Sacred Texts  Bible  Index 
2 Corinthians Index
  Previous  Next 

2 Corinthians 5

GNT

1 οἴδαμεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους καταλυθῇ, οἰκοδομὴν ἐκ θεοῦ ἔχομεν οἰκίαν ἀχειροποίητον αἰώνιον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

2 καὶ γὰρ ἐν τούτῳ στενάζομεν, τὸ οἰκητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες,

3 εἴ γε καὶ ἐκδυσάμενοι οὐ γυμνοὶ εὑρεθησόμεθα.

4 καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῶ σκήνει στενάζομεν βαρούμενοι, ἐφ᾽ ᾧ οὐ θέλομεν ἐκδύσασθαι ἀλλ᾽ ἐπενδύσασθαι, ἵνα καταποθῇ τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς.

5 ὁ δὲ κατεργασάμενος ἡμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο θεός, ὁ δοὺς ἡμῖν τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος.

6 θαρροῦντες οὗν πάντοτε καὶ εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τῶ σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου,

7 διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν οὐ διὰ εἴδους _

8 θαρροῦμεν δὲ καὶ εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος καὶ ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν κύριον.

9 διὸ καὶ φιλοτιμούμεθα, εἴτε ἐνδημοῦντες εἴτε ἐκδημοῦντες, εὐάρεστοι αὐτῶ εἶναι.

10 τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ χριστοῦ, ἵνα κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν εἴτε φαῦλον.

11 εἰδότες οὗν τὸν φόβον τοῦ κυρίου ἀνθρώπους πείθομεν, θεῶ δὲ πεφανερώμεθα· ἐλπίζω δὲ καὶ ἐν ταῖς συνειδήσεσιν ὑμῶν πεφανερῶσθαι.

12 οὐ πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνομεν ὑμῖν, ἀλλὰ ἀφορμὴν διδόντες ὑμῖν καυχήματος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα ἔχητε πρὸς τοὺς ἐν προσώπῳ καυχωμένους καὶ μὴ ἐν καρδίᾳ.

13 εἴτε γὰρ ἐξέστημεν, θεῶ· εἴτε σωφρονοῦμεν, ὑμῖν.

14 ἡ γὰρ ἀγάπη τοῦ χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς, κρίναντας τοῦτο, ὅτι εἷς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν· ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον·

15 καὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν ἵνα οἱ ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν ἀλλὰ τῶ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι.

16 ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα οἴδαμεν κατὰ σάρκα· εἰ καὶ ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα χριστόν, ἀλλὰ νῦν οὐκέτι γινώσκομεν.

17 ὥστε εἴ τις ἐν χριστῶ, καινὴ κτίσις· τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονεν καινά·

18 τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ τοῦ καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῶ διὰ χριστοῦ καὶ δόντος ἡμῖν τὴν διακονίαν τῆς καταλλαγῆς,

19 ὡς ὅτι θεὸς ἦν ἐν χριστῶ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῶ, μὴ λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν, καὶ θέμενος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς.

20 ὑπὲρ χριστοῦ οὗν πρεσβεύομεν ὡς τοῦ θεοῦ παρακαλοῦντος δι᾽ ἡμῶν· δεόμεθα ὑπὲρ χριστοῦ, καταλλάγητε τῶ θεῶ.

21 τὸν μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα ἡμεῖς γενώμεθα δικαιοσύνη θεοῦ ἐν αὐτῶ.

KJV

1  For1063 we know1492 that3754 if1437 our2257 earthly1919 house3614 of this tabernacle4636 were dissolved,2647 we have2192 a building3619 of1537 God,2316 a house3614 not made with hands,886 eternal166 in1722 the3588 heavens.3772

2  For1063 in1722 this5129 we2532 groan,4727 earnestly desiring1971 to be clothed upon1902 with our2257 house3613 which3588 is from1537 heaven:3772

3  If so be1489 that2532 being clothed1746 we shall not3756 be found2147 naked.1131

4  For1063 2532 we that are5607 in1722 this tabernacle4636 do groan,4727 being burdened:916 not3756 for that1909 3739 we would2309 be unclothed,1562 but235 clothed upon,1902 that2443 mortality2349 might be swallowed up2666 of5259 life.2222

5  Now1161 he that hath wrought2716 us2248 for1519 the selfsame thing846 5124 is God,2316 who also hath given1325 2532 unto us2254 the3588 earnest728 of the3588 Spirit.4151

6  Therefore3767 we are always3842 confident,2292 knowing1492 that,3754 whilst we are at home1736 in1722 the3588 body,4983 we are absent1553 from575 the3588 Lord:2962

7  (For1063 we walk4043 by1223 faith,4102 not3756 by1223 sight:)1491

1161 We are confident,2292 I say, and2532 willing2106 rather3123 to be absent1553 from1537 the3588 body,4983 and2532 to be present1736 with4314 the3588 Lord.2962

9  Wherefore1352 we2532 labor,5389 that, whether1535 present1736 or1535 absent,1553 we may be1511 accepted2101 of him.846

10  For1063 we2248 must1163 all3956 appear5319 before1715 the3588 judgment seat968 of Christ;5547 that2443 every one1538 may receive2865 the things3588 done in1223 his body,4983 according4314 to that3739 he hath done,4238 whether1535 it be good18 or1535 bad.2556

