Sacred Texts  Bible  Index 
Galatians Index
  Previous  Next 

Galatians 6

GNT

1 ἀδελφοί, ἐὰν καὶ προλημφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι πραΰτητος, σκοπῶν σεαυτόν, μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς.

2 ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσετε τὸν νόμον τοῦ χριστοῦ.

3 εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι μηδὲν ὤν, φρεναπατᾷ ἑαυτόν·

4 τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον·

5 ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον φορτίον βαστάσει.

6 κοινωνείτω δὲ ὁ κατηχούμενος τὸν λόγον τῶ κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς.

7 μὴ πλανᾶσθε, θεὸς οὐ μυκτηρίζεται· ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει·

8 ὅτι ὁ σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει φθοράν, ὁ δὲ σπείρων εἰς τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον.

9 τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ ἐγκακῶμεν, καιρῶ γὰρ ἰδίῳ θερίσομεν μὴ ἐκλυόμενοι.

10 ἄρα οὗν ὡς καιρὸν ἔχομεν, ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως.

11 ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί.

12 ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὖτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα τῶ σταυρῶ τοῦ χριστοῦ μὴ διώκωνται·

13 οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται.

14 ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῶ σταυρῶ τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ, δι᾽ οὖ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ κόσμῳ.

15 οὔτε γὰρ περιτομή τί ἐστιν οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις.

16 καὶ ὅσοι τῶ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν ἰσραὴλ τοῦ θεοῦ.

17 τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω, ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ ἰησοῦ ἐν τῶ σώματί μου βαστάζω.

18 ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν.

KJV

1  Brethren,80 if1437 a man444 be2532 overtaken4301 in1722 a5100 fault,3900 ye5210 which are spiritual,4152 restore2675 such a one5108 in1722 the spirit4151 of meekness;4236 considering4648 thyself,4572 lest3361 thou4771 also2532 be tempted.3985

2  Bear941 ye one another's240 burdens,922 and2532 so3779 fulfill378 the3588 law3551 of Christ.5547

3  For1063 if1487 a man5100 think himself1380 to be1511 something,5100 when he is5607 nothing,3367 he deceiveth5422 himself.1438

4  But1161 let every man1538 prove1381 his own1438 work,2041 and2532 then5119 shall he have2192 rejoicing2745 in1519 himself1438 alone,3441 and2532 not3756 in1519 another.2087

5  For1063 every man1538 shall bear941 his own2398 burden.5413

1161 Let him that is taught2727 in the3588 word3056 communicate2841 unto him that teacheth2727 in1722 all3956 good things.18

7  Be not3361 deceived;4105 God2316 is not3756 mocked:3456 for1063 whatsoever3739 1437 a man444 soweth,4687 that5124 shall he also2532 reap.2325

8  For3754 he that soweth4687 to1519 his1438 flesh4561 shall of1537 the3588 flesh4561 reap2325 corruption;5356 but1161 he that soweth4687 to1519 the3588 Spirit4151 shall of1537 the3588 Spirit4151 reap2325 life2222 everlasting.166

9  And1161 let us not3361 be weary1573 in well2570 doing:4160 for1063 in due2398 season2540 we shall reap,2325 if we faint1590 not.3361

10  As5613 we have2192 therefore686 3767 opportunity,2540 let us do2038 good18 unto4314 all3956 men,1161 especially3122 unto4314 them who are of the household3609 of faith.4102

11  Ye see1492 how large4080 a letter1121 I have written1125 unto you5213 with mine own1699 hand.5495

12  As many as3745 desire2309 to make a fair show2146 in1722 the flesh,4561 they3778 constrain315 you5209 to be circumcised;4059 only3440 lest3363 they should suffer persecution1377 for the3588 cross4716 of Christ.5547

13  For1063 neither3761 they846 themselves who are circumcised4059 keep5442 the law;3551 but235 desire2309 to have you5209 circumcised,4059 that2443 they may glory2744 in1722 your5212 flesh.4561

14  But1161 God forbid1096 3361 that I1698 should glory,2744 save1508 in1722 the3588 cross4716 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547 by1223 whom3739 the world2889 is crucified4717 unto me,1698 and I2504 unto the3588 world.2889

15  For1063 in1722 Christ5547 Jesus2424 neither3777 circumcision4061 availeth2480 any thing,5100 nor3777 uncircumcision,203 but235 a new2537 creature.2937

16  And2532 as many as3745 walk4748 according to this5129 rule,2583 peace1515 be on1909 them,846 and2532 mercy,1656 and2532 upon1909 the3588 Israel2474 of God.2316

17  From henceforth3064 let no man3367 trouble3930 2873 me:3427 for1063 I1473 bear941 in1722 my3450 body4983 the3588 marks4742 of the3588 Lord2962 Jesus.2424

18  Brethren,80 the3588 grace5485 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ5547 be with3326 your5216 spirit.4151 Amen.281

Vul

1 Fratres, etsi præoccupatus fuerit homo in aliquo delicto, vos, qui spirituales estis, hujusmodi instruite in spiritu lenitatis, considerans teipsum, ne et tu tenteris.

2 Alter alterius onera portate, et sic adimplebitis legem Christi.

3 Nam si quis existimat se aliquid esse, cum nihil sit, ipse se seducit.

4 Opus autem suum probet unusquisque, et sic in semetipso tantum gloriam habebit, et non in altero.

5 Unusquisque enim onus suum portabit.

6 Communicet autem is qui catechizatur verbo, ei qui se catechizat, in omnibus bonis.

7 Nolite errare: Deus non irridetur.

8 Quæ enim seminaverit homo, hæc et metet. Quoniam qui seminat in carne sua, de carne et metet corruptionem: qui autem seminat in spiritu, de spiritu metet vitam æternam.

9 Bonum autem facientes, non deficiamus: tempore enim suo metemus non deficientes.

10 Ergo dum tempus habemus, operemur bonum ad omnes, maxime autem ad domesticos fidei.

11 Videte qualibus litteris scripsi vobis mea manu.

12 Quicumque enim volunt placere in carne, hi cogunt vos circumcidi, tantum ut crucis Christi persecutionem non patiantur.

13 Neque enim qui circumciduntur, legem custodiunt: sed volunt vos circumcidi, ut in carne vestra glorientur.

14 Mihi autem absit gloriari, nisi in cruce Domini nostri Jesu Christi: per quem mihi mundus crucifixus est, et ego mundo.

15 In Christo enim Jesu neque circumcisio aliquid valet, neque præputium, sed nova creatura.

16 Et quicumque hanc regulam secuti fuerint, pax super illos, et misericordia, et super Israël Dei.

17 De cetero, nemo mihi molestus sit: ego enim stigmata Domini Jesu in corpore meo porto.

18 Gratia Domini nostri Jesu Christi cum spiritu vestro, fratres. Amen.


Next: Ephesians 1