Sacred Texts  Bible  Index 
Galatians Index
  Previous  Next 

Galatians 5

GNT

1 τῇ ἐλευθερίᾳ ἡμᾶς χριστὸς ἠλευθέρωσεν· στήκετε οὗν καὶ μὴ πάλιν ζυγῶ δουλείας ἐνέχεσθε.

2 ἴδε ἐγὼ παῦλος λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν περιτέμνησθε χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει.

3 μαρτύρομαι δὲ πάλιν παντὶ ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τὸν νόμον ποιῆσαι.

4 κατηργήθητε ἀπὸ χριστοῦ οἵτινες ἐν νόμῳ δικαιοῦσθε, τῆς χάριτος ἐξεπέσατε.

5 ἡμεῖς γὰρ πνεύματι ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα.

6 ἐν γὰρ χριστῶ ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ πίστις δι᾽ ἀγάπης ἐνεργουμένη.

7 ἐτρέχετε καλῶς· τίς ὑμᾶς ἐνέκοψεν [τῇ] ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι;

8 ἡ πεισμονὴ οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς.

9 μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ.

10 ἐγὼ πέποιθα εἰς ὑμᾶς ἐν κυρίῳ ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε· ὁ δὲ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ κρίμα, ὅστις ἐὰν ᾖ.

11 ἐγὼ δέ, ἀδελφοί, εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω, τί ἔτι διώκομαι; ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ.

12 ὄφελον καὶ ἀποκόψονται οἱ ἀναστατοῦντες ὑμᾶς.

13 ὑμεῖς γὰρ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί· μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις.

14 ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ πεπλήρωται, ἐν τῶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.

15 εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε μὴ ὑπ᾽ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε.

16 λέγω δέ, πνεύματι περιπατεῖτε καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε.

17 ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός· ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκειται, ἵνα μὴ ἃ ἐὰν θέλητε ταῦτα ποιῆτε.

18 εἰ δὲ πνεύματι ἄγεσθε, οὐκ ἐστὲ ὑπὸ νόμον.

19 φανερὰ δέ ἐστιν τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ἐστιν πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια,

20 εἰδωλολατρία, φαρμακεία, ἔχθραι, ἔρις, ζῆλος, θυμοί, ἐριθείαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις,

21 φθόνοι, μέθαι, κῶμοι, καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, ἃ προλέγω ὑμῖν καθὼς προεῖπον ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν.

22 ὁ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις,

23 πραΰτης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστιν νόμος.

24 οἱ δὲ τοῦ χριστοῦ [ἰησοῦ] τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασιν καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις.

25 εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχῶμεν.

26 μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες.

KJV

1  Stand fast4739 therefore3767 in the3588 liberty1657 wherewith3739 Christ5547 hath made us free,1659 2248 and2532 be not3361 entangled again with1758 3825 the yoke2218 of bondage.1397

2  Behold,2396 I1473 Paul3972 say3004 unto you,5213 that3754 if1437 ye be circumcised,4059 Christ5547 shall profit5623 you5209 nothing.3762

3  For1161 I testify3143 again3825 to every3956 man444 that is circumcised,4059 that3754 he is2076 a debtor3781 to do4160 the3588 whole3650 law.3551

4  Christ5547 is become of no effect2673 unto you, whosoever3748 of you are justified1344 by1722 the law;3551 ye are fallen1601 from grace.5485

5  For1063 we2249 through the Spirit4151 wait for553 the hope1680 of righteousness1343 by1537 faith.4102

6  For1063 in1722 Jesus2424 Christ5547 neither3777 circumcision4061 availeth2480 any thing,5100 nor3777 uncircumcision;203 but235 faith4102 which worketh1754 by1223 love.26

7  Ye did run5143 well;2573 who5101 did hinder348 you5209 that ye should not3361 obey3982 the3588 truth?225

8  This persuasion3988 cometh not3756 of1537 him that calleth2564 you.5209

9  A little3398 leaven2219 leaveneth2220 the3588 whole3650 lump.5445

10  I1473 have confidence3982 in1519 you5209 through1722 the Lord,2962 that3754 ye will be none otherwise minded:5426 3762 243 but1161 he that troubleth5015 you5209 shall bear941 his judgment,2917 whosoever3748 302 he be.5600

11  And1161 I,1473 brethren,80 if1487 I yet2089 preach2784 circumcision,4061 why5101 do I yet2089 suffer persecution?1377 then686 is the3588 offense4625 of the3588 cross4716 ceased.2673

12  I would3785 they were even2532 cut off609 which trouble387 you.5209

13  For,1063 brethren,80 ye5210 have been called2564 unto1909 liberty;1657 only3440 use not3361 liberty1657 for1519 an occasion874 to the3588 flesh,4561 but235 by1223 love26 serve1398 one another.240

