Sacred Texts  Bible  Index 
2 Corinthians Index
  Previous  Next 

2 Corinthians 8

GNT

1 γνωρίζομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δεδομένην ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῆς μακεδονίας,

2 ὅτι ἐν πολλῇ δοκιμῇ θλίψεως ἡ περισσεία τῆς χαρᾶς αὐτῶν καὶ ἡ κατὰ βάθους πτωχεία αὐτῶν ἐπερίσσευσεν εἰς τὸ πλοῦτος τῆς ἁπλότητος αὐτῶν·

3 ὅτι κατὰ δύναμιν, μαρτυρῶ, καὶ παρὰ δύναμιν, αὐθαίρετοι

4 μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν τὴν χάριν καὶ τὴν κοινωνίαν τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους _

5 καὶ οὐ καθὼς ἠλπίσαμεν ἀλλὰ ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τῶ κυρίῳ καὶ ἡμῖν διὰ θελήματος θεοῦ,

6 εἰς τὸ παρακαλέσαι ἡμᾶς τίτον ἵνα καθὼς προενήρξατο οὕτως καὶ ἐπιτελέσῃ εἰς ὑμᾶς καὶ τὴν χάριν ταύτην.

7 ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε, πίστει καὶ λόγῳ καὶ γνώσει καὶ πάσῃ σπουδῇ καὶ τῇ ἐξ ἡμῶν ἐν ὑμῖν ἀγάπῃ, ἵνα καὶ ἐν ταύτῃ τῇ χάριτι περισσεύητε.

8 οὐ κατ᾽ ἐπιταγὴν λέγω, ἀλλὰ διὰ τῆς ἑτέρων σπουδῆς καὶ τὸ τῆς ὑμετέρας ἀγάπης γνήσιον δοκιμάζων·

9 γινώσκετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ, ὅτι δι᾽ ὑμᾶς ἐπτώχευσεν πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε.

10 καὶ γνώμην ἐν τούτῳ δίδωμι· τοῦτο γὰρ ὑμῖν συμφέρει, οἵτινες οὐ μόνον τὸ ποιῆσαι ἀλλὰ καὶ τὸ θέλειν προενήρξασθε ἀπὸ πέρυσι·

11 νυνὶ δὲ καὶ τὸ ποιῆσαι ἐπιτελέσατε, ὅπως καθάπερ ἡ προθυμία τοῦ θέλειν οὕτως καὶ τὸ ἐπιτελέσαι ἐκ τοῦ ἔχειν.

12 εἰ γὰρ ἡ προθυμία πρόκειται, καθὸ ἐὰν ἔχῃ εὐπρόσδεκτος, οὐ καθὸ οὐκ ἔχει.

13 οὐ γὰρ ἵνα ἄλλοις ἄνεσις, ὑμῖν θλῖψις· ἀλλ᾽ ἐξ ἰσότητος

14 ἐν τῶ νῦν καιρῶ τὸ ὑμῶν περίσσευμα εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα, ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα, ὅπως γένηται ἰσότης·

15 καθὼς γέγραπται, ὁ τὸ πολὺ οὐκ ἐπλεόνασεν, καὶ ὁ τὸ ὀλίγον οὐκ ἠλαττόνησεν.

16 χάρις δὲ τῶ θεῶ τῶ δόντι τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν ἐν τῇ καρδίᾳ τίτου,

17 ὅτι τὴν μὲν παράκλησιν ἐδέξατο, σπουδαιότερος δὲ ὑπάρχων αὐθαίρετος ἐξῆλθεν πρὸς ὑμᾶς.

18 συνεπέμψαμεν δὲ μετ᾽ αὐτοῦ τὸν ἀδελφὸν οὖ ὁ ἔπαινος ἐν τῶ εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν

19 _ οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν συνέκδημος ἡμῶν σὺν τῇ χάριτι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν πρὸς τὴν [αὐτοῦ] τοῦ κυρίου δόξαν καὶ προθυμίαν ἡμῶν _

20 στελλόμενοι τοῦτο μή τις ἡμᾶς μωμήσηται ἐν τῇ ἁδρότητι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν·

21 προνοοῦμεν γὰρ καλὰ οὐ μόνον ἐνώπιον κυρίου ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον ἀνθρώπων.

22 συνεπέμψαμεν δὲ αὐτοῖς τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν ὃν ἐδοκιμάσαμεν ἐν πολλοῖς πολλάκις σπουδαῖον ὄντα, νυνὶ δὲ πολὺ σπουδαιότερον πεποιθήσει πολλῇ τῇ εἰς ὑμᾶς.

