Sacred Texts  Bible  Index 
2 Corinthians Index
  Previous  Next 

2 Corinthians 10

GNT

1 αὐτὸς δὲ ἐγὼ παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῆς πραΰτητος καὶ ἐπιεικείας τοῦ χριστοῦ, ὃς κατὰ πρόσωπον μὲν ταπεινὸς ἐν ὑμῖν, ἀπὼν δὲ θαρρῶ εἰς ὑμᾶς·

2 δέομαι δὲ τὸ μὴ παρὼν θαρρῆσαι τῇ πεποιθήσει ᾗ λογίζομαι τολμῆσαι ἐπί τινας τοὺς λογιζομένους ἡμᾶς ὡς κατὰ σάρκα περιπατοῦντας.

3 ἐν σαρκὶ γὰρ περιπατοῦντες οὐ κατὰ σάρκα στρατευόμεθα _

4 τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικὰ ἀλλὰ δυνατὰ τῶ θεῶ πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων _ λογισμοὺς καθαιροῦντες

5 καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ θεοῦ, καὶ αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ χριστοῦ,

6 καὶ ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες ἐκδικῆσαι πᾶσαν παρακοήν, ὅταν πληρωθῇ ὑμῶν ἡ ὑπακοή.

7 τὰ κατὰ πρόσωπον βλέπετε. εἴ τις πέποιθεν ἑαυτῶ χριστοῦ εἶναι, τοῦτο λογιζέσθω πάλιν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ ὅτι καθὼς αὐτὸς χριστοῦ οὕτως καὶ ἡμεῖς.

8 ἐάν [τε] γὰρ περισσότερόν τι καυχήσωμαι περὶ τῆς ἐξουσίας ἡμῶν, ἧς ἔδωκεν ὁ κύριος εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν ὑμῶν, οὐκ αἰσχυνθήσομαι,

9 ἵνα μὴ δόξω ὡς ἂν ἐκφοβεῖν ὑμᾶς διὰ τῶν ἐπιστολῶν·

10 ὅτι, αἱ ἐπιστολαὶ μέν, φησίν, βαρεῖαι καὶ ἰσχυραί, ἡ δὲ παρουσία τοῦ σώματος ἀσθενὴς καὶ ὁ λόγος ἐξουθενημένος.

11 τοῦτο λογιζέσθω ὁ τοιοῦτος, ὅτι οἷοί ἐσμεν τῶ λόγῳ δι᾽ ἐπιστολῶν ἀπόντες, τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῶ ἔργῳ.

12 οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐγκρῖναι ἢ συγκρῖναι ἑαυτούς τισιν τῶν ἑαυτοὺς συνιστανόντων· ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες καὶ συγκρίνοντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς οὐ συνιᾶσιν.

13 ἡμεῖς δὲ οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχησόμεθα, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τοῦ κανόνος οὖ ἐμέρισεν ἡμῖν ὁ θεὸς μέτρου, ἐφικέσθαι ἄχρι καὶ ὑμῶν.

14 οὐ γὰρ ὡς μὴ ἐφικνούμενοι εἰς ὑμᾶς ὑπερεκτείνομεν ἑαυτούς, ἄχρι γὰρ καὶ ὑμῶν ἐφθάσαμεν ἐν τῶ εὐαγγελίῳ τοῦ χριστοῦ·

15 οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχώμενοι ἐν ἀλλοτρίοις κόποις, ἐλπίδα δὲ ἔχοντες αὐξανομένης τῆς πίστεως ὑμῶν ἐν ὑμῖν μεγαλυνθῆναι κατὰ τὸν κανόνα ἡμῶν εἰς περισσείαν,

16 εἰς τὰ ὑπερέκεινα ὑμῶν εὐαγγελίσασθαι, οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ κανόνι εἰς τὰ ἕτοιμα καυχήσασθαι.

17 ὁ δὲ καυχώμενος ἐν κυρίῳ καυχάσθω·

18 οὐ γὰρ ὁ ἑαυτὸν συνιστάνων, ἐκεῖνός ἐστιν δόκιμος, ἀλλὰ ὃν ὁ κύριος συνίστησιν.

KJV

1  Now1161 I1473 Paul3972 myself846 beseech3870 you5209 by1223 the3588 meekness4236 and2532 gentleness1932 of Christ,5547 who3739 in2596 presence4383 am3303 base5011 among1722 you,5213 but1161 being absent548 am bold2292 toward1519 you:5209

2  But1161 I beseech1189 you, that I may not3361 be bold2292 when I am present3918 with that confidence,4006 wherewith3739 I think3049 to be bold5111 against1909 some,5100 which think3049 of us2248 as5613 if we walked4043 according2596 to the flesh.4561

3  For1063 though we walk4043 in1722 the flesh,4561 we do not3756 war4754 after2596 the flesh:4561

4  (For1063 the3588 weapons3696 of our2257 warfare4752 are not3756 carnal,4559 but235 mighty1415 through God2316 to4314 the pulling down2506 of strongholds;)3794

5  Casting down2507 imaginations,3053 and2532 every3956 high thing5313 that exalteth itself1869 against2596 the3588 knowledge1108 of God,2316 and2532 bringing into captivity163 every3956 thought3540 to1519 the3588 obedience5218 of Christ;5547

