Sacred Texts  Bible  Index 
2 Corinthians Index
  Previous  Next 

2 Corinthians 7

GNT

1 ταύτας οὗν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ θεοῦ.

2 χωρήσατε ἡμᾶς· οὐδένα ἠδικήσαμεν, οὐδένα ἐφθείραμεν, οὐδένα ἐπλεονεκτήσαμεν.

3 πρὸς κατάκρισιν οὐ λέγω, προείρηκα γὰρ ὅτι ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν ἐστε εἰς τὸ συναποθανεῖν καὶ συζῆν.

4 πολλή μοι παρρησία πρὸς ὑμᾶς, πολλή μοι καύχησις ὑπὲρ ὑμῶν· πεπλήρωμαι τῇ παρακλήσει, ὑπερπερισσεύομαι τῇ χαρᾷ ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν.

5 καὶ γὰρ ἐλθόντων ἡμῶν εἰς μακεδονίαν οὐδεμίαν ἔσχηκεν ἄνεσιν ἡ σὰρξ ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ θλιβόμενοι _ ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι.

6 ἀλλ᾽ ὁ παρακαλῶν τοὺς ταπεινοὺς παρεκάλεσεν ἡμᾶς ὁ θεὸς ἐν τῇ παρουσίᾳ τίτου·

7 οὐ μόνον δὲ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ παρακλήσει ᾗ παρεκλήθη ἐφ᾽ ὑμῖν, ἀναγγέλλων ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἐπιπόθησιν, τὸν ὑμῶν ὀδυρμόν, τὸν ὑμῶν ζῆλον ὑπὲρ ἐμοῦ, ὥστε με μᾶλλον χαρῆναι.

8 ὅτι εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς ἐν τῇ ἐπιστολῇ, οὐ μεταμέλομαι· εἰ καὶ μετεμελόμην βλέπω [γὰρ] ὅτι ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη εἰ καὶ πρὸς ὥραν ἐλύπησεν ὑμᾶς,

9 νῦν χαίρω, οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε, ἀλλ᾽ ὅτι ἐλυπήθητε εἰς μετάνοιαν· ἐλυπήθητε γὰρ κατὰ θεόν, ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν.

10 ἡ γὰρ κατὰ θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον ἐργάζεται· ἡ δὲ τοῦ κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται.

11 ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ κατὰ θεὸν λυπηθῆναι πόσην κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλὰ ἐκδίκησιν· ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι τῶ πράγματι.

12 ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν, οὐχ ἕνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος, οὐδὲ ἕνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος, ἀλλ᾽ ἕνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.

13 διὰ τοῦτο παρακεκλήμεθα. ἐπὶ δὲ τῇ παρακλήσει ἡμῶν περισσοτέρως μᾶλλον ἐχάρημεν ἐπὶ τῇ χαρᾷ τίτου, ὅτι ἀναπέπαυται τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἀπὸ πάντων ὑμῶν·

14 ὅτι εἴ τι αὐτῶ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχημαι οὐ κατῃσχύνθην, ἀλλ᾽ ὡς πάντα ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν, οὕτως καὶ ἡ καύχησις ἡμῶν ἡ ἐπὶ τίτου ἀλήθεια ἐγενήθη.

15 καὶ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς ἐστιν ἀναμιμνῃσκομένου τὴν πάντων ὑμῶν ὑπακοήν, ὡς μετὰ φόβου καὶ τρόμου ἐδέξασθε αὐτόν.

16 χαίρω ὅτι ἐν παντὶ θαρρῶ ἐν ὑμῖν.

KJV

1  Having2192 therefore3767 these5025 promises,1860 dearly beloved,27 let us cleanse2511 ourselves1438 from575 all3956 filthiness3436 of the flesh4561 and2532 spirit,4151 perfecting2005 holiness42 in1722 the fear5401 of God.2316

2  Receive5562 us;2248 we have wronged91 no man,3762 we have corrupted5351 no man,3762 we have defrauded4122 no man.3762

3  I speak3004 not3756 this to4314 condemn2633 you: for1063 I have said before,4280 that3754 ye are2075 in1722 our2257 hearts2588 to die4880 and2532 live with4800 you.

4  Great4183 is my3427 boldness of speech3954 toward4314 you,5209 great4183 is my3427 glorying2746 of5228 you:5216 I am filled4137 with comfort,3874 I am exceeding5248 joyful5479 in1909 all3956 our2257 tribulation.2347

5  For,1063 when2532 we2257 were come2064 into1519 Macedonia,3109 our2257 flesh4561 had2192 no3762 rest,425 but235 we were troubled2346 on1722 every side;3956 without1855 were fightings,3163 within2081 were fears.5401

6  Nevertheless235 God,2316 that comforteth3870 those that are cast down,5011 comforted3870 us2248 by1722 the3588 coming3952 of Titus;5103

7  And1161 not3756 by1722 his846 coming3952 only,3440 but235 2532 by1722 the3588 consolation3874 wherewith3739 he was comforted3870 in1909 you,5213 when he told312 us2254 your5216 earnest desire,1972 your5216 mourning,3602 your5216 fervent mind2205 toward5228 me;1700 so that5620 I3165 rejoiced5463 the more.3123