23 εἴτε ὑπὲρ τίτου, κοινωνὸς ἐμὸς καὶ εἰς ὑμᾶς συνεργός· εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν, ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν, δόξα χριστοῦ.

24 τὴν οὗν ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης ὑμῶν καὶ ἡμῶν καυχήσεως ὑπὲρ ὑμῶν εἰς αὐτοὺς ἐνδεικνύμενοι εἰς πρόσωπον τῶν ἐκκλησιῶν.

KJV

1  Moreover,1161 brethren,80 we do you to wit1107 5213 of the3588 grace5485 of God2316 bestowed1325 on1722 the3588 churches1577 of Macedonia;3109

2  How that3754 in1722 a great4183 trial1382 of affliction2347 the3588 abundance4050 of their846 joy5479 and2532 their846 deep899 poverty4432 abounded4052 unto1519 the3588 riches4149 of their846 liberality.572

3  For3754 to2596 their power,1411 I bear record,3140 yea, and2532 beyond5228 their power1411 they were willing of themselves;830

4  Praying1189 us2257 with3326 much4183 entreaty3874 that we2248 would receive1209 the3588 gift,5485 and2532 take upon us the3588 fellowship2842 of the3588 ministering1248 to1519 the3588 saints.40

5  And2532 this they did, not3756 as2531 we hoped,1679 but235 first4412 gave1325 their own selves1438 to the3588 Lord,2962 and2532 unto us2254 by1223 the will2307 of God.2316

6  Insomuch that we2248 desired3870 Titus,5103 that2443 as2531 he had begun,4278 so3779 he would also2532 finish2005 in1519 you5209 the3588 same5026 grace5485 also.2532

7  Therefore,235 as5618 ye abound4052 in1722 every3956 thing, in faith,4102 and2532 utterance,3056 and2532 knowledge,1108 and2532 in all3956 diligence,4710 and2532 in1537 your5216 love26 to1722 us,2254 see that2443 ye abound4052 in1722 this5026 grace5485 also.2532

8  I speak3004 not3756 by2596 commandment,2003 but235 by occasion of1223 the3588 forwardness4710 of others,2087 and2532 to prove1381 the3588 sincerity1103 of your5212 love.26

9  For1063 ye know1097 the3588 grace5485 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547 that,3754 though he was5607 rich,4145 yet for your sakes1223 5209 he became poor,4433 that2443 ye5210 through his1565 poverty4432 might be rich.4147

10  And2532 herein1722 5129 I give1325 my advice:1106 for1063 this5124 is expedient4851 for you,5213 who3748 have begun before,4278 not3756 only3440 to do,4160 but235 also2532 to be forward2309 a year ago.575 4070

11  1161 Now3570 therefore2532 perform2005 the3588 doing4160 of it; that3704 as2509 there was a readiness4288 to will,2309 so3779 there may be a performance2005 also2532 out of1537 that which ye have.2192

12  For1063 if1487 there be first4295 a willing mind,4288 it is accepted2144 according to that2526 a man5100 hath,2192 1437 and not3756 according to that2526 he hath2192 not.3756

13  For1063 I mean not3756 that2443 other men243 be eased,425 and1161 ye5213 burdened:2347

14  But235 by1537 an equality,2471 that now3568 at1722 this time2540 your5216 abundance4051 may be a supply for1519 their1565 want,5303 that2443 their1565 abundance4051 also2532 may be1096 a supply for1519 your5216 want:5303 that3704 there may be1096 equality:2471

15  As2531 it is written,1125 He3588 that had gathered much4183 had nothing over;4121 3756 and2532 he3588 that had gathered little3641 had no lack.1641 3756

16  But1161 thanks5485 be to God,2316 which put1325 the3588 same846 earnest care4710 into1722 the3588 heart2588 of Titus5103 for5228 you.5216

17  For3754 indeed3303 he accepted1209 the3588 exhortation;3874 but1161 being5225 more forward,4707 of his own accord830 he went1831 unto4314 you.5209

18  And1161 we have sent4842 with3326 him846 the3588 brother,80 whose3739 praise1868 is in1722 the3588 gospel2098 throughout1223 all3956 the3588 churches;1577