11  Knowing1492 therefore3767 the3588 terror5401 of the3588 Lord,2962 we persuade3982 men;444 but1161 we are made manifest5319 unto God;2316 and1161 I trust1679 also2532 are made manifest5319 in1722 your5216 consciences.4893

12  For1063 we commend4921 not3756 ourselves1438 again3825 unto you,5213 but235 give1325 you5213 occasion874 to glory2745 on our behalf,5228 2257 that2443 ye may have2192 somewhat to4314 answer them which glory2744 in1722 appearance,4383 and2532 not3756 in heart.2588

13  For1063 whether1535 we be beside ourselves,1839 it is to God:2316 or whether1535 we be sober,4993 it is for your cause.5213

14  For1063 the3588 love26 of Christ5547 constraineth4912 us;2248 because we thus5124 judge,2919 that3754 if1487 one1520 died599 for5228 all,3956 then686 were all dead:599 3956

15  And2532 that he died599 for5228 all,3956 that2443 they which live2198 should not henceforth3371 live2198 unto themselves,1438 but235 unto him which died599 for5228 them,846 and2532 rose again.1453

16  Wherefore5620 henceforth575 3568 know1492 we2249 no man3762 after2596 the flesh:4561 yea,1161 though1499 we have known1097 Christ5547 after2596 the flesh,4561 yet235 now3568 henceforth know1097 we him no more.3765

17  Therefore5620 if any man1536 be in1722 Christ,5547 he is a new2537 creature:2937 old things744 are passed away;3928 behold,2400 all things3956 are become1096 new.2537

18  And1161 all things3956 are of1537 God,2316 who hath reconciled2644 us2248 to himself1438 by1223 Jesus2424 Christ,5547 and2532 hath given1325 to us2254 the3588 ministry1248 of reconciliation;2643

19  To wit,5613 that3754 God2316 was2258 in1722 Christ,5547 reconciling2644 the world2889 unto himself,1438 not3361 imputing3049 their846 trespasses3900 unto them;846 and2532 hath committed5087 unto1722 us2254 the3588 word3056 of reconciliation.2643

20  Now then3767 we are ambassadors4243 for5228 Christ,5547 as though5613 God2316 did beseech3870 you by1223 us;2257 we pray1189 you in Christ's stead,5228 5547 be ye reconciled2644 to God.2316

21  For1063 he hath made4160 him to be sin266 for5228 us,2257 who knew1097 no3361 sin;266 that2443 we2249 might be made1096 the righteousness1343 of God2316 in1722 him.846

Vul

1 Scimus enim quoniam si terrestris domus nostra hujus habitationis dissolvatur, quod ædificationem ex Deo habemus, domum non manufactam, æternam in cælis.

2 Nam et in hoc ingemiscimus, habitationem nostram, quæ de cælo est, superindui cupientes:

3 si tamen vestiti, non nudi inveniamur.

4 Nam et qui sumus in hoc tabernaculo, ingemiscimus gravati: eo quod nolumus expoliari, sed supervestiri, ut absorbeatur quod mortale est, a vita.

5 Qui autem efficit nos in hoc ipsum, Deus, qui dedit nobis pignus Spiritus.

6 Audentes igitur semper, scientes quoniam dum sumus in corpore, peregrinamur a Domino

7 (per fidem enim ambulamus, et non per speciem):

8 audemus autem, et bonam voluntatem habemus magis peregrinari a corpore, et præsentes esse ad Dominum.

9 Et ideo contendimus, sive absentes, sive præsentes, placere illi.

10 Omnes enim non manifestari oportet ante tribunal Christi, ut referat unusquisque propria corporis, prout gessit, sive bonum, sive malum.

11 Scientes ergo timorem Domini, hominibus suademus, Deo autem manifesti sumus. Spero autem et in conscientiis vestris manifestos nos esse.

12 Non iterum commendamus nos vobis, sed occasionem damus vobis gloriandi pro nobis: ut habeatis ad eos qui in facie gloriantur, et non in corde.

13 Sive enim mente excedimus Deo: sive sobrii sumus, vobis.

14 Caritas enim Christi urget nos: æstimantes hoc, quoniam si unus pro omnibus mortuus est, ergo omnes mortui sunt:

15 et pro omnibus mortuus est Christus: ut, et qui vivunt, jam non sibi vivant, sed ei qui pro ipsis mortuus est et resurrexit.

16 Itaque nos ex hoc neminem novimus secundum carnem. Et si cognovimus secundum carnem Christum, sed nunc jam non novimus.

17 Si qua ergo in Christo nova creatura, vetera transierunt: ecce facta sunt omnia nova.

18 Omnia autem ex Deo, qui nos reconciliavit sibi per Christum: et dedit nobis ministerium reconciliationis,

19 quoniam quidem Deus erat in Christo mundum reconcilians sibi, non reputans illis delicta ipsorum, et posuit in nobis verbum reconciliationis.

20 Pro Christo ergo legatione fungimur, tamquam Deo exhortante per nos. Obsecramus pro Christo, reconciliamini Deo.

21 Eum, qui non noverat peccatum, pro nobis peccatum fecit, ut nos efficeremur justitia Dei in ipso.


Next: 2 Corinthians 6