Sacred Texts  Bible  Index 
2 Corinthians Index
  Previous  Next 

2 Corinthians 6

GNT

1 συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς _

2 λέγει γάρ, καιρῶ δεκτῶ ἐπήκουσά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι· ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας _

3 μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία,

4 ἀλλ᾽ ἐν παντὶ συνίσταντες ἑαυτοὺς ὡς θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις,

5 ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις,

6 ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ,

7 ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει θεοῦ· διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν,

8 διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας· ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς,

9 ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι, ὡς ἀποθνῄσκοντες καὶ ἰδοὺ ζῶμεν, ὡς παιδευόμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι,

10 ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες.

11 τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγεν πρὸς ὑμᾶς, κορίνθιοι, ἡ καρδία ἡμῶν πεπλάτυνται·

12 οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν·

13 τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν, ὡς τέκνοις λέγω, πλατύνθητε καὶ ὑμεῖς.

14 μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; ἢ τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;

15 τίς δὲ συμφώνησις χριστοῦ πρὸς βελιάρ, ἢ τίς μερὶς πιστῶ μετὰ ἀπίστου;

16 τίς δὲ συγκατάθεσις ναῶ θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ἡμεῖς γὰρ ναὸς θεοῦ ἐσμεν ζῶντος· καθὼς εἶπεν ὁ θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μου λαός.

17 διὸ ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε· κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς,

18 καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει κύριος παντοκράτωρ.

KJV

1  We then,1161 as workers together4903 with him, beseech3870 you also2532 that ye5209 receive1209 not3361 the3588 grace5485 of God2316 in1519 vain.2756

2  (For1063 he saith,3004 I have heard1873 thee4675 in a time2540 accepted,1184 and2532 in1722 the day2250 of salvation4991 have I succored997 thee:4671 behold,2400 now3568 is the accepted2144 time;2540 behold,2400 now3568 is the day2250 of salvation.)4991

3  Giving1325 no3367 offense4349 in1722 any thing,3367 that2443 the3588 ministry1248 be not3361 blamed:3469

4  But235 in1722 all3956 things approving4921 ourselves1438 as5613 the ministers1249 of God,2316 in1722 much4183 patience,5281 in1722 afflictions,2347 in1722 necessities,318 in1722 distresses,4730

5  In1722 stripes,4127 in1722 imprisonments,5438 in1722 tumults,181 in1722 labors,2873 in1722 watchings,70 in1722 fastings;3521

6  By1722 pureness,54 by1722 knowledge,1108 by1722 longsuffering,3115 by1722 kindness,5544 by1722 the Holy40 Ghost,4151 by1722 love26 unfeigned,505

7  By1722 the word3056 of truth,225 by1722 the power1411 of God,2316 by1223 the3588 armor3696 of righteousness1343 on the3588 right hand1188 and2532 on the left,710

8  By1223 honor1391 and2532 dishonor,819 by1223 evil report1426 and2532 good report:2162 as5613 deceivers,4108 and2532 yet true;227

9  As5613 unknown,50 and2532 yet well known;1921 as5613 dying,599 and,2532 behold,2400 we live;2198 as5613 chastened,3811 and2532 not3361 killed;2289

10  As5613 sorrowful,3076 yet1161 always104 rejoicing;5463 as5613 poor,4434 yet1161 making many rich;4148 4183 as5613 having2192 nothing,3367 and2532 yet possessing2722 all things.3956

11  O ye Corinthians,2881 our2257 mouth4750 is open455 unto4314 you,5209 our2257 heart2588 is enlarged.4115

12  Ye are not3756 straitened4729 in1722 us,2254 but1161 ye are straitened4729 in1722 your own5216 bowels.4698

13  Now1161 for a recompense489 in the3588 same, I846 (speak3004 as5613 unto my children,)5043 be ye5210 also2532 enlarged.4115

14  Be1096 ye not3361 unequally yoked together2086 with unbelievers:571 for1063 what5101 fellowship3352 hath righteousness1343 with2532 unrighteousness?458 and1161 what5101 communion2842 hath light5457 with4314 darkness?4655

15  And1161 what5101 concord4857 hath Christ5547 with4314 Belial?955 or2228 what part3310 hath he that believeth4103 with3326 an infidel?571

16  And1161 what5101 agreement4783 hath the temple3485 of God2316 with3326 idols?1497 for1063 ye5210 are2075 the temple3485 of the living2198 God;2316 as2531 God2316 hath said,2036 I will dwell1774 in1722 them,846 and2532 walk in1704 them; and2532 I will be2071 their846 God,2316 and2532 they846 shall be2071 my3427 people.2992

17  Wherefore1352 come out1831 from1537 among3319 them,846 and2532 be ye separate,873 saith3004 the Lord,2962 and2532 touch680 not3361 the unclean169 thing; and I2504 will receive1523 you.5209

18  And2532 will be2071 a1519 Father3962 unto you,5213 and2532 ye5210 shall be2071 1519 my3427 sons5207 and2532 daughters,2364 saith3004 the Lord2962 Almighty.3841

Vul

1 Adjuvantes autem exhortamur ne in vacuum gratiam Dei recipiatis.

2 Ait enim: Tempore accepto exaudivi te, et in die salutis adjuvi te. Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis.

3 Nemini dantes ullam offensionem, ut non vituperetur ministerium nostrum:

4 sed in omnibus exhibeamus nosmetipsos sicut Dei ministros in multa patientia, in tribulationibus, in necessitatibus, in angustiis,

5 in plagis, in carceribus, in seditionibus, in laboribus, in vigiliis, in jejuniis,

6 in castitate, in scientia, in longanimitate, in suavitate, in Spiritu Sancto, in caritate non ficta,

7 in verbo veritatis, in virtute Dei, per arma justitiæ a dextris et a sinistris,

8 per gloriam, et ignobilitatem, per infamiam, et bonam famam: ut seductores, et veraces, sicut qui ignoti, et cogniti:

9 quasi morientes, et ecce vivimus: ut castigati, et non mortificati:

10 quasi tristes, semper autem gaudentes: sicut egentes, multos autem locupletantes: tamquam nihil habentes, et omnia possidentes.

11 Os nostrum patet ad vos, o Corinthii; cor nostrum dilatatum est.

12 Non angustiamini in nobis: angustiamini autem in visceribus vestris:

13 eamdem autem habentes remunerationem, tamquam filiis dico, dilatamini et vos.

14 Nolite jugum ducere cum infidelibus. Quæ enim participatio justitiæ cum iniquitate? aut quæ societas luci ad tenebras?

15 quæ autem conventio Christi ad Belial? aut quæ pars fideli cum infideli?

16 qui autem consensus templo Dei cum idolis? vos enim estis templum Dei vivi, sicut dicit Deus: [Quoniam inhabitabo in illis, et inambulabo inter eos,
et ero illorum Deus, et ipsi erunt mihi populus.

17 Propter quod exite de medio eorum,
et separamini, dicit Dominus,
et immundum ne tetigeritis:

18 et ego recipiam vos:
et ero vobis in patrem,
et vos eritis mihi in filios et filias,
dicit Dominus omnipotens.]


Next: 2 Corinthians 7