they may believe4100 that3754 thou4771 hast sent649 me.3165

43  And2532 when he thus5023 had spoken,2036 he cried2905 with a loud3173 voice,5456 Lazarus,2976 come1204 forth.1854

44  And2532 he that was dead2348 came forth,1831 bound1210 hand5495 and2532 foot4228 with graveclothes:2750 and2532 his846 face3799 was bound about4019 with a napkin.4676 Jesus2424 saith3004 unto them,846 Loose3089 him,846 and2532 let863 him go.5217

45  Then3767 many4183 of1537 the3588 Jews2453 which came2064 to4314 Mary,3137 and2532 had seen2300 the things which3739 Jesus2424 did,4160 believed4100 on1519 him.846

46  But1161 some5100 of1537 them846 went their ways565 to4314 the3588 Pharisees,5330 and2532 told2036 them846 what things3739 Jesus2424 had done.4160

47  Then3767 gathered4863 the3588 chief priests749 and2532 the3588 Pharisees5330 a council,4892 and2532 said,3004 What5101 do4160 we? for3754 this3778 man444 doeth4160 many4183 miracles.4592

48  If1437 we let him thus alone,863 846 3779 all3956 men will believe4100 on1519 him:846 and2532 the3588 Romans4514 shall come2064 and2532 take away142 both2532 our2257 place5117 and2532 nation.1484

49  And1161 5100 one1520 of1537 them,846 named Caiaphas,2533 being5607 the high priest749 that same1565 year,1763 said2036 unto them,846 Ye5210 know1492 3756 nothing at all,3762

50  Nor3761 consider1260 that3754 it is expedient4851 for us,2254 that2443 one1520 man444 should die599 for5228 the3588 people,2992 and2532 that the3588 whole3650 nation1484 perish622 not.3361

51  And1161 this5124 spake2036 he not3756 of575 himself:1438 but235 being5607 high priest749 that1565 year,1763 he prophesied4395 that3754 Jesus2424 should3195 die599 for5228 that nation;1484

52  And2532 not3756 for5228 that nation1484 only,3440 but235 that2443 also2532 he should gather together4863 in1519 one1520 the3588 children5043 of God2316 that were scattered abroad.1287

53  Then3767 from575 that1565 day2250 forth they took counsel together4823 for to2443 put him to death.615 846

54  Jesus2424 therefore3767 walked4043 no3756 more2089 openly3954 among1722 the3588 Jews;2453 but235 went565 thence1564 unto1519 a country5561 near to1451 the3588 wilderness,2048 into1519 a city4172 called3004 Ephraim,2187 and there2546 continued1304 with3326 his846 disciples.3101

55  And1161 the3588 Jews'2453 passover3957 was2258 nigh at hand:1451 and2532 many4183 went out of the country up305 1537 3588 5561 to1519 Jerusalem2414 before4253 the3588 passover,3957 to2443 purify48 themselves.1438

56  Then3767 sought2212 they for Jesus,2424 and2532 spake3004 among3326 themselves,240 as they stood2476 in1722 the3588 temple,2411 What5101 think1380 ye,5213 that3754 he will not3364 come2064 to1519 the3588 feast?1859

57  Now1161 both2532 the3588 chief priests749 and2532 the3588 Pharisees5330 had given1325 a commandment,1785 that,2443 if1437 any man5100 knew1097 where4226 he were,2076 he should show3377 it, that3704 they might take4084 him.846

Vul

1 Erat autem quidam languens Lazarus a Bethania, de castello Mariæ et Marthæ sororis ejus.

2 (Maria autem erat quæ unxit Dominum unguento, et extersit pedes ejus capillis suis: cujus frater Lazarus infirmabatur.)

3 Miserunt ergo sorores ejus ad eum dicentes: Domine, ecce quem amas infirmatur.

4 Audiens autem Jesus dixit eis: Infirmitas hæc non est ad mortem, sed pro gloria Dei, ut glorificetur Filius Dei per eam.

5 Diligebat autem Jesus Martham, et sororem ejus Mariam, et Lazarum.

6 Ut ergo audivit quia infirmabatur, tunc quidem mansit in eodem loco duobus diebus;

7 deinde post hæc dixit discipulis suis: Eamus in Judæam iterum.

8 Dicunt ei discipuli: Rabbi, nunc quærebant te Judæi lapidare, et iterum vadis illuc?

9 Respondit Jesus: Nonne duodecim sunt horæ diei? Si quis ambulaverit in die, non offendit, quia lucem hujus mundi videt:

10 si autem ambulaverit in nocte, offendit, quia lux non est in eo.

11 Hæc ait, et post hæc dixit eis: Lazarus amicus noster dormit: sed vado ut a somno excitem eum.

12 Dixerunt ergo discipuli ejus: Domine, si dormit, salvus erit.

13 Dixerat autem Jesus de morte ejus: illi autem putaverunt quia de dormitione somni diceret.

14 Tunc ergo Jesus dixit eis manifeste: Lazarus mortuus est:

15 et gaudeo propter vos, ut credatis, quoniam non eram ibi, sed eamus ad eum.

