Sacred Texts  Bible  Index 
Hebrews Index
  Previous  Next 

Hebrews 6

GNT

1 διὸ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ χριστοῦ λόγον ἐπὶ τὴν τελειότητα φερώμεθα, μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι μετανοίας ἀπὸ νεκρῶν ἔργων, καὶ πίστεως ἐπὶ θεόν,

2 βαπτισμῶν διδαχῆς, ἐπιθέσεώς τε χειρῶν, ἀναστάσεώς τε νεκρῶν, καὶ κρίματος αἰωνίου.

3 καὶ τοῦτο ποιήσομεν ἐάνπερ ἐπιτρέπῃ ὁ θεός.

4 ἀδύνατον γὰρ τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας, γευσαμένους τε τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου καὶ μετόχους γενηθέντας πνεύματος ἁγίου

5 καὶ καλὸν γευσαμένους θεοῦ ῥῆμα δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος,

6 καὶ παραπεσόντας, πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς μετάνοιαν, ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καὶ παραδειγματίζοντας.

7 γῆ γὰρ ἡ πιοῦσα τὸν ἐπ᾽ αὐτῆς ἐρχόμενον πολλάκις ὑετόν, καὶ τίκτουσα βοτάνην εὔθετον ἐκείνοις δι᾽ οὓς καὶ γεωργεῖται, μεταλαμβάνει εὐλογίας ἀπὸ τοῦ θεοῦ·

8 ἐκφέρουσα δὲ ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀδόκιμος καὶ κατάρας ἐγγύς, ἧς τὸ τέλος εἰς καῦσιν.

9 πεπείσμεθα δὲ περὶ ὑμῶν, ἀγαπητοί, τὰ κρείσσονα καὶ ἐχόμενα σωτηρίας, εἰ καὶ οὕτως λαλοῦμεν·

10 οὐ γὰρ ἄδικος ὁ θεὸς ἐπιλαθέσθαι τοῦ ἔργου ὑμῶν καὶ τῆς ἀγάπης ἧς ἐνεδείξασθε εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, διακονήσαντες τοῖς ἁγίοις καὶ διακονοῦντες.

11 ἐπιθυμοῦμεν δὲ ἕκαστον ὑμῶν τὴν αὐτὴν ἐνδείκνυσθαι σπουδὴν πρὸς τὴν πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος ἄχρι τέλους,

12 ἵνα μὴ νωθροὶ γένησθε, μιμηταὶ δὲ τῶν διὰ πίστεως καὶ μακροθυμίας κληρονομούντων τὰς ἐπαγγελίας.

13 τῶ γὰρ ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ θεός, ἐπεὶ κατ᾽ οὐδενὸς εἶχεν μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσεν καθ᾽ ἑαυτοῦ,

14 λέγων, εἰ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε·

15 καὶ οὕτως μακροθυμήσας ἐπέτυχεν τῆς ἐπαγγελίας.

16 ἄνθρωποι γὰρ κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσιν, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος·

17 ἐν ᾧ περισσότερον βουλόμενος ὁ θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ,

18 ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι [τὸν] θεόν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος·

19 ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς, ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν καὶ εἰσερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος,

20 ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν ἰησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν μελχισέδεκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα.

KJV

1  Therefore1352 leaving863 the3588 principles746 of the3588 doctrine3056 of Christ,5547 let us go on5342 unto1909 perfection;5047 not3361 laying2598 again3825 the foundation2310 of repentance3341 from575 dead3498 works,2041 and2532 of faith4102 toward1909 God,2316

2  Of the doctrine1322 of baptisms,909 and5037 of laying on1936 of hands,5495 and5037 of resurrection386 of the dead,3498 and2532 of eternal166 judgment.2917

3  And2532 this5124 will we do,4160 if1437 4007 God2316 permit.2010

4  For1063 it is impossible102 for those who were once enlightened,5461 530 and5037 have tasted1089 of the3588 heavenly2032 gift,1431 and2532 were made1096 partakers3353 of the Holy40 Ghost,4151

5  And2532 have tasted1089 the good2570 word4487 of God,2316 and5037 the powers1411 of the world165 to come,3195

6  If they2532 shall fall away,3895 to renew340 them again3825 unto1519 repentance;3341 seeing they crucify to themselves the Son of God afresh,388 1438 3588 5207 2316 and2532 put him to an open shame.3856

7  For1063 the earth1093 which drinketh in4095 the3588 rain5205 that cometh2064 oft4178 upon1909 it,846 and2532 bringeth forth5088 herbs1008 meet2111 for them1565 by1223 whom3739 it is2532 dressed,1090 receiveth3335 blessing2129 from575 God:2316

8  But1161 that which beareth1627 thorns173 and2532 briars5146 is rejected,96 and2532 is nigh unto1451 cursing;2671 whose3739 end5056 is to be burned.1519 2740

