Sacred Texts  Bible  Index 
Ephesians Index
  Previous  Next 

Ephesians 1

GNT

1 παῦλος ἀπόστολος χριστοῦ ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ τοῖς ἁγίοις τοῖς οὗσιν [ἐν ἐφέσῳ] καὶ πιστοῖς ἐν χριστῶ ἰησοῦ·

2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ.

3 εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ, ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν χριστῶ,

4 καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῶ πρὸ καταβολῆς κόσμου, εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ,

5 προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ ἰησοῦ χριστοῦ εἰς αὐτόν, κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ,

6 εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ ἧς ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῶ ἠγαπημένῳ,

7 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων, κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ,

8 ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ φρονήσει

9 γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θελήματος αὐτοῦ, κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ ἣν προέθετο ἐν αὐτῶ

10 εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν, ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῶ χριστῶ, τὰ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς· ἐν αὐτῶ,

11 ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθημεν προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θελήματος αὐτοῦ,

12 εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον δόξης αὐτοῦ τοὺς προηλπικότας ἐν τῶ χριστῶ·

13 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν, ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε τῶ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῶ ἁγίῳ,

14 ὅ ἐστιν ἀρραβὼν τῆς κληρονομίας ἡμῶν, εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως, εἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ.

15 διὰ τοῦτο κἀγώ, ἀκούσας τὴν καθ᾽ ὑμᾶς πίστιν ἐν τῶ κυρίῳ ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους,

16 οὐ παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν μνείαν ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου,

17 ἵνα ὁ θεὸς τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῆς δόξης, δώῃ ὑμῖν πνεῦμα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ,

18 πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας [ὑμῶν] εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ, τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις,

19 καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ

20 ἣν ἐνήργησεν ἐν τῶ χριστῶ ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, καὶ καθίσας ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις

21 ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου οὐ μόνον ἐν τῶ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ καὶ ἐν τῶ μέλλοντι·

22 καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ,

23 ἥτις ἐστὶν τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου.

KJV

1  Paul,3972 an apostle652 of Jesus2424 Christ5547 by1223 the will2307 of God,2316 to the3588 saints40 which are5607 at1722 Ephesus,2181 and2532 to the faithful4103 in1722 Christ5547 Jesus:2424

2  Grace5485 be to you,5213 and2532 peace,1515 from575 God2316 our2257 Father,3962 and2532 from the Lord2962 Jesus2424 Christ.5547

3  Blessed2128 be the3588 God2316 and2532 Father3962 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547 who hath blessed2127 us2248 with1722 all3956 spiritual4152 blessings2129 in1722 heavenly2032 places in1722 Christ:5547

4  According as2531 he hath chosen1586 us2248 in1722 him846 before4253 the foundation2602 of the world,2889 that we2248 should be1511 holy40 and2532 without blame299 before2714 him846 in1722 love:26

5  Having predestinated4309 us2248 unto1519 the adoption of children5206 by1223 Jesus2424 Christ5547 to1519 himself,848 according2596 to the3588 good pleasure2107 of his848 will,2307

6  To1519 the praise1868 of the glory1391 of his848 grace,5485 wherein1722 3739 he hath made us accepted5487 2248 in1722 the3588 beloved.25

7  In1722 whom3739 we have2192 redemption629 through1223 his846 blood,129 the3588 forgiveness859 of sins,3900 according2596 to the3588 riches4149 of his846 grace;5485

8  Wherein3739 he hath abounded4052 toward1519 us2248 in1722 all3956 wisdom4678 and2532 prudence;5428

9  Having made known1107 unto us2254 the3588 mystery3466 of his848 will,2307 according2596 to his848 good pleasure2107 which3739 he hath purposed4388 in1722 himself:848

10  That in1519 the dispensation3622 of the3588 fullness4138 of times2540 he might gather together in one346 all things3956 in1722 Christ,5547 both5037 which3588 are in1722 heaven,3772 and2532 which3588 are on1909 earth;1093 even in1722 him:846

11  In1722 whom3739 also2532 we have obtained an inheritance,2820 being predestinated4309 according2596 to the purpose4286 of him who worketh1754 all things3956 after2596 the3588 counsel1012 of his own848 will:2307

12  That we2248 should be1511 to1519 the praise1868 of his846 glory,1391 who first trusted4276 in1722 Christ.5547

13  In1722 whom3739 ye5210 also2532 trusted, after that ye heard191 the3588 word3056 of truth,225 the3588 gospel2098 of your5216 salvation:4991 in1722 whom3739 also2532 after that ye believed,4100 ye were sealed4972 with that Holy40 Spirit4151 of promise,1860

