Sacred Texts  Bible  Index 
Hebrews Index
  Previous  Next 

Hebrews 4

GNT

1 φοβηθῶμεν οὗν μήποτε καταλειπομένης ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ δοκῇ τις ἐξ ὑμῶν ὑστερηκέναι·

2 καὶ γάρ ἐσμεν εὐηγγελισμένοι καθάπερ κἀκεῖνοι, ἀλλ᾽ οὐκ ὠφέλησεν ὁ λόγος τῆς ἀκοῆς ἐκείνους, μὴ συγκεκερασμένους τῇ πίστει τοῖς ἀκούσασιν.

3 εἰσερχόμεθα γὰρ εἰς [τὴν] κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες, καθὼς εἴρηκεν, ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου, εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου, καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενηθέντων.

4 εἴρηκεν γάρ που περὶ τῆς ἑβδόμης οὕτως, καὶ κατέπαυσεν ὁ θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ·

5 καὶ ἐν τούτῳ πάλιν, εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου.

6 ἐπεὶ οὗν ἀπολείπεται τινὰς εἰσελθεῖν εἰς αὐτήν, καὶ οἱ πρότερον εὐαγγελισθέντες οὐκ εἰσῆλθον δι᾽ ἀπείθειαν,

7 πάλιν τινὰ ὁρίζει ἡμέραν, σήμερον, ἐν δαυὶδ λέγων μετὰ τοσοῦτον χρόνον, καθὼς προείρηται, σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν.

8 εἰ γὰρ αὐτοὺς ἰησοῦς κατέπαυσεν, οὐκ ἂν περὶ ἄλλης ἐλάλει μετὰ ταῦτα ἡμέρας.

9 ἄρα ἀπολείπεται σαββατισμὸς τῶ λαῶ τοῦ θεοῦ·

10 ὁ γὰρ εἰσελθὼν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ καὶ αὐτὸς κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ ὥσπερ ἀπὸ τῶν ἰδίων ὁ θεός.

11 σπουδάσωμεν οὗν εἰσελθεῖν εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, ἵνα μὴ ἐν τῶ αὐτῶ τις ὑποδείγματι πέσῃ τῆς ἀπειθείας.

12 ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ καὶ ἐνεργὴς καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον καὶ διϊκνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν, καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας·

13 καὶ οὐκ ἔστιν κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ, πάντα δὲ γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, πρὸς ὃν ἡμῖν ὁ λόγος.

14 ἔχοντες οὗν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας·

15 οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καθ᾽ ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας.

16 προσερχώμεθα οὗν μετὰ παρρησίας τῶ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεος καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν.

KJV

1  Let us therefore3767 fear,5399 lest,3379 a promise1860 being left2641 us of entering1525 into1519 his846 rest,2663 any5100 of1537 you5216 should seem1380 to come short5302 of it.

2  For1063 unto us2532 was the gospel preached,2070 2097 as well as2509 unto them:2548 but235 the3588 word3056 preached189 did not3756 profit5623 them,1565 not3361 being mixed with4786 faith4102 in them that heard191 it.

3  For1063 we which have believed4100 do enter1525 into1519 rest,2663 as2531 he said,2046 As5613 I have sworn3660 in1722 my3450 wrath,3709 if1487 they shall enter1525 into1519 my3450 rest:2663 although2543 the3588 works2041 were finished1096 from575 the foundation2602 of the world.2889

4  For1063 he spake2046 in a certain place4225 of4012 the3588 seventh1442 day on this wise,3779 And2532 God2316 did rest2664 the3588 seventh1442 day2250 from575 all3956 his848 works.2041

5  And2532 in1722 this5129 place again,3825 If1487 they shall enter1525 into1519 my3450 rest.2663

6  Seeing1893 therefore3767 it remaineth620 that some5100 must enter1525 therein,1519 846 and2532 they to whom it was first preached2097 4386 entered not in1525 3756 because1223 of unbelief:543

7  Again,3825 he limiteth3724 a certain5100 day,2250 saying3004 in1722 David,1138 Today,4594 after3326 so long5118 a time;5550 as2531 it is said,2046 Today4594 if1437 ye will hear191 his846 voice,5456 harden4645 not3361 your5216 hearts.2588