9  But,1161 beloved,27 we are persuaded3982 better things2909 of4012 you,5216 and2532 things that accompany2192 salvation,4991 though1499 we thus3779 speak.2980

10  For1063 God2316 is not3756 unrighteous94 to forget1950 your5216 work2041 and2532 labor2873 of love,26 which3739 ye have showed1731 toward1519 his846 name,3686 in that ye have ministered1247 to the3588 saints,40 and2532 do minister.1247

11  And1161 we desire1937 that every one1538 of you5216 do show1731 the3588 same846 diligence4710 to4314 the3588 full assurance4136 of hope1680 unto891 the end:5056

12  That2443 ye be1096 not3361 slothful,3576 but1161 followers3402 of them who through1223 faith4102 and2532 patience3115 inherit2816 the3588 promises.1860

13  For1063 when God2316 made promise1861 to Abraham,11 because1893 he could2192 swear3660 by2596 no3762 greater,3187 he swore3660 by2596 himself,1438

14  Saying,3004 Surely2229 3375 blessing2127 I will bless2127 thee,4571 and2532 multiplying4129 I will multiply4129 thee.4571

15  And2532 so,3779 after he had patiently endured,3114 he obtained2013 the3588 promise.1860

16  For1063 men444 verily3303 swear3660 by2596 the3588 greater:3187 and2532 an oath3727 for1519 confirmation951 is to them846 an end4009 of all3956 strife.485

17  Wherein1722 3739 God,2316 willing1014 more abundantly4054 to show1925 unto the3588 heirs2818 of promise1860 the3588 immutability276 of his848 counsel,1012 confirmed3315 it by an oath:3727

18  That2443 by1223 two1417 immutable276 things,4229 in1722 which3739 it was impossible102 for God2316 to lie,5574 we might have2192 a strong2478 consolation,3874 who have fled for refuge2703 to lay hold upon2902 the hope1680 set before4295 us:

19  Which3739 hope we have2192 as5613 an anchor45 of the3588 soul,5590 both5037 sure804 and2532 steadfast,949 and2532 which entereth1525 into1519 that within2082 the3588 veil;2665

20  Whither3699 the forerunner4274 is for5228 us2257 entered,1525 even Jesus,2424 made1096 a high priest749 forever1519 165 after2596 the3588 order5010 of Melchizedek.3198

Vul

1 Quapropter intermittentes inchoationis Christi sermonem, ad perfectiora feramur, non rursum jacientes fundamentum pœnitentiæ ab operibus mortuis, et fidei ad Deum,

2 baptismatum doctrinæ, impositionis quoque manuum, ac resurrectionis mortuorum, et judicii æterni.

3 Et hoc faciemus, si quidem permiserit Deus.

4 Impossibile est enim eos qui semel sunt illuminati, gustaverunt etiam donum cæleste, et participes facti sunt Spiritus Sancti,

5 gustaverunt nihilominus bonum Dei verbum, virtutesque sæculi venturi,

6 et prolapsi sunt; rursus renovari ad pœnitentiam, rursum crucifigentes sibimetipsis Filium Dei, et ostentui habentes.

7 Terra enim sæpe venientem super se bibens imbrem, et generans herbam opportunam illis, a quibus colitur, accipit benedictionem a Deo:

8 proferens autem spinas ac tribulos, reproba est, et maledicto proxima: cujus consummatio in combustionem.

9 Confidimus autem de vobis dilectissimi meliora, et viciniora saluti: tametsi ita loquimur.

10 Non enim injustus Deus, ut obliviscatur operis vestri, et dilectionis, quam ostendistis in nomine ipsius, qui ministrastis sanctis, et ministratis.

11 Cupimus autem unumquemque vestrum eamdem ostentare sollicitudinem ad expletionem spei usque in finem:

12 ut non segnes efficiamini, verum imitatores eorum, qui fide, et patientia hæreditabunt promissiones.

13 Abrahæ namque promittens Deus, quoniam neminem habuit, per quem juraret, majorem, juravit per semetipsum,

14 dicens: Nisi benedicens benedicam te, et multiplicans multiplicabo te.

15 Et sic longanimiter ferens, adeptus est repromissionem.

16 Homines enim per majorem sui jurant: et omnis controversiæ eorum finis, ad confirmationem, est juramentum.

17 In quo abundantius volens Deus ostendere pollicitationis hæredibus, immobilitatem consilii sui, interposuit jusjurandum:

18 ut per duas res immobiles, quibus impossibile est mentiri Deum, fortissimum solatium habeamus, qui confugimus ad tenendam propositam spem,

19 quam sicut anchoram habemus animæ tutam ac firmam, et incedentem usque ad interiora velaminis,

20 ubi præcursor pro nobis introivit Jesus, secundum ordinem Melchisedech pontifex factus in æternum.


Next: Hebrews 7