Sacred Texts  Bible  Index 
2 Corinthians Index
  Previous  Next 

2 Corinthians 9

GNT

1 περὶ μὲν γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους περισσόν μοί ἐστιν τὸ γράφειν ὑμῖν,

2 οἶδα γὰρ τὴν προθυμίαν ὑμῶν ἣν ὑπὲρ ὑμῶν καυχῶμαι μακεδόσιν ὅτι ἀχαΐα παρεσκεύασται ἀπὸ πέρυσι, καὶ τὸ ὑμῶν ζῆλος ἠρέθισεν τοὺς πλείονας.

3 ἔπεμψα δὲ τοὺς ἀδελφούς, ἵνα μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κενωθῇ ἐν τῶ μέρει τούτῳ, ἵνα καθὼς ἔλεγον παρεσκευασμένοι ἦτε,

4 μή πως ἐὰν ἔλθωσιν σὺν ἐμοὶ μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς, ἵνα μὴ λέγω ὑμεῖς, ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ.

5 ἀναγκαῖον οὗν ἡγησάμην παρακαλέσαι τοὺς ἀδελφοὺς ἵνα προέλθωσιν εἰς ὑμᾶς καὶ προκαταρτίσωσιν τὴν προεπηγγελμένην εὐλογίαν ὑμῶν, ταύτην ἑτοίμην εἶναι οὕτως ὡς εὐλογίαν καὶ μὴ ὡς πλεονεξίαν.

6 τοῦτο δέ, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ᾽ εὐλογίαις ἐπ᾽ εὐλογίαις καὶ θερίσει.

7 ἕκαστος καθὼς προῄρηται τῇ καρδίᾳ, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης, ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ θεός.

8 δυνατεῖ δὲ ὁ θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν,

9 καθὼς γέγραπται, ἐσκόρπισεν, ἔδωκεν τοῖς πένησιν, ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

10 ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν σπόρον τῶ σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν χορηγήσει καὶ πληθυνεῖ τὸν σπόρον ὑμῶν καὶ αὐξήσει τὰ γενήματα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν·

11 ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις κατεργάζεται δι᾽ ἡμῶν εὐχαριστίαν τῶ θεῶ _

12 ὅτι ἡ διακονία τῆς λειτουργίας ταύτης οὐ μόνον ἐστὶν προσαναπληροῦσα τὰ ὑστερήματα τῶν ἁγίων, ἀλλὰ καὶ περισσεύουσα διὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν τῶ θεῶ _

13 διὰ τῆς δοκιμῆς τῆς διακονίας ταύτης δοξάζοντες τὸν θεὸν ἐπὶ τῇ ὑποταγῇ τῆς ὁμολογίας ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ χριστοῦ καὶ ἁπλότητι τῆς κοινωνίας εἰς αὐτοὺς καὶ εἰς πάντας,

14 καὶ αὐτῶν δεήσει ὑπὲρ ὑμῶν ἐπιποθούντων ὑμᾶς διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ θεοῦ ἐφ᾽ ὑμῖν.

15 χάρις τῶ θεῶ ἐπὶ τῇ ἀνεκδιηγήτῳ αὐτοῦ δωρεᾷ.

KJV

1  For1063 as touching4012 3303 the3588 ministering1248 to1519 the3588 saints,40 it is2076 superfluous4053 for me3427 to write1125 to you:5213

2  For1063 I know1492 the3588 forwardness of your mind,4288 5216 for which3739 I boast2744 of5228 you5216 to them of Macedonia,3110 that3754 Achaia882 was ready3903 a year ago;575 4070 and2532 1537 your5216 zeal2205 hath provoked2042 very many.4119

3  Yet1161 have I sent3992 the3588 brethren,80 lest3363 our2257 boasting2745 of5228 you5216 should be in vain2758 in1722 this5129 behalf;3313 that,2443 as2531 I said,3004 ye may be5600 ready:3903

4  Lest haply3381 if1437 they of Macedonia3110 come2064 with4862 me,1698 and2532 find2147 you5209 unprepared,532 we2249 (that2443 we say3004 not,3361 ye) should be5210 ashamed2617 in1722 this same5026 confident5287 boasting.2746

5  Therefore3767 I thought2233 it necessary316 to exhort3870 the3588 brethren,80 that2443 they would go before4281 unto1519 you,5209 and2532 make up beforehand4294 your5216 bounty,2129 whereof ye had notice before,4293 that the same5026 might be1511 ready,2092 3779 as5613 a matter of bounty,2129 and2532 not3361 as5618 of covetousness.4124

