Sacred Texts  Bible  Index 
Hebrews Index
  Previous  Next 

Hebrews 5

GNT

1 πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν θεόν, ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν,

2 μετριοπαθεῖν δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσιν καὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται ἀσθένειαν,

3 καὶ δι᾽ αὐτὴν ὀφείλει καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ οὕτως καὶ περὶ αὐτοῦ προσφέρειν περὶ ἁμαρτιῶν.

4 καὶ οὐχ ἑαυτῶ τις λαμβάνει τὴν τιμήν, ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ θεοῦ, καθώσπερ καὶ ἀαρών.

5 οὕτως καὶ ὁ χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασεν γενηθῆναι ἀρχιερέα, ἀλλ᾽ ὁ λαλήσας πρὸς αὐτόν, υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε·

6 καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει, σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν μελχισέδεκ.

7 ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν δυνάμενον σῴζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας,

8 καίπερ ὢν υἱὸς ἔμαθεν ἀφ᾽ ὧν ἔπαθεν τὴν ὑπακοήν·

9 καὶ τελειωθεὶς ἐγένετο πᾶσιν τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῶ αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου,

10 προσαγορευθεὶς ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν τάξιν μελχισέδεκ.

11 περὶ οὖ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος καὶ δυσερμήνευτος λέγειν, ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς.

12 καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τινὰ τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ θεοῦ, καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος, [καὶ] οὐ στερεᾶς τροφῆς.

13 πᾶς γὰρ ὁ μετέχων γάλακτος ἄπειρος λόγου δικαιοσύνης, νήπιος γάρ ἐστιν·

14 τελείων δέ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ.

KJV

1  For1063 every3956 high priest749 taken2983 from among1537 men444 is ordained2525 for5228 men444 in things3588 pertaining to4314 God,2316 that2443 he may offer4374 both5037 gifts1435 and2532 sacrifices2378 for5228 sins:266

2  Who can1410 have compassion3356 on the3588 ignorant,50 and2532 on them that are out of the way;4105 for that1893 he846 himself also2532 is compassed with4029 infirmity.769

3  And2532 by reason hereof1223 5026 he ought,3784 as2531 for4012 the3588 people,2992 so3779 also2532 for4012 himself,1438 to offer4374 for5228 sins.266

4  And2532 no man5100 3756 taketh2983 this honor5092 unto himself,1438 but235 he that is called2564 of5259 God,2316 as2509 was2532 Aaron.2

5  So3779 also2532 Christ5547 glorified1392 not3756 himself1438 to be made1096 a high priest;749 but235 he that said2980 unto4314 him,846 Thou4771 art1488 my3450 Son,5207 today4594 have I1473 begotten1080 thee.4571

6  As2531 he saith3004 also2532 in1722 another2087 place, Thou4771 art a priest2409 forever1519 165 after2596 the3588 order5010 of Melchizedek.3198

7  Who3739 in1722 the3588 days2250 of his848 flesh,4561 when he had offered up4374 5037 prayers1162 and2532 supplications2428 with3326 strong2478 crying2906 and2532 tears1144 unto4314 him that was able1410 to save4982 him846 from1537 death,2288 and2532 was heard1522 in that he feared;575 2124

8  Though2539 he were5607 a Son,5207 yet learned3129 he obedience5218 by575 the things which3739 he suffered;3958

9  And2532 being made perfect,5048 he became1096 the author159 of eternal166 salvation4991 unto all3956 them that obey5219 him;846

10  Called4316 of5259 God2316 a high priest749 after2596 the3588 order5010 of Melchizedek.3198

11  Of4012 whom3739 we2254 have many things to say,4183 3056 and2532 hard1421 to be uttered,3004 seeing1893 ye are1096 dull3576 of hearing.189

12  For1063 when2532 for1223 the3588 time5550 ye ought3784 to be1511 teachers,1320 ye have2192 need5532 that one teach1321 you5209 again3825 which5101 be the3588 first746 principles4747 of the3588 oracles3051 of God;2316 and2532 are become1096 such as have2192 need5532 of milk,1051 and2532 not3756 of strong meat.4731 5160

13  For1063 every one3956 that useth3348 milk1051 is unskillfull552 in the word3056 of righteousness:1343 for1063 he is2076 a babe.3516

14  But1161 strong meat4731 5160 belongeth2076 to them that are of full age,5046 even those who by reason of1223 use1838 have2192 their senses145 exercised1128 to4314 discern1253 both5037 good2570 and2532 evil.2556

Vul

1 Omnis namque pontifex ex hominibus assumptus, pro hominibus constituitur in iis quæ sunt ad Deum, ut offerat dona, et sacrificia pro peccatis:

2 qui condolere possit iis qui ignorant et errant: quoniam et ipse circumdatus est infirmitate:

3 et propterea debet, quemadmodum pro populo, ita etiam et pro semetipso offerre pro peccatis.

4 Nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur a Deo, tamquam Aaron.

5 Sic et Christus non semetipsum clarificavit ut pontifex fieret: sed qui locutus est ad eum: Filius meus es tu, ego hodie genui te.

6 Quemadmodum et in alio loco dicit: Tu es sacerdos in æternum, secundum ordinem Melchisedech.

7 Qui in diebus carnis suæ preces, supplicationesque ad eum qui possit illum salvum facere a morte cum clamore valido, et lacrimis offerens, exauditus est pro sua reverentia.

8 Et quidem cum esset Filius Dei, didicit ex iis, quæ passus est, obedientiam:

9 et consummatus, factus est omnibus obtemperantibus sibi, causa salutis æternæ,

10 appellatus a Deo pontifex juxta ordinem Melchisedech.

11 De quo nobis grandis sermo, et ininterpretabilis ad dicendum: quoniam imbecilles facti estis ad audiendum.

12 Etenim cum deberetis magistri esse propter tempus, rursum indigetis ut vos doceamini quæ sint elementa exordii sermonum Dei: et facti estis quibus lacte opus sit, non solido cibo.

13 Omnis enim, qui lactis est particeps, expers est sermonis justitiæ: parvulus enim est.

14 Perfectorum autem est solidus cibus: eorum, qui pro consuetudine exercitatos habent sensus ad discretionem boni ac mali.


Next: Hebrews 6