14  Which3739 is2076 the earnest728 of our2257 inheritance2817 until1519 the redemption629 of the3588 purchased possession,4047 unto1519 the praise1868 of his846 glory.1391

15  Wherefore1223 5124 I also,2504 after I heard191 of2596 your5209 faith4102 in1722 the3588 Lord2962 Jesus,2424 and2532 love26 unto1519 all3956 the3588 saints,40

16  Cease3973 not3756 to give thanks2168 for5228 you,5216 making4160 mention3417 of you5216 in1909 my3450 prayers,4335

17  That2443 the3588 God2316 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547 the3588 Father3962 of glory,1391 may give1325 unto you5213 the spirit4151 of wisdom4678 and2532 revelation602 in1722 the knowledge1922 of him:848

18  The3588 eyes3788 of your5216 understanding1271 being enlightened;5461 that ye5209 may know1492 what5101 is2076 the3588 hope1680 of his846 calling,2821 and2532 what5101 the3588 riches4149 of the3588 glory1391 of his846 inheritance2817 in1722 the3588 saints,40

19  And2532 what5101 is the3588 exceeding5235 greatness3174 of his846 power1411 to1519 us-ward2248 who believe,4100 according2596 to the3588 working1753 of his846 mighty power,2904 2479

20  Which3739 he wrought1754 in1722 Christ,5547 when he raised1453 him846 from1537 the dead,3498 and2532 set2523 him at1722 his own848 right hand1188 in1722 the3588 heavenly2032 places,

21  Far above5231 all3956 principality,746 and2532 power,1849 and2532 might,1411 and2532 dominion,2963 and2532 every3956 name3686 that is named,3687 not3756 only3440 in1722 this5129 world,165 but235 also2532 in1722 that which is to come:3195

22  And2532 hath put5293 all3956 things under5259 his846 feet,4228 and2532 gave1325 him846 to be the head2776 over5228 all3956 things to the3588 church,1577

23  Which3748 is2076 his846 body,4983 the3588 fullness4138 of him that filleth4137 all3956 in1722 all.3956

Vul

1 Paulus Apostolus Jesu Christi per voluntatem Dei, omnibus sanctis qui sunt Ephesi, et fidelibus in Christo Jesu.

2 Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo.

3 Benedictus Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi, qui benedixit nos in omni benedictione spirituali in cælestibus in Christo,

4 sicut elegit nos in ipso ante mundi constitutionem, ut essemus sancti et immaculati in conspectu ejus in caritate.

5 Qui prædestinavit nos in adoptionem filiorum per Jesum Christum in ipsum: secundum propositum voluntatis suæ,

6 in laudem gloriæ gratiæ suæ, in qua gratificavit nos in dilecto Filio suo.

7 In quo habemus redemptionem per sanguinem ejus, remissionem peccatorum secundum divitias gratiæ ejus,

8 quæ superabundavit in nobis in omni sapientia et prudentia:

9 ut notum faceret nobis sacramentum voluntatis suæ, secundum beneplacitum ejus, quod proposuit in eo,

10 in dispensatione plenitudinis temporum, instaurare omnia in Christo, quæ in cælis et quæ in terra sunt, in ipso;

11 in quo etiam et nos sorte vocati sumus prædestinati secundum propositum ejus qui operatur omnia secundum consilium voluntatis suæ:

12 ut simus in laudem gloriæ ejus nos, qui ante speravimus in Christo;

13 in quo et vos, cum audissetis verbum veritatis, Evangelium salutis vestræ, in quo et credentes signati estis Spiritu promissionis Sancto,

14 qui est pignus hæreditatis nostræ, in redemptionem acquisitionis, in laudem gloriæ ipsius.

15 Propterea et ego audiens fidem vestram, quæ est in Domino Jesu, et dilectionem in omnes sanctos,

16 non cesso gratias agens pro vobis, memoriam vestri faciens in orationibus meis:

17 ut Deus Domini nostri Jesu Christi, Pater gloriæ, det vobis spiritum sapientiæ et revelationis in agnitione ejus,

18 illuminatos oculos cordis vestri, ut sciatis quæ sit spes vocationis ejus, et quæ divitiæ gloriæ hæreditatis ejus in sanctis,

19 et quæ sit supereminens magnitudo virtutis ejus in nos, qui credimus secundum operationem potentiæ virtutis ejus,

20 quam operatus est in Christo, suscitans illum a mortuis, et constituens ad dexteram suam in cælestibus:

21 supra omnem principatum, et potestatem, et virtutem, et dominationem, et omne nomen, quod nominatur non solum in hoc sæculo, sed etiam in futuro.

22 Et omnia subjecit sub pedibus ejus: et ipsum dedit caput supra omnem ecclesiam,

23 quæ est corpus ipsius, et plenitudo ejus, qui omnia in omnibus adimpletur.


Next: Ephesians 2