14  For1063 all3956 the law3551 is fulfilled4137 in1722 one1520 word,3056 even in1722 this;3588 Thou shalt love25 thy4675 neighbor4139 as5613 thyself.1438

15  But1161 if1487 ye bite1143 and2532 devour2719 one another,240 take heed991 that ye be not3361 consumed355 one of another.240

16  This I say3004 then,1161 Walk4043 in the Spirit,4151 and2532 ye shall not3364 fulfill5055 the lust1939 of the flesh.4561

17  For1063 the3588 flesh4561 lusteth1937 against2596 the3588 Spirit,4151 and1161 the3588 Spirit4151 against2596 the3588 flesh:4561 and1161 these5023 are contrary480 the one to the other:240 so that2443 ye cannot3361 do4160 the things5023 that3739 302 ye would.2309

18  But1161 if1487 ye be led71 of the Spirit,4151 ye are2075 not3756 under5259 the law.3551

19  Now1161 the3588 works2041 of the3588 flesh4561 are2076 manifest,5318 which3748 are2076 these; adultery,3430 fornication,4202 uncleanness,167 lasciviousness,766

20  Idolatry,1495 witchcraft,5331 hatred,2189 variance,2054 emulations,2205 wrath,2372 strife,2052 seditions,1370 heresies,139

21  Envyings,5355 murders,5408 drunkenness,3178 revellings,2970 and2532 such5125 like:3664 of the which3739 I tell you before,4302 5213 as2531 I have also2532 told you in time past,4277 that3754 they which do4238 such things5108 shall not3756 inherit2816 the kingdom932 of God.2316

22  But1161 the3588 fruit2590 of the3588 Spirit4151 is2076 love,26 joy,5479 peace,1515 longsuffering,3115 gentleness,5544 goodness,19 faith,4102

23  Meekness,4236 temperance:1466 against2596 such5108 there is2076 no3756 law.3551

24  And1161 they3588 that are Christ's5547 have crucified4717 the3588 flesh4561 with4862 the3588 affections3804 and2532 lusts.1939

25  If1487 we live2198 in the Spirit,4151 let us also2532 walk4748 in the Spirit.4151

26  Let us not3361 be1096 desirous of vain glory,2755 provoking4292 one another,240 envying5354 one another.240

Vul

1 State, et nolite iterum jugo servitutis contineri.

2 Ecce ego Paulus dico vobis: quoniam si circumcidamini, Christus vobis nihil proderit.

3 Testificor autem rursus omni homini circumcidenti se, quoniam debitor est universæ legis faciendæ.

4 Evacuati estis a Christo, qui in lege justificamini: a gratia excidistis.

5 Nos enim spiritu ex fide, spem justitiæ exspectamus.

6 Nam in Christo Jesu neque circumcisio aliquid valet, neque præputium: sed fides, quæ per caritatem operatur.

7 Currebatis bene: quis vos impedivit veritati non obedire?

8 persuasio hæc non est ex eo, qui vocat vos.

9 Modicum fermentum totam massam corrumpit.

10 Ego confido in vobis in Domino, quod nihil aliud sapietis: qui autem conturbat vos, portabit judicium, quicumque est ille.

11 Ego autem, fratres, si circumcisionem adhuc prædico: quid adhuc persecutionem patior? ergo evacuatum est scandalum crucis.

12 Utinam et abscindantur qui vos conturbant.

13 Vos enim in libertatem vocati estis, fratres: tantum ne libertatem in occasionem detis carnis, sed per caritatem Spiritus servite invicem.

14 Omnis enim lex in uno sermone impletur: Diliges proximum tuum sicut teipsum.

15 Quod si invicem mordetis, et comeditis: videte ne ab invicem consumamini.

16 Dico autem: Spiritu ambulate, et desideria carnis non perficietis.

17 Caro enim concupiscit adversus spiritum, spiritus autem adversus carnem: hæc enim sibi invicem adversantur, ut non quæcumque vultis, illa faciatis.

18 Quod si Spiritu ducimini, non estis sub lege.

19 Manifesta sunt autem opera carnis, quæ sunt fornicatio, immunditia, impudicitia, luxuria,

20 idolorum servitus, veneficia, inimicitiæ, contentiones, æmulationes, iræ, rixæ, dissensiones, sectæ,

21 invidiæ, homicidia, ebrietates, comessationes, et his similia, quæ prædico vobis, sicut prædixi: quoniam qui talia agunt, regnum Dei non consequentur.

22 Fructus autem Spiritus est caritas, gaudium, pax, patientia, benignitas, bonitas, longanimitas,

23 mansuetudo, fides, modestia, continentia, castitas. Adversus hujusmodi non est lex.

24 Qui autem sunt Christi, carnem suam crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiis.

25 Si Spiritu vivimus, Spiritu et ambulemus.

26 Non efficiamur inanis gloriæ cupidi, invicem provocantes, invicem invidentes.


Next: Galatians 6