Sacred Texts  Bible  Index 
2 Corinthians Index
  Previous  Next 

2 Corinthians 11

GNT

1 ὄφελον ἀνείχεσθέ μου μικρόν τι ἀφροσύνης· ἀλλὰ καὶ ἀνέχεσθέ μου.

2 ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς θεοῦ ζήλῳ, ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τῶ χριστῶ·

3 φοβοῦμαι δὲ μή πως, ὡς ὁ ὄφις ἐξηπάτησεν εὕαν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ, φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος [καὶ τῆς ἁγνότητος] τῆς εἰς τὸν χριστόν.

4 εἰ μὲν γὰρ ὁ ἐρχόμενος ἄλλον ἰησοῦν κηρύσσει ὃν οὐκ ἐκηρύξαμεν, ἢ πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε ὃ οὐκ ἐλάβετε, ἢ εὐαγγέλιον ἕτερον ὃ οὐκ ἐδέξασθε, καλῶς ἀνέχεσθε.

5 λογίζομαι γὰρ μηδὲν ὑστερηκέναι τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων·

6 εἰ δὲ καὶ ἰδιώτης τῶ λόγῳ, ἀλλ᾽ οὐ τῇ γνώσει, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ φανερώσαντες ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς.

7 ἢ ἁμαρτίαν ἐποίησα ἐμαυτὸν ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς ὑψωθῆτε, ὅτι δωρεὰν τὸ τοῦ θεοῦ εὐαγγέλιον εὐηγγελισάμην ὑμῖν;

8 ἄλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα λαβὼν ὀψώνιον πρὸς τὴν ὑμῶν διακονίαν,

9 καὶ παρὼν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑστερηθεὶς οὐ κατενάρκησα οὐθενός· τὸ γὰρ ὑστέρημά μου προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ ἐλθόντες ἀπὸ μακεδονίας· καὶ ἐν παντὶ ἀβαρῆ ἐμαυτὸν ὑμῖν ἐτήρησα καὶ τηρήσω.

10 ἔστιν ἀλήθεια χριστοῦ ἐν ἐμοὶ ὅτι ἡ καύχησις αὕτη οὐ φραγήσεται εἰς ἐμὲ ἐν τοῖς κλίμασιν τῆς ἀχαΐας.

11 διὰ τί; ὅτι οὐκ ἀγαπῶ ὑμᾶς; ὁ θεὸς οἶδεν.

12 ὃ δὲ ποιῶ καὶ ποιήσω, ἵνα ἐκκόψω τὴν ἀφορμὴν τῶν θελόντων ἀφορμήν, ἵνα ἐν ᾧ καυχῶνται εὑρεθῶσιν καθὼς καὶ ἡμεῖς.

13 οἱ γὰρ τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι, ἐργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους χριστοῦ.

14 καὶ οὐ θαῦμα, αὐτὸς γὰρ ὁ σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς ἄγγελον φωτός·

15 οὐ μέγα οὗν εἰ καὶ οἱ διάκονοι αὐτοῦ μετασχηματίζονται ὡς διάκονοι δικαιοσύνης, ὧν τὸ τέλος ἔσται κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.

16 πάλιν λέγω, μή τίς με δόξῃ ἄφρονα εἶναι· εἰ δὲ μή γε, κἂν ὡς ἄφρονα δέξασθέ με, ἵνα κἀγὼ μικρόν τι καυχήσωμαι.

17 ὃ λαλῶ οὐ κατὰ κύριον λαλῶ, ἀλλ᾽ ὡς ἐν ἀφροσύνῃ, ἐν ταύτῃ τῇ ὑποστάσει τῆς καυχήσεως.

18 ἐπεὶ πολλοὶ καυχῶνται κατὰ σάρκα, κἀγὼ καυχήσομαι.

19 ἡδέως γὰρ ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων φρόνιμοι ὄντες·

20 ἀνέχεσθε γὰρ εἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ, εἴ τις κατεσθίει, εἴ τις λαμβάνει, εἴ τις ἐπαίρεται, εἴ τις εἰς πρόσωπον ὑμᾶς δέρει.