19  And1161 not3756 that only,3440 but235 who was also2532 chosen5500 of5259 the3588 churches1577 to travel with4898 us2257 with4862 this5026 grace,5485 which is administered1247 by5259 us2257 to4314 the3588 glory1391 of the3588 same846 Lord,2962 and2532 declaration of your5216 ready mind:4288

20  Avoiding4724 this,5124 that no3361 man5100 should blame3469 us2248 in1722 this5026 abundance100 which is administered1247 by5259 us:2257

21  Providing for4306 honest things,2570 not3756 only3440 in the sight1799 of the Lord,2962 but235 also2532 in the sight1799 of men.444

22  And1161 we have sent with4842 them846 our2257 brother,80 whom3739 we have oftentimes4178 proved1381 5607 diligent4705 in1722 many things,4183 but1161 now3570 much4183 more diligent,4706 upon the great4183 confidence4006 which3588 I have in1519 you.5209

23  Whether1535 any do inquire of5228 Titus,5103 he is my1699 partner2844 and2532 fellowhelper4904 concerning1519 you:5209 or1535 our2257 brethren80 be inquired of, they are the messengers652 of the churches,1577 and the glory1391 of Christ.5547

24  Wherefore3767 show1731 ye to1519 them,846 and2532 before1519 4383 the3588 churches,1577 the3588 proof1732 of your5216 love,26 and2532 of our2257 boasting2746 on your behalf.5228 5216

Vul

1 Notam autem facimus vobis, fratres, gratiam Dei, quæ data est in ecclesiis Macedoniæ:

2 quod in multo experimento tribulationis abundantia gaudii ipsorum fuit, et altissima paupertas eorum, abundavit in divitias simplicitatis eorum:

3 quia secundum virtutem testimonium illis reddo, et supra virtutem voluntarii fuerunt,

4 cum multa exhortatione obsecrantes nos gratiam, et communicationem ministerii, quod fit in sanctos.

5 Et non sicut speravimus, sed semetipsos dederunt primum Domino, deinde nobis per voluntatem Dei,

6 ita ut rogaremus Titum, ut quemadmodum cœpit, ita et perficiat in vobis etiam gratiam istam.

7 Sed sicut in omnibus abundatis fide, et sermone, et scientia, et omni sollicitudine, insuper et caritate vestra in nos, ut et in hac gratia abundetis.

8 Non quasi imperans dico: sed per aliorum sollicitudinem, etiam vestræ caritatis ingenium bonum comprobans.

9 Scitis enim gratiam Domini nostri Jesu Christi, quoniam propter vos egenus factus est, cum esset dives, ut illius inopia vos divites essetis.

10 Et consilium in hoc do: hoc enim vobis utile est, qui non solum facere, sed et velle cœpistis ab anno priore:

11 nunc vero et facto perficite: ut quemadmodum promptus est animus voluntatis, ita sit et perficiendi ex eo quod habetis.

12 Si enim voluntas prompta est, secundum id quod habet, accepta est, non secundum id quod non habet.

13 Non enim ut aliis sit remissio, vobis autem tribulatio, sed ex æqualitate.

14 In præsenti tempore vestra abundantia illorum inopiam suppleat: ut et illorum abundantia vestræ inopiæ sit supplementum, ut fiat æqualitas, sicut scriptum est:

15 Qui multum, non abundavit: et qui modicum, non minoravit.

16 Gratias autem Deo, qui dedit eamdem sollicitudinem pro vobis in corde Titi,

17 quoniam exhortationem quidem suscepit: sed cum sollicitior esset, sua voluntate profectus est ad vos.

18 Misimus etiam cum illo fratrem, cujus laus est in Evangelio per omnes ecclesias:

19 non solum autem, sed et ordinatus est ab ecclesiis comes peregrinationis nostræ in hanc gratiam, quæ ministratur a nobis ad Domini gloriam, et destinatam voluntatem nostram:

20 devitantes hoc, ne quis nos vituperet in hac plenitudine, quæ ministratur a nobis.

21 Providemus enim bona non solum coram Deo, sed etiam coram hominibus.

22 Misimus autem cum illis et fratrem nostrum, quem probavimus in multis sæpe sollicitum esse: nunc autem multo sollicitiorem, confidentia multa in vos,

23 sive pro Tito, qui est socius meus, et in vos adjutor, sive fratres nostri, Apostoli ecclesiarum, gloria Christi.

24 Ostensionem ergo, quæ est caritatis vestræ, et nostræ gloriæ pro vobis, in illos ostendite in faciem ecclesiarum.


Next: 2 Corinthians 9