16 Dixit ergo Thomas, qui dicitur Didymus, ad condiscipulos: Eamus et nos, ut moriamur cum eo.

17 Venit itaque Jesus: et invenit eum quatuor dies jam in monumento habentem.

18 (Erat autem Bethania juxta Jerosolymam quasi stadiis quindecim.)

19 Multi autem ex Judæis venerant ad Martham et Mariam, ut consolarentur eas de fratre suo.

20 Martha ergo ut audivit quia Jesus venit, occurrit illi: Maria autem domi sedebat.

21 Dixit ergo Martha ad Jesum: Domine, si fuisses hic, frater meus non fuisset mortuus:

22 sed et nunc scio quia quæcumque poposceris a Deo, dabit tibi Deus.

23 Dicit illi Jesus: Resurget frater tuus.

24 Dicit ei Martha: Scio quia resurget in resurrectione in novissimo die.

25 Dixit ei Jesus: Ego sum resurrectio et vita: qui credit in me, etiam si mortuus fuerit, vivet:

26 et omnis qui vivit et credit in me, non morietur in æternum. Credis hoc?

27 Ait illi: Utique Domine, ego credidi quia tu es Christus, Filius Dei vivi, qui in hunc mundum venisti.

28 Et cum hæc dixisset, abiit, et vocavit Mariam sororem suam silentio, dicens: Magister adest, et vocat te.

29 Illa ut audivit, surgit cito, et venit ad eum;

30 nondum enim venerat Jesus in castellum: sed erat adhuc in illo loco, ubi occurrerat ei Martha.

31 Judæi ergo, qui erant cum ea in domo, et consolabantur eam, cum vidissent Mariam quia cito surrexit, et exiit, secuti sunt eam dicentes: Quia vadit ad monumentum, ut ploret ibi.

32 Maria ergo, cum venisset ubi erat Jesus, videns eum, cecidit ad pedes ejus, et dicit ei: Domine, si fuisses hic, non esset mortuus frater meus.

33 Jesus ergo, ut vidit eam plorantem, et Judæos, qui venerant cum ea, plorantes, infremuit spiritu, et turbavit seipsum,

34 et dixit: Ubi posuistis eum? Dicunt ei: Domine, veni, et vide.

35 Et lacrimatus est Jesus.

36 Dixerunt ergo Judæi: Ecce quomodo amabat eum.

37 Quidam autem ex ipsis dixerunt: Non poterat hic, qui aperuit oculos cæci nati, facere ut hic non moreretur?

38 Jesus ergo rursum fremens in semetipso, venit ad monumentum. Erat autem spelunca, et lapis superpositus erat ei.

39 Ait Jesus: Tollite lapidem. Dicit ei Martha, soror ejus qui mortuus fuerat: Domine, jam fœtet, quatriduanus est enim.

40 Dicit ei Jesus: Nonne dixi tibi quoniam si credideris, videbis gloriam Dei?

41 Tulerunt ergo lapidem: Jesus autem, elevatis sursum oculis, dixit: Pater, gratias ago tibi quoniam audisti me.

42 Ego autem sciebam quia semper me audis, sed propter populum qui circumstat, dixi: ut credant quia tu me misisti.

43 Hæc cum dixisset, voce magna clamavit: Lazare, veni foras.

44 Et statim prodiit qui fuerat mortuus, ligatus pedes, et manus institis, et facies illius sudario erat ligata. Dixit eis Jesus: Solvite eum et sinite abire.

45 Multi ergo ex Judæis, qui venerant ad Mariam, et Martham, et viderant quæ fecit Jesus, crediderunt in eum.

46 Quidam autem ex ipsis abierunt ad pharisæos, et dixerunt eis quæ fecit Jesus.

47 Collegerunt ergo pontifices et pharisæi concilium, et dicebant: Quid faciamus, quia hic homo multa signa facit?

48 Si dimittimus eum sic, omnes credent in eum, et venient Romani, et tollent nostrum locum, et gentem.

49 Unus autem ex ipsis, Caiphas nomine, cum esset pontifex anni illius, dixit eis: Vos nescitis quidquam,

50 nec cogitatis quia expedit vobis ut unus moriatur homo pro populo, et non tota gens pereat.

51 Hoc autem a semetipso non dixit: sed cum esset pontifex anni illius, prophetavit, quod Jesus moriturus erat pro gente,

52 et non tantum pro gente, sed ut filios Dei, qui erant dispersi, congregaret in unum.

53 Ab illo ergo die cogitaverunt ut interficerent eum.

54 Jesus ergo jam non in palam ambulabat apud Judæos, sed abiit in regionem juxta desertum, in civitatem quæ dicitur Ephrem, et ibi morabatur cum discipulis suis.

55 Proximum autem erat Pascha Judæorum, et ascenderunt multi Jerosolymam de regione ante Pascha, ut sanctificarent seipsos.

56 Quærebant ergo Jesum, et colloquebantur ad invicem, in templo stantes: Quid putatis, quia non venit ad diem festum?

57 Dederant autem pontifices et pharisæi mandatum ut si quis cognoverit ubi sit, indicet, ut apprehendant eum.


Next: John 12