8  For1063 if1487 Joshua2424 had given them rest,2664 846 then would he not3756 302 afterward3326 5023 have spoken2980 of4012 another243 day.2250

9  There remaineth620 therefore686 a rest4520 to the3588 people2992 of God.2316

10  For1063 he that is entered1525 into1519 his846 rest,2663 he846 also2532 hath ceased2664 from575 his own848 works,2041 as5618 God2316 did from575 his.2398

11  Let us labor4704 therefore3767 to enter1525 into1519 that1565 rest,2663 lest3363 any man5100 fall4098 after1722 the3588 same846 example5262 of unbelief.543

12  For1063 the3588 word3056 of God2316 is quick,2198 and2532 powerful,1756 and2532 sharper5114 than5228 any3956 two-edged1366 sword,3162 piercing1338 even2532 to891 the dividing asunder3311 of5037 soul5590 and2532 spirit,4151 and5037 of the joints719 and2532 marrow,3452 and2532 is a discerner2924 of the thoughts1761 and2532 intents1771 of the heart.2588

13  Neither2532 3756 is2076 there any creature2937 that is not manifest852 in his sight:1799 846 but1161 all things3956 are naked1131 and2532 opened5136 unto the3588 eyes3788 of him846 with4314 whom3739 we have to do.2254 3056

14  Seeing then3767 that we have2192 a great3173 high priest,749 that is passed into1330 the3588 heavens,3772 Jesus2424 the3588 Son5207 of God,2316 let us hold fast2902 our profession.3671

15  For1063 we have2192 not3756 a high priest749 which cannot1410 3361 be touched with the feeling of4834 our2257 infirmities;769 but1161 was in2596 all points3956 tempted3985 like as2596 3665 we are, yet without5565 sin.266

16  Let us therefore3767 come4334 boldly3326 3954 unto the3588 throne2362 of grace,5485 that2443 we may obtain2983 mercy,1656 and2532 find2147 grace5485 to help in time of need.1519 2121 996

Vul

1 Timeamus ergo ne forte relicta pollicitatione introëundi in requiem ejus, existimetur aliquis ex vobis deesse.

2 Etenim et nobis nuntiatum est, quemadmodum et illis: sed non profuit illis sermo auditus, non admistus fidei ex iis quæ audierunt.

3 Ingrediemur enim in requiem, qui credidimus: quemadmodum dixit: Sicut juravi in ira mea: Si introibunt in requiem meam: et quidem operibus ab institutione mundi perfectis.

4 Dixit enim in quodam loco de die septima sic: Et requievit Deus die septima ab omnibus operibus suis.

5 Et in isto rursum: Si introibunt in requiem meam.

6 Quoniam ergo superest introire quosdam in illam, et ii, quibus prioribus annuntiatum est, non introierunt propter incredulitatem:

7 iterum terminat diem quemdam, Hodie, in David dicendo, post tantum temporis, sicut supra dictum est: Hodie si vocem ejus audieritis, nolite obdurare corda vestra.

8 Nam si eis Jesus requiem præstitisset, numquam de alia loqueretur, posthac, die.

9 Itaque relinquitur sabbatismus populo Dei.

10 Qui enim ingressus est in requiem ejus, etiam ipse requievit ab operibus suis, sicut a suis Deus.

11 Festinemus ergo ingredi in illam requiem: ut ne in idipsum quis incidat incredulitatis exemplum.

12 Vivus est enim sermo Dei, et efficax et penetrabilior omni gladio ancipiti: et pertingens usque ad divisionem animæ ac spiritus: compagum quoque ac medullarum, et discretor cogitationum et intentionum cordis.

13 Et non est ulla creatura invisibilis in conspectu ejus: omnia autem nuda et aperta sunt oculis ejus, ad quem nobis sermo.

14 Habentes ergo pontificem magnum qui penetravit cælos, Jesum Filium Dei, teneamus confessionem.

15 Non enim habemus pontificem qui non possit compati infirmitatibus nostris: tentatum autem per omnia pro similitudine absque peccato.

16 Adeamus ergo cum fiducia ad thronum gratiæ: ut misericordiam consequamur, et gratiam inveniamus in auxilio opportuno.


Next: Hebrews 5