Sacred Texts  Bible  Index 
John Index
  Previous  Next 

John 13

GNT

1 πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα εἰδὼς ὁ ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα, ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῶ κόσμῳ, εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς.

2 καὶ δείπνου γινομένου, τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν ἵνα παραδοῖ αὐτὸν ἰούδας σίμωνος ἰσκαριώτου,

3 εἰδὼς ὅτι πάντα ἔδωκεν αὐτῶ ὁ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει,

4 ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν τὰ ἱμάτια, καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν.

5 εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν καὶ ἐκμάσσειν τῶ λεντίῳ ᾧ ἦν διεζωσμένος.

6 ἔρχεται οὗν πρὸς σίμωνα πέτρον. λέγει αὐτῶ, κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας;

7 ἀπεκρίθη ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῶ, ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα.

8 λέγει αὐτῶ πέτρος, οὐ μὴ νίψῃς μου τοὺς πόδας εἰς τὸν αἰῶνα. ἀπεκρίθη ἰησοῦς αὐτῶ, ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις μέρος μετ᾽ ἐμοῦ.

9 λέγει αὐτῶ σίμων πέτρος, κύριε, μὴ τοὺς πόδας μου μόνον ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν.

10 λέγει αὐτῶ ὁ ἰησοῦς, ὁ λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν εἰ μὴ τοὺς πόδας νίψασθαι, ἀλλ᾽ ἔστιν καθαρὸς ὅλος· καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλ᾽ οὐχὶ πάντες.

11 ᾔδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν· διὰ τοῦτο εἶπεν ὅτι οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε.

12 ὅτε οὗν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν [καὶ] ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀνέπεσεν πάλιν, εἶπεν αὐτοῖς, γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν;

13 ὑμεῖς φωνεῖτέ με ὁ διδάσκαλος καὶ ὁ κύριος, καὶ καλῶς λέγετε, εἰμὶ γάρ.

14 εἰ οὗν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας ὁ κύριος καὶ ὁ διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας·

15 ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα ὑμῖν ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ποιῆτε.

16 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν.

17 εἰ ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά.

18 οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω· ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην· ἀλλ᾽ ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ, ὁ τρώγων μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ.

19 ἀπ᾽ ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι, ἵνα πιστεύσητε ὅταν γένηται ὅτι ἐγώ εἰμι.

20 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ λαμβάνων ἄν τινα πέμψω ἐμὲ λαμβάνει, ὁ δὲ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει τὸν πέμψαντά με.

21 ταῦτα εἰπὼν [ὁ] ἰησοῦς ἐταράχθη τῶ πνεύματι καὶ ἐμαρτύρησεν καὶ εἶπεν, ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με.

22 ἔβλεπον εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταὶ ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει.

23 ἦν ἀνακείμενος εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῶ κόλπῳ τοῦ ἰησοῦ, ὃν ἠγάπα ὁ ἰησοῦς·

24 νεύει οὗν τούτῳ σίμων πέτρος πυθέσθαι τίς ἂν εἴη περὶ οὖ λέγει.

25 ἀναπεσὼν οὗν ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ ἰησοῦ λέγει αὐτῶ, κύριε, τίς ἐστιν;

26 ἀποκρίνεται [ὁ] ἰησοῦς, ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψω τὸ ψωμίον καὶ δώσω αὐτῶ. βάψας οὗν τὸ ψωμίον [λαμβάνει καὶ] δίδωσιν ἰούδᾳ σίμωνος ἰσκαριώτου.

27 καὶ μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ σατανᾶς. λέγει οὗν αὐτῶ ὁ ἰησοῦς, ὃ ποιεῖς ποίησον τάχιον.

28 τοῦτο [δὲ] οὐδεὶς ἔγνω τῶν ἀνακειμένων πρὸς τί εἶπεν αὐτῶ·

29 τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν ἰούδας, ὅτι λέγει αὐτῶ [ὁ] ἰησοῦς, ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν, ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῶ.

30 λαβὼν οὗν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς· ἦν δὲ νύξ.

31 ὅτε οὗν ἐξῆλθεν λέγει ἰησοῦς, νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῶ·

32 [εἰ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῶ] καὶ ὁ θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν αὐτῶ, καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν.

33 τεκνία, ἔτι μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι· ζητήσετέ με, καὶ καθὼς εἶπον τοῖς ἰουδαίοις ὅτι ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν, καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι.