21 κατὰ ἀτιμίαν λέγω, ὡς ὅτι ἡμεῖς ἠσθενήκαμεν· ἐν ᾧ δ᾽ ἄν τις τολμᾷ, ἐν ἀφροσύνῃ λέγω, τολμῶ κἀγώ.

22 ἑβραῖοί εἰσιν; κἀγώ. ἰσραηλῖταί εἰσιν; κἀγώ. σπέρμα ἀβραάμ εἰσιν; κἀγώ.

23 διάκονοι χριστοῦ εἰσιν; παραφρονῶν λαλῶ, ὑπὲρ ἐγώ· ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν θανάτοις πολλάκις·

24 ὑπὸ ἰουδαίων πεντάκις τεσσεράκοντα παρὰ μίαν ἔλαβον,

25 τρὶς ἐρραβδίσθην, ἅπαξ ἐλιθάσθην, τρὶς ἐναυάγησα, νυχθήμερον ἐν τῶ βυθῶ πεποίηκα·

26 ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις λῃστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις,

27 κόπῳ καὶ μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμῶ καὶ δίψει, ἐν νηστείαις πολλάκις, ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι·

28 χωρὶς τῶν παρεκτὸς ἡ ἐπίστασίς μοι ἡ καθ᾽ ἡμέραν, ἡ μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν.

29 τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι;

30 εἰ καυχᾶσθαι δεῖ, τὰ τῆς ἀσθενείας μου καυχήσομαι.

31 ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἰησοῦ οἶδεν, ὁ ὢν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι.

32 ἐν δαμασκῶ ὁ ἐθνάρχης ἁρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν πόλιν δαμασκηνῶν πιάσαι με,

33 καὶ διὰ θυρίδος ἐν σαργάνῃ ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ.

KJV

1  Would to God3785 ye could bear with430 me3450 a little3397 in my folly:877 and235 indeed2532 bear with430 me.3450

2  For1063 I am jealous2206 over you5209 with godly2316 jealousy:2205 for1063 I have espoused718 you5209 to one1520 husband,435 that I may present3936 you as a chaste53 virgin3933 to Christ.5547

3  But1161 I fear,5399 lest by any means,3381 as5613 the3588 serpent3789 beguiled1818 Eve2096 through1722 his848 subtlety,3834 so3779 your5216 minds3540 should be corrupted5351 from575 the3588 simplicity572 that3588 is in1519 Christ.5547

4  For1063 if1487 he that cometh2064 preacheth2784 another243 Jesus,2424 whom3739 we have not3756 preached,2784 or2228 if ye receive2983 another2087 spirit,4151 which3739 ye have not3756 received,2983 or2228 another2087 gospel,2098 which3739 ye have not3756 accepted,1209 ye might well2573 bear with430 him.

5  For1063 I suppose3049 I was not a whit behind5302 3367 the3588 very chiefest5228 3029 apostles.652

6  But1161 though1487 2532 I be rude2399 in speech,3056 yet235 not3756 in knowledge;1108 but235 we have been throughly1722 3956 made manifest5319 among1519 you5209 in1722 all things.3956

2228 Have I committed4160 an offense266 in abasing5013 myself1683 that2443 ye5210 might be exalted,5312 because3754 I have preached2097 to you5213 the3588 gospel2098 of God2316 freely?1432

8  I robbed4813 other243 churches,1577 taking2983 wages3800 of them, to4314 do you5216 service.1248

9  And2532 when I was present3918 with4314 you,5209 and2532 wanted,5302 I3756 was chargable2655 to no man:3762 for1063 that which was lacking5303 to me3450 the3588 brethren80 which came2064 from575 Macedonia3109 supplied:4322 and2532 in1722 all3956 things I have kept5083 myself1683 from being burdensome4 unto you,5213 and2532 so will I keep5083 myself.