6  And2532 having2192 in1722 a readiness2092 to revenge1556 all3956 disobedience,3876 when3752 your5216 obedience5218 is fulfilled.4137

7  Do ye look on991 things3588 after2596 the outward appearance?4383 If any man1536 trust3982 to himself1438 that he is1511 Christ's,5547 let him of575 himself1438 think3049 this5124 again,3825 that,3754 as2531 he846 is Christ's,5547 even2532 so3779 are we2249 Christ's.5547

8  For1063 though1437 5037 I should boast2744 2532 somewhat5100 more4055 of4012 our2257 authority,1849 which3739 the3588 Lord2962 hath given1325 us2254 for1519 edification,3619 and2532 not3756 for1519 your5216 destruction,2506 I should not3756 be ashamed:153

9  That2443 I may not3361 seem1380 as5613 302 if I would terrify1629 you5209 by1223 letters.1992

10  For3754 his letters,1992 3303 say5346 they, are weighty926 and2532 powerful;2478 but1161 his bodily4983 presence3952 is weak,772 and2532 his speech3056 contemptible.1848

11  Let such a one5108 think3049 this,5124 that,3754 such3634 as we are2070 in word3056 by1223 letters1992 when we are absent,548 such5108 will we be also2532 in deed2041 when we are present.3918

12  For1063 we dare5111 not3756 make ourselves of the number,1469 1438 or2228 compare4793 ourselves1438 with some5100 that commend4921 themselves:1438 but235 they846 measuring3354 themselves1438 by1722 themseves,1438 and2532 comparing4793 themselves1438 among themselves,1438 are not wise.4920 3756

13  But1161 we2249 will not3780 boast2744 of1519 things without our measure,280 but235 according2596 to the3588 measure3358 of the3588 rule2583 which3739 God2316 hath distributed3307 to us,2254 a measure3358 to reach2185 even2532 unto891 you.5216

14  For1063 we stretch not ourselves beyond5239 3756 1438 our measure, as though5613 we reached2185 not3361 unto1519 you:5209 for1063 we are come5348 as far as891 to you5216 also2532 in1722 preaching the3588 gospel2098 of Christ:5547

15  Not3756 boasting2744 of1519 things without our measure,280 that is, of1722 other men's245 labors;2873 but1161 having2192 hope,1680 when your5216 faith4102 is increased,837 that we shall be enlarged3170 by1722 you5213 according2596 to our2257 rule2583 abundantly,1519 4050

16  To preach the gospel2097 in1519 the regions beyond5238 you,5216 and not3756 to boast2744 in1722 another man's245 line of things2583 made ready to our hand.1519 2092

17  But1161 he that glorieth,2744 let him glory2744 in1722 the Lord.2962

18  For1063 not3756 he1565 that commendeth4921 himself1438 is2076 approved,1384 but235 whom3739 the3588 Lord2962 commendeth.4921

Vul

1 Ipse autem ego Paulus obsecro vos per mansuetudinem et modestiam Christi, qui in facie quidem humilis sum inter vos, absens autem confido in vos.

2 Rogo autem vos ne præsens audeam per eam confidentiam, qua existimor audere in quosdam, qui arbitrantur nos tamquam secundum carnem ambulemus.

3 In carne enim ambulantes, non secundum carnem militamus.

4 Nam arma militiæ nostræ non carnalia sunt, sed potentia Deo ad destructionem munitionum, consilia destruentes,

5 et omnem altitudinem extollentem se adversus scientiam Dei, et in captivitatem redigentes omnem intellectum in obsequium Christi,

6 et in promptu habentes ulcisci omnem inobedientiam, cum impleta fuerit vestra obedientia.

7 Quæ secundum faciem sunt, videte. Si quis confidit sibi Christi se esse, hoc cogitet iterum apud se: quia sicut ipse Christi est, ita et nos.

8 Nam etsi amplius aliquid gloriatus fuero de potestate nostra, quam dedit nobis Dominus in ædificationem, et non in destructionem vestram, non erubescam.

9 Ut autem non existimer tamquam terrere vos per epistolas:

10 quoniam quidem epistolæ, inquiunt, graves sunt et fortes: præsentia autem corporis infirma, et sermo contemptibilis:

11 hoc cogitet qui ejusmodi est, quia quales sumus verbo per epistolas absentes, tales et præsentes in facto.

12 Non enim audemus inserere, aut comparare nos quibusdam, qui seipsos commendant: sed ipsi in nobis nosmetipsos metientes, et comparantes nosmetipsos nobis.

13 Nos autem non in immensum gloriabimur, sed secundum mensuram regulæ, qua mensus est nobis Deus, mensuram pertingendi usque ad vos.

14 Non enim quasi non pertingentes ad vos, superextendimus nos: usque ad vos enim pervenimus in Evangelio Christi.

15 Non in immensum gloriantes in alienis laboribus: spem autem habentes crescentis fidei vestræ, in vobis magnificari secundum regulam nostram in abundantiam,

16 etiam in illa, quæ ultra vos sunt, evangelizare, non in aliena regula in iis quæ præparata sunt gloriari.

17 Qui autem gloriatur, in Domino glorietur.

18 Non enim qui seipsum commendat, ille probatus est: sed quem Deus commendat.


Next: 2 Corinthians 11