34 ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους· καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.

35 ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις.

36 λέγει αὐτῶ σίμων πέτρος, κύριε, ποῦ ὑπάγεις; ἀπεκρίθη [αὐτῶ] ἰησοῦς, ὅπου ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι, ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον.

37 λέγει αὐτῶ ὁ πέτρος, κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι; τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω.

38 ἀποκρίνεται ἰησοῦς, τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις; ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ ἕως οὖ ἀρνήσῃ με τρίς.

KJV

1  Now1161 before4253 the3588 feast1859 of the3588 passover,3957 when Jesus2424 knew1492 that3754 his846 hour5610 was come2064 that2443 he should depart3327 out of1537 this5127 world2889 unto4314 the3588 Father,3962 having loved25 his own2398 which3588 were in1722 the3588 world,2889 he loved25 them846 unto1519 the end.5056

2  And2532 supper1173 being ended,1096 the3588 devil1228 having now2235 put906 into1519 the3588 heart2588 of Judas2455 Iscariot,2469 Simon's4613 son, to2443 betray3860 him;846

3  Jesus2424 knowing1492 that3754 the3588 Father3962 had given1325 all things3956 into1519 his846 hands,5495 and2532 that3754 he was come1831 from575 God,2316 and2532 went5217 to4314 God;2316

4  He riseth1453 from1537 supper,1173 and2532 laid aside5087 his garments;2440 and2532 took2983 a towel,3012 and girded1241 himself.1438

5  After that1534 he poureth906 water5204 into1519 a basin,3537 and2532 began756 to wash3538 the3588 disciples'3101 feet,4228 and2532 to wipe1591 them with the3588 towel3012 wherewith3739 he was2258 girded.1241

6  Then3767 cometh2064 he to4314 Simon4613 Peter:4074 and2532 Peter1565 saith3004 unto him,846 Lord,2962 dost thou4771 wash3538 my3450 feet?4228

7  Jesus2424 answered611 and2532 said2036 unto him,846 What3739 I1473 do4160 thou4771 knowest1492 not3756 now;737 but1161 thou shalt know1097 hereafter.3326 5023

8  Peter4074 saith3004 unto him,846 Thou shalt never3364 1519 165 wash3538 my3450 feet.4228 Jesus2424 answered611 him,846 If3362 I wash3538 thee4571 not,3756 thou hast2192 no3756 part3313 with3326 me.1700

9  Simon4613 Peter4074 saith3004 unto him,846 Lord,2962 not3361 my3450 feet4228 only,3440 but235 also2532 my hands5495 and2532 my head.2776

10  Jesus2424 saith3004 to him,846 He that is washed3068 needeth2192 5532 not3756 save2228 to wash3538 his feet,4228 but235 is2076 clean2513 every whit:3650 and2532 ye5210 are2075 clean,2513 but235 not3780 all.3956

11  For1063 he knew1492 who should betray3860 him;846 therefore1223 5124 said2036 he, Ye are2075 not3780 all3956 clean.2513

12  So3767 after3753 he had washed3538 their846 feet,4228 and2532 had taken2983 his848 garments,2440 and was set down377 again,3825 he said2036 unto them,846 Know1097 ye what5101 I have done4160 to you?5213

13  Ye5210 call5455 me3165 Master1320 and2532 Lord:2962 and2532 ye say3004 well;2573 for1063 so I am.1510

14  If1487 I1473 then,3767 your Lord2962 and2532 Master,1320 have washed3538 your5216 feet;4228 ye5210 also2532 ought3784 to wash3538 one another's240 feet.4228

15  For1063 I have given1325 you5213 an example,5262 that2443 ye5210 should2532 do4160 as2531 I1473 have done4160 to you.5213

16  Verily,281 verily,281 I say3004 unto you,5213 The servant1401 is2076 not3756 greater3187 than his848 lord;2962 neither3761 he that is sent652 greater3187 than he that sent3992 him.846

17  If1487 ye know1492 these things,5023 happy3107 are2075 ye if1437 ye do4160 them.846

18  I speak3004 not3756 of4012 you5216 all:3956 I1473 know1492 whom3739 I have chosen:1586 but235 that2443 the3588 Scripture1124 may be fulfilled,4137 He that eateth5176 bread740 with3326 me1700 hath lifted up1869 his848 heel4418 against1909 me.1691

19  Now575 737 I tell3004 you5213 before4253 it come,1096 that,2443 when3752 it is come to pass,1096 ye may believe4100 that3754 I1473 am1510 he.