10  As the truth225 of Christ5547 is2076 in1722 me,1698 no man3754 3756 shall stop4972 1519 me1691 of this3778 boasting2746 in1722 the3588 regions2824 of Achaia.882

11  Wherefore?1302 because3754 I love25 you5209 not?3756 God2316 knoweth.1492

12  But1161 what3739 I do,4160 that I2532 will do,4160 that2443 I may cut off1581 occasion874 from them which desire2309 occasion;874 that2443 wherein1722 3739 they glory,2744 they may be found2147 even2532 as2531 we.2249

13  For1063 such5108 are false apostles,5570 deceitful1386 workers,2040 transforming themselves3345 into1519 the apostles652 of Christ.5547

14  And2532 no3756 marvel;2298 for1063 Satan4567 himself846 is transformed3345 into1519 an angel32 of light.5457

15  Therefore3767 it is no3756 great thing3173 if1499 his846 ministers1249 also be transformed3345 as5613 the ministers1249 of righteousness;1343 whose3739 end5056 shall be2071 according2596 to their846 works.2041

16  I say3004 again,3825 Let no3361 man5100 think1380 me3165 a1511 fool;878 if otherwise,1490 1490 yet2579 as5613 a fool878 receive1209 me,3165 that2443 I2504 may boast2744 myself a little.3397 5100

17  That3739 which I speak,2980 I speak2980 it not3756 after2596 the Lord,2962 but235 as it were5613 foolishly,1722 877 in1722 this5026 confidence5287 of boasting.2746

18  Seeing that1893 many4183 glory2744 after2596 the3588 flesh,4561 I will glory also.2504 2744

19  For1063 ye suffer430 fools878 gladly,2234 seeing ye yourselves are5607 wise.5429

20  For1063 ye suffer,430 if a man1536 bring you into bondage,2615 5209 if a man1536 devour2719 you, if a man1536 take2983 of you, if a man1536 exalt himself,1869 if a man1536 smite1194 you5209 on1519 the face.4383

21  I speak3004 as concerning2596 reproach,819 as5613 though3754 we2249 had been weak.770 Howbeit1161 whereinsoever1722 3739 302 any5100 is bold, I5111 (speak3004 foolishly,)1722 877 I am bold also.2504 5111

22  Are1526 they Hebrews?1445 so am I.2504 Are1526 they Israelites?2475 so am I.2504 Are1526 they the seed4690 of Abraham?11 so am I.2504

23  Are1526 they ministers1249 of Christ? I5547 (speak2980 as a fool)3912 I1473 am more;5228 in1722 labors2873 more abundant,4056 in1722 stripes4127 above measure,5234 in1722 prisons5438 more frequent,4056 in1722 deaths2288 oft.4178

24  Of5259 the Jews2453 five times3999 received2983 I forty5062 stripes save3844 one.3391

25  Thrice5151 was I beaten with rods,4463 once530 was I stoned,3034 thrice5151 I suffered shipwreck,3489 a night and a day3574 I have been4160 in1722 the3588 deep;1037

26  In journeyings3597 often,4178 in perils2794 of waters,4215 in perils2794 of robbers,3027 in perils2794 by1537 mine own countrymen,1085 in perils2794 by1537 the heathen,1484 in perils2794 in1722 the city,4172 in perils2794 in1722 the wilderness,2047 in perils2794 in1722 the sea,2281 in perils2794 among1722 false brethren;5569

27  In1722 weariness2873 and2532 painfulness,3449 in1722 watchings70 often,4178 in1722 hunger3042 and2532 thirst,1372 in1722 fastings3521 often,4178 in1722 cold5592 and2532 nakedness.1132

28  Beside5565 those things that are without,3924 that which cometh upon1999 me3450 daily,2596 2250 the3588 care3308 of all3956 the3588 churches.1577

29  Who5101 is weak,770 and2532 I am not weak?770 3756 who5101 is offended,4624 and2532 I1473 burn4448 not?3756

30  If1487 I must needs1163 glory,2744 I will glory2744 of the things3588 which concern mine3450 infirmities.769

31  The3588 God2316 and2532 Father3962 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547 which is5607 blessed2128 forevermore,1519 165 knoweth1492 that3754 I lie5574 not.3756

32  In1722 Damascus1154 the3588 governor1481 under Aretas702 the3588 king935 kept the city of the Damascenes with a garrison,5432 3588 4172 1153 desirous2309 to apprehend4084 me:3165

33  And2532 through1223 a window2376 in1722 a basket4553 was I let down5465 by1223 the3588 wall,5038 and2532 escaped1628 his846 hands.5495

Vul

1 Utinam sustineretis modicum quid insipientiæ meæ, sed et supportare me:

2 æmulor enim vos Dei æmulatione. Despondi enim vos uni viro, virginem castam exhibere Christo.