6  But1161 this5124 I say, He which soweth4687 sparingly5340 shall reap2325 also2532 sparingly;5340 and2532 he which soweth4687 bountifully1909 2129 shall reap2325 also2532 bountifully.1909 2129

7  Every man1538 according as2531 he purposeth4255 in his heart,2588 so let him give; not3361 grudgingly,1537 3077 or2228 of1537 necessity:318 for1063 God2316 loveth25 a cheerful2431 giver.1395

8  And1161 God2316 is able1415 to make all grace abound4052 3956 5485 toward1519 you;5209 that2443 ye, always3842 having2192 all3956 sufficiency841 in1722 all3956 things, may abound4052 to1519 every3956 good18 work:2041

9  (As2531 it is written,1125 He hath dispersed abroad;4650 he hath given1325 to the3588 poor:3993 his846 righteousness1343 remaineth3306 forever.1519 165

10  Now1161 he that ministereth2023 seed4690 to the3588 sower4687 both2532 minister5524 bread740 for1519 your food,1035 and2532 multiply4129 your5216 seed sown,4703 and2532 increase837 the3588 fruits1081 of your5216 righteousness;)1343

11  Being enriched4148 in1722 every thing3956 to1519 all3956 bountifulness,572 which3748 causeth2716 through1223 us2257 thanksgiving2169 to God.2316

12  For3754 the3588 administration1248 of this5026 service3009 not3756 only3440 supplieth2076 4322 the3588 want5303 of the3588 saints,40 but235 is abundant4052 also2532 by1223 many4183 thanksgivings2169 unto God;2316

13  While by1223 the3588 experiment1382 of this5026 ministration1248 they glorify1392 God2316 for your5216 professed3671 subjection5292 unto1519 the3588 gospel2098 of Christ,5547 and2532 for your liberal572 distribution2842 unto1519 them,846 and2532 unto1519 all3956 men;

14  And2532 by their846 prayer1162 for5228 you,5216 which long after1971 you5209 for1223 the3588 exceeding5235 grace5485 of God2316 in1909 you.5213

15  1161 Thanks5485 be unto God2316 for1909 his846 unspeakable411 gift.1431

Vul

1 Nam de ministerio, quod fit in sanctos ex abundanti est mihi scribere vobis.

2 Scio enim promptum animum vestrum: pro quo de vobis glorior apud Macedones. Quoniam et Achaia parata est ab anno præterito, et vestra æmulatio provocavit plurimos.

3 Misi autem fratres: ut ne quod gloriamur de vobis, evacuetur in hac parte, ut (quemadmodum dixi) parati sitis:

4 ne cum venerint Macedones mecum, et invenerint vos imparatos, erubescamus nos (ut non dicamus vos) in hac substantia.

5 Necessarium ergo existimavi rogare fratres, ut præveniant ad vos, et præparent repromissam benedictionem hanc paratam esse sic, quasi benedictionem, non tamquam avaritiam.

6 Hoc autem dico: qui parce seminat, parce et metet: et qui seminat in benedictionibus, de benedictionibus et metet.

7 Unusquisque, prout destinavit in corde suo, non ex tristitia, aut ex necessitate: hilarem enim datorem diligit Deus.

8 Potens est autem Deus omnem gratiam abundare facere in vobis: ut in omnibus semper omnem sufficientiam habentes, abundetis in omne opus bonum,

9 sicut scriptum est: Dispersit, dedit pauperibus: justitia ejus manet in sæculum sæculi.

10 Qui autem administrat semen seminanti: et panem ad manducandum præstabit, et multiplicabit semen vestrum, et augebit incrementa frugum justitiæ vestræ:

11 ut in omnibus locupletati abundetis in omnem simplicitatem, quæ operatur per nos gratiarum actionem Deo.

12 Quoniam ministerium hujus officii non solum supplet ea quæ desunt sanctis, sed etiam abundat per multas gratiarum actiones in Domino,

13 per probationem ministerii hujus, glorificantes Deum in obedientia confessionis vestræ, in Evangelium Christi, et simplicitate communicationis in illos, et in omnes,

14 et in ipsorum obsecratione pro vobis, desiderantium vos propter eminentem gratiam Dei in vobis.

15 Gratias Deo super inenarrabili dono ejus.


Next: 2 Corinthians 10