20  Verily,281 verily,281 I say3004 unto you,5213 He that receiveth2983 whomsoever5100 1437 I send3992 receiveth2983 me;1691 and1161 he that receiveth2983 me1691 receiveth2983 him that sent3992 me.3165

21  When Jesus2424 had thus5023 said,2036 he was troubled5015 in spirit,4151 and2532 testified,3140 and2532 said,2036 Verily,281 verily,281 I say3004 unto you,5213 that3754 one1520 of1537 you5216 shall betray3860 me.3165

22  Then3767 the3588 disciples3101 looked991 one on another,240 1519 doubting639 of4012 whom5101 he spake.3004

23  Now1161 there was2258 leaning345 on1722 Jesus'2424 bosom2859 one1520 of1537 his846 disciples,3101 whom3739 Jesus2424 loved.25

24  Simon4613 Peter4074 therefore3767 beckoned3506 to him,5129 that he should ask4441 who5101 it should be1498 302 of4012 whom3739 he spake.3004

25  He1565 then1161 lying1968 on1909 Jesus'2424 breast4738 saith3004 unto him,846 Lord,2962 who5101 is2076 it?

26  Jesus2424 answered,611 He1565 it is,2076 to whom3739 I1473 shall give1929 a sop,5596 when I have dipped911 it. And2532 when he had dipped1686 the3588 sop,5596 he gave1325 it to Judas2455 Iscariot,2469 the son of Simon.4613

27  And2532 after3326 the3588 sop5596 Satan4567 entered1525 into1519 him.1565 Then3767 said3004 Jesus2424 unto him,846 That3739 thou doest,4160 do4160 quickly.5032

28  Now1161 no man3762 at the table345 knew1097 for4314 what intent5101 he spake2036 this5124 unto him.846

29  For1063 some5100 of them thought,1380 because1893 Judas2455 had2192 the3588 bag,1101 that3754 Jesus2424 had said3004 unto him,846 Buy59 those things that3739 we have2192 need5532 of against1519 the3588 feast;1859 or,2228 that2443 he should give1325 something5100 to the3588 poor.4434

30  He1565 then3767 having received2983 the3588 sop5596 went immediately out:1831 2112 and1161 it was2258 night.3571

31  Therefore,3753 when he was gone out,1831 Jesus2424 said,3004 Now3568 is the3588 Son5207 of man444 glorified,1392 and2532 God2316 is glorified1392 in1722 him.846

32  If1487 God2316 be glorified1392 in1722 him,846 God2316 shall also2532 glorify1392 him846 in1722 himself,1438 and2532 shall straightway2117 glorify1392 him.846

33  Little children,5040 yet2089 a little while3397 I am1510 with3326 you.5216 Ye shall seek2212 me:3165 and2532 as2531 I said2036 unto the3588 Jews,2453 Whither3699 I1473 go,5217 ye5210 cannot1410 3756 come;2064 so2532 now737 I say3004 to you.5213

34  A new2537 commandment1785 I give1325 unto you,5213 That2443 ye love25 one another;240 as2531 I have loved25 you,5209 that2443 ye5210 also2532 love25 one another.240

35  By1722 this5129 shall all3956 men know1097 that3754 ye are2075 my1698 disciples,3101 if1437 ye have2192 love26 one to another.240 1722

36  Simon4613 Peter4074 said3004 unto him,846 Lord,2962 whither4226 goest5217 thou? Jesus2424 answered611 him,846 Whither3699 I go,5217 thou canst1410 not3756 follow190 me3427 now;3568 but1161 thou shalt follow190 me3427 afterwards.5305

37  Peter4074 said3004 unto him,846 Lord,2962 why1302 cannot1410 3756 I follow190 thee4671 now?737 I will lay down5087 my3450 life5590 for thy sake.5228 4675

38  Jesus2424 answered611 him,846 Wilt thou lay down5087 thy4675 life5590 for my sake?5228 1700 Verily,281 verily,281 I say3004 unto thee,4671 The cock220 shall not3364 crow,5455 till2193 3757 thou hast denied533 me3165 thrice.5151

Vul

1 Ante diem festum Paschæ, sciens Jesus quia venit hora ejus ut transeat ex hoc mundo ad Patrem: cum dilexisset suos, qui erant in mundo, in finem dilexit eos.