8  For3754 though1499 I made you sorry3076 5209 with1722 a letter,1992 I do not3756 repent,3338 though1499 I did repent:3338 for1063 I perceive991 that3754 the3588 same1565 epistle1992 hath made you sorry,3076 5209 though1499 it were but for4314 a season.5610

9  Now3568 I rejoice,5463 not3756 that3754 ye were made sorry,3076 but235 that3754 ye sorrowed3076 to1519 repentance:3341 for1063 ye were made sorry3076 after a godly manner,2596 2316 that2443 ye might receive damage2210 by1537 us2257 in1722 nothing.3367

10  For1063 godly2596 2316 sorrow3077 worketh2716 repentance3341 to1519 salvation4991 not to be repented of:278 but1161 the3588 sorrow3077 of the3588 world2889 worketh2716 death.2288

11  For1063 behold2400 this5124 selfsame thing,846 that ye5209 sorrowed3076 after a godly sort,2596 2316 what4214 carefulness4710 it wrought2716 in you,5213 yea,235 what clearing of yourselves,627 yea,235 what indignation,24 yea,235 what fear,5401 yea,235 what vehement desire,1972 yea,235 what zeal,2205 yea,235 what revenge!1557 In1722 all3956 things ye have approved4921 yourselves1438 to be1511 clear53 in1722 this matter.4229

12  Wherefore,686 though1499 I wrote1125 unto you,5213 I did it not3756 for his cause1752 that had done the wrong,91 nor3761 for his cause1752 that suffered wrong,91 but235 that our2257 care4710 for5228 you5216 in the sight1799 of God2316 might appear5319 unto4314 you.5209

13  Therefore1223 5124 we were comforted3870 in1909 your5216 comfort:3874 yea, and1161 exceedingly4056 the more3123 joyed5463 we for1909 the3588 joy5479 of Titus,5103 because3754 his846 spirit4151 was refreshed373 by575 you5216 all.3956

14  For3754 if I have boasted any thing1536 2744 to him846 of5228 you,5216 I am not ashamed;2617 3756 but235 as5613 we spake2980 all things3956 to you5213 in1722 truth,225 even2532 so3779 our2257 boasting,2746 which3588 I made before1909 Titus,5103 is found1096 a truth.225

15  And2532 his846 inward affection4698 is2076 more abundant4056 toward1519 you,5209 whilst he remembereth363 the3588 obedience5218 of you5216 all,3956 how5613 with3326 fear5401 and2532 trembling5156 ye received1209 him.846

16  I rejoice5463 therefore3767 that3754 I have confidence2292 in1722 you5213 in1722 all3956 things.

Vul

1 Has ergo habentes promissiones, carissimi, mundemus nos ab omni inquinamento carnis et spiritus, perficientes sanctificationem in timore Dei.

2 Capite nos. Neminem læsimus, neminem corrupimus, neminem circumvenimus.

3 Non ad condemnationem vestram dico: prædiximus enim quod in cordibus nostris estis ad commoriendum et ad convivendum.

4 Multa mihi fiducia est apud vos, multa mihi gloriatio pro vobis: repletus sum consolatione; superabundo gaudio in omni tribulatione nostra.

5 Nam et cum venissemus in Macedoniam, nullam requiem habuit caro nostra, sed omnem tribulationem passi sumus: foris pugnæ, intus timores.

6 Sed qui consolatur humiles, consolatus est nos Deus in adventu Titi.

7 Non solum autem in adventu ejus, sed etiam in consolatione, qua consolatus est in vobis, referens nobis vestrum desiderium, vestrum fletum, vestram æmulationem pro me, ita ut magis gauderem.

8 Quoniam etsi contristavi vos in epistola, non me pœnitet: etsi pœniteret, videns quod epistola illa (etsi ad horam) vos contristavit,

9 nunc gaudeo: non quia contristati estis, sed quia contristati estis ad pœnitentiam. Contristati enim estis ad Deum, ut in nullo detrimentum patiamini ex nobis.

10 Quæ enim secundum Deum tristitia est, pœnitentiam in salutem stabilem operatur: sæculi autem tristitia mortem operatur.

11 Ecce enim hoc ipsum, secundum Deum contristari vos, quantam in vobis operatur sollicitudinem: sed defensionem, sed indignationem, sed timorem, sed desiderium, sed æmulationem, sed vindictam: in omnibus exhibuistis vos incontaminatos esse negotio.

12 Igitur, etsi scripsi vobis, non propter eum qui fecit injuriam, nec propter eum qui passus est: sed ad manifestandam sollicitudinem nostram, quam habemus pro vobis

13 coram Deo: ideo consolati sumus. In consolatione autem nostra, abundantius magis gavisi sumus super gaudio Titi, quia refectus est spiritus ejus ab omnibus vobis:

14 et si quid apud illum de vobis gloriatus sum, non sum confusus: sed sicut omnia vobis in veritate locuti sumus, ita et gloriatio nostra, quæ fuit ad Titum, veritas facta est,

15 et viscera ejus abundantius in vobis sunt, reminiscentis omnium vestrum obedientiam: quomodo cum timore et tremore excepistis illum.

16 Gaudeo quod in omnibus confido in vobis.


Next: 2 Corinthians 8