3 Timeo autem ne sicut serpens Hevam seduxit astutia sua, ita corrumpantur sensus vestri, et excidant a simplicitate, quæ est in Christo.

4 Nam si is qui venit, alium Christum prædicat, quem non prædicavimus, aut alium spiritum accipitis, quem non accepistis: aut aliud Evangelium, quod non recepistis: recte pateremini.

5 Existimo enim nihil me minus fecisse a magnis Apostolis.

6 Nam etsi imperitus sermone, sed non scientia, in omnibus autem manifestati sumus vobis.

7 Aut numquid peccatum feci, meipsum humilians, ut vos exaltemini? quoniam gratis Evangelium Dei evangelizavi vobis?

8 Alias ecclesias expoliavi, accipiens stipendium ad ministerium vestrum.

9 Et cum essem apud vos, et egerem, nulli onerosus fui: nam quod mihi deerat, suppleverunt fratres, qui venerunt a Macedonia: et in omnibus sine onere me vobis servavi, et servabo.

10 Est veritas Christi in me, quoniam hæc gloriatio non infringetur in me in regionibus Achaiæ.

11 Quare? quia non diligo vos? Deus scit.

12 Quod autem facio, et faciam: ut amputem occasionem eorum qui volunt occasionem, ut in quo gloriantur, inveniantur sicut et nos.

13 Nam ejusmodi pseudoapostoli sunt operarii subdoli, transfigurantes se in apostolos Christi.

14 Et non mirum: ipse enim Satanas transfigurat se in angelum lucis.

15 Non est ergo magnum, si ministri ejus transfigurentur velut ministri justitiæ: quorum finis erit secundum opera ipsorum.

16 Iterum dico (ne quis me putet insipientem esse, alioquin velut insipientem accipite me, ut et ego modicum quid glorier),

17 quod loquor, non loquor secundum Deum, sed quasi in insipientia, in hac substantia gloriæ.

18 Quoniam multi gloriantur secundum carnem: et ego gloriabor.

19 Libenter enim suffertis insipientes, cum sitis ipsi sapientes.

20 Sustinetis enim si quis vos in servitutem redigit, si quis devorat, si quis accipit, si quis extollitur, si quis in faciem vos cædit.

21 Secundum ignobilitatem dico, quasi nos infirmi fuerimus in hac parte. In quo quis audet (in insipientia dico) audeo et ego:

22 Hebræi sunt, et ego: Israëlitæ sunt, et ego: semen Abrahæ sunt, et ego.

23 Ministri Christi sunt (ut minus sapiens dico), plus ego: in laboribus plurimis, in carceribus abundantius, in plagis supra modum, in mortibus frequenter.

24 A Judæis quinquies, quadragenas, una minus, accepi.

25 Ter virgis cæsus sum, semel lapidatus sum: ter naufragium feci, nocte et die in profundo maris fui,

26 in itineribus sæpe, periculis fluminum, periculis latronum, periculis ex genere, periculis ex gentibus, periculis in civitate, periculis in solitudine, periculis in mari, periculis in falsis fratribus:

27 in labore et ærumna, in vigiliis multis, in fame et siti, in jejuniis multis, in frigore et nuditate,

28 præter illa quæ extrinsecus sunt, instantia mea quotidiana, sollicitudo omnium ecclesiarum.

29 Quis infirmatur, et ego non infirmor? quis scandalizatur, et ego non uror?

30 Si gloriari oportet, quæ infirmitatis meæ sunt, gloriabor.

31 Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi, qui est benedictus in sæcula, scit quod non mentior.

32 Damasci præpositus gentis Aretæ regis custodiebat civitatem Damascenorum ut me comprehenderet:

33 et per fenestram in sporta dimissus sum per murum, et sic effugi manus ejus.


Next: 2 Corinthians 12