2 Et cœna facta, cum diabolus jam misisset in cor ut traderet eum Judas Simonis Iscariotæ:

3 sciens quia omnia dedit ei Pater in manus, et quia a Deo exivit, et ad Deum vadit:

4 surgit a cœna, et ponit vestimenta sua, et cum accepisset linteum, præcinxit se.

5 Deinde mittit aquam in pelvim, et cœpit lavare pedes discipulorum, et extergere linteo, quo erat præcinctus.

6 Venit ergo ad Simonem Petrum. Et dicit ei Petrus: Domine, tu mihi lavas pedes?

7 Respondit Jesus, et dixit ei: Quod ego facio, tu nescis modo: scies autem postea.

8 Dicit ei Petrus: Non lavabis mihi pedes in æternum. Respondit ei Jesus: Si non lavero te, non habebis partem mecum.

9 Dicit ei Simon Petrus: Domine, non tantum pedes meos, sed et manus, et caput.

10 Dicit ei Jesus: Qui lotus est, non indiget nisi ut pedes lavet, sed est mundus totus. Et vos mundi estis, sed non omnes.

11 Sciebat enim quisnam esset qui traderet eum; propterea dixit: Non estis mundi omnes.

12 Postquam ergo lavit pedes eorum, et accepit vestimenta sua, cum recubuisset iterum, dixit eis: Scitis quid fecerim vobis?

13 Vos vocatis me Magister et Domine, et bene dicitis: sum etenim.

14 Si ergo ego lavi pedes vestros, Dominus et Magister, et vos debetis alter alterutrum lavare pedes.

15 Exemplum enim dedi vobis, ut quemadmodum ego feci vobis, ita et vos faciatis.

16 Amen, amen dico vobis: non est servus major domino suo: neque apostolus major est eo qui misit illum.

17 Si hæc scitis, beati eritis si feceritis ea.

18 Non de omnibus vobis dico: ego scio quos elegerim; sed ut adimpleatur Scriptura: Qui manducat mecum panem, levabit contra me calcaneum suum.

19 Amodo dico vobis, priusquam fiat: ut cum factum fuerit, credatis quia ego sum.

20 Amen, amen dico vobis: qui accipit si quem misero, me accipit; qui autem me accipit, accipit eum qui me misit.

21 Cum hæc dixisset Jesus, turbatus est spiritu: et protestatus est, et dixit: Amen, amen dico vobis, quia unus ex vobis tradet me.

22 Aspiciebant ergo ad invicem discipuli, hæsitantes de quo diceret.

23 Erat ergo recumbens unus ex discipulis ejus in sinu Jesu, quem diligebat Jesus.

24 Innuit ergo huic Simon Petrus, et dixit ei: Quis est, de quo dicit?

25 Itaque cum recubuisset ille supra pectus Jesu, dicit ei: Domine, quis est?

26 Respondit Jesus: Ille est cui ego intinctum panem porrexero. Et cum intinxisset panem, dedit Judæ Simonis Iscariotæ.

27 Et post buccellam, introivit in eum Satanas. Et dixit ei Jesus: Quod facis, fac citius.

28 Hoc autem nemo scivit discumbentium ad quid dixerit ei.

29 Quidam enim putabant, quia loculos habebat Judas, quod dixisset ei Jesus: Eme ea quæ opus sunt nobis ad diem festum: aut egenis ut aliquid daret.

30 Cum ergo accepisset ille buccellam, exivit continuo. Erat autem nox.

31 Cum ergo exisset, dixit Jesus: Nunc clarificatus est Filius hominis, et Deus clarificatus est in eo.

32 Si Deus clarificatus est in eo, et Deus clarificabit eum in semetipso: et continuo clarificabit eum.

33 Filioli, adhuc modicum vobiscum sum. Quæretis me; et sicut dixi Judæis, quo ego vado, vos non potestis venire: et vobis dico modo.

34 Mandatum novum do vobis: ut diligatis invicem: sicut dilexi vos, ut et vos diligatis invicem.

35 In hoc cognoscent omnes quia discipuli mei estis, si dilectionem habueritis ad invicem.

36 Dicit ei Simon Petrus: Domine, quo vadis? Respondit Jesus: Quo ego vado non potes me modo sequi: sequeris autem postea.

37 Dicit ei Petrus: Quare non possum te sequi modo? animam meam pro te ponam.

38 Respondit ei Jesus: Animam tuam pro me pones? amen, amen dico tibi: non cantabit gallus, donec ter me neges.


Next: John 14